Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Тодор Ялъмов
Глава от книга
1 Todor Yalamov, Russian influence, trust in media and media capture, ISBN:978-0-8153-6342-2, Routledge, Рецензирано 2019
2 Ruslan Stefanov, Todor Yalamov, Stefan Karaboev, The Bulgarian Public Procurement Market:Corruption Risks and Dynamics in the Construction Sector, Barbara Budrich Publishers, Oplanden-Berlin-Toronto, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
3 Todor Yalamov, Coping with Governance Risks, Cross-Culture Publishing, Frankfurt 2008
4 Todor Yalamov, Development of Information and Communication Technologies (Chapter VI), Administration of the President of the Republic of Bulgaria, Sofia 2005
5 Тодор Ялъмов, Развитие на информационните и комуникационните технологии (Глава VI), Администрация на Президента на Република България, София 2005
6 Тодор Ялъмов, Перспективи за поява на нови публични дружества на борсата, Център за изследване на демокрацията, София 2004
Дипломна работа
1 Тодор Ялъмов, ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА Е-БЪЛГАРИЯ: Проектиране на система за бенчмаркинг на информационното общество, Факултет по математика и информатика, Софийски Университет "Св.Климент Охридски", Ръководител:Евгения Ковачева 2006
2 Тодор Ялъмов, Role of the board of directors in restructuring of Bulgarian enterprises , Стопански факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" и Erasmus University Rotterdam , Ръководител:Анастасия Бънкова 1997
3 Тодор Ялъмов, Логика на предпочитанията и немонотонна разсъдъчност: Етични въпроси , Философски факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:Витан Стефанов 1994
Дисертация д-р
Тодор Ялъмов, Възможности за прилагане на метода на сценария в сектора на информационните и комуникационните технологии в България, Стопански факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:Анастасия Бънкова 2015
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Тодор Ялъмов, Тhe Internet Governance Forum does not work in countries where good governance does not work, Country Chapter Bulgaria, Global Information Society Watch 2017, Association for Progressive Communications (APC), International Development Research Centre (IDRC) 2017
2 Todor Yalamov, Kostas Bougiouklis, Comprehensive Analysis of Programmes and Initiatives in Bulgaria that assist the Collaboration between science and SME, Deliverable 2.3. National report on SME RTD Programmes and Initiatives, QPLAN 2011
3 Todor Yalamov, Kostas Bougiouklis, Svetla Prodanova, Comprehensive Analysis of Programmes and Initiatives in Romania that assist the Collaboration between science and SME, Deliverable 2.3. National report on SME RTD Programmes and Initiatives, WP2, Project MaPEeR SME: Making Progress and Economic Enhancement a Reality for SME, FP7-SME-2009-1, SP-Capacities, Q-Plan, Greece, QPLAN 2011
4 Kosmidis, E., Kostas Bougiouklis, Todor Yalamov, SMEs and stakeholders’ needs, requirements and feedback to overcome barriers for research & innovation activities in Romania, Project MaPEeR SME: Making Progress and Economic Enhancement a Reality for SME, FP7-SME-2009-1, SP-Capacities, Q-Plan, Greece, QPLAN 2011
5 Dinkova, D., Nonchev, A., Badinski, N., Totin, A., Yalamov, T., Bezlov, T., Markov, D. , Bulgaria: ICT Infrastructure and e-Readiness Assessment, ARC Fund 2002
6 Тодор Ялъмов, Конкурсна задача, сп. Образованието по математика и информатика, бр. 2 , Министерство на образованието и науката 1992
7 Тодор Ялъмов, Конкурсна задача, сп. Математика бр. V/VI, Министерство на образованието и науката 1991
Книга
1 Stefanov, R., Todor Yalamov, Preci, Z., Topi, C., Vokri, V., Hashani, A., Mijatovic, B., Paunovic, M., Krimanoglu, H., Akdogan, I., Hidden Economy and Good Governance in Southeast Europe: Regional Assessment Report 2016, Center for the Study of Democracy, Sofia, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
2 Emilija Tudzarovska-Gjorgjievska, Ruslan Stefanov, Todor Yalamov, Corruption and Organized Crime Threat Monitoring Report, Macedonian Centre for International Cooperation, Skopje, в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
3 Емилија Туџаровска-Горѓиевска, Руслан Стефанов, Тодор Jаламов, Извештај за следење на ризици од корупција и организиран криминал, Македонски центар за меѓународна соработка , Скопjе, в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
4 Todor Yalamov, Maria Doichinova, Civil Society in Bulgaria: From Social Entrepreneurship to State Capture, Center for the Study of Democracy, Sofia, Рецензирано 2013
5 Тодор Ялъмов, Любомир Кутин, Мария Дойчинова, Гражданското общество в България: от социално предприемачество до завладяване от държавата, Център за изследване на демокрацията, София, Рецензирано 2013
6 Andrey Nonchev, Denitsa Mantcheva, Evgenia Vassileva, Ruslan Stefanov, Todor Yalamov, The Hidden Economy in Bulgaria and the Global Economic Crisis, Center for the Study of Democracy, Sofia 2011
7 Андрей Нончев, Деница Манчева, Евгения Василева, Руслан Стефанов, Тодор Ялъмов, Динамика на скритата икономика в България по време на криза, Център за изследване на демокрацията, София 2011
8 Emil Tzenkov, Todor Yalamov, Todor Galev, Pavel Antonov, Svetla Encheva, Boyko Todorov, Yanita Georgieva, Civil Society in Bulgaria: Trends and Risks, Center for the Study of Democracy, Sofia, Ref, Рецензирано 2010
9 Емил Ценков, Тодор Ялъмов, Тодор Галев, Павел Антонов, Светла Енчева, Развитие на гражданското общество в България: Тенденции и рискове, Център за изследване на демокрацията, София, Рецензирано 2010
10 Тодор Ялъмов, Асен Тотин, Димитър Марков, Катерина Огнянова, Мартин Димов, Славчо Георгиев, Христо Христов, Цветан Цветков, е-България 2006, Фондация "Приложни изследвания и комуникации", София 2006
11 Тодор Ялъмов, Асен Тотин, Димитър Марков, Катерина Огнянова, Кръстю Мирски, Любомир Сирков, Мария Йорданова, Мартин Димов, Руслан Стефанов, е-България 2005, Фондация "Приложни изследвания и комуникации", София 2005
12 Todor Yalamov, Andrey Nonchev, Asen Totin, Dimitar Markov, Dinka Dinkova, Martin Dimov, Ruslan Stefanov, Tihomir Bezlov, e-Bulgaria, ARC Fund, Sofia 2004
13 Тодор Ялъмов, Руслан Стефанов, Георги Стоев, Лъчезар Богданов, Асенка Христова, Икономика на знанието, Фондация "Приложни изследвания и комуникации", София 2004
Монография
Alexander Stoyanov, Alexander Gerganov, Todor Yalamov, State Capture Assessment Diagnostics, ISBN: 978-954-477-364-9, Center for the Study of Democracy, Sofia, Рецензирано 2019
Научен проект
1 Тодор Ялъмов, E4IC SYSTEM II – support of young entrepreneurs, Ръководител, Европейска комисия 2020
2 Тодор Ялъмов, Entrepreneurs for Innovative Change System, Член, Европейска комисия 2018
3 Тодор Ялъмов, Medium Scale Study: Measuring Cross-Border Undeclared Work, Член, 2018
4 Тодор Ялъмов, Corporate Governance and European Union Integration , Член, Европейска комисия 2016
5 Тодор Ялъмов, Ask the Locals! Enhancing Resource Accessibility Through Local Empowerment , Член, Европейска Комисия/Европа за гражданите, Номер на договора:563554-CITIZ-1-2015-1-EL-CITIZ-CIV 2015
6 Тодор Ялъмов, Jam Today: Learning to Chaange Learning (2014-2017) , Член, Европейска комисия 2014
7 Тодор Ялъмов, BG051PO001-4.3.04„Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”, Член, 2013
8 Тодор Ялъмов, ANTICORP: Anticorruption Policies Revisited , Член, Европейска комисия 2012
9 Тодор Ялъмов, Enhncing ECA and MENA business incubtors' capacity to provide services to their tenants, Ръководител, Световна Банка 2012
10 Тодор Ялъмов, FORSEE – Regional Foresight Exercise in Southeast Europe, Член, 2012
11 Тодор Ялъмов, Science and Technology Park Documents - 2011 118 BG KEW R&D - Lot 5: Knowledge Economy -R&D/ Innovation , Член, EIB 2011
12 Тодор Ялъмов, Анализ на текущото състояние и определяне на тенденциите за развитие на иновациите в областта на ИКТ, Член, Корейски фонд за развитие/СУ/МТИТС 2011
13 Тодор Ялъмов, Изследване на актуалното състояние на покритието с широколентова инфраструктура в селските райони, Член, Министерство на земеделието и храните/Програма за широколентов интернет 2011
14 Тодор Ялъмов, Making Progress and Economic enhancement a Reality for SME  FP7 project (2010-2011), Член, 2010
15 Тодор Ялъмов, Стратегическо управление в организационни мрежи”, 2010/1011, Член, 2010
16 Тодор Ялъмов, „Организационните клъстери в България – проблеми и носоки на развитие”, 2009/2010, Член, 2009
17 Тодор Ялъмов, Countering Civil Society Capture in Bulgaria, Ръководител, German Marschal Fund 2009
18 Тодор Ялъмов, Ecabit Network Development to Sustainability 2010: Promoting ICT-Enabled Innovation Incubation and Entrepreneurship in Developing Countries through Business Incubation, Ръководител, Световна Банка 2008
19 Тодор Ялъмов, Study on the trends in public and private investments in ICT R&D in Romania and Bulgaria and the competitiveness of their innovation systems in ICT, Член, 2008
20 Тодор Ялъмов, „Изследване на създаването и развитието на организационни мрежи в българските предприятия на фона на европейските практики”, 2007/2008, Член, 2007
21 Тодор Ялъмов, E-Municipalities in Southeast Europe – Informing Effective Policy Making and Implementation Design, Ръководител, Институт Отворено общество - Будапеща 2006
Научно ръководство
1 Тодор Ялъмов, Материално и нематериално мотивиране на служителите в ИТ компании в България (по примера на фирма „Стемо” ЕООД), дипломна работа:МИРЕЛА ГЕОРГИЕВА ПАНТЕВА 2016
2 Тодор Ялъмов, Въздействие на скритата икономика при вземане на решения от икономическите агенти, Стопански факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Надежда Красимирова Боева 2015
3 Тодор Ялъмов, Как да открием клиенти, които искат да се възползват от преимуществата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020?, Стопански факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Георги Илчев Георгиев 2015
4 Тодор Ялъмов, Навлизане на нови пазари чрез стартиране на трансгранични продажби на дребно в интернет. Изготвяне на стратегия за български нишов е-търговец, Стопански факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Асен Асенов Георгиев 2015
5 Тодор Ялъмов, Предизвикателствата пред управление на проекти, произтичащи от конфликтите между функционалната и проектната организация на екипите по примера на фирма, предоставяща консултантски услуги, Стопански факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мила Радосветова Патрашкова 2015
6 Тодор Ялъмов, Приложение на географските информационни системи в анализа на външната среда (на примера на планирането на предоставяне на широколентов Интернет в България), Стопански факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Деница Евгениева Георгиева 2015
7 Тодор Ялъмов, Слабости на българската банкова система при идентифицирането на незаконно придобити средства и риска от въвеждането на тези средства в реалната икономика, Стопански факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Цветан Маринов Арсов 2014
8 Тодор Ялъмов, Идентифициране на най-често срещаните слабости при ръководенето на проекти, финансирани по Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие и предложения за тяхното подобрение, Стопански факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Маринка Вълева Симеонова 2013
9 Тодор Ялъмов, Намаляване на безработицата чрез стартиращ бизнес, финансиран от Европейските фондове – възможности и бариери пред безработните в България, Стопански факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Юлияна Огнянова Палчева 2013
10 Тодор Ялъмов, Въвеждане на система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарт ISO9001:2008 в малка фирма, Стопански факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Деян Иванов Паскалев 2012
11 Тодор Ялъмов, Дифузия на безконтактната технология Near Field Communication за увеличаване конкурентоспособността на българските банкови институции, Стопански факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Десислава Огнянова Колчакова 2012
12 Тодор Ялъмов, Интернет като дистрибуционен канал за застрахователите в България, Стопански факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Илиан Димитров Миленов 2012
13 Тодор Ялъмов, Организация и мерки срещу изпирането на пари в кредитна институция в България, Стопански факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Петя Иванова Петрова 2012
14 Тодор Ялъмов, Създаване на ИТ офшоринг център в България - фактори и проблеми , Стопански факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Христина Иванова Стоянова 2012
15 Тодор Ялъмов, Управление на ново предприятие в сектора на информационните технологии. Проблеми и предизвикателства, Стопански факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Кремена Иванова Кънчева-Симеонова 2012
16 Тодор Ялъмов, Анализ на ефективността на мърчандайзинга на продуктовия асортимент в сайтовете за електронна търговия (по примера на Shushulka.com) , Стопански факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ирина Георгиева Атанасова 2011
17 Тодор Ялъмов, Онлайн туризъм между България, Турция и Малта, Стопански факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Сейхан Айдън 2011
18 Тодор Ялъмов, Тотално Управление на Качеството (TQM) като комплексен подход към непрекъснато подобряване, усъвършенстване и реинженеринг на бизнес процесите в ИТ организациите, Стопански факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Десислава Емилова Ангелова 2011
19 Тодор Ялъмов, Управление на проекти в българска високотехнологична компания - внедряване на методология и средства за управление като подход за стратегическо развитие, Стопански факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Диана Богомилова Велинова-Георгиева 2011
20 Тодор Ялъмов, Управление на промените. Фактори, влияещи върху успеха на промените в българските организации, Стопански факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Елена Ангелова Желязкова 2011
21 Тодор Ялъмов, Гъвкави процеси за управление на софтуерни проекти и приложението им при интегрирани корпоративни решения (EAI) , Стопански факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Николай Иванов Тодоров 2010
22 Тодор Ялъмов, Електронна търговия на държавни ценни книжа, Стопански факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Гергана Калинова Костурска 2010
23 Тодор Ялъмов, Мотивационни техники и отношението им към производителността във фирмите с основна дейност разработка на софтуер, Стопански факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Стефан Евгениев Кирязов 2010
24 Тодор Ялъмов, Системи за управление на взаимоотношенията с клиенти. Сравнителен анализ в компаниите «Хюлет Пакарад» и «Ай Би Ем», Стопански факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Владимир Ангелов Димитров 2010
25 Тодор Ялъмов, Управление на проекти във виртуална и мултинационална среда, Стопански факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Юлия Георгиева Шопова 2010
26 Тодор Ялъмов, Влияние на информационните и комуникационните технологии в съвременната архитектура и строителен бизнес. 3D архитектуарна виртуална реалност , Стопански факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:СТАНИСЛАВ КИРИЛОВ БЛАГОЕВ 2009
27 Тодор Ялъмов, Мобилни разплащания: тенденции и предизвикателства, Стопански факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:СТАНИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА 2009
28 Тодор Ялъмов, Публично-частното партньорство в България, Стопански факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:ЛЮБОМИР СТОЯНОВ ФИЛИПОВ 2009
29 Тодор Ялъмов, Управление на промяната в следствие от внедряване на корпоративни информационни системи, Стопански факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ 2009
30 Тодор Ялъмов, Готовност на българските организации за ефективно участие в донорството към развиващите се страни, Стопански факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА АНДРЕЙНСКА 2008
31 Тодор Ялъмов, Е-общините в Хърватия: състояние, проблеми и възможности, Стопански факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:АНИ ИВАНОВА ЦОНЕВА 2008
32 Тодор Ялъмов, Приложение на теорията на социалните мрежи в цялостния процес на стартиране на нов бизнес в строителството, Стопански факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:АЛБЕНА МАНЕВА ЙОТОВА 2008
33 Тодор Ялъмов, Субституция на стационарната с мобилната телефония, Стопански факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:ДОБРОМИРА НИКОЛОВА НИКОЛОВА 2008
34 Тодор Ялъмов, Анализът на социалните мрежи – същност и практическо приложение в бизнеса, Стопански факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ 2007
35 Тодор Ялъмов, Връзки с обществеността на НПО, Стопански факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:МИЛЕНА ИВАНОВА ГОНЕВА 2007
36 Тодор Ялъмов, Методът Делфи: Възможности за приложение в сферата на информационните технологии, Стопански факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:ДИМИТЪР ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ 2007
37 Тодор Ялъмов, Управленски методи в телекомуникациите, Стопански факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:ЛЮБОМИР ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ 2007
38 Тодор Ялъмов, Виртуални екипи: управление и методи на работа при софтуерна разработка, Стопански факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:ВИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ЕНЧЕВА 2006
39 Тодор Ялъмов, Интернет рекламата, Стопански факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:КИРИЛ ДИМИТРОВ ИГНАТОВ 2005
40 Тодор Ялъмов, Сценарии за развитие на преводаческите услуги в България и импликации върху стратегиите в този бранш., Стопански факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:НАДЕЖДА ТОШЕВА ТОДОРОВА 2005
41 Тодор Ялъмов, Трансфер и управление на знание в мрежи. Изследване на примера на Група Технология на металите, Стопански факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:СТЕФАН АТАНАСОВ РАЙКОВ 2005
42 Тодор Ялъмов, Методът на сценария при изработването на стратегия във винарския бранш , Стопански факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА 2004
Статия в научно списание
1 Тодор Ялъмов, Щастливите числа: Играта като инструмент за учене и измисляне на задачи, Химия: Природните науки в образованието, том:25, брой:1, 2016, стр.:107-121, Ref, Web of Science 2016
2 Todor Yalamov, Hiding, Circumvention, Public Procurement and Shaping Laws: The Role of Networks and Bribery in Bulgaria, Eastern European Economics , том:50, брой:5, 2012, стр.:93-111, doi:10.2753/EEE0012-8775500504, Ref, Web of Science 2012
3 Тодор Ялъмов, Теодора Георгиева, Иновационната активност на българските предприятия: Фактори и политика за развитие, Икономика, том:69, брой:1, 2009, стр.:46-51 2009
4 Todor Yalamov, Problem 3355, Crux Mathematicorum, том:34, брой:5, 2008, стр.:299-301 2008
5 Тодор Ялъмов, Информационни технологии и иновации, Публична администрация, брой:3, 2006, стр.:5-17 2006
6 Тодор Ялъмов, Защо са нужни сценарии за развитието на информационния сектор?, Икономика, брой:1, 2005, стр.:12-15 2005
7 Nikolay Nenovsky, Evgeni Peev, Todor Yalamov, La liaison banques-entreprises sous le régime de Currency Board: étude empirique pour la Bulgarie, Revue d'etudes comparatives Est-Ouest, том:34 (June), брой:2, 2003, Ref, Web of Science 2003
8 Тодор Ялъмов, Съществува ли знанието само по себе си?, Философска мисъл, брой:12, 1990, стр.:38-40 1990
Статия в поредица
1 Todor Yalamov, Information and Communication Technologies, Innovation.bg, том:Innovation.bg 2016 Innovation Powered by Talent, редактор/и:Teodora Georgieva, Ruslan Stefanov, издателство:ARC Fund, 2016, стр.:69-77, Ref 2016
2 Todor Yalamov, Scenario planning potential in Bulgarian ICT sector and public administration, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Стопански факултет, брой:15, издателство:СУ "Св. Климент Охридски", 2016 2016
3 Todor Yalamov, Information and Communication Technologies, Innovation.BG, том:Innovation.BG 2015: The Innovative Bulgarian Companies, редактор/и:Teodora Georgieva and Ruslan Stefanov, издателство:ARC Fund, 2015, стр.:53-56, Ref 2015
4 Тодор Ялъмов, Информационни и комуникационни технологии, Иновации.БГ, том:Иновации.БГ 2015: Иновационно поведение на българските фирми, редактор/и:Георгиева, Т. и Стефанов, Р. , издателство:Фондация "Приложни изследвания и комуникации", 2015, стр.:57-61, Ref 2015
5 Todor Yalamov, Information and Communication Technologies, Innovation.BG, том:Innovation.BG 2014: Innovation Agenda for Sustainable Growth and Competitiveness, редактор/и:Marin Petrov, Teodora Georgieva, Ruslan Stefanov, издателство:ARC Fund, 2014, стр.:67-73, Ref 2014
6 Todor Yalamov, Innovation Index of Bulgarian Enterprises, Innovation.BG, том:Innovation.BG 2014: Innovation Agenda for Sustainable Growth and Competitiveness, редактор/и:Marin Petrov, Teodora Georgieva, Ruslan Stefanov, издателство:ARC Fund, 2014, стр.:29-33, Ref 2014
7 Тодор Ялъмов, Индекс на иновационната активност на българските предприятия, Иновации.БГ, том:Иновации.БГ 2014: Иновационният дневен ред за устойчив растеж и конкурентоспособност, редактор/и:Марин Петров, Теодора Георгиева, Руслан Стефанов, издателство:Фондация "Приложни изследвания и комуникации", 2014, стр.:31-36, Ref 2014
8 Тодор Ялъмов, Информационни и комуникационни технологии, Иновации.БГ, том:Иновации.БГ 2014: Иновационният дневен ред за устойчив растеж и конкурентоспособност, редактор/и:Марин Петров, Теодора Георгиева, Руслан Стефанов, издателство:Фондация “Приложни изледвания и комуникации”, 2014, стр.:71-77, Ref 2014
9 Todor Yalamov, Todor Galev, Information and Communication Technologies, Innovation.BG, том:Innovation.BG 2012: ICT and Innovation Demand, редактор/и:Marin Petrov, Teodora Georgieva, Ruslan Stefanov, издателство:ARC Fund, 2012, стр.:57-72, Ref 2012
10 Тодор Ялъмов, Тодор Галев, Информационни и комуникационни технологии, Иновации.БГ, том:Иновации.БГ 2012: ИКТ и Иновационно Търсене, редактор/и:Марин Петров, Теодора Георгиева, Руслан Стефанов, издателство:Фондация "Приложни изследвания и комуникации", 2012, стр.:57-73, Ref 2012
11 Todor Yalamov, Information and Communication Technologies, Innovation.BG, том:Innovation.BG 2011: Innovation Policy and Sectoral Competitiveness, редактор/и:Marin Petrov, Teodora Georgieva, Ruslan Stefanov, издателство:ARC Fund, 2011, стр.:40-44, Ref 2011
12 Тодор Ялъмов, Информационни и комуникационни технологии, Иновации.БГ, том:Иновации.БГ 2011. Иновационна политика и секторна конкурентоспособност, редактор/и:Марин Петров, Теодора Георгиева, Руслан Стефанов, издателство:Фондация "Приложни изследвания и комуникации", 2011, стр.:40-45, Ref 2011
13 Todor Yalamov, Information and Communication Technologies, Innovation.BG, том:Innovation.BG 2010. Bulgarian Innovation Policy: Options for the Next Decade, редактор/и:Marin Petrov, Teodora Georgieva, Ruslan Stefanov, издателство:ARC Fund, 2010, стр.:67-74, Ref 2010
14 Todor Yalamov, Innovation Index, Innovation.BG, том:Innovation.BG 2010. Bulgarian Innovation Policy: Options for the Next Decade, редактор/и:Marin Petrov, Teodora Georgieva, Ruslan Stefanov, издателство:ARC Fund, 2010, стр.:16-20, Ref 2010
15 Тодор Ялъмов, Иновационен индекс, Иновации.БГ, том:Иновации.БГ 2010. Иновационната политика на България: Възможности за следващото десетилетие, редактор/и:Марин Петров, Теодора Георгиева, Руслан Стефанов, издателство:Фондация "Приложни изследвания и комуникации", 2010, стр.:18-23, Ref 2010
16 Тодор Ялъмов, Информационни и комуникационни технологии, Иновации.БГ, том:Иновации.БГ 2010. Иновационната политика на България: Възможности за следващото десетилетие, редактор/и:Марин Петров, Теодора Георгиева, Руслан Стефанов, издателство:Фондация "Приложни изследвания и комуникации", 2010, стр.:69-77, Ref 2010
17 Todor Yalamov, Information and Communication Technologies, Innovation.BG, том:Innovation.BG 2009: The Bulgarian Innovation System in a Time of Global Economic Crisis,, редактор/и:Marin Petrov, Teodora Georgieva, Ruslan Stefanov, издателство:ARC Fund, 2009, стр.:91-103, Ref 2009
18 Todor Yalamov, Range and Indicators of the Innovation Index, Innovation.BG, том:Innovation.BG 2009: The Bulgarian Innovation System in a Time of Global Economic Crisis,, редактор/и:Marin Petrov, Teodora Georgieva, Ruslan Stefanov, издателство:ARC Fund, 2009, стр.:20-25, Ref 2009
19 Тодор Ялъмов, Иновационен индекс на българските предприятия, Иновации.БГ, том:Иновации.БГ 2009: Българската иновационна система в условията на глобална икономическа криза, редактор/и:Марин Петров, Теодора Георгиева, Руслан Стефанов, издателство:Фондация "Приложни изследвания и комуникации", 2009, стр.:21-28, Ref 2009
20 Тодор Ялъмов, Информационни и комуникационни технологии, Иновации.БГ, том:Иновации.БГ 2009: Българската иновационна система в условията на глобална икономическа криза, редактор/и:Марин Петров, Теодора Георгиева, Руслан Стефанов, издателство:Фондация "Приложни изследвания и комуникации", 2009, стр.:101-114, Ref 2009
21 Тодор Ялъмов, Информационна и комуникационна инфраструктура, Иновации.БГ, том:Иновации.БГ 2008: Българската иновационна политика в Европейския съюз, редактор/и:Марин Петров, Руслан Стефанов, издателство:Фондация "Приложни изследвания и комуникации", 2008, стр.:111-124 2008
22 Todor Yalamov, Information and Communication Infrastructure, Innovation.BG, том:Innovation.BG 2007: The Bulgarian Innovation System in the European Union, редактор/и:Marin Petrov, Ruslan Stefanov, издателство:ARC Fund, 2007, стр.:89-95 2007
23 Todor Yalamov, Innovation Index of Bulgarian Enterprises, Innovation.BG, том:Innovation.BG 2007: The Bulgarian Innovation System in the European Union, редактор/и:Marin Petrov, Ruslan Stefanov, издателство:ARC Fund, 2007, стр.:32-36 2007
24 Тодор Ялъмов, Индекс на иновативността на българските предприятия, Иновации.БГ, том:Иновации.БГ: Българската иновационна система в Европейския съюз, редактор/и:Марин Петров, Руслан Стефанов, издателство:Фондация "Приложни изследвания и комуникации", 2007, стр.:32-37 2007
25 Тодор Ялъмов, Информационна и комуникационна инфраструктура, Иновации.БГ, том:Иновации.БГ: Българската иновационна система в Европейския съюз, редактор/и:Марин Петров, Руслан Стефанов, издателство:Фондация "Приложни изследвания и комуникации", 2007, стр.:93-99 2007
26 Todor Yalamov, Information and Communication Infrastructure, Innovation.BG, том:Innovation.BG 2006: Measuring the Innovation Potential of the Bulgarian Economy, редактор/и:Marin Petrov, Ruslan Stefanov, издателство:ARC Fund, 2006, стр.:73-78 2006
27 Тодор Ялъмов, Информационна и комуникационна инфраструктура (Глава V), Иновации.БГ, том:Иновации.БГ: Иновационен потенциал на българската икономика, редактор/и:Марин Петров, Руслан Стефанов, издателство:Фондация "Приложни изследвания и комуникации", 2005, стр.:75-80 2005
28 Nikolay Nenovsky, Evgeni Peev, Todor Yalamov, Banks-Firms Nexus under the Currency Board: Empirical Evidence from Bulgaria, William Davidson Institute Working Papers, брой:555, издателство:University of Michigan, 2003 2003
29 Nikolay Nenovsky, Evgeni Peev, Todor Yalamov, Banks-Firms Nexus under the Currency Board: Empirical Evidence from Bulgaria, Bulgarian National Bank’s Discussions Papers, брой:32, издателство:Bulgarian National Bank, 2003 2003
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Цветан Давидков, Тодор Ялъмов, Ия Гурбалова, Иванка Михайлова, ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В УЧИЛИЩЕ Какво умеят учителите? От какво се нуждаят?, CONFERENCE PROCEEDINGS - ХVІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "MANAGEMENT AND ENGINEERING" 20 (13 - 16 - ІХ - 2020 - Sozopol, издателство:Технически университет - Стопански факултет и др., 2020, стр.:688-702, ISSN (online):ISSN 1314-6327, Ref 2020
2 Todor Yalamov, FINDING BUSINESS PARTNERS IN BULGARIA: STRATEGIES USED BY SMEs AND THINGS THE GOVERNMENT SHOULD DO TO SUPPORT SME CLUSTERING, SME CLUSTERING: Finding the right business partners and improving the business environment for SMEs, редактор/и:Antal Szabo and Colin Dürkop, издателство:Konrad-Adenauer-Stiftung, 2016, стр.:92-104 2016
3 Тодор Ялъмов, Теодор Атанасов, Кои фирми спечелиха от кризата? , Съвременни управленски практики IX, Управленска наука, икономика и бизнес практики – съвременни ракурси и предизвикателства, издателство:Бургаски Свободен Университет, 2016, стр.:327-334, Ref 2016
4 Anastassia Bankova, Todor Yalamov, The Clusters in the Knowledge Based Economy and Their Problems in Bulgaria, Annuaire De L'Université De Sofia 'St. Kliment Ohridsky,' Faculte Des Sciences Economiques Et De Gestion, издателство:Sofia University, 2011, стр.:5-17 2011
5 Anastassia Bankova, Todor Yalamov, Management, Knowledge and Competitiveness of Organizations. A Study of Bulgarian Enterprises, Towards a Knowledge-Based Society in Europe, Volume 1, редактор/и:Chobanov, G. Ploehn, J., and Schellhaas, H., издателство:Peter Lang, 2009, стр.:25-38 2009
6 Rositsa Djambazova, Todor Yalamov, Stefan Schandera, Regional and Global Networking of business incubators: The case of ECAbit (Eastern European and Central Asia Business Incubators network), Proceedings of the International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, редактор/и:Panos Ketikidis, Radmil Polenakovik, Anna Sotiriadou, издателство:ICEIRD, 2008, стр.:166-171, в сътрудничество с чуждестранни учени 2008
7 Анастасия Бънкова, Тодор Ялъмов, Семинарът и уебинарът в преподаването на управленските дисциплини, 120 години университетска педагогика. Между традицията и новите реалности, издателство:Университетско издателство „Св.Кл.Охридски”, 2008, стр.:277-284 2008
8 Анастасия Бънкова, Тодор Ялъмов, Малки предприятия - модели на учене и иновация в контекста на глобализацият, европейската и регионалната интеграция, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Стопански факултет, издателство:Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2005, стр.:149-159 2005
9 Тодор Ялъмов, Методът на сценария – същност, проблеми и перспективи, Доклади от III Конференция по съвременни управленски практики, издателство:Бургаски Свободен Университет, 2005, стр.:222-234 2005
10 Тодор Ялъмов, Неотчетената икономическа активност в информационния сектор в България: Проблеми, въпроси и оценки, Неформалната икономика в страните – кандидатки за членство в ЕС, редактор/и:Петкан Илиев, издателство:Център за изследване на демокрацията, 2003, стр.:102-127 2003
11 Todor Yalamov, Boyan Belev, Corporate Governance: An Antidote to Corruption - Examples/Lessons Learned in Bulgaria and Transition Countries, CORPORATE GOVERNANCE: AN ANIDOTE TO CORRUPTION, редактор/и:A. Shkolnikov, издателство:Center for International Private Enterprise, Washington D.C., 2002, стр.:33-36 2002
12 Тодор Ялъмов, Знаци и власт на оповестяването, Научният продукт – проблеми и перспективи. Доклади от IV Национална Конфренция на Младите Учени с Международно Участие, Втора част, издателство:Съюз на учените в България – Клон Варна, 1990, стр.:107-109 1990
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Тодор Ялъмов, Евгени Пеев, Ultimate Foreign Control of Large Firms: Cross-Country Evidence from Europe 2018
2 Секционен доклад, Тодор Ялъмов, Information Aspects of Hybrid Warfare 2017
3 Секционен доклад, Evgeni Peev, Todor Yalamov, Who Controls Large Firms in Europe? Changing Ownership Patterns, Agency Problems and Performance, by Evgeni Peev and Todor Yalamov 2017
4 Секционен доклад, Тодор Ялъмов, Gamification and DIgitalisation of Education 2016
5 Секционен доклад, Тодор Ялъмов, Monitoring of the Hidden Economy and Undeclared Work in Southeast Europe 2016
6 Секционен доклад, Тодор Ялъмов, Monitoring of the Hidden Economy and Undeclared Work in Bulgaria and in Southeast Europe 2016
7 Секционен доклад, Тодор Ялъмов, Propaganda and Information War in the EU: Are We Doing Enough? 2016
8 Секционен доклад, Тодор Ялъмов, Shadow Markets and Organized Crime in Bulgaria: Dynamics and Policy Responses 2008
9 Секционен доклад, Тодор Ялъмов, The role of content for rolling-out NGN 2007
10 Секционен доклад, Тодор Ялъмов, Corruption and Private Sector: From Measuring towards Policy Making and Counteraction 2006
11 Секционен доклад, Тодор Ялъмов, Скритата икономика в България - прояви и тенденции 2005
12 Секционен доклад, Тодор Ялъмов, ICT Industry development in Bulgaria: internal driving forces and Impact of European Union enterprises relocation 2002
13 Секционен доклад, Todor Yalamov, E-readiness Assessment As a Policy Tool for Development: The Case of Bulgaria in a Transitional Context. Helsinki ,Finland,10- 11 May. 2002
Учебник/Учебно помагало
1 Тодор Ялъмов, е-Бизнес 2.7, Стопански Факултет, СУ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2016
2 Тодор Ялъмов, Бизнес коалиции, корпоративно управление и антикорупция, глава в Антикорупция (Учебно помагало), Център за изследване на демокрацията, София 2003
Учебно помагало
Denitsa Valkanova, Iva Tashkova, Martin Dimitrov, Silvia Petrova, Sophia Kleinsasser, Todor Yalamov, Zhana Popova, Zornitsa Stoilova (in alphabetical order), Journalism Club Toolkit, AEJ-Bulgaria, Fulbright 2018