Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Соня Стоянова
Дипломна работа
Соня Стоянова Стоянова, Флувиални наслаги и форми в басейна на река Искрецка, , Ръководител:доц. д-р Росица Кендерова 2016
Научен проект
1 Соня Стоянова, „Райониране на геоморфоложките опасности в туристическите участъци на масива Паранг (Румъния) и Пирин (България) чрез прилагане на дендрохронология, дистанционни методи и географски информационни системи (ГИС)“, 2017-2018 , Член, 2017
2 Соня Стоянова, Криогенни процеси в Пирин планина, Член, 2017
3 Соня Стоянова, Криолитозона в Пирин планина (площно разпространение), Член, 2016
4 Соня Стоянова, Криолитозона в Пирин планина (южен склон и площно разпространение), Член, 2015
Статия в научно списание
1 Соня Стоянова, Димитър Кренчев, Росица Кендерова, Крийп и/или солифлукция в Пирин планина, Годишник на СУ, ГГФ, том:113, 2021, стр.:102-112, ISSN (print):0324 – 2579, ISSN (online):2535 – 0579, Ref 2021
2 Dimitar Krenchev, Ahinora Baltakova, Rossitza Kenderova, Sonya Stoyanova, Tsveta Stanimirova, Weathering Products on Granites in the Pirin Mountain – Typology and Areal Distribution, Comptes rendus de l’Acade'mie bulgare des Sciences, vol:Vol 72, issue:No6, 2019, pages:778-786, ISSN (print):1310–1331, ISSN (online):2367–5535, doi:10.7546/CRABS.2019.06.10, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.205 - 2018) 2019
3 Соня Стоянова, Росица Кендерова, Георги Рачев, Димитър Кренчев, Ахинора Балтакова, Нина Николова, Петко Божков, Микроклиматични и Геоморфоложки изследвания във водосбора на река Синанишка за периода 2012-2018, Год. на СУ "Св. Климент Охридски" кн.2 География, том:112, 2019, ISSN (print):0324-2579, ISSN (online):2235-0579, Ref, PhD 2019
4 Соня Стоянова, Росица Кендерова, Георги Рачев, Димитър Кренчев, Ахинора Балтакова, Нина Николова, Петко Божков, Микроклиматични и геоморфоложки изследвания във водосбора на река Синанишка за периода 2012–2018 г., Годишник на Софийския Университет, том:112, 2019, стр.:25-53, ISSN (print):ISSN 0324 – 2579, ISSN (online):ISSN 2535 – 0579, Ref 2019
5 Rossitza Kenderova, Ahinora Baltakova, Juliana Atanassova, Dimitar Krenchev, Sonya Stoyanova, Indications of geomorphological activity in peat bog deposits in the Pirin Mountains, SW Bulgaria, Quaternary International, 2018, pages:109-118, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.096 - 2014), PhD 2018
6 Kenderova, R., Baltakova, A., Atanassova J., Krenchev, D., Stoyanova, S., Indications of geomorphological activity in peat bog deposits in the Pirin Mountains, SW Bulgaria, Quaternary International, том:470, 2018, стр.:109-118, ISSN (print):10406182, doi:doi.org/10.1016/j.quaint.2018.01.028, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.123 - 2017), SCOPUS Quartile: Q1 (2018) 2018
7 С. Стоянова, Е. Христов, К. Андреевска, Ц. Делийски, С. Огнянов, З. Димитрова, Х. Бургазлиев, Разстоянието между мечти и реалност се нарича действие или какво е да бъдеш сред първите жени фармацевти в България?, Социална медицина, 2018, стр.:86-89, ISSN (print):1310-1757, ISSN (online):2603-3739, doi:http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i3%2F4.6013 2018
8 Г. Рачев, Р. Кендерова, Н. Николова, Н. Христова, И. Пенков, А. Балтакова, Д. Кренчев, С. Стоянова, Резултати от метеорологични, хидроложки и геоморфоложки наблюдения във водосбора на река Беговица за периода 2012-2015 г. , Год. СУ, ГГФ, 2, том:109, 2017, Ref 2017
9 Георги Рачев, Росица Кендерова, Нина Николова, Нели Христова, Иван Пенков, Ахинора Балтакова, Димитър Кренчев, Соня Стоянова, Резултати от метеорологични, хидроложки и геоморфоложки наблюдения във водосбора на река Беговица за периода 2012-2015; , Год. на СУ, т. 109, кн. 2, География , том:109, 2017, стр.:17-33, ISSN (print):0324-2579, ISSN (online):2535-0579, Ref 2017
10 Sonya Stoyanova, Geomorphological Researches in the Northeastern Part of Sofia Kettle, Bulgaria, Modern Environmental Science and Engineering, USA, Academic Star Publishing Company, том:2, брой:8, 2016, стр.:537-543, doi:10.15341/mese(2333-2581)/08.02.2016/006, Ref 2016
11 Соня Стоянова, Маронитите и ливанският конфесионален модел, Геополитика и геостратегия, брой:2, 2013 2013
12 Георги Бърдаров, Соня Стоянова, Миглена Кислева, Генезисът и развитието на един "неразрешим" конфликт, Геополитика и геостратегия, брой:2, 2012 2012
13 Георги Бърдаров, Миглена Кислева, Соня Стоянова, Трансформация на идентичности в Европа и заплаха от конфронтация по оста коренни- „нови” европейци/, Годишник на СУ, кн.2 География, том:104, 2011, Ref, MSc 2011
Статия в поредица
Соня Стоянова, Росица Кендерова, Георги Рачев, Димитър Кренчев, Ахинора Балтакова, Нина Николова, Петко Божков, Микроклиматични и геоморфоложки изследвания във водосбора на р. Синанишка за периода 2012-2018 г, Годишник на СУ, ГГФ, брой:112, издателство:СУ, 2019, стр.:25-53, Ref, PhD 2019
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Sonya Stoyanova, Georgi Rachev, Rossitza Kenderova, Ahinora Baltakova, Dimitar Krenchev, Petko Bozhkov, Freeze-thaw activity in the high mountain area of Pirin Mountains, SW Bulgaria , Second Workshop of the IAG Working Group on Denudation and Environmental Changes in Different Morphoclimatic Zones (DENUCHANGE), editor/s:Achim Beylich, Katja Laute, Publisher:Geomorphological Field Laboratory (GFL), 2019, ISBN:978-82-691768-0-3 2019
2 Pop O.T, F. Mesesan, I. Gavrila, I. Holobaca, A. Decaulne, A. Baltakova, P. Bozhkov, S. Stoyanova, D. Krenchev, R. Kenderova, L’apport des analyses dendrogeomorphologiques au zonage des aleas avalanche de neige dans les Monts Parang (Roumanie) et les Monts Pirin (Bulgarie)., Actes du colloque “Les risques naturels dans le contexte du changement climatique., editor/s:Iulian-Horia Holobaca, Kinga Ivan, Publisher:Presa Universitara Clujeana, 2018, pages:91-94, ISBN:978-606-37-0361-4, International, PhD 2018
3 Ahinora Baltakova, Rossitza Kenderova, Georgi Rachev, Dimitar Krenchev, Sonya Stoyanova, Petko Bozhkov, Results from ground surface temperature measurements used as indication of possible permafrost occurrence in the Pirin Mountains, Proceedings of the 11th I.A.G./A.I.G. SEDIBUD Workshop – Baru, Romania, September 5-8, 2017, 2017, стр.:7-7, PhD 2017
4 Baltakova A., R. Kenderova, G. Rachev, D. Krenchev, S. Stoyanova, P. Bozhkov, Results from ground surfeses temperature measurements used as indication of possible permafrost occurrence in the Pirin Mountain; Proccedings of the 11-th IAG/AIG SEDIBUD work shop – Baru, Romania; September 5-8 2017;, Proccedings of the 11-th IAG/AIG SEDIBUD work shop – Baru, Romania; September 5-8 2017;, 2017 2017
5 Ahinora Baltakova, Rossitza Kenderova, Georgi Rachev, Dimitar Krenchev, Sonya Stoyanova, Geomorphological processes under climate change in the high mountain area of Pirin , Proceedings of the 10 th I.A.G./A.I.G. working group SEDIBUD (Sediment Budgets in Cold Environments) Workshop Bansko, Bulgaria 7-10.09.2016, 2016, стр.:4-0, PhD 2016
6 Ahinora Baltakova, Rossitza Kenderova, Georgi Rachev, Dimitar Krenchev, Sonya Stoyanova, Geomorphological processes under climate change in the high mountain area of Pirin, Proceeding of 10th I.A.G./ A.I.G. SEDIBUD Workshop, 2016, PhD 2016
7 Соня Стоянова, Росица Кендерова, Ахинора Балтакова, Димитър Кренчев, Склонови процесии наслаги в ключов участък Синаница, Северозападен Пирин , Геонауки 2016 г, редактор/и:Йоцо Янев, издателство:Изд. на Бълг. Геол. Дружество, 2016, стр.:139-141, ISSN (print):0007-3938, Ref, PhD 2016
8 Rossitza Kenderova, Ahinora Baltakova, Sonya Stoyanova, Petko Bozhkov, Georgi Rachev, Dimitar Krenchev, Slope processes monitoring in key site Begovitsa, the Pirin Mountains, Southwest Bulgaria , Proceedings of the 9th I.A.G./A.I.G. SEDIBUD Workshop, 2015, PhD 2015
9 Kenderova, R., A. Baltakova, S. Stoyanova, P. Bozhkov, G. Rachev, D. Krenchev, Slope processes monitoring in key site Begovitsa, the Pirin Mountains, Southwest Bulgaria; , 9th I.A.G./A.I.G. SEDIBUD, Workshop; “Sediment Dynamics in Cold Climate Environments” Kaunertal, Tyrol/Austria; September 7-10, 2015; pp. 9-10; , 2015 2015
10 Rossitza Kenderova, Ahinora Baltakova, Sonya Stoyanova, Georgi Rachev, Dimitar Krenchev, Slope processes monitoring in key site Begovitsa, the Pirin Mountains,Southwest Bulgaria, Proceedings of the 9 th I.A.G./A.I.G. working group SEDIBUD (Sediment Budgets in Cold Environments) Workshop Kaunertal, Tyrol/Austria 7-10.09.2015, 2015, стр.:9-0, PhD, MSc 2015
Участие в конференция
1 Секционен доклад, , Results from ground surface temperature measurements used as indication of possible permafrost occurrence in the Pirin Mountains 2017
2 Секционен доклад, Соня Стоянова, Preliminary results from fluvio-morphological and slope wash studies in the headwater of Sinanitsa River, the Pirin Mountains, Southwestern Bulgaria 2017
3 Секционен доклад, Соня Стоянова, Fluvial processes and sediment dynamics of the slope-channel system in Sinanitsa valley, the Pirin Mountains, SW Bulgaria 2016
4 Секционен доклад, Соня Стоянова, Slope processes and deposits in Sinanitsa key site, North-western Pirin 2016
5 Секционен доклад, Соня Стоянова, GEOMORPHOLOGICAL RESEARCHES ON THE NORTH TANGENT ARCHAEOLOGICAL SITE IN SOFIA, BULGARIA 2016
6 Секционен доклад, Соня Стоянова, Slope processes monitoring in key site Begovitsa, the Pirin mountain, Southwest Bulgaria 2015