Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Владислав Харалампиев

Author ID (SCOPUS):57218883466

ORCID ID:0000-0001-9458-5641
Дипломна работа
Владислав Валериев Харалампиев, Откриване на лога в естествени изображения, Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. д-р Мария Нишева 2017
Научен проект
1 Владислав Харалампиев, Алгоритми за оптимизационни задачи., Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:8010-93 / 19.04.2018 2018
2 Владислав Харалампиев, Алгоритми за оптимизационни задачи., Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:80.10-3 / 12.04.2017 2017
3 Владислав Харалампиев, Алгоритми за оптимизационни задачи., Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:244/2016 2016
4 Владислав Харалампиев, Ефикасни алгоритми за частни случаи на NP-пълни задачи, Член, ФНИ на СУ 2015
Статия в научно списание
1 Vladislav Haralampiev, Neural network approaches for a facility location problem, International Scientific Journal Mathematical Modeling, vol:4, issue:1, 2020, pages:3-6, ISSN (print):2535-0986, ISSN (online):2603-2929 2020
2 Vladislav Haralampiev, Single facility location problems in k-trees, Proceedings of the University of Ruse, vol:58, issue:6.1, 2019, pages:17-21, ISSN (print):1311-3321, ISSN (online):2603-4123 2019
3 Vladislav Haralampiev, A Simple Randomized 3-Edge Connected Component Algorithm, Serdica Journal of Computing, vol:12, issue:4, 2018, pages:265-280, ISSN (print):1312-6555, ISSN (online):1314-7897, Ref, Zentralblatt 2018
4 Minko Markov, Vladislav Haralampiev, Georgi Georgiev, Lower bounds on the directed sweepwidth of planar shapes, Serdica Journal of Computing, vol:9, issue:2, 2015, pages:151-166, ISSN (print):1312-6555, ISSN (online):1314-7897, Ref, Zentralblatt 2015
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Vladislav Haralampiev, Neural network approaches for a facility location problem, V INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS.SOCIETY 2020. Proceedings., editor/s:Prof. DHC Georgi Popov, Prof. D.Sc. Dimitar Stavrev, Publisher:SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING INDUSTRY-4.0, 2020, pages:25-28, ISSN (print):2535-0005, ISSN (online):2535-0013 2020
2 Vladislav Haralampiev, Theoretical Justification of a Neural Network Approach to Combinatorial Optimization, CompSysTech '20: Proceedings of the 21th International Conference on Computer Systems and Technologies, editor/s:Tzvetomir Vassilev, Roumen Trifonov, Publisher:Association for Computing Machinery, New York, NY, United States, 2020, pages:74-77, ISBN:978-1-4503-7768-3, doi:https://doi.org/10.1145/3407982.3408016, Ref 2020
3 Vladislav Haralampiev, Efficient union operation for binary search trees, Млади изследователи, Сборник 2019, Publisher:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, pages:177-182, ISSN (print):978-954-07-4747-7 2019
4 Vladislav Haralampiev, Neural networks for facility location problems, Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski", editor/s:Geno Nikolov, Krassen Stefanov, Publisher:University Press "St. Kliment Ohridski", 2019, pages:3-10, ISSN (print):1313-9215, ISSN (online):2603-5529, Ref, MathSciNet 2019
5 Vladislav Haralampiev, Динамичен вариант на задачи за разполагане на обекти, Сборник с доклади от докторантска конференция "Млади изследователи", издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:418-434, ISBN:978-954-07-4661-6 2019
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Владислав Харалампиев, Neural network approaches for a facility location problem 2020
2 Секционен доклад, Владислав Харалампиев, Theoretical Justification of a Neural Network Approach to Combinatorial Optimization 2020
3 Секционен доклад, Владислав Харалампиев, Efficient union operation for binary search trees 2019
4 Секционен доклад, Владислав Харалампиев, Single facility location problems in k-trees 2019
5 Секционен доклад, Владислав Харалампиев, Невронни мрежи за задачи за разполагане на обекти 2019
6 Секционен доклад, Владислав Харалампиев, Динамичен вариант на задачи за разполагане на обекти (Dynamic facility location problems) 2018
7 Секционен доклад, Владислав Харалампиев, Задачи за разполагане на обекти в графи с ограничен treewidth 2018
8 Секционен доклад, Владислав Харалампиев, Нов ефикасен псевдо-полиномиален алгоритъм за вариант на задачата за раницата 2017
9 Секционен доклад, Владислав Харалампиев, Автоматично създаване на речник между английски и български езици с използването на word2vec 2016
10 Секционен доклад, Владислав Харалампиев, Рандомизиран алгоритъм за откриване на 3-свързани по ребрата компоненти в граф 2015
11 Секционен доклад, Владислав Харалампиев, Минко Марков, Георги Георгиев, Lower Bounds for the Sweepwidth of Polygons. 2014