Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. д-р Георги Менгов

Author ID (SCOPUS):15070754700

Research ID (Web of Science):A-9134-2016

ORCID ID:0000-0001-8157-3246
Глава от книга
1 George Mengov, The intuitive-emotional economic agent, СУ "Св. Климент Охридски", София 2013
2 Георги Менгов, Интуитивно-емоционалният икономически агент, СУ "Св. Климент Охридски", София 2013
Книга
1 George Mengov, Decision Science: A Human-Oriented Perspective, ISSN (print):978-3-662-47122-7, ISSN (online):978-3-662-47122-7, ISBN:978-3-662-47122-7, Springer, Berlin Heidelberg, Ref, Рецензирано 2015
2 Георги Менгов, Вземане на решения при риск и неопределеност, Жанет 45., Пловдив, Рецензирано 2010
Научен проект
1 Георги Менгов, The Synergy between Process Philosophy and Elements of AI in Theory of Learning, Член, , Номер на договора:National Science Fund of Bulgaria for project No. ДН 15/9 from December 11th, 2017 2017
2 Георги Менгов, Scientific Writing in Business Administration and Economics, Член, , Номер на договора:ID 56268635 2013
3 Георги Менгов, Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда, Член, , Номер на договора:BG051РО001-3.1.07-0027 2013
4 Георги Менгов, Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование, Член, , Номер на договора:BG051PO001-4.3.04 2013
5 Георги Менгов, Summer School “National Institutions – International Consequences", Член, , Номер на договора:DE-2012-ERA/MOPI-1-2974-1-38 2012
6 Георги Менгов, Докторантска академия по стопански и управленски науки (ДАСУН), Член, , Номер на договора:BG051PO001-3.3.06-0012 2012
7 Георги Менгов, Компютърно моделиране на поведението на икономическите агенти, Член, , Номер на договора:231/15.05.2009 г. 2009
Научно ръководство
1 Георги Менгов, Ползите от подобреното планиране при въвеждането на статистическа система за прогнозиране, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Александър Венциславов Коленков 2018
2 Георги Менгов, В ТЪРСЕНЕ НА НАЙ-ДОБРИЯ ИЗБОР. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В КРИТЕРИИТЕ ЗА ИЗБОР НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Симеон Лазаров 2015
3 Георги Менгов, Динамика на основни макроикономически величини в условия на хетерогенни очаквания, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Антон Антонов Герунов 2015
4 Георги Менгов, Изследване на потребителското поведение в дигитална среда като средство за взимане на управленски решения, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Деница К. Александрова 2015
5 Георги Менгов, Личностни и професионални измерения на участието във виртуалните социални мрежи, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Момчил Христов Киряков 2015
6 Георги Менгов, Пивоварната индустрия в България в периода 2005–2013 година – тенденции, конкурентоспособност и предпочитания на потребителите , Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Тодор Красимиров Великов 2015
7 Георги Менгов, Проблеми при внедряване на ERP системи в Китай: казус от китайската модна индустрия, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Нина Йорданова Георгиева 2014
8 Георги Менгов, Международни практики и методологии за анализ на риска от бедствия и аварии. Икономическа оценка и влияние на инвестициите в превенция върху последиците, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Драгомир Апостолов Апостолов 2013
9 Георги Менгов, Характеристики на лидерите и общностите във виртуална потребителска мрежа за оценка на стоки и услуги, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Владимир Владимиров Макариев 2013
10 Георги Менгов, CONSUMER SATISFACTION AND SUPPLIER OF CHOICE: An Experiment with Hedonic Treadmill, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Искра Китанчева 2011
11 Георги Менгов, Втори стълб по директивата Платежоспособност ІІ (Solvency ІІ): Пазарен риск и вътрешен модел за оценка на риска в застрахователното дружество , Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Лилиана Георгиева Константинова 2011
12 Георги Менгов, Изследване на финансовите пазари в дните около оповестяването на тримесечните счетоводни резултати, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Николай Младенов Желязов 2011
13 Георги Менгов, Експериментално изследване на потребителския избор и потребителската удовлетвореност , Софиски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Николай Георгиев Георгиев 2010
14 Георги Менгов, Управление на риска в банковото дело. Статистически анализ на кредитния риск , Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Светослав Симеонов 2010
Редактор на издание нереферирано
Георги Менгов, Списание "Автоматика и информатика", Редактор на издание нереферирано 2014
Редактор на издание реферирано
1 Георги Менгов, Списание International Journal of Neural Networks and Advanced Applications, Редактор на издание реферирано 2013
2 Георги Менгов, Brussels, Belgium and the Knowledge Economy , Редактор на издание реферирано 2007
Статия в научно списание
1 George Mengov, Iliyan Nenov, Irina Zinovieva, A Model for Collective Emotion Forecasts Financial Data, IFAC PapersOnLine, vol:52, issue:25, 2019, pages:208-213, ISSN (online):2405-8963, doi:10.1016/j.ifacol.2019.12.474, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.298 - 2019), др.(INSPEC), PhD 2019
2 George Mengov, A Review for Nikolay R. Rachev's Book „Rationality in Cultural Context“, Psychological Thought, vol:12, issue:1, 2019, pages:146-148, ISSN (online):2193-7281, doi:10.5964/psyct.v12i1.336, Ref, др. 2019
3 George Mengov, Trifon Trifonov, Kalin Georgiev, Solving an emotional memory equation, Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences (Comptes Rendus), vol:71, issue:12, 2018, pages:1672-1678, ISSN (print):1310–1331, ISSN (online):2367–5535, doi:10.7546/CRABS.2018.12.12, Ref, Web of Science, IF (0.321 - 2018), Web of Science Quartile: Q4 (Multidisciplinary: Q4, 68/69, 2.174%), SCOPUS, SJR (0.205 - 2018), SCOPUS Quartile: Q2 (2018) 2018
4 Георги Менгов, Антон Герунов, Момчил Киряков, Икономическо поведение в един експеримент с виртуална социална мрежа, Автоматика и информатика, том:49, брой:4, 2016, Ref, PhD 2016
5 Георги Менгов, Ирина Зиновиева, Александра Щетинска, Мотивация за труд при програмисти и поддържащи софтуерни специалисти., Индустриален мениджмънт, том:12, брой:2, 2016, стр.:61-70, Ref, PhD 2016
6 George Mengov, Ideas for Neurocomputational Social Science, Elsevier IFAC-PapersOnLine, том:48, брой:24, 2015, стр.:219-224, doi:10.1016/j.ifacol.2015.12.086, Ref 2015
7 Щетинска, Александра, Ирина Зиновиева, Георги Менгов, Мотивацията за труд на българските софтуерни специалисти – десет години по-късно., Автоматика и информатика, том:49, брой:2, 2015, стр.:43-46, ISSN (print):1310-1331, Ref, PhD 2015
8 Георги Менгов, Ирина Зиновиева, Мария Караиванова, Емануела Паунова-Маркова, Нагласи към споделянето на информация във виртуална общност при вземане на икономически решения, Психологични изследвания, том:17, брой:2, 2015, стр.:135-140, ISSN (print):1311-4700 , ISSN (online): 2367-4563 , Ref, PhD 2015
9 Георги Менгов, Ирина Зиновиева, Емануела Паунова-Маркова, Мария Караиванова, Перцепции за успех при вземане на икономически решения, Психологични изследвания, том:17, брой:2, 2015, стр.:129-134, ISSN (print):1311-4700 , ISSN (online):2367-4563 , Ref, PhD 2015
10 George Mengov, Person-by-person prediction of intuitive economic choice, Neural Networks, том:60, 2014, стр.:232-245, doi:10.1016/j.neunet.2014.09.002, Ref, Web of Science 2014
11 Георги Менгов, Рационалност и интуиция в човешките решения, Стратегии на образователната и научната политика, том:22, брой:3, 2014, стр.:275-282 2014
12 George Mengov, Nickolay Georgiev, Econometric vs. ARTMAP prediction of economic choice., Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences (Comptes Rendus), том:66, брой:3, 2013, стр.:415-422, Ref, Web of Science, MSc 2013
13 George Mengov, Stochastic calibration of a neurocomputational model for economic decision-making, Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences (Comptes Rendus), том:66, брой:5, 2013, стр.:739-748, Ref, Web of Science, MSc 2013
14 Георги Менгов, Николай Георгиев, Потребителското удовлетворение в експериментални условия, Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет, том:11, 2013, стр.:97-111, MSc 2013
15 Георги Менгов, Социалната фракталност, Техносфера, том:21, брой:3, 2013, стр.:25-36 2013
16 George Mengov, Neurobiology and decision making: An intriguing rendezvous? , Information Technologies and Control, том:8, брой:2, 2010, стр.:6-11, Ref 2010
17 George Mengov, Henrik Egbert, Satisfaction and disappointment in consumer choices—an experiment, Psychological Research, том:12, брой:1, 2009, стр.:143-155, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2009
18 George Mengov, Henrik Egbert, Stefan Pulov, Kalin Georgiev, Emotional balances in experimental consumer choices, Neural Networks, том:21, брой:9, 2008, стр.:1213-1219, doi:10.1016/j.neunet.2008.08.006, Ref, Web of Science, PhD 2008
19 Trifon Trifonov, Kalin Georgiev, Georgi Mengov, Interactions In An Art Neural System, Advanced Studies in Contemporary Mathematics, vol:16, issue:1, 2008, pages:105-114, ISSN (print):1229-3067, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.269 - 2017) 2008
20 George Mengov, Svetla Nikolova, Utility Function Derived from Affective Balance Theory, Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences (Comptes Rendus), vol:61, issue:12, 2008, ISSN (print):1310–1331, ISSN (online):2367–5535, Ref, Web of Science, IF (0.321 - 2018), SCOPUS, SJR (0.205 - 2018), MSc 2008
21 Georgi Mengov, Kalin Georgiev, Stephan Pulov, Trifon Trifonov, Krassimir Atanassov, Fast Computation of a Gated Dipole Field, Neural Networks, vol:19, issue:10, 2006, pages:1636-1647, ISSN (print):0893-6080, doi:10.1016/j.neunet.2006.05.031, Ref, Web of Science, IF (2 - 2006), Web of Science Quartile: Q1 (Computer Science, AI, 16/85, 81.765%), SCOPUS, SJR (0.757 - 2006), SCOPUS Quartile: Q1 (Q1: AI, Q3: Cognitive Neurosc) 2006
22 Kalin Georgiev, Trifon Trifonov, Georgi Mengov, Efficient Orienting Subsystem in an Adaptive Resonance Theory (ART) Neural Network, Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences, vol:56, issue:5, 2005, pages:531-536, ISSN (print):1310–1331, ISSN (online):2367–5535, Ref, Web of Science, IF (0.106 - 2007), Web of Science Quartile: Q4 (Multidisciplinary, 46/50, 9.000%), SCOPUS, SJR (0.122 - 2005), SCOPUS Quartile: Q3 (Multidisciplinary) 2005
23 Георги Менгов, Елица Христова, Човешкият фактор при вземане на рискови решения в технико-икономически системи, Автоматика и информатика, том:38, брой:2, 2004, стр.:11-13, ISSN (print):0861-7562, Ref, MSc 2004
24 George Mengov, Stephan Pulov, Krassimir Atanassov, Kalin Georgiev, Trifon Trifonov, Modelling Neural Signals With a Generalized Net, Advanced Studies in Contemporary Mathematics, vol:7, issue:2, 2003, pages:155-166, ISSN (print):1229-3067, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.771 - 2009), SCOPUS Quartile: Q2 (Mathematics), Zentralblatt(Zbl 1029.92008), PhD 2003
25 George Mengov, Irina Zinovieva, George Sotirov, Modeling work motivation with a Fusion ARTMAP neural network., International Journal of Computing Anticipatory Systems, том:3, брой:2, 1999, стр.:85-99, Ref 1999
Статия в поредица
George Mengov, The road to socioeconomic fractality, Bulgarian Economic Papers, брой:05-2016, редактор/и:Henrik Egbert, Teodor Sedlarski, издателство:Center for Economic Theories and Policies at Sofia University St. Kliment Ohridski, 2016, стр.:1-14, Ref 2016
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Iliyan Nenov, George Mengov, Searching for collective economic behaviour in stock price data, ECONOMIC AND MANAGEMENT CHALLENGES, editor/s:Statev, St. et al., Publisher:Sofia University, 2019, pages:403-408, ISBN:978-954-07-4727-9, др., PhD 2019
2 I Atanasov, G Mengov, Economic agents’ strategies under limited information, Proceedings Automatics and Informatics 2017, редактор/и:K. Stoilova et al., издателство:SAI John Atanasoff, 2017, Ref, PhD 2017
3 Илия Атанасов, Георги Менгов, Economic Agents’ Strategies Under Limited Information, Proceedings of the international conference "Automatics and Informatics", October 4-6, 2017, 2017, стр.:305-308, ISSN (online):1313-1850, PhD 2017
4 Георги Менгов, Антон Герунов, Момчил Киряков, Икономически решения във виртуална социална мрежа, Доклади на международната конференция Автоматика и информатика 2016, 2016, стр.:159-162 2016
5 Irina Zinovieva, Momchil Kiryakov, George Mengov, How personal characteristics and social network participation influence economic choice, Abstract Proceedings of the 16th EAWOP Congress 2013 Muenster, редактор/и:Guido Hertel - Carmen Binnewies - Stefan Krumm - Heinz Holling - Martin Kleinmann, издателство:European Association of Work and Organizational Psychology, 2013, стр.:882-882, ISSN (online):urn:nbn:de:hbz:6-66399491491, PhD 2013
6 George Mengov, Stefan Hadjitodorov, Antony Shannon, Modeling cognitive brain processes with a generalized net, Proceedings of Second International Workshop on Generalized Nets, редактор/и:Krassimir Atanassov, издателство:Mulgarian Academy of Sciences, 2001, стр.:59-61, в сътрудничество с чуждестранни учени 2001
7 George Mengov, Irina Zinovieva, George Sotirov, Patterns of Work Attitudes: A Neural Network Approach., Proceedings of the Third International Conference on Computing Anticipatory Systems CASYS’99, editor/s:Dubois, D., Publisher:American Institute of Physics, Melville, New York, 2000, pages:221-229, ISBN:10: 1563969335, Ref 2000
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Георги Менгов, От икономическия агент към икономическото поведение: експерименти и изводи 2018
2 Секционен доклад, Илиян Ненов, Георги Менгов, Searching for collective economic behaviour in stock price data 2018
3 Секционен доклад, Георги Менгов, Learning under the influence of economic motivation: A lab study 2018
4 Секционен доклад, Георги Менгов, ARTIFICIAL INTELLIGENCE, NEURAL NETWORKS, AND NATURAL INTELLIGENCE 2017
5 Секционен доклад, Георги Менгов, Икономически решения във виртуална социална мрежа 2016
6 Секционен доклад, Георги Менгов, Economic Behaviour in a Virtual Social Network 2016
7 Секционен доклад, George Mengov, Ideas for Neurocomputational Social Science 2015
8 Секционен доклад, Георги Менгов, The Road to Socioeconomic Fractality 2015
9 Секционен доклад, Георги Менгов, How personal characteristics and social network participation influence economic choice 2013
10 Секционен доклад, Георги Менгов, Intuitive-emotional decision-making in an economic experiment 2013
Учебник/Учебно помагало
Георги Вачков, Станимир Дочев, Моника Ковачка-Димитрова, Георги Менгов, Борис Спасов, Федя Тослев, Радослав Цикловски, Ръководство за курсови проекти по „Управление на софтуерни проекти и компании, УИ „Св. Климент Охридски“, София, Рецензирано 2016