Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. д-р Боряна Туманова

ORCID ID:0000-0003-4119-9290
Дисертация д-р
Боряна Георгиева Туманова, АДАПТИРАНА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПЛУВАНЕ НА ХОРА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ, СУ “Св.Климент Охридски”, Ръководител:проф.Анжелина Янева 2012
Книга
1 Анжелина Янева, Арнолд Баца, Елица Стоянова, Валерия Луканова, Маргрет Гурмундсдотир, Боряна Туманова, Мартин Добиаш, Расмус Лийра, Ееро Еленурм, Торвалд Финбьорнссон, Ръководство за двигателна активност чрез иновативни технологии, ISBN:978-954-07-4628-9, УИ "Св. Кл. Охридски", София, International 2019
2 Боряна Туманова, Възможности на плуването за регулация на поведението и мотивация за реализация на хора с интелектуални затруднения., ISBN:978-954-07-3627-3, УИ "Св. Климент Охридски" 2013
Монография
1 Боряна Туманова, Биляна Рангелова, Книга за плуването, ISBN:978-954-07-5193-1, Университетско издателство "Св. Климент Охридски" , Софийски Университет, Рецензирано 2021
2 Боряна Туманова, Плуването - възможност за регулация на поведението и мотивация за реализация на хора с интелектуални затруднения, ISBN:978-619-7329-76-6, Neofeedback, София, Рецензирано 2021
3 Боряна Туманова, Плуването - противодейсвие на вредните последици от модерните технологии, ISBN: 978-954-07-5261-7, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2021
Научен проект
1 Боряна Туманова, Physical EdUcation Learning e-Platform for exerciSing at homE (PULSE) 24 months (01/11/2021-01/11/2023) , Член, 2021
2 Боряна Туманова, X Международна научна конференция „Съвременни тенденции на ФВС", Член, 2018
3 Боряна Туманова, IX Международна научна конференция „Съвременни тенденции на ФВС", Член, 2017
4 Боряна Туманова, Te(a)chin Sport, Член, 2016
5 Боряна Туманова, VIII Международна научна конференция „Съвременни тенденции на ФВС", Член, 2016
6 Боряна Туманова, XI Международна научна конференция „Съвременни тенденции на ФВС", Ръководител, СУ 2015
7 Боряна Туманова, Изследване на физическото развитие и дееспособност на студентите практикуващи различни спортни дисциплини в Софийския университет, Член, 2015
8 Боряна Туманова, Международна научна конференция „Съвременни тенденции на ФВС”, СУ, Член, 2014
9 Боряна Туманова, Международна научна конференция „Съвременни тенденции на ФВС, Член, 2013
10 Боряна Туманова, Добро здраве – здравословен начин на живот чрез двигателна активност и здравословно хранене. , Член, 2012
11 Боряна Туманова, Международна научна конференция „Съвременни тенденции на ФВС“, Член, 2012
12 Боряна Туманова, Включване на незрящите студенти в учебния процес по спорт, Член, 2011
13 Боряна Туманова, Международна научна конференция „Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес”, Член, 2011
14 Боряна Туманова, Изследване на физическото развитие на студентите от Софийски университет, Член, 2009
Научно ръководство
1 Боряна Туманова, Оптимизиране на спортната подготовка по плуване на студентите от морските специалности, Великотърновски университет "Св. Св.Кирил и Методи" дисертация д-р:Явор Браниславов Несторов 2020
2 Боряна Туманова, Изследване влиянието на специално-подготвителни упражнения и игри при обучение по волейбол на студенти, СУ “Св.Климент Охридски” дисертация д-р:Мина Илиева Антонова 2017
3 Боряна Туманова, Методика на обучението по физическо възпитание и спорт – аеробика, СУ “Св.Климент Охридски” дисертация д-р:Петя Стоянова Христова 2017
Статия в научно списание
1 Боряна Туманова, Hypodynamia and its relationship to mental fatigue, Activities in physical education and sport International Journal of Scientific and Professional Issues in Physical Education and Sport UDC , 2022, pages:24-26, ISSN (print):1857-7687 , ISSN (online):1857-8950 , doi:https://doi.org/10.46705/APES 2022
2 Боряна Туманова, SWIMMING AS PREVENTION OF HARMFUL EFFECTS OF MODERN TECHNOLOGIES, Стратегии на образователната и научната политик, vol:30, issue:1, 2022, pages:82-89, ISSN (print):1310-0270, ISSN (online):1314-8575, doi:10.53656/str2022-1-5-swi, Ref 2022
3 Боряна Туманова, Емил Иванов, Development of speech olympics Bulgaria since 2003 to the present day, Адаптивная физическая культура и спорт: современное состояние и перспективы развития, issue:1, 2019, pages:65-67, ISBN:978-601-7596-08-8 2019
4 Боряна Туманова, Physical activity and older adults, Trakia Journal of Science, vol: Vol. 17, Suppl. 1, , 2019, pages:692-695, ISSN (print):1313-7069, ISSN (online):1313-3551, doi:doi:10.15547/tjs.2019.s.01.113, Ref, Web of Science 2019
5 Боряна Туманова, Повишаване качеството на живота на възрастните хора чрез упражнения във водна среда, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, 2018, ISBN:1314-2275 2018
6 Боряна Туманова, Анжелина Янева, Николай Панайотов, Satisfying basic needs and aspirations through sport activities for people with intellectual disabilities Задоволяване на основни потребности и стремежи чрез занимания със спорт при хора с интелектуални затруднения, Activities in Physical Education and Sport, том:Vol. 6, брой:2, 2016, стр.:191-193, ISBN:1857-7687, Ref 2016
7 Анжелина Янева, Ивайло Прокопов, Антон Хиджов, Боряна Туманова, Изследване влиянието на дейностите на открито върху физическото натоварване и възможностите за волево задържане на дишането по време на спортно-анимационни програми, Годишник СУ, том:86, 2013, стр.:47-51, Ref 2013
8 Анжелина Янева, Боряна Туманова, Ивайло Прокопов, Елисавета Михайлова, Исследование отношения студентов Софийского университета к здоровому образу жизни посредством физической активности и здорового питания, Образование в созданию современной действительности. Възможности и ограничения, том:І, 2013, стр.:90-95, Ref, PhD 2013
9 Боряна Туманова, Ивайло Прокопов, Преодоляване на страха от водата при обучение по плуване, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Департамент по спорт, том:86, 2013 2013
10 Анжелина Янева, Боряна Туманова, Елисавета Михайлова, Евгени Йорданов, Развитие на общофизическите качества на студентите спортуващи в часовете по спорт в Софийския университет, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Департамент по спорт, том:85, 2009, Ref 2009
11 Боряна Туманова, Ролята на доброволчеството в организацията на олимпийските игри, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Департамент по спорт, том:85, 2009 2009
12 Боряна Туманова, Проблеми на съвременните олимпийски игри , Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Департамент по спорт, том:78, 2002 2002
13 Боряна Туманова, Развитие на плувния спорт в СУ”Св. Климент Охридски”, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Департамент по спорт, 2002 2002
Статия в поредица
Боряна Туманова, Опитът на Софийски университет "Св.Климент Охридски" в онлайн обучението по физическо възпитание, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", том:Департамент по спорт, брой:89, издателство:УИ"Св. Климент Охридски", 2022, стр.:13-19, ISSN (print):1313-7417 2022
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Боряна Туманова, Онлайн обучението по физическо възпитание в Софийски университет “Св.Климент Охридски“ , Образователни идеи и методически парадигми. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дн Димитър Веселинов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски" , 2022, стр.:115-120, ISBN:ISBN-978 - 954 -07 - 5567 – 0 2022
2 Таня Пощова, Ангел Петров, Николина Цветкова, Боряна Туманова, Росица Пенкова, ПРЕПОДАВАНЕ НА НАИМЕНОВАНИЯ НА НАРОДИ, ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ И ЕТНИЧЕСКИ ОБЩНОСТИ В ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ, Образователни идеи и методически парадигми, издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2022, стр.:84-90, ISBN:ISBN: 978-954-07-5567-0 2022
3 Боряна Туманова, Assessment of hemodynamics in students practicing swimming, Шеста Международна Научна Конференция “Бизнесът и развитието на регионите“, Publisher:Trakia Journal of Sciences Vol.19, 2021, pages:473-480, ISSN (print):1313-7069, ISSN (online):1313-3551, doi:10.15547/tjs.2021.s.01.070, Ref 2021
4 Боряна Туманова, Дихателна техника при плуване, сб. Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, издателство:УИП, 2021, стр.:16-21, ISBN:1314-2275 2021
5 Сейсенбеков Е.К., Боряна Туманова, Мухиддинов Е. И, Пелтекова Ирен, Сравнительный анализ и методические особенности преподавания предмета «физическая культура» в начальных классах республики Казахстан и Болгарии, III Всероссийской с международным участием научно-практической конференции Актуальныевопросы физического и адаптивного физического воспитания в системе образования. Том 3., 2021, pages:159-166, ISBN:978-5-6045562-6-9, International 2021
6 Боряна Туманова, Елица Стоянова, Изследване на емоционалната нестабилност на лица, занимаващи се със спортни игри и плуване, Сб. "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта"., издателство:УИ"Св.Кл. Охридски", 2020, ISBN:ISBN 1314-2275, Ref 2020
7 Боряна Туманова, Organising swimming lessons for people with disabilities , Trakia Journal of Sciences, Publisher: Vol.17,Suppl.1,, 2019, pages:689-691, ISSN (print):1313-7069, ISSN (online):1313-3551, doi:10.15547/tjs.2019.s.01.112, Ref, Web of Science 2019
8 Боряна Туманова, Sofia University’ Students’ Physical Activity Levels and their Opinion about Smart Devices in Sport Classes, KNOWLEDGE-International Journal Vol.30.2, 2019, pages:487-492, ISSN (print):ISSN 2545-4439, ISSN 1857-923X, Ref, Web of Science 2019
9 Боряна Туманова, The role of game in the swimming lessons of the students of Sofia University “St. Kliment Ochridsky” , International Jornal of Scientific and professional Issues in Physical Education and sport,Ohrid, издателство:International Jornal of Scientific and professional Issues in Physical Education and sport,Ohrid ISBN 1857-7687[1857-7679], 2019, Ref 2019
10 Боряна Туманова, Изледване мнението на студенти от специалност „Физическо възпитание и спорт“ относно необходимостта от плувен курс в учебната им програма, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, 2019, стр.:31-37, ISSN (print):1314-2275 2019
11 Боряна Туманова, Биляна Рангелова, Плуването – система за здравословен начин на живот , Смарт иновации в рекреативната(Wellness) индустрия и нишов туризъм, редактор/и:Бистра Димитрова, издателство:БКЗУСТ, Електронно издание София, 2019, брой 1, 2019, стр.:11-14, ISSN (online):2603-493Х, PhD 2019
12 Боряна Туманова, Биляна Рангелова, Research of the effect of an adapted element for swimming exercises for babies., 15th International Scientific Professional ConferenceVolume 45,№2, , 2017, стр.:128-129, ISBN:1857-7679, Ref, Web of Science, PhD 2017
13 Боряна Туманова, Възможност за определяне специалната тренираност на студенти – неспортисти, занимаващи се с плуване , Сб. "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", , издателство:УИП, С., 2017, ISBN: ISBN 1314-2275 2017
14 Боряна Туманова, Оптимизиране на съвременния учебен процес по плуване в Софийски университет„Св. Климент Oхридски“ , Психолого-педагогически проблеми на развитието на личността на професионалиста в условията на университетското образование. , издателство:ЕКС-ПРЕС - Габрово. Първа книга, 2017, ISBN:ISBN:978-954-490-555-2 2017
15 Мина Антонова, Боряна Туманова, "Проблеми при обучението по волейбол със студенти с неспортна насоченост" , "Теория и практика на психолого-педагогическата подготовка на специалиста в университета", редактор/и:Редакционна колегия, издателство:"ЕКС-ПРЕС" ООД - Габрово; Втора книга; ISBN 978-954-490-510-1, 2016, стр.:553-558, PhD 2016
16 Боряна Туманова, The particularities of swimming and its relation to the social development of babies and their parents, 14th International Scientific Professional Conference, 2016, Ref, Web of Science 2016
17 Боряна Туманова, Николай Кунчев, Емоционалната интелигентност в спорта, Сб. "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", ., редактор/и:УИП, София, 2016, PhD 2016
18 Боряна Туманова, Изследване възможостта за повишаване дееспособноста на студентите чрез средствата на плувния спорт , Сб. "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", , издателство: УИП, С.ISBN 1314-2275, 2016 2016
19 Боряна Туманова, Изследване мотивацията за спортуване в свободното време и в часовете по спорт на студенти не спортували досега , ISBN:978-954-490-510-1, издателство: ЕКС-ПРЕС - Габрово . Втора книга , 2016 2016
20 Боряна Туманова, Проблемы в уроке по плаванию для студентов не занимающихся активно спортом. , 12 международная научно-практическая конференция «психология личностного-професионального развития: современнье вьзовь и риски», , часть 3та „Психология личностного и профессионального развития субъектов высшего профессионального образования, издателство:ISBN 978-5-906871-45-9, 2016 2016
21 Петя Христова, Боряна Туманова, Проучване себеусещането на студентите и очакванията им от заниманията с аеробика, Иновации в образованието, издателство:УИ „Епископ Константин Преславски", 2016, стр.:726-731, ISSN (print):2367-5721, Ref 2016
22 Анжелина Янева, Боряна Туманова, Елисавета Михайлова, Ивайло Прокопов, Мотиви на студентите от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за участие в зимния спортен лагер, Съвременни тенденции на ФВС, редактор/и:проф. д-р Анжелина Янева, издателство:УИП "Св. Кл. Охридски", 2015, Ref 2015
23 Боряна Туманова, Светла Цонева, Провокиране на мотивация за спортни постижения чрез средствата на плуването при хора с увреждания , Сб. "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта". , издателство:,УИП, С ISBN 1314-2275 , 2015 2015
24 Анжелина Янева, Марина Недкова, Боряна Туманова, Евгени Йорданов, Антон Хиджов, Ирен Пелтекова, Иванка Кърпарова, Георги Игнатов, Статистическа извадка на данни от изследване по научен проект за физическото развитие и дееспособността на студентите от Софийския университет., Седма международна научна конференция. Сб. "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", ISSN 1314-2275, редактор/и:Анжелина Янева и кол., издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2015, стр.:7-10, ISSN (print):ISSN 1314-2275, Ref, PhD 2015
25 Боряна Туманова, Мястото на обучението по плуване в общообразователната програма на съвременното училище , Психолого-педагогически проблеми на развитието на личността на професионалиста в условията на университетското образование. , издателство: ЕКС-ПРЕС - Габрово 2014. Първа книга,Том първи, 2014 2014
26 Боряна Туманова, Фактори влияещи върху мотивацията за занимания със спорт при хора с интелектуални затруднения. , Сб. "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", издателство:УИП, С, ISBN 1314-2275, , 2014 2014
27 Ирен Пелтекова, Боряна Туманова, Борислав Пелтеков, Водният баскетбол като средство за оптимизиране на двигателната активност, „Европейски стандарти в спортното образование”, издателство:Изд. Ай анд Би, Велико Търново, 2013, стр.:269-278, ISBN:978-954-9689-79-2, Ref 2013
28 Боряна Туманова, Мотивация за занимания с плуване при момичета на възраст 10-12 г., Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, 2013, ISSN (print):1313-7069 2013
29 Боряна Туманова, Оптимизиране на учебно-тренировъчния процес по плуване чрез видове придвижвания във водната среда. , Сб. "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта",, издателство: УИП, С, ISBN 1314-2275,, 2013 2013
30 Боряна Туманова, Плуването като фактор за разрешаването на проблеми при развитието и възпитанието на личността през периода на детството и юношеството, в случаите на хора с интелектуални затруднения , Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование, издателство:ЕКС-ПРЕС - Габрово, том втори, 2013, ISBN:978 – 954 – 490 – 404 – 3 2013
31 Анжелина Янева, Антон Хиджов, Боряна Туманова, Николай Панайотов, Проучване на ефекта от интегриране на деца с интелектуални увреждания в спортен детски ски-лагер на Софийския университет, Европейски стандарти в спортното образование, 2013, стр.:53-57, Ref 2013
32 Боряна Туманова, Целенасочено развитие на двигателната координация като условие за по-бързо и правилно усвояване на техниката по плуване при хора с интелектуални затруднения, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, 2013, ISSN (print):1313-7069 2013
33 Боряна Туманова, Анжелина Янева, Обучение по плаванию для людей с ограниченными интелктуальными возможностями глазами родителей и специалистов, Kompetencjie wspolczesnego nauczyciela, Siedlce, 2012, стр.:248-253, Ref, PhD 2012
34 Боряна Туманова, Оптимизация на учебния процес по плуване при хора с интелектуални затруднения с участие на партньори без увреждания, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, Publisher:Sofia University’s Annual book, 2012 2012
35 Боряна Туманова, Оптимизиране на урока по плуване при хора с интелектуални затруднения с участие на партньори без увреждания, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, 2012, стр.:349-352, ISSN (print):1314-2275 2012
36 Анжелина Янева, Боряна Туманова, Плавание - спорт подходит для людей с интеллектуальными трудностями, 7 МНК „Личностно-профессиональное развитие педагога: традиции и инновации”, 2012, Ref, PhD 2012
37 Боряна Туманова, Целенасочено развитие на двигателната координация, като условие за по-бързо и правилно усвояване на техниката по плуване при хора с интелектуални затруднения, Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес, 2011 2011
Студия в поредица
1 Боряна Туманова, История на спорта плуване в Софийския университет , Годишник на СУ, vol:Годишник на СУ, issue:брой 8, 2015, pages:48-53, ISSN (print):ISSN 1313-7417 2015
2 Анжелина Янева, Боряна Туманова, Ирен Пелтекова, Петър Колева, Фанка Благоева, Северина Вълчанова, Организирана ваканция за деца. Спортни летни и зимни лагери за децата на служителите и преподавателите от Софийския Университет “Св. Климент Охридски”, Годишник на Софийския университет, 2004, стр.:69-87, Ref 2004
Съставителска дейност
Ангел Петров, Росица Пенкова, Боряна Туманова, Николина Цветкова, Образователни идеи и методически парадигми. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дн Димитър Веселинов, ISBN:978 - 954 -07 - 5567 - 0, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2022
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Боряна Туманова, Research of the effect of an adapted element for swimming exercises for babies. 2017
2 Секционен доклад, Боряна Туманова, Емоционалната интелигентност в спорта. 2016
3 Секционен доклад, Боряна Туманова, Проучване себеусещането на студентите и очакванията им от заниманията с аеробика 2016
4 Секционен доклад, Боряна Туманова, Проблеми при обучението по волейбол със студенти с неспортна насоченост 2016
5 Секционен доклад, Боряна Туманова, Изследване възможостта за повишаване дееспособноста на студентите чрез средствата на плувния спорт. 2016
6 Секционен доклад, Боряна Туманова, The particularities of swimming and its relation to the social development of babies and their parents 2016
7 Секционен доклад, Боряна Туманова, Проблемы в уроке по плаванию для студентов не занимающихся активно спортом 2016
8 Секционен доклад, Боряна Туманова, Изследване мотивацията за спортуване в свободното време и в часовете по спорт на студенти не спортували досега 2016
9 Секционен доклад, Анжелина Янева , Марина Недкова, Боряна Туманова, Евгени Йорданов,Антон Хиджов, Ирен Пелтекова, Иванка Кърпарова, Георги Игнатов, Статистическа извадка на данни от изследване по научен проект за физическото развитие и дееспособността на студентите в Софийски университет 2015
10 Секционен доклад, Анжелина Янева , Боряна Туманова, Елисавета Михайлова, Ивайло Прокопов, Мотиви на студентите от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за участие в зимния спортен лагер 2015
11 Секционен доклад, Боряна Туманова, Светлана Цонева, Провокиране на мотивация за спортни постижения чрез средствата на плуването при хора с увреждания 2015
12 Секционен доклад, Боряна Туманова, Анжелина Янева, Николай Панайотов, Задоволяване на основни потребности и стремежи чрез занимания със спорт при хора с интелектуални затруднения 2015
13 Секционен доклад, Боряна Туманова, Мястото на обучението по плуване в общообразователната програма на съвременното училище 2014
14 Секционен доклад, Боряна Туманова, Фактори влияещи върху мотивацията за занимания със спорт при хора с интелектуални затруднения 2014
15 Секционен доклад, Боряна Туманова, Преодоляване на страха при обучение по плуване и ски при хора с интелектуални затруднения 2013
16 Секционен доклад, Боряна Туманова, Плуването като фактор за разрешаването на проблеми при развитието и възпитанието на личността през периода на детството и юношеството, в случаите на хора с интелектуални затруднения. 2013
17 Секционен доклад, Боряна Туманова, Мотивация за занимания с плуване при момичета на възраст 10-12г. 2013
18 Секционен доклад, Боряна Туманова, Оптимизиране на учебно-тренировъчния процес по плуване чрез видове придвижвания във водната среда. 2013
19 Секционен доклад, Боряна Туманова, Водният баскетбол като средство за оптимизиране на двигателната активност. 2013
20 Секционен доклад, Боряна Туманова, Проучване на ефекта от интегриране на деца с интелектуални увреждания в спортен детски ски-лагер на Софийския университет 2013
21 Секционен доклад, Боряна Туманова, Оптимизация на учебния процес по плуване при хора с интелектуални затруднения с участие на партньори без увреждания 2012
22 Секционен доклад, Боряна Туманова, 75 години плуване в Алма Матер 2012
23 Секционен доклад, Боряна Туманова, Анжелина Янева , Плавание – спорт подходит для людей с интеллектуальными трудностями. 2012
24 Секционен доклад, Боряна Туманова, Целенасочено развитие на двигателната координация като условие за по-бързо и правилно усвояване на техниката по плуване при хора с интелектуални затруднения. 2011
25 Секционен доклад, Боряна Туманова, Спорта като превенция за агресия. 2010
26 Секционен доклад, Боряна Туманова, Организация и провеждане на спортни състезания по плуване при хора с интелектуални затруднения 2009
27 Секционен доклад, Боряна Туманова, Организация и предварителна подготовка на тренировъчния процес по плуване при хора с интелектуални затруднения 2009
28 Секционен доклад, Стоян Денев, Боряна Туманова, НиколайПанайотов. , Историческо развитие на програмата на Спешъл Олимпикс в България 2008
Учебник/Учебно помагало
Боряна Туманова, Плуване-учебник за студенти от висшите училища с не спортна насоченост , УИ "Св.Климент Охридски"ISSN 978-954-07-4341-7 2017