Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Боян Знеполски
Глава от книга
1 Boyan Znepolski, "What Theory for the New Protest Movements?", in: Nilüfer Göle (Ed.),Public Space Democracy. Performative, Visual and Normative Dimensions of Politics in a Global Age., Routledge, London & New York, Ref, International 2022
2 Ивайло Знеполски, Александър Кьосев, Люк Фери, Стефано Лазарини, Боян Манчев, Стоян Атанасов, Катрин Портвен, Жана Дамянова, Боян Знеполски, Миглена Николчина, Цветан Тодоров: от самотата на емиграцията до самотата на социалната съпротива", В: И. Знеполски (съст. и ред.), Цветан Тодоров и облозите на хуманизма, с. 145-158., ISBN:978-954-9567-36-6, ДНЧО, София, Рецензирано, International 2020
3 Боян Знеполски, Властта, която всеки упражнява (Предговор към Вацов, Д (2009) Опити върху властта и истината), Нов български университет, София 2009
4 Боян Знеполски, Рикьор и Хабермас: Посоки на социалната философия, В: Знеполски, И. (съст.)Юрген Хабермас и Пол Рикьор: диалог един след друг , ДНЧО, София 2000
Книга
1 Assen Ignatov, Boyan Znepolski, L'impersonnel, ISBN:979-10-351-0862-5, Editions de la Sorbonne, Paris, Рецензирано, International 2023
2 Боян Знеполски, Петя Чалъкова, Константин Павлов, Димитър Вацов, Антидемократичната пропаганда в България. Втора част: Медиите онлайн през 2017 г. Честотно измерване и анализ на съдържанието. , Фондация за хуманитарни и социални изследвания - София, София 2018
3 Dimitar Vatsov, Albena Hranova, Boryana Dimitrova, Boyan Znepolski, Deyan Kiuranov, Konstantin Pavlov, Martin Kanoushev, Milena Iakimova, Tom Junes, Tsvetozar Tomov, Anti-Democratic Propaganda in Bulgaria. Part One: News Websites and Print Media, 2013 – 2016. Quantitative Research, Human and Social Sciences Foundation – Sofia, Sofia 2017
4 Димитър Вацов, Албена Хранова, Боряна Димитрова, Боян Знеполски, Деян Кюранов, Константин Павлов, Мартин Канушев, Милена Якимова, Том Джунс, Цветозар Томов, Антидемократичната пропаганда в България. Първа част. Информационни сайтове и печатни медии: 2013 - 2016 г. Количествени изследвания, Фондация за хуманитарни и социални изследвания - София, София 2017
5 Боян Знеполски, Социалната критика в ситуация на разколебани идентичности, СУ "Св. Климент Охридски", София 2016
6 Боян Знеполски, Пределите на субекта, АГАТА-А, София 2007
7 Боян Знеполски, Херменевтични парадигми, АГАТА-А, София 2004
Монография
Боян Знеполски , Епоха на разломи. Криза на идентичностите и социална критика. 2020
Научен проект
1 Боян Знеполски, AgorAkademi - Creative Inquiry for Public Space, Член, NOMIS 2020
2 Боян Знеполски, Atelier international de recherche: "Campagnes "anti-genre" en Europe. Enjeux de savoir, enjeux de pouvoir.", Член, Maisons des sciences humaines, Université libre de Bruxelles 2019
3 Боян Знеполски, Public Space Democracy , Член, NOMIS Foundation 2017
4 Боян Знеполски, Антилиберални дискурси и пропагандни съобщения в българските медии: разпространение и социално възприятие, Член, Фондация "Америка за България" 2016
5 Боян Знеполски, Протестните движения след 2011 (Практика за учители и ученици), Член, 2014
6 Боян Знеполски, "Народът" и "гражданското общество" като ресурси на демокрацията, Ръководител, Trust for Civil Society in Central and eastern Europe 2011
7 Боян Знеполски, Националното като публичен репертоар, Ръководител, 2009
8 Боян Знеполски, Предизвикателствата пред представителната демокрация днес, Член, 2009
9 Боян Знеполски, Международен академичен проект - "Academic Fellowship Program", Член, HESP (Open Society Insitute - Budapest) 2005
10 Боян Знеполски, Международен академичен проект "Civic Education Project" , Член, HESP (Open Society Institute - Budapest) 2000
Научно ръководство
1 Боян Знеполски и Петя Славова, Социално-икономически интереси и политическо представителство в контекста на неолиберални трансформации в България , дисертация д-р:Григор Иванов 2023
2 Боян Знеполски, Делиберативна демокрация и предизвикателствата на глобализацията, СУ "Св. Климент Охридски", Катедра Социология дисертация д-р:Никола Атанасов 2015
3 Боян Знеполски, Употреба на медиите за легитимиране на частни интереси: сравнителен анализ на английската и българската постсоциалистическа медийна публичност., СУ "Св.Климент Охридски", Катедра Социология дисертация д-р:Георги Мандичев 2014
4 Боян Знеполски (съвместно ръководство с проф. Таня Чавдарова), Социология на парите: преоткриване и институционализация на едно научно поле, 1990-2010, СУ "Св. Климент Охридски", Катедра Социология дисертация д-р:Ивайло Йоргов 2013
Превод на книга
1 Боян Знеполски, Кундера, М. (2007) Изкуството на романа, Колибри, Сафия 2007
2 Боян Знеполски , Мерло Понти, М. (1995) Философът и неговата сянка, прев.Б. Знеполски, С. Ковачев, Критика и хуманизъм, София 1995
Речник
1 Chantal Delsol, Joanna Nowicki, Boyan Znepolski, et als., "Aliénation", in: Ch. Delsol, J. Nowicki (Eds.), La vie de l'esprit en Europe Centrale et Orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique , ISBN:978-2-204-14319-6, Cerf, Paris, Рецензирано, International 2021
2 Chantal Delsol, Joanna Nowicki, Boyan Znepolski, et als., "Assen Ignatov (1935-2003)" in: Ch. Delsol, J. Nowicki (Eds.), La vie de l'esprit en Europe Centrale et Orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique. , ISBN:978-2-204-14319-6, Cerf, Paris, Рецензирано, International 2021
Статия в научно списание
1 Boyan Znepolski, Les mususlmans en Europe: à l'écoute des sociétés européennes, in: Tzvetan Todorov: D'où l'homme dépaysé parle-t-il? , Divinatio, vol:autumn-winter, issue:49, 2020, pages:243-251, Ref 2020
2 Boyan Znepolski, Tzvetan Todorov: de la solitude de l'émigration à la solitude de la résistance sociale, In: Tzvetan Todorov: D'où l'homme dépaysé parle-t-il?, Divinatio, vol:autumn-winter, issue:49, 2020, pages:101-110, ISSN (print):1310-9456, Ref, International 2020
3 Боян Знеполски, Как да мислим социологически режима и обществото на комунистическа България? , Социологически проблеми , vol:52, issue:1, 2020, pages:351-356 2020
4 Boyan Znepolski, Les Protestations bulgares en 2013: la guerre des récits , Politika.io , 2019, doi:DOI : https://doi.org/10.26095/y20y-9w60, Ref 2019
5 Boyan Znepolski, On "Identity" in the Social Sciences& Uses, Overuses, and Misuses of a Concept , Sociological Problems , vol:Special Issue , 2019, pages:53-67, ISSN (print):0324-1572, ISSN (online):2603-4131, Ref, (ProQuest/Sociological Abstracts, EBSCOhost databas) 2019
6 Boyan Znepolski, Marx Concept of Ideology and Its Successors , Dialogue and Universalism , vol:Vol. XXVIII, issue:No 3, 2018, pages:185-202, ISSN (print):1234-5792, Ref, др.(ERIH PLUS, Philosophy Research Index, EBSCO Dis ) 2018
7 Boyan Znepolski, Naturalisme et constructivisme dans le critique sociale radicale , Divinatio , vol:autumn-winter , issue:45-46, 2018, pages:103-114, ISSN (print):1310-9450 , Ref 2018
8 Boyan Znepolski, Penal authority beyond crime and punishment , Divinatio, vol:45-46, 2018, pages:233-239, ISSN (print):1310-9456, Ref 2018
9 Boyan Znepolski, Penal Authority Beyond Crime and Punishment , Divinatio , vol:45-46, issue:autumn-winter, 2018, pages:233-239, ISSN (print):1310-9456, Ref 2018
10 Боян Знеполски, За границите на употреба на понятието "идентичност" в социалните науки, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет, Социология , том:107 , 2018, стр.:46-64, ISSN (print):0205-19-07 2018
11 Boyan Znepolski, Unveiling the Religious Motives in Radical Social Critique , Philosophy and Social Criticism , vol:43, issue:4-5, 2017, pages:474-483, ISSN (print):0191-4537, doi:https://doi.org/10.1177/0191453716682557, Ref, Web of Science, др.(FRANCIS, Social Sciences Citation Index) 2017
12 Боян Знеполски, Идеологически измерения на антидемократичната пропаганда в българските медии, В: Медии и пропаганда след студената война, Критика и хуманизъм, кн. 47, брой 1/2017, с. 151-189, Критика и хуманизъм, том:47, брой:1, 2017, стр.:151-189, ISSN (print):0861-1718, Ref 2017
13 Boyan Znepolski, Bulgarian Student Occupations in the Focus of Two Rationalities, Critique and Humanism , том:46, брой:2, 2016, стр.:97-108 2016
14 Boyan Znepolski, How to Criticize Our Societies Today? Part I: Pragmatic Sociology and Pragmatic Social Theory as a Social Critique, Dialogue and Universalism, том:XXVI, брой:2, 2016, стр.:33-48 2016
15 Boyan Znepolski, How To Criticize Our Societies Today? Part II: The Radical Social Critique of Democracy and Capitalism , Dialogue and Universalism, том:XXVI, брой:2, 2016, стр.:49-64 2016
16 Боян Знеполски, Студентските окупации през 2013г. във фокуса на две рационалности, Критика и хуманизъм, том:45, брой:1, 2016, стр.:55-67 2016
17 Boyan Znepolski, Autour des debats sur les fondements des sciences sociales et de la critique sociale, Divinatio, том:spring-summer, брой:39-40, 2015, стр.:273-304 2015
18 Boyan Znepolski, Le a democraciaval! Eljen a nep! (Zizek, Badiou, Laclau politikai filozofiajarol), Magyar Lettre International, брой:97, 2015, стр.:76-80 2015
19 Боян Знеполски, Разкази за българския апокалипсис, Критика и хуманизъм, том:43, брой:1-2, 2014, стр.:313-333 2014
20 Boyan Znepolski, How To Criticize Our Society Without Destroying It? , CAS Working Papers Series, том:Issue 5, 2013, стр.:1-36 2013
21 Boyan Znepolski, La Bulgarie sous la vague des protestations civiques: les protestations des etudiants bulgares et leurs detracteurs, Divinatio, том:37, брой:spring-summer 2013, 2013, стр.:139-158 2013
22 Boyan Znepolski, Les experiences entre-culturelles: Heinz Wismann et Tzvetan Todorov, Divinatio, том:37, брой:spring-summer 2013, 2013, стр.:107-130 2013
23 Boyan Znepolski, Dans quelle societe vivons-nous? Weberienne ou durkheimienne? Entretien avec Vincent Descombes, Divinatio, том:35, брой:spring-summer 2012, 2012, стр.:193-208 2012
24 Boian Znepolski, Sobra la fuerza y la debilidad de la critica social academica, Criterios, том:19, 2012, стр.:293-311 2012
25 Боян Знеполски, Долу демокрацията! Да живее народът!("Народът като критическа идея в съвременната радикална политическа философия), Критика и хуманизъм, том:38, брой:1, 2012, стр.:89-104 2012
26 Боян Знеполски, Понятието "субект" в светлината на експресивисткия обрат (Теорията на Аксел Хонет за реификацията), Социологически проблеми, том:специален брой, 2012, стр.:34-44 2012
27 Boyan Znepolski, Civil Protest in Bulgaria: the Missing Social Critique, Euxeinos, том:2, 2011, стр.:21-28 2011
28 Боян Знеполски, За силата и слабостта на академичната социална критика, Критика и хуманизъм, том:32, брой:2, 2010, стр.:11-25 2010
29 Боян Знеполски, Френското изключение, Социологически проблеми, том:Извънреден брой, 2010, стр.:82-100 2010
30 Боян Знеполски, Ателие на романа: спасение или изгнание на романа?, Критика и хуманизъм, том:2, брой:29, 2009, стр.:325-341 2009
31 Boyan Znepolski, Concilier Marx et Heidegger, Divinatio, том:27, брой:spring-summer 2008, 2008, стр.:227-240 2008
32 Боян Знеполски, Българската преса и проекциите на успешния живот, Социологически проблеми, брой:3-4, 2008, стр.:73-80 2008
33 Боян Знеполски, От индивидуалност към субективност или от субективност към индивидуалност, Критика и хуманизъм, том:22, брой:извънреден брой, 2006, стр.:131-138 2006
34 Boyan Znepolski, La querelle du sujet et ses voix, Divinatio, том:21, брой:spring-summer 2005, 2005, стр.:143-155 2005
35 Boyan Znepolski, La subjectivite apres la metaphysique, Divinatio, том:19, брой:spring-summer 2004, 2004, стр.:209-220 2004
36 Боян Знеполски, Нуждаем ли се все още от разум? , Разум, брой:6, 2004, стр.:118-131 2004
37 Боян Знеполски, Балканите търсят себе си, Критика и хуманизъм, том:16, брой:2, 2003, стр.:330-334 2003
38 Боян Знеполски, Сценарии на произвола: поглед към кратката история на българската свободна преса, VOX LITTERARUM, брой:1, 2003, стр.:121-127 2003
39 Boyan Znepolski, Les limites de la philosophie en Europe de l'Est (A la lumiere d'un debat entre Habermas et Rorty), Arches, том:3, 2002, стр.:66-76 2002
40 Боян Знеполски, Двата проекта на модерността (Възможно ли е завръщането на субекта)?, Критика и хуманизъм, том:14, брой:2, 2002, стр.:155-173 2002
41 Боян Знепольский, Как препадается и как должна преподаваться философия, Отечественные записки, том:2, брой:3, 2002 2002
42 Боян Знеполски, Как се/да се преподава философия, Критика и хуманизъм, том:8, брой:1, 2000, стр.:75-86 2000
43 Boyan Znepolski, Habermas et les lieux de l'hermeneutique, Divinatio, том:9, брой:spring-summer 1999, 1999, стр.:81-105 1999
44 Boyan Znepolski, Conflits interpretatifs. Apories existentielles, Divinatio, том:5, брой:autumn-winter 1997, 1997, стр.:149-154 1997
45 Боян Знеполски, Опитът от една стачка, Демократически преглед, брой:4-5, 1996 1996
Статия в поредица
1 Boyan Znepolski, Down With Democracy! Long Live the People! (The'People' as a Critical Idea in Contemporary Political Philosophy), Eurozine, брой:February 12, 2013 2013
2 Boyan Znepolski, On the Strength and Weaknesses of Academic Social Critique, Eurozine, брой:November 26, 2010 2010
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Стоян Атанасов, Даниел Даян, Георги Лозанов, Димитър Вацов, Боян Манчев, Джовани Леви, Жак Рьовел, Стилян Йотов, Боян Знеполски, Христо Тодоров, Същност, генеалогия и критически потенциал на метафората "чалгализация" на обществено-политическия живот. В: Мислещият от дистанция човек, с. 111-121. , Мислещият от дистанция човек , издателство:Изток-Запад, 2023, стр.:111-121, ISSN (print):987-619-01-1333-4, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2023
2 Боян Знеполски, Двете власти на Корнелиус Касториадис, Археология на властта, издателство:Нов български университет, 2020, стр.:47-57 2020
3 Боян Знеполски, Как да мислим протестните движения на публичното пространство? (Върху перспективите на Шантал Муф и Джудит Бътлър) , Истории и разказвачи, 2020 2020
4 Боян Знеполски, Натурализъм и контруктивизъм в радикалната социална критика, Конструктивисти и натуралисти: диалог от недоразумения , редактор/и:Жана Дамянова, издателство:ДНЧО, 2018, стр.:165-182, ISBN:978-954-9567-35-9 2018
5 Боян Знеполски, Социалната критика в България днес: типология на критическите жанрове, Около Люк Болтански и Аксел Хонет. Комплексното общество. Криза на критическите практики и на критическата теория, издателство:ДНЧО, 2011, стр.:237-260, ISBN:978-954-9567-30-4 2011
6 Боян Знеполски, Рационалност и креативност на социалното действие, Социологията пред предизвикателствата на различията, редактор/и:Иван Стефанов, Мила Минева, издателство:СУ "Св. Климент Охридски", 2009, стр.:126-142 2009
7 Боян Знеполски, Понятието "идеология" и неговите наследници, Юбилеен сборник на катедра Културология, издателство:Социологически проблеми, 2007, стр.:59-76 2007
8 Boyan Znepolski, Co to kreativni jednani? , Filosofie jednani, редактор/и:J. Capek, A. Svec, 2006, стр.:172-183 2006
9 Боян Знеполски, Измерения на историческото съзнание: познание и употреба на миналото, Пол Рикьор. Философията пред предизвикателствата на промените, редактор/и:И. Знеполски, издателство:ДНЧО, 1998, стр.:72-83 1998
10 Боян Знеполски, Пол Рикьор и френската философия, Езикът на желанията, издателство:Дружество "гражданин", 1997 1997
Студия в научно списание
1 Boyan Znepolski, Ideological Dimensions of Anti-Democratic Propaganda in Bulgarian Media, Критика и хуманизъм , issue:Vol. 49. № 1, 2018, pages:107-144, ISSN (print):0861-1718, Ref, (ERIH PLUS ) 2018
2 Боян Знеполски, Идеологически измерения на антидемократичната пропаганда в българските медии. , Критика и хуманизъм , брой:кн. 47, брой 1, 2017, стр.:151-189, ISSN (print):0861-1718, Ref, (ERIH PLUS ) 2017
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Боян Знеполски, Presentation of the volume "Public Space Democracy" for Science Magazine. 2022
2 Секционен доклад, Боян Знеполски, Новите фигури на политическото лидерство, новите ресурси на комуникацията и кризата на делиберативната демокрация 2022
3 Секционен доклад, Боян Знеполски, Preserving or Destroying Monuments: the case of "1300 years of Bulgaria" 2021
4 Секционен доклад, Боян Знеполски, Moralisation de la société d'en bas? Les enjeux des protestations bulgares en 2013. 2021
5 Секционен доклад, Боян Знеполски, The Monument 1300 years of Bulgaria: Political and Aesthetic Stakes in the Debates on the Cultural Heritage of Socialism 2021
6 Секционен доклад, Боян Знеполски, Колективните идентичности в Европа: може ли днес културната принадлежност да бъде "силна" и политически безопасна? 2020
7 Секционен доклад, Боян Знеполски, Режими на историчност и индивидуална идентичност: цената на социалния успех в културата на "новия" капитализъм. 2019
8 Секционен доклад, Боян Знеполски, Цветан Тодоров: от самотата на емиграцията до самотата на социалната съпротива. 2019
9 Секционен доклад, Боян Знеполски, What Theory for the New Protest Movements? On the Perspectives of Mouffe, Zizek and Butler 2019
10 Секционен доклад, Боян Знеполски, Le monument 1300 ans Bulgarie: enjeux politiques et enjeux artistiques d'un débat public sur l'héritage culturel de l'époque communiste 2019
11 Секционен доклад, Боян Знеполски, По следите на колективната идентичност 2018
12 Секционен доклад, Боян Знеполски, How does populism transform our societies? 2018
13 Пленарен доклад, Боян Знеполски, За границите на употреба на понятието "идентичност" в социалните науки. 2017
14 Пленарен доклад, Боян Знеполски, Натурализъм и конструктивизъм в радикалната социална критика. 2017
15 Пленарен доклад, Боян Знеполски, Излишна ли е идентичността ни и можем ли да се лишим от нея? 2017
16 Секционен доклад, Boyan Znepolski, Aux limites du dicible: le langage systematiquement deforme des sciences humaines en Bulgarie communiste 2016
17 Пленарен доклад, Boyan Znepolski, Unveiling some religious motives in contemporary radical social critique 2016
18 Пленарен доклад, Boyan Znepolski, Les protestations bulgares de l'ete 2013 2016
19 Пленарен доклад, Боян Знеполски, Откриваен на конференцията: Формите на популизъм и историческата еволюция на популизма. 2016
20 Секционен доклад, Boyan Znepolski, Une petite societe a l'epreuve de la globalisation 2016
21 Пленарен доклад, Боян Знеполски, Двете власти на Корнелиус Касториадис 2015
22 Пленарен доклад, Boyan Znepolski, Les protestations bulgares de l'ete 2013: la guerre des metaphores 2015
23 Пленарен доклад, Боян Знеполски, Как да мислим обществото, без да мислим властта? 2014
24 Пленарен доклад, Боян Знеполски, За двете Българии сякаш са две Италии (Въобразяване на колективната идентичност) 2014
25 Пленарен доклад, Boyan Znepolski, Transforming social critique in times of crisis: from pragmatism back to Marx 2012
26 Пленарен доклад, Боян Знеполски, Да въобразим себе си между езиците и културите 2012
27 Секционен доклад, Boyan Znepolski, From critical sociology to pragmatic sociology and back: a question of efficiency or of legitimacy 2010
28 Пленарен доклад, Боян Знеполски, След социалната критика: популистката критика на елитите и културната критика на идентичността като критически жанрове 2010
29 Секционен доклад, Боян Знеполски, Публични и юридически аспекти на гражданството: национални и европейски контексти 2008
30 Секционен доклад, Boyan Znepolski, What is the usefulness of social sciences in the context of transforming societies? 2006
31 Секционен доклад, Boyan Znepolski, Les dimensions fictionnelles de l'identite 2005
32 Секционен доклад, Boyan Znepolski, Qu'est-ce que agir creatif veut dire? 2004
33 Секционен доклад, Боян Знеполски, От субективност към индивидуалност и от индивидуалност към субективност 2003
34 Секционен доклад, Boyan Znepolski, The screenplay of arbitrariness (On the short history of the Bulgarian free press) 2002
35 Секционен доклад, Боян Знеполски, Измерения на историческото съзнание: познание и употреба на миналото 1997
Учебник
Димитър Вацов, Боян Знеполски, Милена Якимова, Теодор Тодорова, Гражданско образование 11 клас , ISBN:978-954-18-1528-1, Булвест 2000/Klett, София, Рецензирано 2020