Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. д-р Георги Менгов

Author ID (SCOPUS):15070754700

Researcher ID (Web of Science):A-9134-2016

ORCID ID:0000-0001-8157-3246
Глава от книга
1 George Mengov, The intuitive-emotional economic agent, СУ "Св. Климент Охридски", София 2013
2 Георги Менгов, Интуитивно-емоционалният икономически агент, СУ "Св. Климент Охридски", София 2013
Книга
1 G Mengov, Adaptive Resonances Across Scales, ISSN (print):978-3-662-47121-0, ISBN:978-3-662-47121-0 2015
2 G Mengov, Choice by Intuition, ISSN (print):978-3-662-47121-0, ISBN:978-3-662-47121-0 2015
3 George Mengov, Decision Science: A Human-Oriented Perspective, ISSN (print):978-3-662-47122-7, ISSN (online):978-3-662-47122-7, ISBN:978-3-662-47122-7, Springer, Berlin Heidelberg, Ref, Рецензирано 2015
4 Mengov, George, Decision Science: A Human-Oriented Perspective Preface, ISSN (print):978-3-662-47121-0, ISBN:978-3-662-47121-0 2015
5 G Mengov, Intuitive Judgements, ISSN (print):978-3-662-47121-0, ISSN (online):978-3-662-47121-0, ISBN:978-3-662-47121-0 2015
6 G Mengov, Levels of Decision Analysis, ISSN (print):978-3-662-47121-0, ISBN:978-3-662-47121-0 2015
7 G Mengov, Prospect Theory-A Milestone, ISSN (print):978-3-662-47121-0, ISBN:978-3-662-47121-0 2015
8 G Mengov, The Decision Maker's Neural Apparatus, ISSN (print):978-3-662-47121-0, ISBN:978-3-662-47121-0 2015
9 G Mengov, Utility and Rationality, ISSN (print):978-3-662-47121-0, ISSN (online):978-3-662-47121-0, ISBN:978-3-662-47121-0 2015
10 Георги Менгов, Вземане на решения при риск и неопределеност, ISBN:978-954-491-617-6, Жанет 45., Пловдив, Рецензирано 2010
Научен проект
1 Георги Менгов, Инфлационни очаквания и потребителски нагласи в условията на глобални икономически шокове и промяна на националната валута, Член, , Номер на договора:SUMMIT BG-RRP-2.004-0008-C01 2023
2 Георги Менгов, Оценка на риска от увеличаване на инфлацията след въвеждане на еврото в Република България чрез експериментално изследване на очакванията на икономическите агенти , Член, , Номер на договора:80-10-42/25.04.2023. 2023
3 Георги Менгов, Optimizing a New Explainable Neural Network, Ръководител, Hasso Plattner Institut - Potsdam, Deutschland 2022
4 Георги Менгов, Neurocomputational Economic Forecasting in Turbulent Times, Ръководител, Hasso Plattner Institut - Potsdam University 2021
5 Георги Менгов, Информационно претоварване при вземане на икономически решения, Член, Sofia University St. Kliment Ohridski, Номер на договора:№ 80-10-105/25.03.2021 г. 2021
6 Георги Менгов, Автоматична идентификация на аномално потребителско поведение в онлайн среда, Член, , Номер на договора:80-10-204/28.04.2020 г. 2020
7 Георги Менгов, Изграждане на изследователски капацитет чрез трансфер на знания и опит, свързани научни изследвания и работа в мрежа (SCHOLARNET), Член, 2020
8 Георги Менгов, The Synergy between Process Philosophy and Elements of AI in Theory of Learning, Член, , Номер на договора:National Science Fund of Bulgaria for project No. ДН 15/9 from December 11th, 2017 2017
9 Георги Менгов, Scientific Writing in Business Administration and Economics, Член, , Номер на договора:ID 56268635 2013
10 Георги Менгов, Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда, Член, , Номер на договора:BG051РО001-3.1.07-0027 2013
11 Георги Менгов, Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование, Член, , Номер на договора:BG051PO001-4.3.04 2013
12 Георги Менгов, Summer School “National Institutions – International Consequences", Член, , Номер на договора:DE-2012-ERA/MOPI-1-2974-1-38 2012
13 Георги Менгов, Докторантска академия по стопански и управленски науки (ДАСУН), Член, , Номер на договора:BG051PO001-3.3.06-0012 2012
14 Георги Менгов, Компютърно моделиране на поведението на икономическите агенти, Член, , Номер на договора:231/15.05.2009 г. 2009
Научно ръководство
1 Георги Менгов, Потребителски нагласи към устойчивата и бързата мода, Sofia University St. Kliment Ohridski дипломна работа:Боряна Станкова Попова 2022
2 Георги Менгов, Управление на рисковете при приемането на страна членка на ЕС в икономическия и паричен съюз, Sofia University St. Kliment Ohridski дисертация д-р:Магдалена Вихренова Влахова-Велева 2022
3 Георги Менгов, Фактори за успех при интеграция на потребителите при индустриални и потребителски иновации, Sofia University St. Kliment Ohridski дисертация д-р:Теодора Стоянова Маринова 2021
4 Георги Менгов, Микроикономически и макроикономически ефекти от дигиталната свързаност в началото на XXI век, Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ дисертация д-р:Илия Симеонов Атанасов 2020
5 Георги Менгов, Ползите от подобреното планиране при въвеждането на статистическа система за прогнозиране, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Александър Венциславов Коленков 2018
6 Георги Менгов, В ТЪРСЕНЕ НА НАЙ-ДОБРИЯ ИЗБОР. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В КРИТЕРИИТЕ ЗА ИЗБОР НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Симеон Лазаров 2015
7 Георги Менгов, Динамика на основни макроикономически величини в условия на хетерогенни очаквания, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Антон Антонов Герунов 2015
8 Георги Менгов, Изследване на потребителското поведение в дигитална среда като средство за взимане на управленски решения, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Деница К. Александрова 2015
9 Георги Менгов, Личностни и професионални измерения на участието във виртуалните социални мрежи, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Момчил Христов Киряков 2015
10 Георги Менгов, Пивоварната индустрия в България в периода 2005–2013 година – тенденции, конкурентоспособност и предпочитания на потребителите , Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Тодор Красимиров Великов 2015
11 Георги Менгов, Проблеми при внедряване на ERP системи в Китай: казус от китайската модна индустрия, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Нина Йорданова Георгиева 2014
12 Георги Менгов, Международни практики и методологии за анализ на риска от бедствия и аварии. Икономическа оценка и влияние на инвестициите в превенция върху последиците, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Драгомир Апостолов Апостолов 2013
13 Георги Менгов, Характеристики на лидерите и общностите във виртуална потребителска мрежа за оценка на стоки и услуги, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Владимир Владимиров Макариев 2013
14 Георги Менгов, CONSUMER SATISFACTION AND SUPPLIER OF CHOICE: An Experiment with Hedonic Treadmill, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Искра Китанчева 2011
15 Георги Менгов, Втори стълб по директивата Платежоспособност ІІ (Solvency ІІ): Пазарен риск и вътрешен модел за оценка на риска в застрахователното дружество , Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Лилиана Георгиева Константинова 2011
16 Георги Менгов, Изследване на финансовите пазари в дните около оповестяването на тримесечните счетоводни резултати, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Николай Младенов Желязов 2011
17 Георги Менгов, Експериментално изследване на потребителския избор и потребителската удовлетвореност , Софиски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Николай Георгиев Георгиев 2010
18 Георги Менгов, Управление на риска в банковото дело. Статистически анализ на кредитния риск , Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Светослав Симеонов 2010
Редактор на издание нереферирано
Георги Менгов, Списание "Автоматика и информатика", Редактор на издание нереферирано 2014
Редактор на издание реферирано
1 Георги Менгов, Списание International Journal of Neural Networks and Advanced Applications, Редактор на издание реферирано 2013
2 Георги Менгов, Brussels, Belgium and the Knowledge Economy , Редактор на издание реферирано 2007
Редактор на сборник
Георги Менгов, Proceedings of 2021 International Conference Automatics and Informatics (ICAI), Редактор на сборник 2021
Статия в научно списание
1 Anton Gerunov, Ilia Atanasov, Mihail Yanchev, Dimiter Shalvardjiev, George Mengov, Henrik Egbert, Lora Dineva, Reni Pantcheva, Alexandra Korcheva, Drivers of perceptions towards euro adoption among the young: evidence from Bulgaria, ACCESS: Access to science, business, innovation in digital economy, vol:5, issue:2, 2024, pages:185-206, ISSN (online):2683-1007, doi:https://doi.org/10.46656/access.2024.5.2(1), Ref, IF, IF (0.5 - 2022), International 2024
2 George Mengov, Nikolay Georgiev, Irina Zinovieva, Anton Gerunov, Virtual social networking increases the individual's economic predictability, Journal of Behavioral and Experimental Economics, vol:101, issue:6, 2022, pages:1-10, ISSN (online):2214-8043, doi:https://doi.org/10.1016/j.socec.2022.101944, Ref, IF (1.831 - 2021), Web of Science Quartile: Q1 (Social Sciences) 2022
3 George Mengov, Nikolay Georgiev, Irina Zinovieva, Anton Gerunov, Virtual social networking increases the individual's economic predictability, Journal of Behavioral and Experimental Economics, vol:101, issue:6, 2022, pages:1-10, ISSN (online):2214-8043, doi:https://doi.org/10.1016/j.socec.2022.101944, Ref, IF, IF (1.831 - 2021), Web of Science Quartile: Q2 (2022), SCOPUS Quartile: Q2 (2022), AIS eLibrary 2022
4 Iliyan Nenov, George Mengov, Kaloyan Ganev, Ralitsa Simeonova-Ganeva, Neurocomputational Economic Forecasting with a Handful of Data, Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, vol:74, issue:10, 2021, pages:1511-1518, ISSN (print):1310–1331, ISSN (online):2367–5535, doi:10.7546/CRABS.2021.10.11, Ref, Web of Science, IF (0.378 - 2020), Web of Science Quartile: Q2 (2021), SCOPUS, SJR (0.244 - 2020), SCOPUS Quartile: Q2 (2021), PhD 2021
5 George Mengov, Iliyan Nenov, Irina Zinovieva, A Model for Collective Emotion Forecasts Financial Data, IFAC PapersOnLine, vol:52, issue:25, 2019, pages:208-213, ISSN (online):2405-8963, doi:10.1016/j.ifacol.2019.12.474, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.298 - 2019), др.(INSPEC), PhD 2019
6 George Mengov, A Review for Nikolay R. Rachev's Book „Rationality in Cultural Context“, Psychological Thought, vol:12, issue:1, 2019, pages:146-148, ISSN (online):2193-7281, doi:10.5964/psyct.v12i1.336, Ref, др. 2019
7 George Mengov, Trifon Trifonov, Kalin Georgiev, Solving an emotional memory equation, Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences (Comptes Rendus), vol:71, issue:12, 2018, pages:1672-1678, ISSN (print):1310–1331, ISSN (online):2367–5535, doi:10.7546/CRABS.2018.12.12, Ref, Web of Science, IF (0.321 - 2018), Web of Science Quartile: Q4 (Multidisciplinary: Q4, 68/69, 2.174%), SCOPUS, SJR (0.205 - 2018), SCOPUS Quartile: Q2 (2018) 2018
8 Георги Менгов, Антон Герунов, Момчил Киряков, Икономическо поведение в един експеримент с виртуална социална мрежа, Автоматика и информатика, том:49, брой:4, 2016, Ref, PhD 2016
9 Георги Менгов, Ирина Зиновиева, Александра Щетинска, Мотивация за труд при програмисти и поддържащи софтуерни специалисти., Индустриален мениджмънт, том:12, брой:2, 2016, стр.:61-70, Ref, PhD 2016
10 George Mengov, Ideas for Neurocomputational Social Science, Elsevier IFAC-PapersOnLine, том:48, брой:24, 2015, стр.:219-224, doi:10.1016/j.ifacol.2015.12.086, Ref 2015
11 Щетинска, Александра, Ирина Зиновиева, Георги Менгов, Мотивацията за труд на българските софтуерни специалисти – десет години по-късно., Автоматика и информатика, том:49, брой:2, 2015, стр.:43-46, ISSN (print):1310-1331, Ref, PhD 2015
12 Георги Менгов, Ирина Зиновиева, Мария Караиванова, Емануела Паунова-Маркова, Нагласи към споделянето на информация във виртуална общност при вземане на икономически решения, Психологични изследвания, том:17, брой:2, 2015, стр.:135-140, ISSN (print):1311-4700 , ISSN (online): 2367-4563 , Ref, PhD 2015
13 Георги Менгов, Ирина Зиновиева, Емануела Паунова-Маркова, Мария Караиванова, Перцепции за успех при вземане на икономически решения, Психологични изследвания, том:17, брой:2, 2015, стр.:129-134, ISSN (print):1311-4700 , ISSN (online):2367-4563 , Ref, PhD 2015
14 George Mengov, Person-by-person prediction of intuitive economic choice, Neural Networks, том:60, 2014, стр.:232-245, doi:10.1016/j.neunet.2014.09.002, Ref, IF, IF (2.729 - 2014) 2014
15 Георги Менгов, Рационалност и интуиция в човешките решения, Стратегии на образователната и научната политика, том:22, брой:3, 2014, стр.:275-282 2014
16 George Mengov, Nickolay Georgiev, Econometric vs. ARTMAP prediction of economic choice., Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences (Comptes Rendus), том:66, брой:3, 2013, стр.:415-422, Ref, Web of Science, MSc 2013
17 George Mengov, Stochastic calibration of a neurocomputational model for economic decision-making, Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences (Comptes Rendus), том:66, брой:5, 2013, стр.:739-748, Ref, Web of Science, MSc 2013
18 Георги Менгов, Николай Георгиев, Потребителското удовлетворение в експериментални условия, Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет, том:11, 2013, стр.:97-111, MSc 2013
19 Георги Менгов, Социалната фракталност, Техносфера, том:21, брой:3, 2013, стр.:25-36 2013
20 George Mengov, Neurobiology and decision making: An intriguing rendezvous? , Information Technologies and Control, том:8, брой:2, 2010, стр.:6-11, Ref 2010
21 Henrik Egbert, George Mengov, Satisfaction and disappointment in consumer choices—an experiment, Psychological Research, том:12, брой:1, 2009, стр.:143-155, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2009
22 George Mengov, Henrik Egbert, Stefan Pulov, Kalin Georgiev, Emotional balances in experimental consumer choices, Neural Networks, том:21, брой:9, 2008, стр.:1213-1219, doi:10.1016/j.neunet.2008.08.006, Ref, Web of Science, PhD 2008
23 Trifon Trifonov, Kalin Georgiev, Georgi Mengov, Interactions In An Art Neural System, Advanced Studies in Contemporary Mathematics, vol:16, issue:1, 2008, pages:105-114, ISSN (print):1229-3067, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.269 - 2017) 2008
24 George Mengov, Svetla Nikolova, Utility Function Derived from Affective Balance Theory, Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences (Comptes Rendus), vol:61, issue:12, 2008, ISSN (print):1310–1331, ISSN (online):2367–5535, Ref, Web of Science, IF (0.321 - 2018), SCOPUS, SJR (0.205 - 2018), MSc 2008
25 Georgi Mengov, Kalin Georgiev, Stephan Pulov, Trifon Trifonov, Krassimir Atanassov, Fast Computation of a Gated Dipole Field, Neural Networks, vol:19, issue:10, 2006, pages:1636-1647, ISSN (print):0893-6080, doi:10.1016/j.neunet.2006.05.031, Ref, Web of Science, IF (2 - 2006), Web of Science Quartile: Q1 (Computer Science, AI, 16/85, 81.765%), SCOPUS, SJR (0.757 - 2006), SCOPUS Quartile: Q1 (Q1: AI, Q3: Cognitive Neurosc) 2006
26 Kalin Georgiev, Trifon Trifonov, Georgi Mengov, Efficient Orienting Subsystem in an Adaptive Resonance Theory (ART) Neural Network, Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences, vol:56, issue:5, 2005, pages:531-536, ISSN (print):1310–1331, ISSN (online):2367–5535, Ref, Web of Science, IF (0.106 - 2007), Web of Science Quartile: Q4 (Multidisciplinary, 46/50, 9.000%), SCOPUS, SJR (0.122 - 2005), SCOPUS Quartile: Q3 (Multidisciplinary) 2005
27 Георги Менгов, Елица Христова, Човешкият фактор при вземане на рискови решения в технико-икономически системи, Автоматика и информатика, том:38, брой:2, 2004, стр.:11-13, ISSN (print):0861-7562, Ref, MSc 2004
28 George Mengov, Stephan Pulov, Krassimir Atanassov, Kalin Georgiev, Trifon Trifonov, Modelling Neural Signals With a Generalized Net, Advanced Studies in Contemporary Mathematics, vol:7, issue:2, 2003, pages:155-166, ISSN (print):1229-3067, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.771 - 2009), SCOPUS Quartile: Q2 (Mathematics), Zentralblatt(Zbl 1029.92008), PhD 2003
29 George Mengov, Irina Zinovieva, George Sotirov, Modeling work motivation with a Fusion ARTMAP neural network., International Journal of Computing Anticipatory Systems, том:3, брой:2, 1999, стр.:85-99, Ref 1999
Статия в поредица
1 Anton Gerunov, Iliya Atanasov, George Mengov, Time Series Decomposition for Anomalous E-commerce Transactions, Bulgarian Economic Papers, issue:04-2020, editor/s:Henrik Egbert, Teodor Sedlarski, Publisher:Center for Economic Theories and Policies, Sofia University, 2020, pages:1-8, ISSN (online):2367-7082, Ref, др.(CEEOL), PhD 2020
2 George Mengov, The road to socioeconomic fractality, Bulgarian Economic Papers, брой:05-2016, редактор/и:Henrik Egbert, Teodor Sedlarski, издателство:Center for Economic Theories and Policies at Sofia University St. Kliment Ohridski, 2016, стр.:1-14, Ref 2016
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Iliyan Nenov, Ралица Симеонова-Ганева, Kaloyan Ganev, George Mengov, A Neural Model Forecasts Macroeconomic Indicators, 2023 International Conference Automatics and Informatics (ICAI), Publisher:IEEE Press, 2023, pages:156-159, ISBN:979-8-3503-1291-1, doi:10.1109/ICAI58806.2023.10339011, Ref, IEEE Xplore, PhD 2023
2 Iliyan Nenov, Ralitsa Simeonova–Ganeva, Kaloyan Ganev, George Mengov, A Neural Model Forecasts Macroeconomic Indicators, International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS`2023, October 05 - 07, 2023, Varna, Bulgaria (ICAI'23), Publisher:IEEE Press, 2023, pages:156-159, ISBN:979-8-3503-1291-1, doi:10.1109/ICAI58806.2023.10339011, Ref, IEEE Xplore, PhD 2023
3 Anton Gerunov, Ilia Atanasov, George Mengov, Agent Irrationality in Socio-Economic Choices, International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS`2023, October 05 - 07, 2023, Varna, Bulgaria (ICAI'23), Publisher:IEEE Press, 2023, pages:160-163, ISBN:979-8-3503-1291-1, doi:10.1109/ICAI58806.2023.10339083, Ref, IEEE Xplore, PhD 2023
4 George Mengov, Mathematical psychology models in economics and business, Psychology - Tradition and Modernity, редактор/и:Irina Zinovieva, Ludmilla Andreeva, Sonya Karabeliova, издателство:Университетско издателство на СУ "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:27-36, ISBN:978-954-07-5611-0, Ref 2022
5 Reni Pantcheva, George Mengov, Recycling Rate in Europe: Econometric Modeling and dART Clustering Analysis, Automatics and Informatics (ICAI), 2022 International Conference, 2022, pages:179-182, doi:10.1109/ICAI55857.2022.9960075, Ref, Web of Science, IEEE Xplore 2022
6 Ilia Atanasov, George Mengov, Anton Gerunov, Expert information, economic rumors, and market self-organization: A lab study, Proceedings of International Conference Automatics and Informatics (ICAI), editor/s:Nikolov, N. et al., Publisher:IEEE Press, 2021, pages:246-248, ISBN:978-1-6654-2661-9, doi:10.1109/ICAI52893.2021.9639666, Ref, Web of Science 2021
7 George Mengov, Iliyan Nenov, Towards an Intelligent Neural System for Economic and Business Forecasting, 2020 IEEE 10th International Conference on Intelligent Systems (IS), Varna, Bulgaria, editor/s:Vassil Sgurev, Vladimir Jotsov, Rudolf Kruse, Mincho Hadjiski:, Publisher:IEEE, 2020, pages:340-344, ISSN (print):1541-1672, ISBN:978-1-7281-5456-5, doi:10.1109/IS48319.2020.9200124., Ref, IEEE Xplore, PhD 2020
8 Iliyan Nenov, George Mengov, Searching for collective economic behaviour in stock price data, ECONOMIC AND MANAGEMENT CHALLENGES, editor/s:Statev, St. et al., Publisher:Sofia University, 2019, pages:403-408, ISBN:978-954-07-4727-9, др., PhD 2019
9 I Atanasov, G Mengov, Economic agents’ strategies under limited information, Proceedings Automatics and Informatics 2017, редактор/и:K. Stoilova et al., издателство:SAI John Atanasoff, 2017, Ref, PhD 2017
10 Илия Атанасов, Георги Менгов, Economic Agents’ Strategies Under Limited Information, Proceedings of the international conference "Automatics and Informatics", October 4-6, 2017, 2017, стр.:305-308, ISSN (online):1313-1850, PhD 2017
11 Георги Менгов, Антон Герунов, Момчил Киряков, Икономически решения във виртуална социална мрежа, Доклади на международната конференция Автоматика и информатика 2016, 2016, стр.:159-162 2016
12 Irina Zinovieva, Momchil Kiryakov, George Mengov, How personal characteristics and social network participation influence economic choice, Abstract Proceedings of the 16th EAWOP Congress 2013 Muenster, редактор/и:Guido Hertel - Carmen Binnewies - Stefan Krumm - Heinz Holling - Martin Kleinmann, издателство:European Association of Work and Organizational Psychology, 2013, стр.:882-882, ISSN (online):urn:nbn:de:hbz:6-66399491491, PhD 2013
13 George Mengov, Stefan Hadjitodorov, Antony Shannon, Modeling cognitive brain processes with a generalized net, Proceedings of Second International Workshop on Generalized Nets, редактор/и:Krassimir Atanassov, издателство:Mulgarian Academy of Sciences, 2001, стр.:59-61, в сътрудничество с чуждестранни учени 2001
14 George Mengov, Irina Zinovieva, George Sotirov, Patterns of Work Attitudes: A Neural Network Approach., Proceedings of the Third International Conference on Computing Anticipatory Systems CASYS’99, editor/s:Dubois, D., Publisher:American Institute of Physics, Melville, New York, 2000, pages:221-229, ISBN:10: 1563969335, Ref 2000
Студия в сборник (на конференция и др.)
Mengov, G.D, Zinovieva, I., Sotirov, G., Patterns of Work Attitudes: A Neural Network Approach, Proceedings of the Third International Conference on Computing Anticipatory Systems CASYS’99, редактор/и:Daniel Dubois, издателство:American Institute of Physics, Melville, New York, 2000, стр.:221-229, ISBN:10: 1563969335; 13: 978-1563969331, Ref 2000
Участие в конференция
1 Присъствие, Георги Менгов, MMF Macro Research Network Workshop 2023
2 Секционен доклад, Георги Менгов, Agent Irrationality in Socio-Economic Choices 2023
3 Присъствие, Георги Менгов, Professional life and motivation: Are they predictable in times of change? 2023
4 Секционен доклад, Георги Менгов, A Neural Model Forecasts Macroeconomic Indicators 2023
5 Секционен доклад, Георги Менгов, Recycling Rate in Europe: Econometric Modeling and dART Clustering Analysis 2022
6 Секционен доклад, Георги Менгов, Mathematical psychology models in economics and business 2022
7 Секционен доклад, Георги Менгов, Advances in explainable neural networks 2022
8 Секционен доклад, Георги Менгов, Neurocomputational Economic Forecasting in Turbulent Times - Part II 2022
9 Секционен доклад, Георги Менгов, Neurocomputational Economic Forecasting in Turbulent Times 2021
10 Секционен доклад, Георги Менгов, Expert information, economic rumors, and market self-organization: A lab study 2021
11 Присъствие, Георги Менгов, Юбилейна конференция - Just and SMART Transitions 2020
12 Секционен доклад, Георги Менгов, Towards an Intelligent Neural System for Economic and Business Forecasting 2020
13 Секционен доклад, Георги Менгов, A Model for Collective Emotion Forecasts Financial Data 2019
14 Секционен доклад, Георги Менгов, От икономическия агент към икономическото поведение: експерименти и изводи 2018
15 Секционен доклад, Илиян Ненов, Георги Менгов, Searching for collective economic behaviour in stock price data 2018
16 Секционен доклад, Георги Менгов, Learning under the influence of economic motivation: A lab study 2018
17 Пленарен доклад, Георги Менгов, ARTIFICIAL INTELLIGENCE, NEURAL NETWORKS, AND NATURAL INTELLIGENCE 2017
18 Секционен доклад, Георги Менгов, Икономически решения във виртуална социална мрежа 2016
19 Секционен доклад, Георги Менгов, Economic Behaviour in a Virtual Social Network 2016
20 Секционен доклад, Георги Менгов, The Road to Socioeconomic Fractality 2015
21 Секционен доклад, George Mengov, Ideas for Neurocomputational Social Science 2015
22 Секционен доклад, Георги Менгов, How personal characteristics and social network participation influence economic choice 2013
23 Секционен доклад, Георги Менгов, Intuitive-emotional decision-making in an economic experiment 2013
Учебник/Учебно помагало
Георги Вачков, Станимир Дочев, Моника Ковачка-Димитрова, Георги Менгов, Борис Спасов, Федя Тослев, Радослав Цикловски, Ръководство за курсови проекти по „Управление на софтуерни проекти и компании, УИ „Св. Климент Охридски“, София, Рецензирано 2016