Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. доктор на науките Антон Герунов

Author ID (SCOPUS):57190254975

Researcher ID (Web of Science):HNJ-6374-2023

ORCID ID:0000-0001-9357-7375
Глава от книга
1 Антон Герунов, Глава 5: Принципи за защита на Privacy by Design и стратегии за прилагането им в ИТ системите в Privacy by Design: Принципи, практики и технологии, ISBN:978-954-9399-59-2, Стопански факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2020
2 Антон Герунов, Глава 6: Методологии за приложение в процеса по разработка на информационни системи в Privacy by Design: Принципи, практики и технологии, ISBN:978-954-9399-59-2, Стопански факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2020
3 Антон Герунов, Глава 7: Финансови и бизнес аспекти на инвестицията в защита на данните в Privacy by Design: Принципи, практики и технологии, ISBN:978-954-9399-59-2, Стопански факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски", Рецензирано 2020
Глава от монография
1 Anton Gerunov, Analyzing Rare Risks, ISBN:978-3-031-18099-6, Springer Verlag, Germany, Ref, Рецензирано 2023
2 Anton Gerunov, Humans in the Network , ISBN:978-3-031-18099-6, Springer Verlag, Germany, Ref, Рецензирано 2023
3 Anton Gerunov, Networks of Risk, ISBN:978-3-031-18099-6, Springer Verlag, Germany, Ref, Рецензирано 2023
4 Anton Gerunov, Risk in Digital Assets, ISBN:978-3-031-18099-6, Springer Verlag, Germany, Ref, Рецензирано 2023
5 Anton Gerunov, Risk in Digital Assets, ISBN:978-3-031-18099-6, Springer Verlag, Germany, Ref, Рецензирано 2023
6 Anton Gerunov, Standard Risk Metrics, ISBN:978-3-031-18099-6, Springer Verlag, Germany, Ref, Рецензирано 2023
7 Anton Gerunov, The AI-run economy: some ethical issues in Rationality and Ethics in Artitifical Intelligence, ISBN:978-1-5275-9441-8, England, Cambridge Scholars Publishing 2023
8 Anton Gerunov, Understanding Risk, ISBN:978-3-031-18099-6, Springer Verlag, Germany, Ref, Рецензирано 2023
Дисертация доктор на науките
Антон Антонов Герунов, Автоматизирани подходи за управление на операционния риск, Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2020
Дисертация д-р
Антон Герунов, Динамика на основни макроикономически величини в условия на хетерогенни очаквания, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. д-р Георги Менгов 2015
Книга
1 Антон Герунов, Публични финанси: теория и политика, Стопански факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2016
2 Антон Герунов, Макроикономическо моделиране: съвременни подходи, Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски", Рецензирано 2015
Монография
Anton Gerunov, Risk Analysis for the Digital Age, ISBN:978-3-031-18099-6, Springer, Ref, Рецензирано 2023
Научен проект
1 Антон Герунов, Оценка на риска от увеличаване на инфлацията след въвеждане на еврото в Република България чрез експериментално изследване на очакванията на икономическите агенти, Ръководител, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-42/25.04.2023 2023
2 Антон Герунов, Информационно претоварване при вземане на икономически решения, Ръководител, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-105/25.03.2021 г. 2021
3 Антон Герунов, Автоматична идентификация на аномално потребителско поведение в онлайн среда, Ръководител, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-204/28.04.2020 г. 2020
4 Антон Герунов, Докторантска академия за стопански и управленски науки, Член, Министерство на труда и социалната политика 2012
Научно ръководство
1 Антон Герунов, Дигитална трансформация на бизнеса в банковия сектор, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Джейлян Исмет Билял 2024
2 Антон Герунов, Сравнение между невронни мрежи и класически методи за анализ на времеви редове при прогнозиране на Индекса на енергийната сигурност на САЩ , Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Цветомир Георгиев Маринов 2024
3 Антон Герунов, Въздействие на социално отговорните бизнес практики върху мотивацията и удовлетвореността на служители от финансовия сектор, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ивелин Росенов Томов 2023
4 Антон Герунов, Моделиране на икономическата несигурност: Методи, оценка и приложения на вероятностните прогнози, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Михаил Веселинов Янчев 2023
5 Антон Герунов, Основни мотиви и фактори и тяхното влияние при покупката на електромобил , Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Светозар Велков Велков 2023
6 Антон Герунов, Развиващите се компетенции на ПМО екипа под въздействието на програми за роботизирано автоматизиране на процесите (RPA) и на програми за графична визуализация (BI), Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:София Теодорова Атанасова 2023
7 Антон Герунов, Оценка на подобни бизнес модели за зареждане на електрически превозни средства чрез анализ на чувствителността на различните разходни фактори и финансов модел на дисконтирани парични потоци, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Стамен Михалевски 2022
8 Антон Герунов, Управление на рисковете при приемането на страна членка на ЕС в икономическия и паричен съюз, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Магдалена Вихренова Влахова-Велева 2022
9 Антон Герунов, Автоматизация на процесите в дигиталната реклама. Анализ на примера на компанията FITE, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Антоанета Иванова Дяксова 2021
10 Антон Герунов, Изследване на въздействието на глобалната Covid-19 пандемия върху рисковите възприятия на непрофесионалните инвеститори, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Антония Владова Николова 2021
11 Антон Герунов, Промяна в потребителското поведение вследствие пандемията от Covid-19. Преместване от офлайн към онлайн среда и мотиви, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Габриела Веселинова Мечкова 2021
12 Антон Герунов, Проучване влиянието на инфлуенс маркетинга в туризма, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Десислава Христова Енева 2021
13 Антон Герунов, Приложение на фискалната теория за ценовото равнище за страните от Централна и Източна Европа за периода 2003 – 2015 г., Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Надежда Гошева 2017
14 Антон Герунов, Профил и рискови възприятия на професионалните инвеститори в България, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ралица Николова 2017
Статия в научно списание
1 Anton Gerunov, Ilia Atanasov, Mihail Yanchev, Dimiter Shalvardjiev, George Mengov, Henrik Egbert, Lora Dineva, Reni Pantcheva, Alexandra Korcheva, Drivers of perceptions towards euro adoption among the young: evidence from Bulgaria, ACCESS: Access to science, business, innovation in digital economy, vol:5, issue:2, 2024, pages:185-206, ISSN (online):2683-1007, doi:https://doi.org/10.46656/access.2024.5.2(1), Ref, IF, IF (0.5 - 2022), International 2024
2 Anton Gerunov, Stock Returns under Different Market Regimes: An Application of Markov Switching Models to 24 European Indices, Economic Studies, vol:32, issue:1, 2023, pages:18-35, ISSN (print):0205-3292, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q3 (2023) 2023
3 Anton Gerunov, Forecasting Customer Support Resolution Times through Automated Machine Learning, Economics and Management, vol:XIX, issue:2, 2022, pages:1-11, Ref, др.(ERIH Plus) 2022
4 Anton Gerunov, Identifying Anomalous Consumer Behavior in E-commerce, Journal of Economic Boundaries and Transformation, vol:2, issue:1, 2022, pages:101-109, ISSN (online):2738-7453, Ref 2022
5 Anton Gerunov, Risk Management for Crypto Assets: Towards Volume-Adjusted Metrics, Economic Alternatives, vol:1, 2022, pages:113-131, Ref 2022
6 George Mengov, Nikolay Georgiev, Irina Zinovieva, Anton Gerunov, Virtual social networking increases the individual's economic predictability, Journal of Behavioral and Experimental Economics, vol:101, issue:6, 2022, pages:1-10, ISSN (online):2214-8043, doi:https://doi.org/10.1016/j.socec.2022.101944, Ref, IF, IF (1.831 - 2021), Web of Science Quartile: Q2 (2022), SCOPUS Quartile: Q2 (2022), AIS eLibrary 2022
7 Anton Gerunov, Estimating Value at Risk during the storm: a study of 25 European markets, Economics and Management, vol:XVIII, issue:2, 2021, pages:1-11, ISSN (online):2683-1325, doi:10.37708/em.swu.v18i2.1, Ref, (RePEc, CEEOL) 2021
8 Антон Герунов, Количествени подходи за оценка на операционния риск във финансовия сектор, Годишник на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски “, том:20, 2021, стр.:37-56, Ref, (RePEc, CEEOL) 2021
9 Anton Gerunov, Attitudes towards privacy by design in e-government: Views from the trenches, Journal of Social and Administrative Sciences, vol:7, issue:1, 2020, pages:1-17, ISSN (online):2149-0406, doi:http://dx.doi.org/10.1453/jsas.v7i1.2028, Ref, др.(RePEc) 2020
10 Anton Gerunov, Effects Of Open E-Government On Democracy: A Public Value Perspective, Годишник на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски “, vol:19, issue:1, 2020, pages:31-40, Ref, др.(RePEc, CEEOL) 2020
11 Anton Gerunov, Machine Learning Algorithms for Forecasting Asset Prices: An Application to the Housing Market, Economics and Management, брой:1, 2020, стр.:27-42, Ref, др.(CEEOL) 2020
12 Антон Герунов, Анализ и оценка на операционните рискове, Икономически и социални алтернативи, брой:2, 2020, стр.:24-42, Ref, др.(EBSCO) 2020
13 Антон Герунов, Modeling Economic Choice under Radical Uncertainty: Machine Learning Approaches, International Journal of Business Intelligence and Data Mining, том:14, брой:1-2, 2019, стр.:238-252, doi:10.1504/IJBIDM.2017.10004944, Ref, Web of Science 2019
14 Антон Герунов, Socio-Economic Enablers of E-Government in Bulgaria, Economic Alternatives, issue:3, 2019, pages:437-455, Ref, др. 2019
15 Антон Герунов, Understanding Open Data Policy: Evidence from Bulgaria, International Journal of Public Administration, том:40, брой:8, 2017, стр.:649-657, doi:10.1080/01900692.2016.1186178, Ref, Web of Science 2017
16 Антон Герунов, Automating Analytics: Forecasting Time Series in Economics and Business, Journal of Economics and Political Economy, том:3, брой:2, 2016, стр.:340-349, Ref 2016
17 Антон Герунов, Employment modelling through classification and regression trees, International Journal of Data Science, том:1, брой:4, 2016, стр.:316-329, doi:10.1504/IJDS.2016.081368, Ref 2016
18 Антон Герунов, Експериментално изследване на икономическите очаквания, Годишник на Стопанския факултет, брой:1, 2016, стр.:103-130, Ref, др.(IDEAS, RePEc, CEEOL) 2016
19 Георги Менгов, Антон Герунов, Момчил Киряков, Икономическо поведение в един експеримент с виртуална социална мрежа, Автоматика и информатика, том:49, брой:4, 2016, Ref, PhD 2016
20 Антон Герунов, Социални влияния върху потребителския избор, Икономически и социални алтернативи, брой:3, 2016, стр.:143-153, Ref 2016
21 Антон Герунов, Циклична динамика на основни фискални агрегати в България за периода 1998-2014 г., Икономическа мисъл, брой:2, 2016, стр.:32-49, Ref 2016
22 Антон Герунов, Влияние на дефицитното финансиране върху потреблението:изследване на страните от Централна и Източна Европа, Икономически и социални алтернативи, брой:4, 2015, стр.:21-33 2015
23 Антон Герунов, Емпирична оценка на основни хипотези за формиране на икономическите очаквания: изследване отвъд индивидуалната рационалност, Икономическа мисъл, брой:2, 2015, стр.:130-152, Ref 2015
24 Антон Герунов, Openness and Growth: An Empirical Investigation on a Panel of Countries over the Period 1999-2009, Годишник на Стопанския факултет, том:12, 2014, стр.:107-125 2014
25 Антон Герунов, Връзка между обществените нагласи и движението на основни борсови индекси в контекста на Хипотезата за ефективните пазари, Икономически и социални алтернативи, брой:3, 2014, стр.:58-71 2014
26 Антон Герунов, Връзки между финансовия сектор и икономическия растеж при високи нива на финансово развитие, Икономически изследвания, брой:2, 2014, стр.:39-68, Ref 2014
27 Антон Герунов, Връзка между икономическите очаквания и стопанската динамика в ЕС-27, Статистика, брой:3-4, 2013, стр.:127-159 2013
Статия в поредица
1 Anton Gerunov, Iliya Atanasov, George Mengov, Time Series Decomposition for Anomalous E-commerce Transactions, Bulgarian Economic Papers, issue:04-2020, editor/s:Henrik Egbert, Teodor Sedlarski, Publisher:Center for Economic Theories and Policies, Sofia University, 2020, pages:1-8, ISSN (online):2367-7082, Ref, др.(CEEOL), PhD 2020
2 Антон Герунов, Financial Effects of Fiscal Transparency: A Critique, Bulgarian Economic Papers, брой:01-2016, редактор/и:Egbert, H. and Sedlarski, T., 2016, Ref 2016
3 Антон Герунов, Fiscal Archetypes in the European Union, Bulgarian Economic Papers, брой:03-2015, редактор/и:Egbert, H. and Sedlarski, T., 2015 2015
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Anton Gerunov, Ilia Atanasov, George Mengov, Agent Irrationality in Socio-Economic Choices, International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS`2023, October 05 - 07, 2023, Varna, Bulgaria (ICAI'23), Publisher:IEEE Press, 2023, pages:160-163, ISBN:979-8-3503-1291-1, doi:10.1109/ICAI58806.2023.10339083, Ref, IEEE Xplore, PhD 2023
2 Ilia Atanasov, George Mengov, Anton Gerunov, Expert information, economic rumors, and market self-organization: A lab study, Proceedings of International Conference Automatics and Informatics (ICAI), editor/s:Nikolov, N. et al., Publisher:IEEE Press, 2021, pages:246-248, ISBN:978-1-6654-2661-9, doi:10.1109/ICAI52893.2021.9639666, Ref, Web of Science 2021
3 Антон Герунов, Behavioral Models of Economic Expectations as Foundations for Sustainable Macroeconomic policy, Sustainability and Welfare Policy in European Market Economies, редактор/и:In Plöhn, J. & Chobanov, G. (Eds.) , издателство:Peter Lang Verlag, 2017, стр.:103-126, doi:10.3726/b10870, Ref 2017
4 Антон Герунов, Bayesian Models of Economic Transmission, Доклади на Международна научна конференция Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики, 2016 2016
5 Георги Менгов, Антон Герунов, Момчил Киряков, Икономически решения във виртуална социална мрежа, Доклади на международната конференция Автоматика и информатика 2016, 2016, стр.:159-162 2016
6 Антон Герунов, Open Data: Policy and Implementation in Bulgaria, Proceedings of the International Conference on Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering, 2015, стр.:47-56 2015
7 Антон Герунов, Пазарни настроения и икономически цикли, Сборник доклади от конференцията Икономически предизвикателства: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие, 2015 2015
8 Антон Герунов, Big Data Approaches to Modeling the Labor Market, Proceedings of the International Conference on Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering, 2014, стр.:47-56 2014
9 Антон Герунов, Критичен преглед на основните подходи за моделиране на икономическите очаквания, Монографичен сборник на ДАСУН, 2014, стр.:40-71 2014
Студия в научно списание
1 Anton Gerunov, A Privacy by Design Implementation Methodology for e-Government, International Journal of Electronic Government Research, vol:18, issue:1, 2022, pages:1-20, Ref 2022
2 Anton Gerunov, Performance of 109 Machine Learning Algorithms across Five Forecasting Tasks: Employee Behavior Modeling, Online Communication, House Pricing, IT Support and Demand Planning, Economic Studies, vol:31, issue:2, 2022, pages:15-43, Ref, SCOPUS, SJR (0.22 - 2021), SCOPUS Quartile: Q3 (2022) 2022
3 Антон Герунов, Приложение на класификационни алгоритми за моделиране на икономически избори, Икономическа мисъл, брой:2, 2020, стр.:45-67, ISSN (print):0013-2993, Ref, др.(CEEOL) 2020
4 Антон Герунов, Управление на риска: класификации, принципи и подходи, Предприемачество, том:VII, брой:2, 2019, стр.:205-244, ISSN (print):1314-9598, ISSN (online):2367-7597, Ref, др.(CEEOL) 2019
Студия в поредица
Anton Gerunov, Binary Classification Problems in Economics and 136 Different Ways to Solve Them , Bulgarian Economic Papers, issue:02-2020, 2020, pages:1-30, ISSN (online):2367-7082, Ref, др.(CEEOL) 2020
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Антон Герунов, Identifying Anomalous Consumer Behavior in E-commerce 2020
2 Секционен доклад, Антон Герунов, The AI-run economy: Some Ethical Issues 2019
3 Секционен доклад, Антон Герунов, Икономически решения във виртуална социална мрежа 2016
4 Секционен доклад, Антон Герунов, Bayesian Models of Economic Transmission 2016
5 Секционен доклад, Антон Герунов, Автоматизирана аналитика: прогнозиране на времеви редове в икономиката и бизнеса 2016
6 Секционен доклад, Антон Герунов, Open Data: Policy and Implementation in Bulgaria 2015
7 Секционен доклад, Антон Герунов, Пазарни настроения и икономически цикли 2015
8 Секционен доклад, Антон Герунов, Irrational Agents and Economic Cycles: How Disagreement and Herding Drive Volatility 2015
9 Секционен доклад, Антон Герунов, Big Data Approaches to Modeling the Labor Market 2014
10 Секционен доклад, Антон Герунов, Behavioral Models of Economic Expectations as Foundations for Sustainable Macroeconomic policy 2013
Учебник
1 Антон Герунов, Пари, банки и финансови пазари, ISBN:978-954-9399-76-9, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Стопански факултет, България, Рецензирано 2023
2 Антон Герунов, Notes on Risk Management, Sofia University "St. Kliment Ohridski", Sofia, Рецензирано 2017
3 Антон Герунов, Research Methods in Market Dynamics, Sofia University "St. Kliment Ohridski", Sofia 2017
Учебно помагало
1 Anton Gerunov, Business Analytics with R, ISBN:978-954-9399-77-6, Faculty of Economics and Business Administration, Sofia University "St. Kliment Ohridski", Рецензирано 2023
2 Антон Герунов, Помагало по Макроикономика, Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2013
3 Антон Герунов, Помагало по Микроикономика, Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012