Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. доктор на науките Антон Герунов

Author ID (SCOPUS):57190254975

Researcher ID (Web of Science):ABG-1481-2020

ORCID ID:0000-0001-9357-7375
Глава от книга
1 Антон Герунов, Глава 5: Принципи за защита на Privacy by Design и стратегии за прилагането им в ИТ системите в Privacy by Design: Принципи, практики и технологии, ISBN:978-954-9399-59-2, Стопански факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2020
2 Антон Герунов, Глава 6: Методологии за приложение в процеса по разработка на информационни системи в Privacy by Design: Принципи, практики и технологии, ISBN:978-954-9399-59-2, Стопански факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2020
3 Антон Герунов, Глава 7: Финансови и бизнес аспекти на инвестицията в защита на данните в Privacy by Design: Принципи, практики и технологии, ISBN:978-954-9399-59-2, Стопански факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски", Рецензирано 2020
Дисертация доктор на науките
Антон Антонов Герунов, Автоматизирани подходи за управление на операционния риск, Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2020
Дисертация д-р
Антон Герунов, Динамика на основни макроикономически величини в условия на хетерогенни очаквания, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. д-р Георги Менгов 2015
Книга
1 Антон Герунов, Публични финанси: теория и политика, Стопански факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2016
2 Антон Герунов, Макроикономическо моделиране: съвременни подходи, Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски", Рецензирано 2015
Научен проект
1 Антон Герунов, Автоматична идентификация на аномално потребителско поведение в онлайн среда, Ръководител, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-204/28.04.2020 г. 2020
2 Антон Герунов, Докторантска академия за стопански и управленски науки, Член, Министерство на труда и социалната политика 2012
Научно ръководство
1 Антон Герунов, Автоматизация на процесите в дигиталната реклама. Анализ на примера на компанията FITE, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Антоанета Иванова Дяксова 2021
2 Антон Герунов, Изследване на въздействието на глобалната Covid-19 пандемия върху рисковите възприятия на непрофесионалните инвеститори, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Антония Владова Николова 2021
3 Антон Герунов, Промяна в потребителското поведение вследствие пандемията от Covid-19. Преместване от офлайн към онлайн среда и мотиви, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Габриела Веселинова Мечкова 2021
4 Антон Герунов, Проучване влиянието на инфлуенс маркетинга в туризма, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Десислава Христова Енева 2021
5 Антон Герунов, Приложение на фискалната теория за ценовото равнище за страните от Централна и Източна Европа за периода 2003 – 2015 г., Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Надежда Гошева 2017
6 Антон Герунов, Профил и рискови възприятия на професионалните инвеститори в България, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ралица Николова 2017
Статия в научно списание
1 Anton Gerunov, A Privacy-by-Design Implementation Methodology for E-Government, International Journal of Electronic Government Research, vol:18, issue:1, 2022, pages:1-20, ISSN (online):1548-3886, Ref, Web of Science 2022
2 Anton Gerunov, Estimating Value at Risk during the storm: a study of 25 European markets, Economics and Management, vol:XVIII, issue:2, 2021, pages:1-11, ISSN (online):2683-1325, doi:10.37708/em.swu.v18i2.1, Ref, (RePEc, CEEOL) 2021
3 Антон Герунов, Количествени подходи за оценка на операционния риск във финансовия сектор, Годишник на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски “, том:20, 2021, стр.:37-56, Ref, (RePEc, CEEOL) 2021
4 Anton Gerunov, Attitudes towards privacy by design in e-government: Views from the trenches, Journal of Social and Administrative Sciences, vol:7, issue:1, 2020, pages:1-17, ISSN (online):2149-0406, doi:http://dx.doi.org/10.1453/jsas.v7i1.2028, Ref, др.(RePEc) 2020
5 Anton Gerunov, Effects Of Open E-Government On Democracy: A Public Value Perspective, Годишник на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски “, vol:19, issue:1, 2020, pages:31-40, Ref, др.(RePEc, CEEOL) 2020
6 Anton Gerunov, Machine Learning Algorithms for Forecasting Asset Prices: An Application to the Housing Market, Economics and Management, брой:1, 2020, стр.:27-42, Ref, др.(CEEOL) 2020
7 Антон Герунов, Анализ и оценка на операционните рискове, Икономически и социални алтернативи, брой:2, 2020, стр.:24-42, Ref, др.(EBSCO) 2020
8 Антон Герунов, Modeling Economic Choice under Radical Uncertainty: Machine Learning Approaches, International Journal of Business Intelligence and Data Mining, том:14, брой:1-2, 2019, стр.:238-252, doi:10.1504/IJBIDM.2017.10004944, Ref, Web of Science 2019
9 Антон Герунов, Socio-Economic Enablers of E-Government in Bulgaria, Economic Alternatives, issue:3, 2019, pages:437-455, Ref, др. 2019
10 Антон Герунов, Understanding Open Data Policy: Evidence from Bulgaria, International Journal of Public Administration, том:40, брой:8, 2017, стр.:649-657, doi:10.1080/01900692.2016.1186178, Ref, Web of Science 2017
11 Антон Герунов, Automating Analytics: Forecasting Time Series in Economics and Business, Journal of Economics and Political Economy, том:3, брой:2, 2016, стр.:340-349, Ref 2016
12 Антон Герунов, Employment modelling through classification and regression trees, International Journal of Data Science, том:1, брой:4, 2016, стр.:316-329, doi:10.1504/IJDS.2016.081368, Ref 2016
13 Антон Герунов, Експериментално изследване на икономическите очаквания, Годишник на Стопанския факултет, 2016 2016
14 Георги Менгов, Антон Герунов, Момчил Киряков, Икономическо поведение в един експеримент с виртуална социална мрежа, Автоматика и информатика, том:49, брой:4, 2016, Ref, PhD 2016
15 Антон Герунов, Социални влияния върху потребителския избор, Икономически и социални алтернативи, брой:3, 2016, стр.:143-153, Ref 2016
16 Антон Герунов, Циклична динамика на основни фискални агрегати в България за периода 1998-2014 г., Икономическа мисъл, брой:2, 2016, стр.:32-49, Ref 2016
17 Антон Герунов, Влияние на дефицитното финансиране върху потреблението:изследване на страните от Централна и Източна Европа, Икономически и социални алтернативи, брой:4, 2015, стр.:21-33 2015
18 Антон Герунов, Емпирична оценка на основни хипотези за формиране на икономическите очаквания: изследване отвъд индивидуалната рационалност, Икономическа мисъл, брой:2, 2015, стр.:130-152, Ref 2015
19 Антон Герунов, Openness and Growth: An Empirical Investigation on a Panel of Countries over the Period 1999-2009, Годишник на Стопанския факултет, том:12, 2014, стр.:107-125 2014
20 Антон Герунов, Връзка между обществените нагласи и движението на основни борсови индекси в контекста на Хипотезата за ефективните пазари, Икономически и социални алтернативи, брой:3, 2014, стр.:58-71 2014
21 Антон Герунов, Връзки между финансовия сектор и икономическия растеж при високи нива на финансово развитие, Икономически изследвания, брой:2, 2014, стр.:39-68, Ref 2014
22 Антон Герунов, Връзка между икономическите очаквания и стопанската динамика в ЕС-27, Статистика, брой:3-4, 2013, стр.:127-159 2013
Статия в поредица
1 Anton Gerunov, Iliya Atanasov, George Mengov, Time Series Decomposition for Anomalous E-commerce Transactions, Bulgarian Economic Papers, issue:04-2020, editor/s:Henrik Egbert, Teodor Sedlarski, Publisher:Center for Economic Theories and Policies, Sofia University, 2020, pages:1-8, ISSN (online):2367-7082, Ref, др.(CEEOL), PhD 2020
2 Антон Герунов, Financial Effects of Fiscal Transparency: A Critique, Bulgarian Economic Papers, брой:01-2016, редактор/и:Egbert, H. and Sedlarski, T., 2016, Ref 2016
3 Антон Герунов, Fiscal Archetypes in the European Union, Bulgarian Economic Papers, брой:03-2015, редактор/и:Egbert, H. and Sedlarski, T., 2015 2015
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Ilia Atanasov, George Mengov, Anton Gerunov, Expert information, economic rumors, and market self-organization: A lab study, Proceedings of International Conference Automatics and Informatics (ICAI), editor/s:Nikolov, N. et al., Publisher:IEEE Press, 2021, pages:246-248, ISBN:978-1-6654-2661-9, doi:10.1109/ICAI52893.2021.9639666, Ref, Web of Science 2021
2 Антон Герунов, Behavioral Models of Economic Expectations as Foundations for Sustainable Macroeconomic policy, Sustainability and Welfare Policy in European Market Economies, редактор/и:In Plöhn, J. & Chobanov, G. (Eds.) , издателство:Peter Lang Verlag, 2017, стр.:103-126, doi:10.3726/b10870, Ref 2017
3 Антон Герунов, Bayesian Models of Economic Transmission, Доклади на Международна научна конференция Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики, 2016 2016
4 Георги Менгов, Антон Герунов, Момчил Киряков, Икономически решения във виртуална социална мрежа, Доклади на международната конференция Автоматика и информатика 2016, 2016, стр.:159-162 2016
5 Антон Герунов, Open Data: Policy and Implementation in Bulgaria, Proceedings of the International Conference on Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering, 2015, стр.:47-56 2015
6 Антон Герунов, Пазарни настроения и икономически цикли, Сборник доклади от конференцията Икономически предизвикателства: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие, 2015 2015
7 Антон Герунов, Big Data Approaches to Modeling the Labor Market, Proceedings of the International Conference on Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering, 2014, стр.:47-56 2014
8 Антон Герунов, Критичен преглед на основните подходи за моделиране на икономическите очаквания, Монографичен сборник на ДАСУН, 2014, стр.:40-71 2014
Студия в научно списание
1 Антон Герунов, Приложение на класификационни алгоритми за моделиране на икономически избори, Икономическа мисъл, брой:2, 2020, стр.:45-67, ISSN (print):0013-2993, Ref, др.(CEEOL) 2020
2 Антон Герунов, Управление на риска: класификации, принципи и подходи, Предприемачество, том:VII, брой:2, 2019, стр.:205-244, ISSN (print):1314-9598, ISSN (online):2367-7597, Ref, др.(CEEOL) 2019
Студия в поредица
Anton Gerunov, Binary Classification Problems in Economics and 136 Different Ways to Solve Them , Bulgarian Economic Papers, issue:02-2020, 2020, pages:1-30, ISSN (online):2367-7082, Ref, др.(CEEOL) 2020
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Антон Герунов, Identifying Anomalous Consumer Behavior in E-commerce 2020
2 Секционен доклад, Антон Герунов, The AI-run economy: Some Ethical Issues 2019
3 Секционен доклад, Антон Герунов, Икономически решения във виртуална социална мрежа 2016
4 Секционен доклад, Антон Герунов, Bayesian Models of Economic Transmission 2016
5 Секционен доклад, Антон Герунов, Автоматизирана аналитика: прогнозиране на времеви редове в икономиката и бизнеса 2016
6 Секционен доклад, Антон Герунов, Open Data: Policy and Implementation in Bulgaria 2015
7 Секционен доклад, Антон Герунов, Пазарни настроения и икономически цикли 2015
8 Секционен доклад, Антон Герунов, Irrational Agents and Economic Cycles: How Disagreement and Herding Drive Volatility 2015
9 Секционен доклад, Антон Герунов, Big Data Approaches to Modeling the Labor Market 2014
10 Секционен доклад, Антон Герунов, Behavioral Models of Economic Expectations as Foundations for Sustainable Macroeconomic policy 2013
Учебник
1 Антон Герунов, Notes on Risk Management, Sofia University "St. Kliment Ohridski", Sofia, Рецензирано 2017
2 Антон Герунов, Research Methods in Market Dynamics, Sofia University "St. Kliment Ohridski", Sofia 2017
Учебно помагало
1 Антон Герунов, Помагало по Макроикономика, Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2013
2 Антон Герунов, Помагало по Микроикономика, Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012