Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Весела Михайлова
Научен проект
1 Весела Михайлова, Селективни природни инхибитори на пост-пролин разграждащи пептидази от български лечебни растения като потенциални средства за превенция и терапия на онкологични заболявания, Член, , Номер на договора:КП-06-ПН-31/12 2020
2 Весела Михайлова, Синтез и изследване на антитуморната активност на 3,5-дизаместени пиролидин-2-карбонитрили, Член, НИС-СУ, Номер на договора:80-10-14 2020
3 Весела Михайлова, Синтез и антитуморна активност на производни на ∆1-пиролин-5-карбоксилни киселини, Член, НИС-СУ, Номер на договора:80-10-6 2019
4 Весела Михайлова, Изследване взаимодействията на 2,4-дизаместени ∆1-пиролин-5-карбонитрили с редуциращи агенти и с електронодефицитни алкени, Член, НИС-СУ 2018
5 Весела Михайлова, Синтез на производни на заместени пиролин- и пиролидинкарбоксилни киселини с потенциална биологична активност, Член, НИС-СУ 2017
6 Весела Михайлова, Дизайн и синтез на потенциални специфични субстрати за туморния промотор сепраза, Член, НИС-СУ 2016
7 Весела Михайлова, Синтез, биохимични и цитохимични изследвания на специфични инхибитори за Аминопептидаза А , Член, НИС-СУ, Номер на договора:29 2015
8 Весела Михайлова, Синтез и приложение на флуорогенен субстрат за цито- и хистохимично локализиране на Аминопептидаза А, Член, НИС-СУ 2013
Статия в научно списание
1 Yordanova V., Y. Todorova, M. Kirilova-Belouhova, V. Lyubomirova, I. Belovezhdova, V. Mihaylova, Y. Topalova, Ranking of potentially toxic pollutants and their impact on microbial communities in water bodies receiving wastewater discharges, Research Square, 2023, doi:doi:https://doi.org/10.21203/ps.3.rs-3377835/v, Ref, Web of Science, PhD 2023
2 L.Traykova, B. Zlateva, D. Lesigyarski, V. Mihaylova, L. Vagalinski, I. Kuleff, Archaeometric Study of Belt Fittings to Late Antiquity in Bulgaria, Archaeologia Bulgarica, vol:2, 2022, pages:39-91, Ref, SCOPUS, SJR (0.185 - 2022), SCOPUS Quartile: Q2 (2022) 2022
3 Anife Ahmedova, R. Mihaylova, S. Stoykova, V. Mihaylova, T. Paunova-Krasteva, L. Mihaylov, S. Stoitsova, G. Momekov, D. Momekova, M. Yoshizawa, Enhanced cellular uptake of platinum by a tetracationic Pt(II) nanocapsule and its implications to cancer treatment, European Journal of Pharmaceutical Sciences, vol:155, issue:105545, 2020, doi:10.1016/j.ejps.2020.105545, Ref, Web of Science, IF (4.227 - 2020), Web of Science Quartile: Q2 (Pharmacology & Pharmacy), SCOPUS, SJR (0.84 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (Pharmaceutical Science), International 2020
4 Крумова - Пешева Р., Л. Спасов, В. Михайлова, За ролята на психотерапията при пациенти с трансплантация на орган, Български медицински журнал, 2013 2013
5 Крумова-Пешева Р., Л. Спасов, В. Михайлова, Наблюдения върху качеството на живот след чернодробна и бъбречна трансплантация, Психологични изследвания, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, том:16, брой:1, 2013, стр.:165-170, Ref 2013
6 Крумова-Пешева Р., Л. Спасов, В. Михайлова, Пациентът, болницата и трансплантацията на органи, Български медицински журнал, том:7, брой:2, 2013, стр.:72-75 2013
7 Крумова-Пешева Р., Л. Спасов, В. Михайлова, Тревожност и депресивност при пациенти с чернодробна трансплантация, Психологични изследвания, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, том:16, брой:1, 2013, стр.:171-176, Ref 2013
8 Крумова - Пешева Р., Л. Спасов, В. Михайлова, Проследяване на пациенти с трансплантация на орган в следтрансплантационния период. Психоаналитична перспектива. , Психосоматична медицина, 2011, Ref 2011
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Крумова-Пешева Р., Л. Спасов, В. Михайлова, Донорство и идентификации, Приложна психология и социална практика, XII Международна научна конференция, Варненски свободен университет „Черноризец храбър”, 2013, стр.:484-490, Ref 2013
2 Крумова-Пешева Р., Л. Спасов, В. Михайлова, Посттравматично стресово разстройство при пациенти с чернодробна трансплантация, Сборник от Юбилейна конференция „Съвременни предизвикателства пред медицинското и психологическо осигуряване на мисии и операции извън страната“, 2013 2013
3 Крумова-Пешева Р., Л. Спасов, В. Михайлова, Психодинамика на отношенията „донор–реципиент” при случаи на трансплантация на орган, Приложна психология и социална практика, XII Международна научна конференция, Варненски свободен университет „Черноризец храбър”, 2013, стр.:785-792, Ref 2013
4 Крумова-Пешева Р., Л. Спасов, В. Михайлова, Психологически измерения на отношенията в семейства с дете с трансплантиран орган, Сборник от научна конференция „Семейство и солидарност между поколенията, издателство:Марин Дринов - БАН, 2013, стр.:360-368, Ref 2013
5 Крумова-Пешева Р., Л. Спасов, В. Михайлова, Психологическо проследяване на пациенти с кардиохирургични операции, Приложна психология и социална практика, XII Международна научна конференция, Варненски свободен университет „Черноризец храбър”, 2013, стр.:478-483, Ref 2013
6 Крумова-Пешева Р., Л. Спасов, В. Михайлова, Н. Кънева, Психологични и кинезитерапевтични грижи при пациенти след кардиохирургични операции, Сборник от Научна конференция „Психологията – традиции и перспективи“, 2013, стр.:187-191 2013
Участие в конференция
1 Постер, Весела Михайлова, Иван Илиев, Донка Ташевa, Синтез и изследване на антитуморната активност на 3,5-дизаместени пиролидин-2-карбонитрили 2021
2 Секционен доклад, Машенка Димитрова, Иван Илиев, Инна Суликовска, Донка Ташева, Весела Михайлова, Ивайло Иванов, Ин витро проучване на инхибиторните свойства спрямо пролил олигопептидаза на галотанини от листа на Cotinus coggygria Scop. 2021
3 Секционен доклад, Весела Михайлова, Нели Матеева, Ивайло Иванов, Донка Ташева , Синтез на производни на 3,5-диарилзаместени пиролидин-2-карбоксилни киселини с потенциална биологична активност 2019
4 Постер, В. Михайлова, И. Илиев, Д. Ташевa, Синтез и антитуморна активност на производни на Δ1-пиролин-5-карбоксилни киселини 2019
5 Постер, Vesela Mihaylova, Nelly Mateeva, Ivaylo Ivanov, Donka Tasheva, Simple synthesis of diaryl substituted pyrrolidine-2-carbonitriles from enones (poster) 2019
6 Постер, Cecilia Aikens, Vesela Mihaylova, Donka Tasheva, Elizabeth Mazzio, Bereket Mochona, Kinfe Ken Redda, Nelly Mateeva, Inhibition of Breast Cancer Cell Growth and Proliferation by Novel Synthetic Δ1–Pyrrolline-5-Carbonitriles and Flavonoids 2018
7 Секционен доклад, Весела Михайлова, Донка Ташева, Нели Матеева , Синтез на 3,5-диарилзаместени пиролидин-2-карбонитрили 2018
8 Постер, Vesela Mihaylova, Anelia Vasileva, Ivan Iliev, Nelly Mateeva, Donka Tasheva, Ivaylo Ivanov, Synthesis and investigation of anti-cancer activity of 3,5-diaryl prolinenitriles 2018
9 Постер, Vesela Mihaylova, Donka Tasheva, Ivaylo Ivanov, Nelly Mateeva, Synthesis and characterization of novel 2,4-diaryl Δ1-pyrroline-5-carbonitriles as potential cancer cells inhibitors 2018
10 Постер, Cecilia Aikens, Elizabeth Mazzio, Vesela Mihaylova, Donka Tasheva, Bereket Mochona, Nelly Mateeva, Anti-inflammatory Properties of Synthetic Chalcones and Δ1-Pyrroline-5-carbonitriles 2018
11 Секционен доклад, Весела Михайлова, Донка Ташева, Нели Матеева , Синтез на дизаместени ∆1-пиролин-5-карбонитрили с потенциална биологична активност 2017
12 Постер, Весела Михайлова, Цветелин Илиев, Нели Матеева, Донка Ташева , Синтез на пиролин- и пиролидинцарбонитрили с потенциална биологична активност 2017
13 Постер, V. Mihaylova, N. Mateeva, Ts. Iliev. I. P. Ivanov, D. Tasheva, Synthesis of substituted proline derivatives as potential Seprase inhibitors 2016
14 Секционен доклад, Весела Михайлова, Донка Ташева, Синтез на заместени производни на пиролидин-2-карбоксилни киселини 2015