Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Весела Михайлова
Научен проект
1 Весела Михайлова, Синтез и антитуморна активност на производни на ∆1-пиролин-5-карбоксилни киселини, Член, , Номер на договора:80-10-6 2019
2 Весела Михайлова, Изследване взаимодействията на 2,4-дизаместени ∆1-пиролин-5-карбонитрили с редуциращи агенти и с електронодефицитни алкени, Член, НИС-СУ 2018
3 Весела Михайлова, Синтез на производни на заместени пиролин- и пиролидинкарбоксилни киселини с потенциална биологична активност, Член, 2017
4 Весела Михайлова, Дизайн и синтез на потенциални специфични субстрати за туморния промотор сепраза, Член, 2016
5 Весела Михайлова, Синтез, биохимични и цитохимични изследвания на специфични инхибитори за Аминопептидаза А , Член, , Номер на договора:29 2015
6 Весела Михайлова, Синтез и приложение на флуорогенен субстрат за цито- и хистохимично локализиране на Аминопептидаза А, Член, 2013
Статия в научно списание
1 Anife Ahmedova, R. Mihaylova, S. Stoykova, V. Mihaylova, Tsv. Paunova-Krasteva, L. Mihaylov, St. Stoitsova, D. Nihtianova, G. Momekov, M. Yoshizawa, Enhanced cellular uptake of platinum by a tetracationic Pt(II) nanocapsule and its implications to cancer treatment, European Journal of Pharmaceutical Sciences , vol:155 , 2020, pages:105545-105553, doi:doi.org/10.1016/j.ejps.2020.105545, Ref, Web of Science, IF (3.616 - 2019), Web of Science Quartile: Q1 (2020), SCOPUS, SJR (0.802 - 2019), SCOPUS Quartile: Q1 (Pharmaceutical Science), International, PhD 2020
2 Крумова - Пешева Р., Л. Спасов, В. Михайлова, За ролята на психотерапията при пациенти с трансплантация на орган, Български медицински журнал, 2013 2013
3 Крумова-Пешева Р., Л. Спасов, В. Михайлова, Наблюдения върху качеството на живот след чернодробна и бъбречна трансплантация, Психологични изследвания, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, том:16, брой:1, 2013, стр.:165-170, Ref 2013
4 Крумова-Пешева Р., Л. Спасов, В. Михайлова, Пациентът, болницата и трансплантацията на органи, Български медицински журнал, том:7, брой:2, 2013, стр.:72-75 2013
5 Крумова-Пешева Р., Л. Спасов, В. Михайлова, Тревожност и депресивност при пациенти с чернодробна трансплантация, Психологични изследвания, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, том:16, брой:1, 2013, стр.:171-176, Ref 2013
6 Крумова - Пешева Р., Л. Спасов, В. Михайлова, Проследяване на пациенти с трансплантация на орган в следтрансплантационния период. Психоаналитична перспектива. , Психосоматична медицина, 2011, Ref 2011
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Крумова-Пешева Р., Л. Спасов, В. Михайлова, Донорство и идентификации, Приложна психология и социална практика, XII Международна научна конференция, Варненски свободен университет „Черноризец храбър”, 2013, стр.:484-490, Ref 2013
2 Крумова-Пешева Р., Л. Спасов, В. Михайлова, Посттравматично стресово разстройство при пациенти с чернодробна трансплантация, Сборник от Юбилейна конференция „Съвременни предизвикателства пред медицинското и психологическо осигуряване на мисии и операции извън страната“, 2013 2013
3 Крумова-Пешева Р., Л. Спасов, В. Михайлова, Психодинамика на отношенията „донор–реципиент” при случаи на трансплантация на орган, Приложна психология и социална практика, XII Международна научна конференция, Варненски свободен университет „Черноризец храбър”, 2013, стр.:785-792, Ref 2013
4 Крумова-Пешева Р., Л. Спасов, В. Михайлова, Психологически измерения на отношенията в семейства с дете с трансплантиран орган, Сборник от научна конференция „Семейство и солидарност между поколенията, издателство:Марин Дринов - БАН, 2013, стр.:360-368, Ref 2013
5 Крумова-Пешева Р., Л. Спасов, В. Михайлова, Психологическо проследяване на пациенти с кардиохирургични операции, Приложна психология и социална практика, XII Международна научна конференция, Варненски свободен университет „Черноризец храбър”, 2013, стр.:478-483, Ref 2013
6 Крумова-Пешева Р., Л. Спасов, В. Михайлова, Н. Кънева, Психологични и кинезитерапевтични грижи при пациенти след кардиохирургични операции, Сборник от Научна конференция „Психологията – традиции и перспективи“, 2013, стр.:187-191 2013
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Весела Михайлова, Нели Матеева, Ивайло Иванов, Донка Ташева , Синтез на производни на 3,5-диарилзаместени пиролидин-2-карбоксилни киселини с потенциална биологична активност 2019
2 Секционен доклад, В. Михайлова, И. Илиев, Д. Ташевa, Синтез и антитуморна активност на производни на Δ1-пиролин-5-карбоксилни киселини 2019
3 Секционен доклад, Vesela Mihaylova, Nelly Mateeva, Ivaylo Ivanov, Donka Tasheva, Simple synthesis of diaryl substituted pyrrolidine-2-carbonitriles from enones (poster) 2019
4 Секционен доклад, Весела Михайлова, Донка Ташева, Нели Матеева , Синтез на 3,5-диарилзаместени пиролидин-2-карбонитрили 2018
5 Секционен доклад, Vesela Mihaylova, Anelia Vasileva, Ivan Iliev, Nelly Mateeva, Donka Tasheva, Ivaylo Ivanov, Synthesis and investigation of anti-cancer activity of 3,5-diaryl prolinenitriles 2018
6 Секционен доклад, Донка Ташева, Весела Михайлова, Синтез на пиролин- и пиролидинцарбонитрили с потенциална биологична активност (постер) 2017
7 Секционен доклад, Весела Михайлова, Синтез на дизаместени ∆1-пиролин-5-карбонитрили с потенциална биологична активност 2017
8 Секционен доклад, Донка Ташева, Synthesis of substituted proline derivatives as potential Seprase inhibitors (постер) 2016
9 Секционен доклад, Весела Михайлова, Синтез на заместени производни на пиролидин-2-карбоксилни киселини 2015