Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Красимир Костов

ORCID ID:0000-0002-4380-3239
Научен проект
1 Красимир Костов, Компетентностен подход в обучението на студенти по Социална педагогика, Член, , Номер на договора:No.70-123-463 ОТ 27.06.2023 г 2023
2 Красимир Костов, Социалната педагогика през XXI век, Член, , Номер на договора:80-10-106/27.04.2023 г. 2023
3 Красимир Костов, Възможности и предизвикателства при практическата подготовка на студентите по "Социална педагогика" в условията на криза, Член, , Номер на договора:№ 80-10-173 от 27.05.2022г. 2022
4 Красимир Костов, Нагласи, очаквания и интереси сред студенти за образование и кариерно развитие в социално-педагогическата сфера , Член, , Номер на договора:80-10-126/26.03.2021 г. 2021
5 Красимир Костов, Актуални проблеми и предизвикателства в полето на социалната педагогика: Проучване на опита в съседни страни (Сърбия), Член, , Номер на договора:80-10-110 / 16.04.2020 2020
6 Красимир Костов, Социокултурна анимация, възпитание и терапия чрез изкуство в социалните дейности и образованието, Член, , Номер на договора:80-10-79/ 19.04.2018 2018
Статия в научно списание
1 Красимир Костов, CHALLENGES FOR EDUCATION IN A CHANGING DIGITAL SOCIETY, Announcements of Union of Scientists Sliven, vol:38, issue:1, 2023, pages:66-70, ISSN (online):1311 2864 2023
2 Ranev, Aleksandar, Kostov, Krasimir, ATTITUDES, EXPECTATIONS AND INTERESTS AMONG STUDENTS FOR EDUCATION AND CAREER DEVELOPMENT IN THE SPHERE OF SOCIAL PEDAGOGY, STRATEGIES FOR POLICY IN SCIENCE AND EDUCATION-STRATEGII NA OBRAZOVATELNATA I NAUCHNATA POLITIKA, vol:30, issue:2, 2022, pages:200-210, ISSN (print):1310-0270, ISSN (online):1314-8575, doi:10.53656/str2022-2-7-att 2022
3 Александър Ранев, Красимир Костов, Нагласи, очаквания и интереси сред студенти за образование и кариерно развитие в социално-педагогическата сфера, Стратегии на образователната и научна политика, том:Volume 30, 2/2022, брой:Volume 30, 2/2022, 2022, ISSN (print):1310-0270, ISSN (online):1314-8575, Ref 2022
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Красимир Костов, Дигитални трансформации в обучението в контекста на метамодернизма , ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ Четвърта научно-практическа конференция с международно участие, 2023, стр.:341-348, ISBN:978-954-07-5061-3 2023
2 Красимир Костов, Усъвършенстване на дистанционното обучение с игровата технология Kahoot, Предизвикателствата на миналото, трансформирани в бъдещето, издателство:Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, 2023, стр.:282-290, ISBN:978-619-7404-44-9 2023
3 Красимир Костов, Влияние на метамодернизма върху формирането на съвременни възпитателни модели, Бунтът на духа – основна сила по пътя към свободата, издателство:Регионална библиотека ''Любен Каравелов'' – Русе, 2022, стр.:332-341, ISBN:978-619-7404-32-6 2022
4 Красимир Костов, Използване на Google електронни формуляри като цифров ресурс в образователната дейност на студентите в условията на онлайн обучение, ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА, издателство:Издателство „Наука и икономика“, Икономически университет – Варна, 2022, стр.:45-53, ISBN:978-954-21-1126-9 2022
5 Красимир Костов, Творчеството като компетентност в контекста на метамодернизма – проекции в съвременното образование , Формиране на компетентности в съвременната образователна реалност , издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:375-383, ISBN:978-954-07-5499-4 2022
6 Красимир Костов, Възпитателни и дидактически измерения на формирането на компетентности за творчество, Измерения на компетентността, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:458-468, ISBN:ISBN 978-954-07-5328-7 2021
7 Красимир Костов, Дистанционното обучение в контекста на метамодернизма като нов социокултурен феномен, Образование и изкуства: традиции и перспективи, 2021, pages:441-450, ISSN (online):ISSN 2738-8999 2021
8 Красимир Костов, Обучение и креативност в контекста на праксиологията, Образование без граници – реалности и перспективи, издателство:УИ ''Неофит Рилски", 2021, стр.:341-345, ISBN:978-954-00-0306-1 2021
9 Красимир Костов, Онлайн-уроки, транслируемые по национальному телевидению, как цифровой ресурс в условиях разнообразия технологий обучения, Новая психология профессионального труда педагога: от нестабильной реальности к устойчивому развитию, Publisher:Психологический институт РАО, М., 2021, pages:229-233, ISBN:ISBN 978-5-6044524-0-0 2021
10 Красимир Костов, Праксиологичната рефлексия като методология за разработване на концептуално-дидактичен модел за формиране на художествена образност, Образованието: класичност и модерност, Publisher:Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2021, pages:267-272, ISBN:978-619-208-274-1 2021
11 Красимир Костов, Предизвикателствата на новите smart технологии в обучението в контекста на метамодернизма, Промените в глобалния сват и новите решения, издателство:Регионална библиотека ''Любен Каравелов'' – Русе, 2021, стр.:202-208, ISBN:978-619-7404-29-6 2021
12 Красимир Костов, Важность знания праксиологии в университетском педагогическом образовании для эффективной социальной интеграции. , Old age - youth. Faces of Social Inclusion, Publisher:Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 2020, pages:636-641, ISBN:978-954-490-643-6 2020
13 Красимир Костов, Научаването в контекста на праксиологическото взаимодействие между преподаватели и студенти, Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: актуални проблеми, съвременни изследвания,опит, издателство:Екс-прес, Габрово, 2020, стр.:234-238, ISBN:978-954-490-676-4 2020
14 Красимир Костов, Праксиология и творческая деятельность в контексте обучения как межпоколенческое взаимодействие, Межпоколенческие отношения: современный дискурс и стратегические выборы в психолого-педагогической науке и практике, Publisher:Психологический институт РАО, М., 2020, pages:200-204, ISBN:978-5-6044523-6-3 2020
15 Красимир Костов, Значение на формирането на праксиологически умения у студентите – педагози, Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: теории, технологии, управление, издателство:Екс-прес, Габрово, 2019, стр.:636-641, ISBN:ISBN 978-954-490-643-6 2019
16 Красимир Костов, Професия художника в школьных программах начального образования, Наука - образование - професия: системный личностно развивающий подход, издателство:Перо, Москва, 2019, стр.:168-172, ISBN:ISBN 978-5-00150-267-8 2019
17 Красимир Костов, Развитие образного мышления через художественого образования в качестве предпосылки для социальной интеграции, Edukacja incluzyvjna. Synergia działań, Publisher:Universytet Przyrodniczo-Humanitaristyczny w Siedlcach, Siedlce, Poland, 2019, pages:129-135, ISBN:978-83-7051-933-1 2019
18 Красимир Костов, Значимост на знанието за сетивността (исторически и съвременни аспекти) в подготовката на студенти-педагози , Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: традиции и иновации, издателство:Екс-прес, Габрово, 2018, стр.:144-148, ISBN:978-954-490-606-1 2018
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Красимир Костов, Усъвършенстване на дистанционното обучение с игровата технология Kahoot 2023
2 Секционен доклад, Красимир Костов, Дигитални трансформации в обучението в контекста на метамодернизма 2023
3 Секционен доклад, Красимир Костов, Комуникацията като социална компетентност в условията на дигитализация на обществото 2023
4 Секционен доклад, Красимир Костов, Предизвикателства пред образованието в променящото се дигитално общество 2023
5 Секционен доклад, Красимир Костов, Влияние на метамодернизма върху формирането на съвременни възпитателни модели 2022
6 Секционен доклад, Красимир Костов, Използване на Google електронни формуляри като цифров ресурс в образователната дейност на студентите в условията на онлайн обучение 2022
7 Секционен доклад, Красимир Костов, Праксиологичната рефлексия като методология за разработване на концептуално-дидактичен модел за формиране на художествена образност 2021
8 Секционен доклад, Красимир Костов, Творчеството като компетентност в контекста на метамодернизма – проекции в съвременното образование 2021
9 Секционен доклад, Красимир Костов, Онлайн-уроки, транслируемые по национальному телевидению, как цифровой ресурс в условиях разнообразия технологий обучения 2021
10 Секционен доклад, Красимир Костов, Предизвикателствата на новите smart технологии в обучението в контекста на метамодернизма 2021
11 Секционен доклад, Красимир Костов, Рискове и оценки на ефективността в образователната дейност на студентите в условията на онлайн-обучение 2021
12 Секционен доклад, Красимир Костов, Дистанционното обучение в контекста на метамодернизма като нов социокултурен феномен 2021
13 Секционен доклад, Красимир Костов, Доступность онлайн-уроков через трансляции по национальному телевидению 2021
14 Секционен доклад, Красимир Костов, Обучение и креативност в контекста на праксиологията 2021
15 Секционен доклад, Красимир Костов, Важность знания праксиологии в университетском педагогическом образовании для еффективной социальной интеграции 2020
16 Секционен доклад, Красимир Костов, Възпитателни и дидактически измерения на формирането на компетентности за творчество 2020
17 Секционен доклад, Красимир Костов, Научаването в контекста на праксиологическото взаимодействие между преподаватели и студенти 2020
18 Секционен доклад, Красимир Костов, Праксиология и творческая деятельность в контексте обучения как межпоколенческое взаимодействие 2020
19 Секционен доклад, Красимир Костов, Значение на формирането на праксиологически умения у студентите – педагози 2019
20 Секционен доклад, Красимир Костов, Развитие образного мышления через художественого образования в качестве предпосылки для социальной интеграции 2019
21 Секционен доклад, Красимир Костов, Профессия художника в школьных программах начального образования 2019
22 Секционен доклад, Красимир Костов, Значимост на знанието за сетивността (исторически и съвременни аспекти) в подготовката на студенти-педагози 2018