Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Гергана Ненова
Глава от книга
Gergana Nenova, Questioning the retraditionalization thesis: gender differences in paid and unpaid work in Bulgaria (1970–2010), in Gender and Power in Eastern Europe. Changing Concepts of Femininity and Masculinity in Power Relations, editors Katharina Bluhm, Gertrud Pickhan, Justyna Stypinska, Agnieszka Wierzcholska, Springer International Publishing, Ref, International 2021
Друго (научно-популярни и др. под.)
Гергана Николаева Ненова, Въпросът за положението на ромската общност е част от разговора за деинституционализацията, 2022
Научен проект
1 Гергана Ненова, Култури, практики и рискове на интимността на младите хора в България, Ръководител, 2022
2 Гергана Ненова, Научноизследователски проект във връзка с реализацията на обект „Европейско социално изследване за България“ от НПКНИ по Споразумение Д-01-406/18.12.2020 сключено между МОН и УНСС, Член, 2021
3 Гергана Ненова, Социо-културни представи за детството и грижата за детето в България (1975-2000) , Член, МОН 2021
4 Гергана Ненова, “Деинституционализация: Случаят България – 3“ Изследване на процеса на деинституционализация на грижата за деца 2020-2021 , Член, OAK Foundation 2020
5 Гергана Ненова, Детските имунизации: предизвикателство за съвременното българско общество (Изследване на проблемите при комуникацията между педиатри и родители за набелязване на адекватни мерки за подобряване на имунизационния обхват в България), Член, МОН 2019
6 Гергана Ненова, „Изследователски стратегии, техники и методи на емпирични изследвания в социалните науки: съставяне и превод на учебно помагало с водещи текстове“, Член, СУ "Св. Климент Охридски" 2018
7 Гергана Ненова, Развитие и устойчивост на създадения джендър екип към СОМ – Студентската онлайн медия, Член, OAK Foundation 2016
Научно ръководство
1 Гергана Ненова, Влияние на пола при подбора на персонал чрез агенция за подбор, дипломна работа:Цветелина Първанова 2023
2 Гергана Ненова, Мотивация за извършване на обществени услуги при служители в държавни организации в България, дипломна работа:Мария Беличовска 2022
Редактор на издание реферирано
Rumiana Stoilova, Gergana Nenova, Georgi Medarov, Sociological problems, Редактор на издание реферирано 2022
Статия в научно списание
1 Veronika Dimitrova, Savina Stoitsova, Gergana Nenova, Milena Yakimova, Vanya Rangelova, Irina Georgieva, Ivo Georgiev, Stefka Krumova, Antoaneta Minkova, Nadezhda Vladimirova, Bulgarian General Practitionersʼ Communication Styles about Child Vaccinations, Mainly Focused on Parental Decision Making in theVaccinations, Mainly Focused on Parental Decision Making in theContext of a Mandatory Immunization Schedule Context of a Mandatory Immunization Schedule, Healthcare, 2023, doi:https://doi.org/10.3390/healthcare11182566, Ref, Web of Science 2023
2 Gergana Nenova, Ana Luleva, Tatyana Kotzeva, Caring for the Child, Caring for the Family: The Clash over the National Strategy for the Child (2019–2030) in Bulgaria, East European Politics and Societies and Cultures, 2023, doi:https://doi.org/10.1177/0888325423118300, Ref, IF, IF (7 - 2022) 2023
3 Гергана Ненова, Радостина Антонова, Children’s rights in Bulgaria between theory and practice: The case of the deinstitutionalization reform, Intersections. East European Journal of Society and Politics, 2023, pages:54-71, Ref, Web of Science 2023
4 Veronika Dimitrova, Savina Stoitsova, Vanya Rangelov, Ralitsa Raycheva, Maria Martinova, Gergana Nenova, Milena Iakimova, Irina Georgieva, Ivo Georgiev, Stefka Krumova, High vaccine confidence and strong approval of the mandatory immunization schedule among Bulgarian general practitioners in 2022, Human Vaccines & Immunotherapeutics, 2023, Ref, Web of Science 2023
5 Гергана Ненова, Радостина Антонова, Между автономността и традициите - променящите се ценностни нагласи към семейството и авторитета на възрастните в ромските градски общности, Социологически проблеми, 2022, Ref 2022
6 Гергана Ненова, Пол и етническа принадлежност в неплатения труд: резултати от изследването „Бюджет на времето“ – 2001–2002 г., СЕМИНАР_BG, 2022, Ref 2022
7 Георги Медаров, Гергана Ненова, Мила Минева, Конференция „Доверие и благополучие на Балканите“, БСА (30 септември – 1 октомври 2021 г., онлайн) , Социологически проблеми, 2021, стр.:750-752, Ref 2021
8 Гергана Ненова, Свободното време като остатък и като ценност. Джендър различия в свободното време на родителите., Социологически проблеми, 2020, стр.:186-209 2020
9 Гергана Ненова, Симеон Кюркчиев, Любовта в християнските семейства – отвъд пазарната логика?, СЕМИНАР_BG, брой:17, 2018 2018
10 Гергана Ненова, Отговорно родителство или забавно майчинство? Динамика и противоречия в конструирането на родителската фигура в българското публичнo пространство, Критика и хуманизъм, 2018, стр.:105-122 2018
11 Гергана Ненова, Съвременни предизвикателства и перспективи пред концептуализирането на родителството, Население, 2017 2017
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Гергана Ненова, Дистанция от ролята на майка в Web 2.0 , Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Философски факултет. Книга Социология., 2018, стр.:170-183 2018
2 Гергана Ненова, Експертност и родителство в книгите за отглеждане на деца в България през 21. век , Докторантски четения , 2018 2018
3 Гергана Ненова, Мария Спасова, Социално-икономическата ситуация на жените пенсионерки в България през призмата на теорията на пресечностите , Докторантите в науката, редактор/и:Манов, Б. и В. Миленкова , издателство:Университетско издателство "Неофит Рилски", 2017, стр.:112-126 2017
Студия в сборник (на конференция и др.)
Леа Вайсова, Гергана Ненова, Рискови фактори за децата и младите майки в България, Рискови фактори за децата и младите майки в България, редактор/и:Проф. Майя Грекова, издателство:Тръст за социални алтернативи, 2023, стр.:1-52, ISBN:978-619-7482-09-6 2023
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Гергана Ненова, Ontological uncertainty in the intimate relations of young people 2023
2 Постер, Гергана Ненова, Татяна Коцева и Елица Димитрова, Contextualizing Vulnerability in Intimacy – Risks and Uncertainties in the Intimate Relations of Young People in Bulgaria 2023
3 Пленарен доклад, Гергана Ненова, The anti-gender movement in Bulgaria 2023
4 Секционен доклад, Гергана Ненова, Response to anti-gender mobilizations: Resisting Gender Equality: Unmasking the Dynamics of Anti-Gender Opposition 2023
5 Секционен доклад, Гергана Ненова, Ана Лулева и Татяна Коцева, Caring for the child, caring for the family – the clash over family policies in Bulgaria 2022
6 Секционен доклад, Гергана Ненова, Intersections of Gender and Ethnicity in the Time Use Patterns of Men and Women in Bulgaria – the Case of Roma Women 2021
7 Секционен доклад, Гергана Ненова, Caring for the child, caring for the family – the clash over family policies in Bulgaria“ (съвместно с Татяна Коцева и Ана Лулева) 2021
8 Секционен доклад, Гергана Ненова, Shifts and continuities of the parental responsibilities in the Montessori system. 2019
9 Секционен доклад, Гергана Ненова, Gender differences in leisure time in the Bulgarian families with children 2018
10 Секционен доклад, Гергана Ненова, Autonomy, dependence and power in the representations of children in the Bulgarian childrearing manuals 2018
11 Секционен доклад, Гергана Ненова, Експертност и родителство в книгите за отглеждане на деца в България през 21-ви век 2017
12 Секционен доклад, Гергана Ненова, Дистанция от ролята на майка в Web 2.0 2017
13 Пленарен доклад, Гергана Ненова, Towards an Integrative Model Of Parenting Within the Symbolic Interactionist Framework 2016