Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Петър Петров
Глава от книга
Стефан Карастоянов, Мимоза Контева, Петър Петров, Николай Попов, Косьо Стойчев, Десислава Полеганова, Регионална и политическа география на балканските страни, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2011
Книга
Стефан Карастоянов, Мимоза Контева, Петър Петров, Николай Попов, Косьо Стойчев , Десислава Полеганова, Специфика и особенности на социално-икономическото развитие на балканските страни, В: Регионална и политическа география на балканските страни, ISBN:978-954-07-3264-0, УИ "Св. Климент Охридки", София , Ref, Рецензирано 2011
Статия в научно списание
1 Поповска-Петрова, М., Петров, П., Огнянов С., Нинчева, П., Високи дози Молсидомин редуцират стенокардната симптоматика след перкутанна коронарна интервенция – клиничен случай. , Медикарт, 2017. 6: 15-16., том:6, 2017, стр.:15-16 2017
2 Поповска, М., Петров, П., Огнянов, С., Григоров, Мл., Влияние на Молсидомин при пациенти с ИБС и СН. , Medinfo, том:7, 2017, стр.:18-20 2017
3 Петров, П., Изследване на основните фактори на промяна при внедряване на съвременни образователни технологии в училищното образование, Професионално образование, 2013 2013
4 Петър Петров, Изследване на основните фактори на промяна при внедряване на съвременни образователни технологии в училищното образование, Професионално образование, 2013, Ref 2013
5 Petrov, P., S. Pavlova, Ch. Tsvetanov, Y. Topalova, R. Dimkov, In situ entrapment of urease in cryogels of poly(N-isopropylacrylamide): An effective strategy for non-covalent immobilization of enzymes, Journal of Applied Polymer Science, vol:122, issue:3, 2011, pages:1742-1748, doi:10.1002/app.34063, Ref, Web of Science, IF (4.208 - 2011), Web of Science Quartile: Q1 (2011), SCOPUS, SJR (1.653 - 2011), SCOPUS Quartile: Q1 (2011) 2011
6 Петър Петров, Мотивация на учителите в условията на внедряване и прилагане на информационно и комуникационно базирани образователни технологии в учебно-възпитателния процес, Посоки, 2011 2011
7 Петров, П., Мотивация на учителите в условията на внедряване и прилагане на информационно и комуникационно базирани образователни технологии в учебно-възпитателния процес, Посоки, брой:1, 2011 2011
8 Петър Петров, Питекова, Р., Василка Баничанска, Мотивация на учителите за педагогически труд (изследване), Управление на средното образование, брой:4, 2010 2010
9 Питекова, Р., Петров, П., Мотивация на учителите за педагогически труд (изследване), Управление на средното образование, брой:4, 2010 2010
10 Shivachev, B., Petrov, P., Stoyanova, M., Synthesis and crystal structure of 4-methyl-6H-pyrido[3,2,1-jk]carbazol-6- one, Journal of Chemical Crystallography, том:39, брой:3, 2009, стр.:209-212, Ref, Web of Science 2009
11 Петър Петров, Десислава Полеганова, Нова монография на проф. д-р Стефан Карастоянов, Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", книга 2-География, том:100, 2008, стр.:401-403 2008
12 Yankov, M., Ninov, J., Petrov, P., Process for production of pure 4‐methyl‐1‐pentene, Source of the Document Chemical Engineering & Technology 17 (5), pp. 354-357, том:17, брой:5, 1994, стр.:355-357, Ref, Web of Science 1994
13 Петър Петров, Коста Герджиков, Реформаторското движение за ново възпитание във Франция, Педагогика, брой:12, 1992, стр.:62-73, ISSN (print):0861–3982, ISSN (online):1314–8540 1992
14 Мария Видолова, Параскева Ахтарджиева, Петър Петров, и др., Алтернативни образователни структури в условията на пазарна икономика“ (социално-икономически проблеми), НИИО, 1991 1991
15 Pankov, R., Ucshewa, A., Tasheva, B., Petrov, P., Markov, G., Actin participates in the structure of liver intermediate filaments (IF 2,46), Cell Biology International Reports, том:9, брой:11, 1985, стр.:1003-1011, ISSN (print):1065-6995, ISSN (online):1095-8355, doi:10.1016/0309-1651(85)90066-9, Ref, IF, IF (246 - 1985) 1985
Статия в поредица
1 Петров, П., Основни фактори на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии в училище, Годишник на СУ „Св. Климент Охридки”, том:Книга Педагогика, брой:106, издателство:СУ „Св. Климент Охридки”, 2013 2013
2 Петър Петров, Основни фактори на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии в училище, Годишник на СУ „Св. Климент Охридки”, 2013 2013
3 Питекова, Р., Петров, П., Финансиране на училището в условия на делегиран бюджет, Годишник на СУ „Св. Климент Охридки”, том:Книга Педагогика, брой:105, 2012 2012
4 Петър Петров, Питекова, Р., Финансиране на училището в условия на делегиран бюджет, Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, книга Педагогика, том 105, 2011 2011
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Popova, E., Zlatanova, D., Paraskova, M., Petrov, P., Doykin, N., Camera trapping martens in two different mountains – effect of the lure, Annual of Sofia University “St. Kliment Ohridski” Faculty of Biology Book 4 - Scientific Sessions of the Faculty of Biology 2019,, 2020, pages:49-59, ISSN (print):0204–9902, ISSN (online):2682–9851, PhD 2020
2 Петър Петров, ПРИЛОЖЕНИЕ НА „BYOD“ СТРАТЕГИЯ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ – РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ, „ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА В УСЛОВИЯТА НА УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ – АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ, СЪВРЕМЕННИ ИЗСЛЕДОВАНИЯ, ОПИТ“, Publisher:Екс-Прес гр. Габрово, 2020, Ref, Web of Science 2020
3 Петър Петров, Ресурси за управление на ученето в условията на информационното общество, Съвременният учител и предизвикателствата на информационното общество, редактор/и:Елка Николова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020 2020
4 Popova, E., Zlatanova, D., Dolapchiev, N., Stojanov, A., Doykin, N., Petrov, P., The grey wolf and its prey – insights from camera trapping in Osogovo Mtn. in Bulgaria and Macedonia , Annual of Sofia University “St. Kliment Ohridski” Faculty of Biology Book 4 - Scientific Sessions of the Faculty of Biology 2019,, 2019, pages:266-277, ISSN (print):0204–9902, ISSN (online):2682–9851, International, PhD 2019
5 Мария Тотоманова-Панева, Петър Петров, Изследване на нагласите на учителите към използването на системи за управление на ученето (Предварителни наблюдения), ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ СРЕДНО И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАТО ФАКТОР ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, editor/s:Елка Николова, Publisher:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, pages:139-145, ISBN:978-954-07-4838-2 2019
6 Петър Петров, ПРИЛОЖЕНИЕ НА „BYOD“ СТРАТЕГИЯ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ, ХIX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ « ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА В УСЛОВИЯТА НА УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ: ТЕОРИИ, ТЕХНОЛОГИИ, УПРАВЛЕНИЕ », Publisher:Екс-Прес гр. Габрово, 2019 2019
7 Петър Петров, СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УЧЕНЕТО ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛ - УЧИТЕЛ, Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: традиции и иновации, редактор/и:Емилия Рангелова, издателство:Екс-Прес, 2018, стр.:401-405 2018
8 Петър Петров, ОЦЕНКА НА СЪПРОТИВАТА ПРИ ВНЕДРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕ (РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ), ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА В УСЛОВИЯТА НА УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ, 2017, Ref 2017
9 Петър Петров, ОЦЕНКА НА СЪПРОТИВАТА ПРИ ВНЕДРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕ (РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ), ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА В УСЛОВИЯТА НА УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ, 2017, Ref 2017
10 Петър Петров, Оценка на основните стадии на управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии в отделната образователна организация (резултати от емпирично изследване), XVI международна научно-практическа конференция на тема „Теория и практика на психолого-педагогическата подготовка на специалиста в университета“, редактор/и:Колектив и Петър Петров, 2016 2016
11 Петър Петров, Концептуальная модель трехступенчатого подхода управления изменением при внедрении современных образовательных технологий в школе (эмпирическое исследование), Исследовательский потенциал молодых учёных: взгляд в будущее, 2015 2015
12 Петров, П., Концептуальная модель трехступенчатого подхода управления изменением при внедрении современных образовательных технологий в школе (эмпирическое исследование), ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ, издателство:Тула, Русия, 2015 2015
13 Петър Петров, Управление на промяната – условие за оптимизиране на социално-психическият климат, XV юбилейна международна научно-практическа конференция на тема: „Tеория и практика на психолого-педагогическата подготовка на специалиста в университета“, 2015 2015
14 Петров, П., УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА – УСЛОВИЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА СОЦИАЛНО-ПСИХИЧЕСКИЯТ КЛИМАТ, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТА В УНИВЕРСИТЕТА, 2015 2015
15 Петър Петров, Промяна в педагогическата среда и организационната култура при внедряване на съвременни образователни технологии в училището, Психолого- педагогически проблеми на развитието на личността на професионалиста в условията на университетското образование, 2014 2014
16 Петър Веселинов Петров, ПРОМЯНА В ПЕДАГОГИЧЕСКАТА СРЕДА И ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА ПРИ ВНЕДРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕТО, Психолого-педагогически проблеми на развитието на личността на професионалиста в условията на университетското образование, 2014 2014
17 Петър Петров, СЪВРЕМЕННИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО ПРЕПОДАВАТЕЛ-СТУДЕНТ, ФОРМИРАНЕ НА ГРАЖДАНИНА И ПРОФЕСИОНАЛИСТА В УСЛОВИЯТА НА УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ, 2013 2013
18 Питекова, Р., Петров, П., Основни проблеми на финансиране на училището в условията на делегиран бюджет (емпирично изследване), „Теоретичен семинар „актуални проблеми на историята и управлението на българското образование“ , 2012 2012
19 Петър Петров, Питекова, Р., Основни проблеми на финансиране на училището в условията на делегиран бюджет (емпирично изследване), Теоретичен семинар „актуални проблеми на историята и управлението на българското образование, 2012 2012
20 Петров, П., Педагогическа среда базирана на съвременни информационни и комуникационни технологии подпомагаща формирането на бъдещият специалист и гражданин, Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование, 2012 2012
21 Петър Петров, Педагогическа среда базирана на съвременни информационни и комуникационни технологии подпомагаща формирането на бъдещият специалист и гражданин, Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование, 2012 2012
22 Петров, П., Роля на технологиите за подобряване на педагогическата среда в университета, Педагогическата среда в университета като пространство за професионално-личностно развитие на бъдещия специалист, 2011 2011
23 Петър Петров, Роля на технологиите за подобряване на педагогическата среда в университета, Педагогическата среда в университета като пространство за професионално-личностно развитие на бъдещия специалист, 2011 2011
24 Петър Петров, Внедряване на информационни и комуникационни технологии и педагогическа среда в университета, Педагогическата среда в университета като пространство за професионално-личностно развитие на бъдещия специалист, 2010 2010
25 Петров, П., Внедряване на информационни и комуникационни технологии и педагогическа среда в университета, Педагогическата среда в университета като пространство за професионално-личностно развитие на бъдещия специалист, 2010 2010
26 Петър Петров, Съвременните образователни технологии и взаимодействието преподавател-студент, Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование, 2010 2010
27 Петров, П., Удовлетвореност на студентите от специалност „Социални дейности” от използването на информационни и комуникационни образователни технологии в процеса на обучението им по специалността, Специалност "Социални дейности" в СУ, 2010 2010
28 Петър Петров, Удовлетвореност на студентите от специалност „Социални дейности” от използването на информационни и комуникационни образователни технологии в процеса на обучението им по специалността, Социална работа – обучение и практика, 2010 2010
29 Petrov, P., B. Borisova, Interpretation of the European Landscape Convention, Proceedings of Second International Conference “Global changes and new challenges of 21 century”, April 2005, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Publisher:"St.Kliment Ohridski" University Press, 2006, pages:33-36, ISBN:978-954-07-2346-4 2006
Студия в научно списание
емилия иванова еничарова, радка питекова, петър петров, Управление финансите на училището в условията на делегиран бюджет, ГСУ, кн. педагогика, 2012, Ref 2012
Съставителска дейност
1 Димитър Веселинов, Мария Тотоманова-Панева, Петър Петров, Диалогът в образованието - съвременност и перспективи. Десети международен есенен научно-образователен форум, ISBN:ISBN 978-954-07-5231-0, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано, International 2021
2 Росица Пенкова, Петър Петров, Съвременният учител и предизвикателствата на информационното общество, ISBN:978-954-07-5125-2, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", гр. София, Ref, Рецензирано 2020
3 Росица Пенкова, Петър Петров, Взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване качеството на образованието, ISBN:978-954-07-4838-2, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", гр. София 2019
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Петър Петров, УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА – УСЛОВИЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА СОЦИАЛНО-ПСИХИЧЕСКИЯТ КЛИМАТ 2015
2 Секционен доклад, Петър Петров, Концептуальная модель трехступенчатого подхода управления изменением при внедрении современных образовательных технологий в школе (эмпирическое исследование) 2015
3 Секционен доклад, Петър Петров, ПРОМЯНА В ПЕДАГОГИЧЕСКАТА СРЕДА И ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА ПРИ ВНЕДРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕТО 2014
4 Секционен доклад, Петър Петров, СЪВРЕМЕННИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО ПРЕПОДАВАТЕЛ-СТУДЕНТ 2013
5 Секционен доклад, Петър Петров, Педагогическа среда базирана на съвременни информационни и комуникационни технологии подпомагаща формирането на бъдещият специалист и гражданин 2012
6 Секционен доклад, Петър Петров, Основни проблеми на финансиране на училището в условията на делегиран бюджет (емпирично изследване) 2012
7 Секционен доклад, Петър Петров, Роля на технологиите за подобряване на педагогическата среда в университета 2011
8 Секционен доклад, Петър Петров, Внедряване на информационни и комуникационни технологии и педагогическа среда в университета 2010
Учебник
1 Петър Петров, Дончо Дончев, Стефан Карастоянов, Марин Русев, Маруся Кирилова, География и икономика, 10 клас (192 стр.), ISBN:978-954-426-324-9, Анубис, София, Рецензирано 2012
2 Петър Петров, Дончо Дончев, Стефан Карастоянов, Марин Русев, Маруся Кирилова, География и икономика, 10 клас (180 стр.) - COBISS.BG-ID-1037716196, ISBN:954-426-324-1, Анубис, София, Рецензирано 2001
Учебно помагало
1 Стефанка Абазова, Красимира Алексова, Петър Петров, Тестови задачи за 11. и 12. клас. Литература., ISBN: 9789543442140, ПОНС България ЕООД 2012, София 2012
2 Йовка Тишева, Петър Петров, Стефка Фетваджиева, Тестове по български език за проверка на знанията и кандидатстване след 7. клас, ИК „Светлоструй“, София 1999