Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. доктор на науките Йоана Янкулова
Дисертация доктор на науките
Йоана Янкулова, Когнитивно-личностни детерминанти на саморегулираното учене в академична среда, СУ "Св. Кл. Охридски" 2014
Дисертация д-р
Йоана Янкулова, Стратегии и мотивация за учене: емпирично психологическо изследване на студенти, СУ "Св. Кл. Охридски" 2001
Монография
1 Йоана Янкулова, Психология на социално-емоционалното учене (под печат), УИ "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано 2024
2 Йоана Янкулова, Емоции и саморегулация на ученето, ISBN:978-954-326-277-9, Парадигма, , София, Рецензирано 2016
3 Йоана Янкулова, Мотивационна и когнитивна регулация на ученето, ISBN:954-9367-15-0, Пропелер, София, Рецензирано 2004
4 Йоана Янкулова, Мотивационна и когнитивна регулация на ученето, ISBN:954-607-438-1, ЛИК, София 2001
Научен проект
1 Йоана Янкулова, Въздействие на интернет-зависимостта върху личностните черти, подходите към ученето и академичната мотивация на юноши, Ръководител, , Номер на договора:80-10-61/09.04.2024 г. 2024
2 Йоана Янкулова, Въздействие на интернет-зависимостта върху личностните черти, подходите към ученето и академичната мотивация на юноши, Ръководител, , Номер на договора:80-10-61/09.04.2024 г. 2024
3 Йоана Янкулова, Пост-Ковид трансформации в подходите и отношението към ученето, академичната мотивация и емоционалната интелигентност като черта на юноши, Ръководител, , Номер на договора:80-10-19/ 11.04.2023 г. 2023
4 Йоана Янкулова, Усъвършенстване на системите за управление в СУ „Св. Кл. Охридски” като ключ за повишаване качеството на университетските дейности и услуги, Член, 2013
5 Йоана Янкулова, Подобряване на преподаването по психология във висшите учебни заведения, Член, 2010
Научно ръководство
1 Йоана Янкулова, Ефекти на интернет-зависимостта върху личностните черти, подходите към ученето и академичната мотивация на юноши, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Християна Иванова Джумаданова 2026
2 Йоана Янкулова, ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОРИЕНТИРАНЕ И КАРИЕРНОТО КОНСУЛТИРАНЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЕН КОНТЕКСТ, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Елена Славчева Димитрова 2024
3 Йоана Янкулова, Фактори за екипна ефективност, въздействащи върху професионалното представяне на екипа, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Христина Иванова Караиванова 2022
4 Йоана Янкулова, Подходи към ученето и емоционална интелигентност при юноши, СУ "Св. Кл. Охридски" дисертация д-р:Десислава Пламенова Петрова 2020
5 Йоана Янкулова, Бърнаут и емоционална интелигентност сред служители в организации, предоставящи социални услуги, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Неврис Гюрсел Саплакар 2019
6 Йоана Янкулова, Лидерски умения и екипна ефективност, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Камелия Калчева 2019
7 Йоана Янкулова, Мотивационни фактори за учене и ролята на учителя в юношеска възраст, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Илияна Руменова Кираджиева 2019
8 Йоана Димитрова Янкулова, Мотивационни фактори, влияещи върху обучението на майчин език на българите в Република Сърбия, СУ "Св. Кл. Охридски" дисертация д-р:Ивана Младенов-Бочева 2019
9 Йоана Янкулова, Мотивация за кариерно развитие и учене през целия живот при млади хора, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Стела Асенова Ангелова 2019
10 Йоана Янкулова, Привързаност към семейството и нагласи за екипна работа, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Ана Николаева Николова 2019
11 Йоана Янкулова, Влияние на емоционалната интелигентност върху адаптационните способности на учителите, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Светла Володиева Цветкова 2018
12 Йоана Янкулова, Екипна ефективност и удовлетвореност от работата в частна организация, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Камелия Константинова Тонина 2018
13 Йоана Янкулова, Разрешаване на конфликти и оптимизиране на ученето в организацията, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Андриана Цветанова Кръстева 2018
14 Йоана Янкулова, Специфични особености в работата на мениджърските екипи в организационна среда, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Любка Стойчева Ташева 2018
15 Йоана Янкулова, Стил на ръководство и екипна ефективност в държавна организация, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Диана Валентинова Иванова 2018
16 Йоана Янкулова, Стилове на учене и комуникативни умения като важни фактори за успешно справяне на шофьорски курс, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Джанет Жедео 2017
17 Йоана Янкулова, Асертивно поведение и справяне със стреса в малки екипи, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Теодора Христова Радомирова 2016
18 Йоана Янкулова, Взаимовръзка между лидерски стил и екипна ефективност, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Славомир Славов 2016
19 Йоана Димитрова Янкулова, Влияние на личностни фактори върху тревожността на кандидат-шофьори в изпитна ситуация, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Теодор Иванов Теофилов 2016
20 Йоана Димитрова Янкулова, Влияние на социалнопсихологическия тренинг върху когнитивно-личностното развитие на учениците, СУ "Св. Кл. Охридски" дисертация д-р:Людмила Цветкова Цветкова 2016
21 Йоана Янкулова, Влияние на типа личност върху екипната работа в частни организации, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Симона Камбурова 2016
22 Йоана Янкулова, Емоционална интелигентност и екипни роли в частни организации, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Светлана Цолова 2016
23 Йоана Димитрова Янкулова, Реформаторските възгледи на М. Монтесори и влиянието им върху работата на учителя в обучението в детската градина, СУ "Св. Кл. Охридски" дисертация д-р:Люба Георгиева Костова 2016
24 Йоана Янкулова, Стилове на учене и емоционална интелигентност в организация с доброволчески характер, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Десислава Пламенова Петрова 2016
25 Йоана Янкулова, Управление на комуникациите в екипите в социални организации, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Милена Евстатиева Делчева 2016
26 Йоана Димитрова Янкулова, Влияние на когнитивно-личностните фактори върху екипните роли в държавна и частна организация, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Мария Ковачева 2015
27 Йоана Янкулова, Влияние на когнитивно-мотивационни фактори върху емоциите в процеса на учене, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Иван Георгиев Хаджиев 2015
28 Йоана Димитрова Янкулова, Влияние на моделите на ученето върху организационния климат, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Кирил Петров Борисов 2015
29 Йоана Янкулова, Специфични особености на екипната работа и на комуникациите в частни организации, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ивелина Свиленова 2015
30 Йоана Димитрова Янкулова, Влияние на включеността в работата върху личното благополучие, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Мила Фабрикарова 2013
31 Йоана Янкулова, Влияние на екипните роли върху поведението на работещите в частния сектор, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Глория Драгомирова Дакова 2013
32 Йоана Янкулова, Влияние на типовете лидерство върху мотивацията за постижения и Аз-ефективността на служителите, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ева Веселинова Иванова 2013
33 Йоана Янкулова, Психологически измерения на стиловете за справяне с конфликтни ситуации в академичната среда, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Десислава Хайверова 2013
34 Йоана Димитрова Янкулова, Влияние на социалнопсихологическите обучения върху формирането на умения за аргументиране и водене на преговори сред служителите в частна фирма, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Бояна Чакърова 2012
35 Йоана Димитрова Янкулова, Подбор на персонал и стратегии за осъществяването му в малка фирма, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Йоана Евстатиева 2012
36 Йоана Янкулова, Психологически измерения на ефективността на комуникациите в организацията, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Росица Енчева 2012
37 Йоана Димитрова Янкулова, Социално-психически предпоставки за агресивното поведение на юношите, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Ивелина Петкова 2012
38 Йоана Димитрова Янкулова, Психологически аспекти на мотивационните ориентации и взаимовръзката им с локализацията на контрола при учители, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Мария Брестничка 2010
39 Йоана Димитрова Янкулова, Влияние на социално психичните обучения (тренинги) върху мотивационните ориентации на учителите, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Тонислава Спасова 2009
40 Йоана Димитрова Янкулова, Проучване на екипната ефективност и комуникациите в малка фирма, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Севелина Ганева 2008
41 Йоана Димитрова Янкулова, Продължаващото учене в организацията, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Димитър Златарев 2007
42 Йоана Димитрова Янкулова, Стилове на управление на директорите и мотивиране на персонала в училище, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Петя Ламбева 2007
Редактор на сборник
Йоана Янкулова, Personality and Society - A Kaleidoscope of Perspectives, Редактор на сборник 2015
Статия в научно списание
1 Йоана Янкулова, Християна Джумаданова, Петър Цветков, Влияние на академичната мотивация като медиатор на взаимовръзката между отношението и подходите към ученето (под печат), Библиотека Диоген, 2024, Ref, PhD 2024
2 Йоана Янкулова, Концептуална основа и съвременни интерпретации на подходите към ученето в образователен контекст, Библиотека Диоген, том:31, брой:1, 2023, стр.:60-82, doi:10.54664/KSZF8143, Ref 2023
3 Йоана Янкулова, Психологически особености на моделите на саморегулираното учене, Библиотека „Диоген“, том:Том 28, брой:Брой 1, 2020, стр.:92-103, Ref 2020
4 Йоана Янкулова, Психологически особености на моделите на саморегулираното учене, Диоген, том:Т. 28, брой:1, 2020, стр.:92-103 2020
5 Йоана Янкулова, Анна Владимирова, Александра Петрова, Психологически профил на деца от детска градина. Роля на учителите и родителите за обучението и възпитанието им, Електронно научно списание БГ наука, брой:114, 2018, стр.:103-116, Ref 2018
6 Йоана Янкулова, Съвременни проекции на моделите на организационното учене в мултикултурна среда, Електронно научно списание Реторика и комуникация, бр. 21, 2016., Електронно научно списание Реторика и комуникация, брой:21, 2016, ISSN (online):1314-4464, Ref 2016
7 Йоана Янкулова, Психологически измерения на саморегулираното учене в академична среда, Електронно научно списание "Реторика и комуникации", брой:16, 2015, ISSN (online):1314-4464, Ref 2015
8 Йоана Янкулова, Роля на методите на преподаване върху когнитивното функциониране в интеркултурна образователна среда, Електронно научно списание Реторика и комуникации, брой:11, 2014, ISSN (online):1314-4464, Ref 2014
9 Yoana Yankulova, Donka Petrova, The Transition from Quantitative to Qualitative Research of Learning in the Educational Settings, Реторика и комуникации, брой:7, 2013, ISSN (online): 1314-4464, Ref 2013
10 Йоана Янкулова, Исторически приноси на забележителни изследователки за развитието на клиничната психологическа работа с деца. Приложна психология в България, 1, с. 79-92, 2013., Приложна психология в България, брой:1, 2013, стр.:79-92, ISSN (print):1313-7581, Ref 2013
11 Йоана Янкулова, Психологически измерения на локуса на контрола на студентите в академичната среда, Педагогически новости, брой:1, 2013, стр.:3-10, ISSN (print):1314-7714 2013
12 Yoana Yankulova, Donka Petrova, Specific manifestations of stereotypes in the process of interpersonal communication, Електронно научно списание Реторика и комуникация, 2012, ISSN (online):1314-4464, Ref, PhD 2012
13 Йоана Янкулова, Известни мъже-психолози за развитието на клинично ориентираните практики за психологическа работа с деца, Клинична и консултативна психология, 2, с. 30-37, 2012., Клинична и консултативна психология, брой:2 (12), 2012, стр.:30-37, ISSN (print):1314-0280, Ref 2012
14 Йоана Янкулова, За емоционалната интелигентност в организационната среда, Бизнес-секретар, 2, с. 2-5, 2011., Бизнес-секретар, брой:2, 2011, стр.:2-5, ISSN (print):1310-9324, Ref 2011
15 Йоана Янкулова, Водещи акценти в мотивационните изследвания в сферата на образованието. Образование, 5, с. 74-81, 2010., Образование, брой:5, 2010, стр.:74-81, Ref 2010
16 Йоана Янкулова, Относно възможностите за повишаване на мотивацията за учене в сферата на образованието. Образование, 4, с. 75-84, 2010., Образование, брой:4, 2010, стр.:75-84, Ref 2010
17 Йоана Цветкова, Взаимовръзки между стратегии за учене, академичния локус на контрола и потребностите от постижения, ГСУ, ФФ, Кн. Психология, том:93, 2008, стр.:277-297, ISSN (print):0204-9945 2008
18 Йоана Янкулова, Модерни научни методи за психологически изследвания в образователната среда. Педагогика, 8, с. 15-25, 2008., Педагогика, брой:8, 2008, стр.:15-25, Ref 2008
19 Йоана Янкулова, Психологически аспекти на тренинг-обученията на учителите по посока на по-ефективното управление на класа. Педагогика, 9, с. 38-46, 2008., Педагогика, брой:9, 2008, стр.:38-46, Ref 2008
20 Йоана Янкулова, Психологът в помощ на учителя за преодоляване на социално нежелателните прояви в училище, Педагогика, брой:12, 2008, стр.:18-27, ISSN (print):0861-3982 2008
21 Йоана Янкулова, Психологът в помощ на учителя за преодоляване на социално нежелателните прояви в училище. Педагогика, 12, с. 18-27, 2008., Педагогика, брой:12, 2008, стр.:18-27, Ref 2008
22 Йоана Янкулова, Дефиниране на понятието за общуване в психологическата литература, Образование, брой:4, 2006, стр.:77-87, ISSN (print):0861-475Х 2006
23 Йоана Янкулова, Психологически аспекти на ефективното общуване в социално-образователната среда, Организация и управление на училището и детската градина, брой:3, 2006, стр.:99-109, ISBN:1312-3181 2006
24 Йоана Янкулова, Теоретични подходи за дефиниране на конфликтите в социално-образователния контекст, Педагогика, брой:6, 2006, стр.:17-28, ISSN (print):0861-3982 2006
25 Йоана Цветкова, Ефективно управление на класната стая. практически импликации в училищната среда, Организация и управление на училището и детската градина, брой:3, 2005, стр.:41-54, ISBN:1312-3181 2005
26 Йоана Цветкова, Историческо възникване и обособяване на училищната психология, Педагогика, брой:7, 2005, стр.:99-109, ISSN (print):0861-3982 2005
27 Йоана Цветкова, Приложни направления в професионалната дейност на психолозите, Педагогика, брой:3, 2005, стр.:74-83, ISSN (print):0861-3982 2005
28 Йоана Цветкова, Приложно-практически измерения на психологическото конкултиране, Педагогика, брой:2, 2005, стр.:21-28, ISSN (print):0861-3982 2005
29 Йоана Цветкова, Теоретико-приложни интерпретации на социално-нежелателното поведение в училище, Образование, брой:4, 2005, стр.:56-69, ISSN (print):0861-475Х 2005
30 Йоана Цветкова, Стратегии на учене при студентите, ГСУ, ФФ, Кн. Психология, том:92, 2004, стр.:113-131, ISSN (print):0204-9945 2004
31 Йоана Цветкова, Влияние на академичната среда на обучение върху стратегиите за учене, ГСУ, ФФ, Кн. Психология, том:94-95, 2003, стр.:127-147, ISSN (print):0861-8291 2003
32 Йоана Янкулова, Проблемът за обучаемостта в педагогическата психология, ГСУ, ФФ, Кн. Психология, том:90, 2001, стр.:239-255, ISSN (print):0204-9945 2001
33 Йоана Цветкова, Българското висше образование по общия път към Европа, Педагогика, брой:8-9, 2000, стр.:109-110, ISSN (print):0861-3982 2000
34 Йоана Цветкова, Изследване на стратегиите за учене и съвременни модели на обучение, Педагогика, брой:6, 2000, стр.:38-50, ISSN (print):0861-3982 2000
35 Йоана Янкулова, От количествени към качествени емпирични изследвания на стратегиите за учене, Образование и квалификация, брой:5, 2000, стр.:25-32, ISSN (print):0861-976Х 2000
36 Йоана Цветкова, От количествени към качествени емпирични изследвания на стратегиите за учене, Образование и квалификация, брой:5, 2000, стр.:25-32, ISSN (online):0861-976Х 2000
37 Йоана Янкулова, Проекция на личностни характеристики. Психосемантичен подход, ГСУ, ФФ, Кн. Психология, том:87-88, 2000, стр.:359-387, ISBN:0861-8291 2000
38 Йоана Цветкова, Относно изследването на някои аспекти на мотивацията за учене, Педагогика, брой:10, 1999, стр.:19-30, ISSN (print):0861-3982 1999
Статия в поредица
Йоана Янкулова, Психологически аспекти при изучаването и справянето с агресивното поведение в образователната среда. В: «Психологията пред предизвикателствата на новото време. Психологията и съвременният човек», Т. 5, ПСИДО, с. 279-287, 2008., Психологията пред предизвикателствата на новото време. Психологията и съвременният човек, брой:5, издателство:ПСИДО, 2008, стр.:279-287 2008
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Йоана Янкулова, Петър Цветков, Радина Куцарска, Моника Бекир, Академична мотивация на ученици и студенти при дистанционно обучение в Ковид-19 пандемия, Сб. доклади от Годишна университетска научна конференция, НВУ „Васил Левски“, В. Търново, Том 10, 2023, стр.:185-198, ISSN (print):1314-1937, Ref 2023
2 Йоана Янкулова, Петър Цветков, Анатомо-физиологични основи на емоционалния живот, Сб. доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски“, В. Търново, Том 10, 2023, стр.:195-205, ISSN (print):1314-1937, Ref 2023
3 Йоана Янкулова, Християна Джумаданова, Петър Цветков, Валентин Стоилов, Радина Куцарска, Таня Маркова, Яна Бажлекова, Взаимовръзки между подходите и отношението към ученето, академичната мотивация и емоционалната интелигентност (като черта) при юноши, Сб. с резюмета от Х-я юбилеен международен конгрес по психология, 2023, стр.:68-70, ISBN:978-619-90786-3-1, Ref, PhD 2023
4 Йоана Янкулова, Християна Джумаданова, Петър Цветков, Валентин Стоилов, Габриела Христова, Деница Христова, Димка Нонкова, Влияние на демографски особености върху подходите и отношението към ученето, академичната мотивация и емоционалната интелигентност (като черта) в юношеска възраст, Сб. с резюмета от Х-я юбилеен международен конгрес по психология, 2023, стр.:74-76, ISBN:978-619-90786-3-1, Ref, PhD 2023
5 Йоана Янкулова, Християна Джумаданова, Петър Цветков, Адриана Маринова, Албена Попова, Елена Шопова, Елисавета Левкова, Влияние на демографски променливи върху подходите и отношението към ученето, академичната мотивация, емоционалната интелигентност (като черта) и кариерните предпочитания на студентите, Сб. с резюмета от Х-я юбилеен международен конгрес по психология, 2023, стр.:68-70, ISBN:978-619-90786-3-1, Ref, PhD 2023
6 Йоана Янкулова, Християна Джумаданова, Петър Цветков, Майкъл Илиев, Моника Бекир, Спаска Апостолова, Събина Василева, Проучване на ефектите на отношението към ученето, академичната мотивация, емоционалната интелигентност (като черта) и кариерните предпочитания върху подходите към ученето в академична среда, Сб. с резюмета от Х-я юбилеен международен конгрес по психология, 2023, стр.:70-72, ISBN:978-619-90786-3-1, Ref, PhD 2023
7 Йоана Янкулова, Десислава Петрова, Айсен Асан, Дебора Стоева, Евгения Пауновска, Илайза Костова, Инна Кирова, Микаела Хаджиева, Силвия Иванова, Взаимовръзка между отношението към ученето и емоционалната интелигентност на юноши по време на онлайн обучение, Сб. научни доклади от юбилейна международна научна конференция „Психологията – традиция и съвременност“ по случай по случай 50-годишнината от създаването на специалност „Психология“ в СУ „Св. Климент Охридски“, редактор/и:Ирина Зиновиева, Людмила Андреева, Соня Карабельова, издателство:УИ „Св. Кл. Охридски“, 2022, стр.:988-997, ISBN:978-954-07-5345-4, Ref 2022
8 Ивана Младенов-Бочева, Йоана Янкулова, Особености на обучението на майчин български език в сръбска езикова среда, Научни предизвикателства в психологията/ Годишник за студенти, докторанти и научни ръководители, издателство:УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2022, стр.:64-71, ISSN (print):2815-357X , ISSN (online):2815-3588 , PhD 2022
9 Йоана Янкулова, Десислава Петрова, Айсен Асан, Дебора Стоева, Евгения Пауновска, Илайза Костова, Инна Кирова, Микаела Хаджиева, Силвия Иванова, Промени в академичната мотивация и емоционалната интелигентност (като черта) на юноши при онлайн обучение в Ковид-19-пандемия, Сб. научни доклади от юбилейна международна научна конференция „Психологията – традиция и съвременност“ по случай по случай 50-годишнината от създаването на специалност „Психология“ в СУ „Св. Климент Охридски“, редактор/и:Ирина Зиновиева, Людмила Андреева, Соня Карабельова, издателство:УИ „Св. Кл. Охридски“, 2022, стр.:977-988, ISBN:978-954-07-5611-0 2022
10 Йоана Янкулова, Психологически размисли за мотивацията за учене в условията на дистанционно обучение при Ковид-пандемия, 35 години Факултет по педагогика – приемственост и бъдеще, издателство:УИ „Св. Кл. Охридски“, 2022, стр.:305-313, ISBN:978-954-07-5345-4 2022
11 Йоана Янкулова, Петър Цветков, Факторни решения, получени при изследване на академичната мотивация и емоциите на студенти при онлайн обучение в COVID-19 условия, Сб. „Образованието: класичност и модерност”, редактор/и:Маринела Михова, Петя Караиванова, издателство:УИ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2022, стр.:49-59, ISBN:978-619-208-324-3, PhD 2022
12 Йоана Янкулова, Психологическа грижа за психичното здраве в условията на ковид-пандемия, Образованието: класичност и модерност, 2021, стр.:65-71, ISBN:978-619-208-274-1 2021
13 Йоана Янкулова, Факторни особености на „Скала за академична мотивация“, модифицирана за условията на дистанционно академично обучение в Ковид-пандемията, Личност, Мотивация, Спорт, издателство:София, НСА "В. Левски", 2021, стр.:175-183, ISSN (print):2682-9495 2021
14 Йоана Янкулова, Кариерни предпочитания и отношение към ученето през целия живот, Личност, мотивация, спорт. Т. 23, редактор/и:проф. М. Георгиев, издателство:НСА Прес, 2019, стр.:154-164, ISBN:978-954-718-576-0, Ref 2019
15 Йоана Янкулова, Когнитивно-личностни медиатори на ученето в академичен контекст (под печат), Личност, мотивация, спорт. Т. 24, издателство:НСА Прес, 2019, Ref 2019
16 Йоана Янкулова, Анна Владимирова, Александра Петрова, Предизвикателства пред общуването между учители и родители (случай от столична детска градина), Личност, мотивация, спорт. Т. 23, редактор/и:проф. М. Георгиев, издателство:НСА Прес, 2019, стр.:154-164, ISBN:978-954-718-576-0, Ref 2019
17 Yoana Yankulova, Yavor Iliev, Course Perceptions and Career Preferences During Professional Training in Universities, The education at the crossroads - conditions, challenges, solutions and perspectives, издателство:Macedonian Science Society – Bitola, Republic of Macedonia, 2018, стр.:132-136, ISBN:978-608-4616-89-4, Ref, MSc 2018
18 Yoana Yankulova, Yavor Iliev, Factors for parenting and socialization of children through the view of parents and teachers (Case study from a Bulgarian kindergarten), Ребёнок и мир: открытые возможности, издателство:Самара СФГАОУ ВО МГПУ (Международное академическо сотрудничество), 2018, стр.:122-125, ISBN:978-5-6041078-3-6, Ref, MSc 2018
19 Йоана Янкулова, Класически постановки и съвременни тълкувания на ученето и саморегулацията в променените образователни реалности, Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване, издателство:УИ на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. В. Търново, 2017, стр.:256-265, Ref 2017
20 Йоана Янкулова, Подходи към ученето и кариерни предпочитания в академичен контекст, Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2017, стр.:104-109, ISBN:978-954-07-4277-9, Ref 2017
21 Йоана Янкулова, Промени в отношението към ученето и емоциите на студентите в академичен контекст, 8 национален конгрес по психология, 2017, стр.:521-531, ISBN:978-954-91472, Ref 2017
22 Йоана Янкулова, Устойчивост или динамика в подходите към ученето на студентите при професионалната им подготовка в университетите?, 8 национален конгрес по психология, 2017, стр.:532-541, ISBN:978-954-91472, Ref 2017
23 Yoana Yankulova, Yavor Iliev, Emotions and career anchors during the professional training in universities, Achieving excellence in education, employment and human resource management, редактор/и:Karavidic, S., S. Ilieva, M. Curanovic Karavidic , издателство:"ValjevoPrint" Valjevo, 2016, стр.:58-71, ISBN:978-1-5323-2195-5, Ref, MSc 2016
24 Yoana Yankulova, Yavor Iliev, Relationship between course perceptions, career preferences and emotions during professional training in universities, Impact of economic policies on attaining resilient growth. Book of abstracts, редактор/и:Markovic, M., M. Malovic, I. Domazet, R. Chobanova , 2016, стр.:47-50, ISBN:978 86 89 465 259, Ref, MSc 2016
25 Йоана Янкулова, Взаимовръзки между ученето, афектите и кариерните предпочитания в хода на академичното обучение, Лидерство и организационно развитие, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2016, стр.:392-399, ISBN:978-954-07-4128-4, Ref 2016
26 Йоана Янкулова, Влияние на специалността и образователната степен върху кариерните предпочитания на студентите, Лидерство и организационно развитие, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2016, стр.:400-405, ISBN:978-954-07-4128-4, Ref 2016
27 Yoana Yankulova, Yavor Iliev, Cognitive-Personality Mediators in Organizational Learning in Modern Organizations, Education, Science, Innovations, издателство:European Polytechnical University, Pernik, Bulgaria, 2015, Ref, MSc 2015
28 Yoana Yankulova, Yavor Iliev, Self-regulated learning during the professional preparation of students, Creative Education for Employment growth, издателство:Faculty of Business Economics and Entrepreneurship, Belgrade, 2015, ISBN:978-86-6069-114-1 (FBEE); 978-1-4951-7658-6 (BCG), Ref, MSc 2015
29 Йоана Янкулова, Влияние на изучаваната специалност в университета върху ученето на студентите, Лидерство и организационно развитие, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2015, стр.:324-332, ISBN:978-954-07-3946-5, Ref 2015
30 Йоана Янкулова, Модерни научни методи за психологически изследвания в образованието, Психологията – традиции и перспективи, издателство:ЮЗУ „Н. Рилски“, Благоевград, 2015, стр.:165-173, ISSN (print):1314-9792, Ref 2015
31 Йоана Янкулова, Особености във факторната структура на въпросник, измерващ отношението на студентите към ученето в академична среда, Психология и общество, издателство:УИ на ПУ "Паисий Хилендарски", 2015, стр.:46-57, ISBN:978-954-423-991-6, Ref 2015
32 Йоана Янкулова, Приложения на моделите на организационното учене в образователната сфера, Лидерство и организационно развитие, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2015, стр.:332-339, ISBN:978-954-07-3946-5, Ref 2015
33 Йоана Янкулова, Психологически особености на отношението на студентите към ученето в академична среда, Психология и общество, издателство:УИ на ПУ "Паисий Хилендарски", 2015, стр.:34-46, ISBN:978-954-423-991-6, Ref 2015
34 Йоана Янкулова, Същност на емоционалните преживявания в хода на организационното учене, Психологията – традиции и перспективи, издателство:ЮЗУ „Н. Рилски“, Благоевград, 2015, стр.:157-165, ISSN (print):1314-9792, Ref 2015
35 Йоана Янкулова, Основни задачи и съвременни предизвикателства пред психологията в сферата на образованието, "Психологията в образователното дело" Юбилеен сборник, посветен на 70-годишнината на проф. Л. Десев, редактор/и:Веселин Василев, издателство:УИ "Епископ Константин Преславски", 2009, стр.:83-97, ISBN:978-954-577-546-8 2009
36 Йоана Янкулова, Превенция на човешкото психично здраве в променените социални реалности, Управление на знанието в научно-образователните организации, издателство:ВА "Г. С. Раковски", 2009, стр.:98-103, ISBN:978-954-9348-16-3 2009
37 Йоана Цветкова, Модернизиране на професионалната подготовка в българските университети по общия път към Европа, с. 485-491, Перспективи за разширяването на Европейския съюз на Изток, редактор/и:Е. Константинов, Ю. Шрам, В. Фет, издателство:ГорексПрес, 2002, стр.:485-491, ISBN:954-616-103-9 2002
38 Йоана Цветкова, Повишаване равнището на мотивацията за учене в училище, Психологията и хуманизацията на живота в училище, издателство:Фондация "Човещина", 2001, стр.:147-156, ISBN:954-9865-05-3 2001
Студия в научно списание
Йоана Янкулова, Психологически анализ на концепциите за ученето и саморегулацията през целия живот. В ГСУ, Кн. Психология, Т. 105, 2015., ГСУ, Кн. Психология, том:105, 2015, Ref 2015
Студия в поредица
1 Йоана Янкулова, Учене и емоции в променените социално-образователни реалности на 21 век, ГСУ, ФФ, Книга Психология, брой:Т. 108, редактор/и:Вихра Найденова, издателство:УИ "Свети Климент Охридски", 2018, стр.:5-29, ISSN (online):0204–9945, Ref 2018
2 Йоана Янкулова, Емоции и кариерни предпочитания на студентите, ГСУ, ФФ, Книга Психология, брой:Т. 106, редактор/и:Йоана Янкулова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2017, стр.:443-465, Ref 2017
3 Йоана Янкулова, Психологически анализ на концепциите за ученето и саморегулацията през целия живот, ГСУ, ФФ, Книга Психология, брой:Т. 105, редактор/и:Л. Георгиев, Пл. Калчев, Ан. Петрова, Л. Андреева, издателство:УИ "Свети Климент Охридски", 2014, стр.:48-67, ISSN (online):0204-9945 2014
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Йоана Янкулова, Познавателна дейност и методи на преподаване в академична среда, Теоретичен сборник в чест на създателя на катедра "Реторика" професор Васил Иванов, издателство:УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2016, стр.:207-232, ISBN:978-619-201-084-3, Ref 2016
2 Yoana Yankulova, Influence of locus of control on course perceptions during self-regulated learning in Bulgarian Universities. Personality and society – a kaleidoscope of perspectives, Sofia, St. Kl. Ohridski Press, p. 264-274., Personality and society – a kaleidoscope of perspectives, редактор/и:Yoana Yankulova, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2015, стр.:264-274, ISBN:978-954-07-3951-9, Ref 2015
3 Yoana Yankulova, Influence of the learning environment on the approaches to learning of Bulgarian students. Personality and society – a kaleidoscope of perspectives, Sofia, St. Kl. Ohridski Press, p. 231-264., Personality and society – a kaleidoscope of perspectives, редактор/и:Yoana Yankulova, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2015, стр.:231-264, ISBN:978-954-07-3951-9, Ref 2015
Съставителска дейност
1 Снежана Илиева, Миряна Радович Маркович, Йоана Янкулова, Лидерство и организационно развитие, ISBN:978-954-07-4128-4, УИ "Св. Климент Охридски", София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
2 Yoana Yankulova, Personality and Society - a kaleidoscope of perspectives, ISBN:978-954-07-3951-9, "St. Kliment Ohridski" University Press, София 2015
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Йоана Янкулова, Влияние на академичната мотивация като медиатор на взаимовръзката между отношението и подходите към ученето на студентите 2024
2 Секционен доклад, Йоана Янкулова, Влияние на емоционалната интелигентност (като черта) като медиатор на взаимовръзката между отношението и подходите към ученето при юноши 2024
3 Секционен доклад, Йоана Янкулова, Академична мотивация на ученици и студенти при дистанционно обучение в Ковид-19 пандемия 2023
4 Секционен доклад, Йоана Янкулова, Анатомо-физиологични основи на емоционалния живот 2023
5 Секционен доклад, Йоана Янкулова, Промени в академичната мотивация и емоционалната интелигентност (като черта) на юноши при онлайн обучение в Ковид-19-пандемия 2022
6 Секционен доклад, Йоана Янкулова, Ввзаимовръзка между отношението към ученето и емоционалната интелигентност на юноши по време на онлайн обучение 2022
7 Секционен доклад, Йоана Янкулова, Психологически размисли за мотивацията за учене в условията на дистанционно обучение при Ковид-пандемия 2021
8 Секционен доклад, Йоана Янкулова, Психологическа грижа за психичното здраве в условията на Ковид-пандемия 2021
9 Секционен доклад, Йоана Янкулова, Факторни решения, получени при изследване на академичната мотивация и емоциите на студенти при онлайн-обучение в COVID-19 условия 2021
10 Секционен доклад, Йоана Янкулова, Ефективно ли е да се учи дистанционно в условията на пандемия? Психологическата гледна точка 2020
11 Секционен доклад, Йоана Янкулова, Факторни особености на „Скала за академична мотивация“, модифицирана за условията на дистанционно академично обучение в Ковид-пандемията 2020
12 Секционен доклад, Йоана Янкулова, Когнитивно-личностни медиатори на ученето в академичен контекст. Сб. Личност, Мотивация, Спорт, Т. 24, 2020 (под печат). 2019
13 Секционен доклад, Йоана Янкулова, Изследване на взаимовръзките между подходите към ученето на студентите и специфични когнитивно-личностни променливи 2019
14 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Предизвикателства пред общуването между учители и родители (случай от столична детска градина). Сб. Личност, Мотивация, Спорт, Т. 23, 2019, с. 154-164. 2018
15 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Факторы родительского воспитания и социализации детей с точки зрения родителей и педагогов (тематическое исследование на базе болгарско детского сада) 2018
16 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Кариерни предпочитания и отношение към ученето през целия живот. Сб. Личност, Мотивация, Спорт, Т. 23, 2019, с. 141-154. 2018
17 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Устойчивост или динамика в подходите към ученето на студентите при професионалната им подготовка в университетите?, с. 76 2017
18 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Класически постановки и съвременни тълкувания на ученето и саморегулацията в променените образователни реалности 2017
19 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Подходи към ученето и кариерни предпочитания в академичен контекст, с. 104-109 2017
20 Секционен доклад, Yoana Yankulova, Relationship between Course Perceptions and Career Preferences During Professional Training in Universities 2017
21 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Промени в отношението към ученето и емоциите на студентите в академичен контекст, с. 75 2017
22 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Взаимовръзки между ученето, афектите и кариерните предпочитания в хода на академичното обучение, с. 77-78 2016
23 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Влияние на специалността и образователната степен върху кариерните предпочитания на студентите, с. 78 2016
24 Секционен доклад, Yankulova, Y. & Y. Iliev, Relationship between course perceptions, career preferences and emotions during professional training in universities 2016
25 Секционен доклад, Yankulova, Y. & Y. Iliev , Emotions and career anchors during the professional training in universities 2016
26 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Влияние на отношението към ученето, академичния локус на контрола и индивидуално-демографски фактори върху подходите към ученето в академична среда, Т. 20, с. 197-209 2015
27 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Психологически особености на отношението на студентите към ученето в академична среда 2015
28 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Приложения на моделите на организационното учене в образователната сфера, с. 60 2015
29 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Особености във факторната структура на въпросник, измерващ отношението на студентите към ученето в академична среда 2015
30 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Учене и саморегулация в обучението и професионалната подготовка на студентите 2015
31 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Влияние на личностни и когнитивни фактори върху отношението към ученето в академична среда, Т. 20, с. 165-176 2015
32 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Влияние на изучаваната специалност в университета върху ученето на студентите, с. 59 2015
33 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Същност на емоционалните преживявания в хода на организационното учене. Т. 2, с.165-174 2015
34 Секционен доклад, Yankulova Y. & Y. Iliev, Cognitive-Personality Mediators in Organizational Learning in Modern Organizations 2015
35 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Модерни научни методи за психологически изследвания в образованието. Т. 2, с. 157-165 2015
36 Секционен доклад, Yankulova Y. & Y. Iliev, Self-regulated learning during the professional preparation of students, рр. 94 2015
37 Секционен доклад, Yankulova Y. & Y. Iliev, Self-regulated learning during the professional preparation of students, рр. 83-92 2015
38 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Психологически аспекти във възприятията към ученето на студентите в академичната среда на военния университет в гр. Велико Търново, Т. 19, с. 159-168 2014
39 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Психологически вариации в избора на студентите на подходи към ученето в университетска среда, Т. 19, с. 173-182 2014
40 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Влияние на личносни и когнитивни фактори върху отношението към ученето в академична среда, Т. 13, с. 237-247 2014
41 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Саморегулирано учене в академична среда – реалност или съвременно предизвикателство пред висшето образование 2014
42 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Влияние на независими фактори върху когнитивно-личностни детерминанти на ученето в образователна среда 2014
43 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Влияние на отношението към ученето, академичния локус на контрола и индивидуално-демографски фактори върху подходите към ученето в академична среда, Т. 13, с. 247-258 2014
44 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Мотивация за саморегулирано учене през целия живот (пленарен доклад) 2013
45 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Научен преход от бихевиоризъм към когнитивен конструктивизъм в психологическите изследвания на ученето. Т. 1, с. 238-243 2013
46 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Подходи към ученето и интергрупови различия в академичния контекст, Т. 2, с. 131-140 2013
47 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Проекции на академичния локус на контрола в академичната среда, Т. 2, с. 121-131 2013
48 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Устройство и функционални възможности на човешкия мозък за когнитивна преработка, Т. 2, с. 112-121 2013
49 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Относно структуроопределящите компоненти на отношението на студентите към ученето, Т. 18, с. 137-149 2013
50 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Влияние на интерактивните методи на преподаване върху познавателната дейност на студентите. Т. 1, с. 233-238 2013
51 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Съвременни акценти в проучванията на личностните медиатори, опосредстващи мотивационните процеси в образованието 2012
52 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Анализ на влиянието на университета върху подходите към ученето на студентите от военен и невоенни университети в България, Т. 1, с. 120-131 2012
53 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Модерни психологически интерпретации на саморегулираното учене в социално-образователната среда, Т. 1, с. 101-110 2012
54 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Взаимозависимости между подходите към ученето и локуса на контрола на студенти в български университети, Т. 1, с. 110-120 2012
55 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Историческо зараждане и развитие на приложните идеи и клиничните практики в сферата на образованието – част І, Т. 17, с. 29-38 2012
56 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Историческо зараждане и развитие на приложните идеи и клиничните практики в сферата на образованието – част ІІ, Т. 17, с. 38-47 2012
57 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Възприятия на студентите относно учебната среда в НВУ „В. Левски“, Т. 1,с. 157-167 2011
58 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Историческо възникване и специфични особености на социалнопсихологическите обучения(тренинги), Т. 16, с. 76-87 2011
59 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Вариации в академичния локус на контрола на студентите от НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново, Т. 1, с. 148-157 2011
60 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Анализ на резултатите от психологическото изследване на подходите към ученето на студенти от НВУ „В. Левски”, гр. Велико Търново, Т. 1, с. 139-148 2011
61 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Специфични измерения на емоционалната интелигентност в социално-образователната и организационната практика, Т. 16, с, 99-107 2011
62 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Възникване и развитие на научните идеи в психологията на образованието, с. 443-453 2011
63 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Относно психологическите особености на доминиращите мотивационни ориентации в сферата на образованието, с. 288-299 2010
64 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Същност и проявления на емоциите в образованието, Т. 6, с. 25-35 2010
65 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Социалнопсихологически обучения (тренинги) в условията на дефицит от ресурси, с. 339-346 2010
66 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Емоции и саморегулирано учене в образователната среда, Т. 6, с. 35-46 2010
67 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Относно стандартите за ефективна превенция на психичното здраве в сферата на образованието, Т. 15, с. 33-43 2010
68 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Относно съдържателните характеристики на концепциите и подходите към ученето, Т. 6, с.15-25 2010
69 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Съвременни програми за насърчаване на мотивацията за учене в образователната среда, Т. 14, с. 84-92 2009
70 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Подходи към ученето в българския академичен контекст: специфични особености във факторната структура на измервателната скала, Т. 7, с. 36-47 2009
71 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Академичен локус на контрола на българските студенти: особености във факторната структура на измервателната скала, Т. 1, с. 36-44 2009
72 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Взаимозависимости между подходите към ученето и академичния локус на контрола в българската образователна среда, Т. 7, с. 27-36 2009
73 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Специфични особености на превантивната психологическа работа с учениците в училище, с 18-29 2009
74 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Превенция на човешкото психично здраве в променените социални реалности 2009
75 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Съвременни модели за психологическо тълкуване на емоционалните и поведенческите затруднения в училище, с. 87-96 2008
76 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Психологически аспекти при изучаването и справянето с агресивното поведение в образователната среда 2008
77 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Психологически особености на представите на учителите относно продължаващото учене, с. 44-56 2007
78 Секционен доклад, Йоана Димитрова Янкулова, Психологически измерения на саморегулираното учене в светлината на продължаващото академично обучение 2006
79 Секционен доклад, Йоана Цветкова, Теоретични конструкции на саморегулираното учене и модерни приложно-практически импликации в образованието, с. 210-217 2005
Участие в редколегия
1 Йоана Янкулова и др., Годишник на СУ, ФФ, Кн. Психология, Т. 107, Участие в редколегия 2017
2 Йоана Янкулова и др. , Международна научна конференция "Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология". Сборник резюмета, С., 2-4 юни 2017, Участие в редколегия 2017
3 Йоана Янкулова и др., Лидерство и организационно развитие, Участие в редколегия 2016
4 Йоана Янкулова и др., Сборник Резюмета Международна научна конференция "Лидерство и организационно развитие", Участие в редколегия 2016
5 Йоана Янкулова и др., Сборник Резюмета Международна научна конференция "Лидерство и организационно развитие", Участие в редколегия 2015
Учебник
1 Йоана Янкулова, Педагогическа психология. Второ преработено и допълнено издание, ISBN:978-954-326-265-6, Парадигма, София, Рецензирано 2016
2 Йоана Янкулова, Педагогическа психология. Първо издание, ISBN:978-954-326-160-4, Парадигма, София, Рецензирано 2012
3 Йоана Янкулова, Модерни аспекти на психологията на образованието. Второ преработено и допълнено издание, ISBN:978-954-392-002-0, Пропелер, София, Рецензирано 2008
4 Йоана Янкулова, Модерни аспекти на психологията на образованието. Първо издание, ISBN:ISBN-10: 954-9367-44-4; ISBN-13: 978-954-9367-44-7, Пропелер, София, Рецензирано 2006