Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Рая Цочева-Генчева
Научен проект
1 Рая Цочева-Генчева, Превенция и профилактика на нестабилност и често срещани придобити деформации на ставите в областта на глезенно-ходилния комплекс., Член, , Номер на договора:РД-22-2143/7.10.2022 2022
2 Рая Цочева-Генчева, Изследване на графомоторните умения и ретроспективно проследяване на развитието на писмения захват при студенти от ФНОИ, СУ „Св. Климент Охридски“, Член, МОН, Номер на договора:РД-22-768/01.04.2020 2020
Статия в научно списание
Рая Цочева-Генчева, Писмени захвати – модифицирана класификация, Професионално образование, брой:6, 2019, стр.:611-619, Ref, др.(ERIH PLUS, CEEOL, EBSCOhost и др.) 2019
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Рая Цочева-Генчева, Деформации и мускулни дисбаланси на долните крайници - методика за изследване, MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE, EDUCATION AND ART, 2023, pages:279-287, ISSN (online):1313 – 5236 2023
2 Рая Цочева-Генчева, Методика на обучението по Физическо възпитание и спорт в началния образователен етап и връзка с развитието и усъвършенстването на "схемата на тялото", ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Педагогически факултет. Десета международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", издателство:Ай анд Би, Велико Търново, 2023, стр.:387-394, ISSN (online):2534-9317 2023
3 Рая Цочева-Генчева, Плоскостъпие и спаднал свод в детска възраст – типично развитие и патология, насоки за профилактика и лечение, ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ Четвърта научно-практическа конференция с международно участие, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2023, стр.:177-185, ISBN:978-954-07-5061-3 2023
4 Рая Цочева-Генчева, Ерготерапевтични и кинезитерапевтични техники за развитие на функционални писмени захвати и графомоторни умения, Развитие на приобщаващото образование в България: 15 години по-късно. Сборник с доклади от конференция с междунароно участие - София, 30-31.05.2022 г., издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:157-166, ISBN:978-954-07-5532-8 2022
5 Рая Цочева-Генчева, Писането в учебния процес и в ежедневието на студенти, Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: актуални проблеми, съвременни изследвания, опит. - Асоциация на професорите от славянските страни, издателство:"ЕКС-ПРЕС" Габрово, 2020, стр.:239-244, ISBN:978-954-490-676-4 2020
6 Рая Цочева-Генчева, Резултати от скрининг за позиция при седеж и писмен захват по време на писане при студенти, Сборник с доклади от дистанционна международна научно-практическа конференция на тема: „Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование – актуални проблеми, съвременни изследвания, опит“, 2020 2020
7 Рая Цочева-Генчева, Емил Маринов, Координационно разстройство на развитието – непознатата за България диагноза.“ Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, В. Търново, 2019, pages:274-284 2019
8 Рая Цочева-Генчева, Емил Маринов, Координационно разстройство на развитието – проблеми и възможности за рехабилитация, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, В. Търново, 2019, стр.:264-273 2019
9 Рая Цочева-Генчева, Комплексна социална услуга в общността – ЦСРИ (Център за социална рехабилитация и интеграция) – същност, цел, задачи и обратна връзка от потребителите, Сборник публикации от есенни докторантски четения, 2016 2016
10 Рая Цочева-Генчева, Предоставяне на комплексна социална услуга в общността - ЦСРИ (Център за социална рехабилитация и интеграция – обратна връзка от специалисти, работещи с хора с увреждания, Сборник публикации от есенни докторантски четения, 2016 2016
Студия в научно списание
1 Рая Цочева-Генчева, Тоня Цочева, Продължителният седеж при ежедневните дейности в училище - предпоставка за развитие на патологии на гръбначния стълб, Годишник на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по науки за образованието и изкуствата, Книга Педагогически науки, том:116, 2023, стр.:180-204, Ref, др.(ERIH PLUS, CEEOL, EBSCOhost и др.) 2023
2 Рая Цочева-Генчева, Зависимости между някои двигателни и координационни способности на ръката при деца в начална училищна възраст, Специална педагогика и логопедия, том:1, 2020, стр.:46-60 2020
3 Рая Генчева, Скрининг на графомоторни умения сред ученици в начална училищна възраст за идентифициране на белези за координационно разстройство на развитието, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Факултет по науки за образованието и изкуствата, Книга Педагогически науки, vol:113, 2020 2020
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Рая Цочева-Генчева, Плоскостъпие и спаднал свод в детска възраст – типично развитие и патология, насоки за профилактика и лечение 2023
2 Секционен доклад, Рая Цочева-Генчева, Доклад 1: Резултати от кинезитерапия при спаднал свод: сравнение на два случая на деца на осем и 12 години. Доклад 2: Резултати от кинезитерапия при HALLUX VALGUS (BUNIONS): представяне на случай 2023
3 Секционен доклад, Рая Цочева-Генчева, Методика на обучението по Физическо възпитание и спорт в началния образователен етап и връзка с развитието и усъвършенстването на "схемата на тялото" 2023
4 Секционен доклад, Слава Костадинова-Петрова, Влиянието на кинезитерапията за подобряване качеството на живот при пациент със синдром на Волф Хиршхорн - представяне на клиничен случай (стр. 71) 2022
5 Присъствие, Рая Цочева-Генчева, ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ 2022
6 Секционен доклад, Рая Цочева-Генчева, Ерготерапевтични и кинезитерапевтични техники за развитие на функционални писмени захвати и графомоторни умения 2022
7 Секционен доклад, Рая Цочева-Генчева, Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: актуални проблеми, съвременни изследвания, опит. 2020
8 Секционен доклад, Рая Цочева-Генчева, „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ 2020
9 Присъствие, Рая Цочева-Генчева, „Приобщаващото образование и работата на учителя" 2018
10 Присъствие, Рая Цочева-Генчева, Últimas novedades en evidencia científica y práctica clínica en fisioterapia deportiva. 2018
11 Секционен доклад, Рая Цочева-Генчева, Докторантска конференция "Млади учени" 2018
12 Присъствие, Рая Цочева-Генчева, Научно дружество по неврология, психиатрия и психология на детското развитие: Национална конференция по детска неврология, прихиатрия и психология на развитието с международно участие 2012
13 Присъствие, Рая Цочева-Генчева, Рехабилитация при социално-значими заболявания на нервната система и опорно-двигателния апарат 2012