Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. д-р Георги Стойчев

Author ID (SCOPUS):58289379900

Researcher ID (Web of Science):AAW-5633-2021

ORCID ID:0000-0002-1311-8345
Глава от книга
1 Георги Якимов, Надка Васева, Книга за учителя по история и цивилизации за 7. клас. изд. Булвест, София, 2018, 76 с. IBSN 978-954-18-1269-3, Булвест 2000, София 2018
2 Георги Якимов, Надка Васева, Валентина Иванова, Книга за учителя по История и цивилизации за 9. клас. Втора част за 9. клас при изучававне на чужд език. изд. Булвест 2000, София, 2018., Булвест 2000, София 2018
3 Румен Пенин, Георги Якимов, Човекът и обществото за 3. клас.Книга за учителя. Булвест 2000. София, 2018 г. 148 с. IBSN 978-954-18-1256-3, Булвест 2000, София 2018
Книга
1 Георги Якимов, Гражданско образование (теория, история, съвременни измерения). София, 2011, Изд. Авангард-Прима, 273 с., Изд. Авангард-Прима, 271 с., София, Рецензирано 2011
2 Георги Якимов, Пантелей Кисимов. Живот и дейност. Принос към изследването на идеята за турско-български дуализъм през Възраждането. София, 2003, Академично издателство " Проф. Марин Дринов", 383 с., Академично издателство "Проф. марин Дринов", Рецензирано 2003
Монография
Георги Якимов, Българското образование (1934 - 1939). Реформи, национализъм, държавно-гражданско възпитание. 452 с., ISSN (print):, ISSN (online):, УИ "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано 2023
Редактор на сборник
1 Георги Стойчев, Послания на историята. Юбилеен сборник в чест на професор Мария Радева. Унив. изд. Св.“Кл. Охридски“. София, 2016, 483 с., Редактор на сборник 2016
2 Георги Стойчев, Послания на историята. Юбилеен сборник в чест на професор Мария Радева. Унив. изд. Св.“Кл. Охридски“. София, 2016, 483 с., Редактор на сборник 2016
Статия в научно списание
1 Георги Якимов, Новаторско изследване на училищното историческо образование. Рец. На книгата: Красимир С. Кръстев. Урокът по история чрез методите на активното обучение. Пловдив. Фондация Българско историческо наследство, 2022. 565 с. , Исторически преглед, брой:2, 2023, стр.:173-176, ISSN (print):0323-9748 9 , ISSN (online):2815-3391, Ref, Web of Science 2023
2 Георги Якимов, Още за идеологията на режима след 19 май 1934 г. Поглед върху творческия национализъм. Българска наука, бр. 165, май 2023 г. , Българска наука, брой:165, 2023, ISSN (online):ISSN: 1314-1031 2023
3 Георги Якимов, Съвременното икономическо развитие в обучението по история и цивилизации в 9. клас. Исторически преглед , г. LXXIX (2023), кн. 1, с.142 - 160., Исторически преглед, брой:кн.1, 2023, стр.:142-160, Ref 2023
4 Георги Якимов, Възможности за постигане на икономическа грамотност чрез учебното съдържание по История и цивилизации в 8.клас - Педагогически и социални изследвания, ІІІ, с. 27-38., Педагогически и социални изследвания, vol:III, issue:1, 2022, pages:27-38, ISSN (online): 2738-829 2022
5 Георги Якимов, Правата на човека в обучението по история и цивилизации в VІІІ клас - История, ХХІХ, 5, с. 510 - 521. , История, том:ХХІХ, брой:5, 2021, стр.:510-521, ISSN (print):0861 – 3710, ISSN (online):1314 – 8524, Ref 2021
6 Георги Якимов, Формиране на икономическа грамотност и на представи за стопанското развитие у учениците в V клас чрез новата програма и учебниците по история и цивилизации - сп. История, 2021,кн.2,с. 188 - 196., История, том:29, брой:2, 2021, стр.:188-196, ISSN (print):ISSN 0861–3710, ISSN (online):ISSN 1314–8524, Ref, Web of Science 2021
7 Георги Якимов, Формиране на икономическата грамотност на учениците чрез изучаване на средновековното икономическо развитие в новите учебници по история и цивилизации за VІ клас - Исторически преглед, LXXVII „2021“, кн.3, с. 169 - 182, Исторически преглед,, том:LXXVII, брой:3, 2021, стр.:169-182, ISSN (print):ISSN 0323-9748 2021
8 Георги Якимов, Александър Стамболийски. Публицистика 1900–1923 г. - Исторически преглед, 2018, кн. 1. с. 196 -199. , Исторически преглед, брой:кн.1, 2018, стр.:196-199, Ref 2018
9 Георги Якимов, Пандели Кисимов и революционните движения в Търновско през 1856 и 1862 г. – В:Исторически архив, г. V, кн.12, 2006 – 2007, с.36 – 64. , Исторически архив, брой:кн.12, г. V, 2007, стр.:36-64, Ref 2007
10 Георги Якимов, П. Кисимов и Ив. Касабов в спор за наследството на БТЦК, сп. Будител, 2006, №3, с. 43 – 48., Будител, 2006 2006
11 Георги Якимов, Априлското въстание и пътят към българската свобода – сп. Наука, 2006., Наука, 2006, Ref 2006
12 Георги Якимов, Възрожденският печат за черкезите в българските земи през 60-70-те г. на ХІХ в. - сп. “История”, кн.4-5, 2004, с. 71 – 78. (Юбилеен брой в чест на 80 г. на проф. Кр. Шарова), История, брой:кн. 4 - 5, 2004, стр.:71-78 2004
13 Георги Якимов, Наблюдения върху организационния живот на „Добродетелната дружина” – Исторически преглед, кн.5 – 6, 2004, с.213 – 224., Исторически преглед, брой:кн- 5 - 6, 2004, стр.:213-224, Ref 2004
14 Георги Якимов, Дуалистичните възгледи на П. Кисимов като деец на БТЦК (1866 – 1868) – Исторически преглед, 2002, кн. 3 – 4, с. 93 – 135., Исторически преглед, брой:кн. 3- 4, 2002, стр.:93-135, Ref 2002
15 Георги Якимов, Пантелей Кисимов в политическия живот (1884 – 1887 г.). – История, кн. 2, 2000, с.40 – 49., История, брой:кн.2, 2000, стр.:40-49, Ref 2000
Статия в поредица
Георги Якимов, Държавата и политиката в обучението по история и цивилизации в € клас - Годишник на Софийския университет "Св. Кл. Охридски", Исторически факултет, том 106, 2021 - 2022, с. , Годишник на СУ, брой:106, 2022 2022
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Георги Якимов, Идеите на политически кръг "Звено" за реформи в българското образование (1928 - 1934 г.) - Общество, памет, образование (История и обществени нагласи). с. 84 -102. e-ISBN: 978-619-90188-6-6, Общество, памет, образование (История и обществени нагласи), издателство:Анамнезис, 2022, стр.:84-102, ISBN:e-ISBN: 978-619-90188-6-6, Ref 2022
2 Георги Якимов, "Ние, народът. Гражданинът и конституцията" (наблюдения върху учебник по гражданско образование в американските гимназии) - Общество, памет, образование. История и обществени нагласи, т.4, София, 2018, с. 64 - 83. IBSN 978-619-194-038-7, Общество, памет, образование. История и обществени нагласи, т.4, София, 2018., редактор/и:Красимир Кръстев, Тодор Мишев, издателство:ИК, Стилует ЕООД, 2018, стр.:64-83 2018
3 Георги Якимов, Гражданско образование в средното училище в Полша(наблюдения върху завършващата фаза и зрелостните изпити по дисциплината "Гражданско учение", Общество, Памет, Образование, редактор/и:Красимир Сашков Крастъве, Тодор Илиев Мишев, 2017 2017
4 Георги Якимов, Новите образователни стандарти по История и цивилизации за 5.клас (наблюдения върху образователните изисквания и учебниците). – Понятия, ценности, промени. Историята: Време и реалности, т.12. Варна, 2017, с.103 – 112., Понятия, ценности, промени. Историята: Време и реалности, т.12. Варна, 2017, стр.:103-112, Ref 2017
5 Георги Якимов, Изучаването на права в обучението по гражданско образование във Великобритания (наблюдения върху учебник по „Гражданство“) – Общество, памет, образование . История обществени нагласи. Сборник с доклади от летния семинар в Китен 2016. ИК Силует. София. 2016. с. 54 - 63, Общество, памет, образование . История обществени нагласи. Сборник с доклади от летния семинар в Китен 2016. София. 2016, издателство:ИК Силует, 2016, стр.:54-63, Ref 2016
6 Георги Якимов, Списание „Училищен преглед“ през повратната 1944 – Послания на историята. Юбилеен сборник в чест на професор Мария Радева. УИ „Св. Кл. Охридски“. София 2016., Послания на историята. Юбилеен сборник в чест на професор Мария Радева, 2016, стр.:317-330 2016
7 Георги Якимов, За акцентите на гражданското образование в съвременното българско училище – Историята, която усмихва. Сборник в чест на проф. Румяна Кушева. Изд. Парадигма . София. 2014. с.335 – 348. Yakimov, G. About Accents of Civic Education in the Contemporary Bulgarian School - The history that makes us smile: in memoriam of prof. Rumyana Kusheva. Paradigma, Sofia, 2015, pp. 302 – 312., Историята, която усмихва. Сборник в чест на проф. Румяна Кушева. Изд. Парадигма . София. 2014., 2014, стр.:335-348 2014
8 Георги Якимов, Един забравен радетел на гражданското образование в България. – Празнично-юбилейна история. Сборник статии от летния семинар в Китен 25 -29 юни 2012, – Празнично-юбилейна история. Сборник статии от летния семинар в Китен 25 -29 юни 2012, 2012, стр.:76-81 2012
9 Георги Якимов, Поглед върху българския опит в гражданското образование в края на ХIХ и нач. на ХХ в. – Bulgarian, Ottoman and Causasian Studies. Москва, 2012, Bulgarian, Ottoman and Causasian Studies. Москва, 2012, 2012, стр.:427-433, в сътрудничество с чуждестранни учени 2012
10 Георги Якимов, Марин Дринов и църковно-националното движение през Възраждането – В:Сборник по случай 170 г. от рождението на проф. Марин Дринов. С., 2009, с.143 – 151., Сборник по случай 170 г. от рождението на проф. Марин Дринов. С., 2009, издателство:Академично издателство "Проф. марин Дринов", 2009, стр.:143-151, Ref 2009
11 Георги Якимов, Софийските училища с възрожденски традиции и обновление – В: София 130 г. години столица на България. Сборник научни статии. С., 2009, с.89 – 98., София 130 г. години столица на България. Сборник научни статии. С., 2009,, 2009, стр.:89-98 2009
12 Георги Якимов, Турско-българският дуализъм през ХІХ в. между реформизма и национализма – В: ХХ век – Толерантност и нетърпимост в международните отношения. Сборник доклади от научна конференция, Варна, 2007, с.431 – 443., Толерантност и нетърпимост в международните отношения. Сборник доклади от научна конференция, Варна, 2007, 2007, стр.:431-443 2007
13 Георги Якимов, Историческите интереси на един възрожденец - Учител на учителите. Сборник в чест на проф. Йордан Шопов. С., 2005., Учитгел на учителите.Сборник в чест на проф. Йордан Шопов, 2005, Ref 2005
14 Георги Якимов, Любен Каравелов в съвременните учебници по история – В: Сб.Историческо образование, Велико Търново, 2005. с.101 – 105., Сб.Историческо образование, Велико Търново, 2005., 2005, стр.:101-105 2005
15 Георги Якимов, За контактите между Пантелей Кисимов и Алберт Лонг – В:Българо-американски културни и политически връзки през ХІХ и първата половина на ХХ век. С., 2004, с. 47 -55., В:Българо-американски културни и политически връзки през ХІХ и първата половина на ХХ век. С., 2004,, 2004, стр.:47-55, Ref 2004
16 Георги Якимов, Дуализмът на в. “Отечество” срещу идеите на БРЦК – В: БРЦК в историческата съдба на българския нарид. Доклади и научни съобщения от научните конференции проведени в Ловеч през 2001 и 2002, Търново, 2003. , Доклади и научни съобщения от научните конференции проведени в Ловеч през 2001 и 2002 г., , издателство:изд. Витал, 2003 2003
17 Георги Якимов, Вестник “Отечество. Проблематика и позиции. – В: “Българско Възраждане. Идеи, личности, събития. С., 2001., Българско Възраждане. Идеи, личности, събития. С., 2001., издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2001, Ref 2001
18 Георги Якимов, Пантелей Кисимов и църковните борби в Търновската епархия (1856 – 1862) – В: Модерният историк. Сборник посветен на 60-та годишнина на проф. Андрей Пантев. С., 1999, с. 198 – 217., Модерният историк. Сборник посветен на 60-та годишнина на проф. Андрей Пантев., издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 1999, стр.:198-217, Ref 1999
19 Георги Якимов, Стипендиантите на “Добродетелната дружина” преди Освобождението - В: Дарителите Евлогий и Христо Георгиеви. София, 1998, с. 99 – 113., Дарителите Евлогий и Христо Георгиеви. , 1998, стр.:99-113, Ref 1998
Студия в научно списание
Георги Якимов, Възгледите на десните авторитарни организация за развитието на българското образование през 20 - 30-те години на ХХ век. - Анамнеза, Год. ХVІІ, 2022, кн. 3, с. 41 – 63., Анамнеза, том:ХVІІ, брой:кн.3, 2022, стр.:41-63 2022
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Георги Якимов, Създаване и първоначална дейност на „Просветния съюз“ (1934 – 1939 г.). Общество, памет, образование (История и обществени нагласи) Сборник с доклади от летния дидактически семинар в Китен 26 -30 юни 2023 г., Сборник с доклади от летния дидактически семинар в Китен 2023, 2023, стр.:31-60 2023
2 Георги Якимов, Създаване и първоначална дейност на „Просветния съюз“ (1934 – 1939 г.). Общество, памет, образование (История и обществени нагласи) Сборник с доклди от летния дидактически семинар в Китен, 2023, Сборник с доклади от летния дидактически семинар в Китен 2023, 2023 2023
3 Георги Якимов, Гражданското образование в основните училища на Руската федерация (програми, съдържателни акценти, учебници).- Общество, памет, образование. История и обществени нагласи, т. 5, София, 2019,ISBN 978-619-194-049-3, Общество, памет, образование (История и обществени нагласи), т. 5., редактор/и:Красимир Кръстев, Тодор Мишев, издателство:ИК "Силует" ЕООД, 2019, стр.:36-63, ISBN:978-619-194-049-3, Ref 2019
Учебник
1 Георги Якимов, Човекът и обществото за 4. клас. 80 с. изд. Булвест 2000, София, 2019 г. (съавторство с Румен Пенин.ISBN - 978-954-18-1379-9, ISBN:978-954-18-1379-9, Булвест 2000, София, Рецензирано 2019
2 Георги Якимов, Човекът и обществото за 4. клас. изд. Булвест 2000, София, 2019 г. 80 с., ISBN:978-954-18-1379-9, Булвест 2000, София, Рецензирано 2019
3 Георги Якимов, Geschichte und Zivilisationen für die 9. Klasse : Lehrbuch - Band 1,Bulvest 2000, Sofia,2018. ISBN 978-954-18-1365-2, ISBN:978-954-18-1365-2, Булвест 2000, София, Рецензирано 2018
4 Георги Якимов, Geschichte und Zivilisationen für die 9. Klasse : Lehrbuch - Band 2,Bulvest 2000, Sofia,2018.ISBN 978-954-18-1448-2, ISBN:978-954-18-1448-2, Булвест 2000, София, Рецензирано 2018
5 Георги Якимов, History and civilizations for the 9th grade : studentʼs book - part 1,Bulvest 2000, Sofia, 2018.ISBN 978-954-18-1355-3, ISBN:978-954-18-1355-3, Булвест 2000, София, Рецензирано 2018
6 Георги Якимов, History and civilizations for the 9th grade : studentʼs book - part 2,Bulvest 2000, Sofia, 2018.ISBN 978-954-18-1449-9, ISBN:978-954-18-1449-9, Булвест 2000, София, Рецензирано 2018
7 Георги Якимов, Искра Баева, Евгения Калинова, Надка Васева, История и цивилизация за 7. клас. Издателство „Булвест 2000“, С., 2018. (съавт.: Георги Якимов, Искра Баева, Евгения Калинова, Надка Васева) ISBN 978-954-18-1221-1 , ISBN:978-954-18-1221-1, Булвест 2000, София, Рецензирано 2018
8 Искра Баева, Евгения Калинова, Георги Якимов, Надка Васева, Валентина Иванова, Учебник по история и цивилизации за 9. клас – първа и втора част при обучение с интензивно изучаване на чужд език. Издателство „Булвест 2000“, С., 2018. (Искра Баева, Евгения Калинова, Георги Якимов, Надка Васева, Веселина Иванова) ISBN 9789541812426 , ISBN:978-954-18-1242-6, Булвест 2000, София, Рецензирано 2018
9 Георги Якимов, Бонева, Т., Ботева, Д., Манолова- Николова, Н. Георгиев, Г. Коцева, В., Петрова, Ан., Якимов, Г. Културно-историческото наследство като национално богатство , ISBN:ISBN - 978-954-07-3369-2, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София 2012
10 Борислав Гаврилов, Костадин Грозев, Георги Якимов, Веселин Янчев, История 9/12 клас. Съкратено изложение на учебния материал ISBN 9547450999, ИК Регалия 6, София, Рецензирано 2007
11 Румяна Кушева, Веселин Янчев, Георги Якимов, Михаил Груев, История и цивилизация за 6 клас. С., 2007. 184 с. 2007
12 Тодор Попнеделев, Георги Якимов, Веселин Янчев, Валери Колев, История на България. Разширени планове за кандидатстуденски изпит по новата програма на СУ „Св.Кл.Охридски”.С.2006. 96 с. 2006
Учебник/Учебно помагало
1 Румен Пенин, Георги Якимов, Атлас по Човекът и обществото по новата програма за 3. клас. изд. Атласи. София, 2018 г. 25 с. IBSN 978-954-2945-00-0, Атласи, София 2018
2 Георги Якимов, Надка Васева, Учебна тетрадка по История и цивилизации за 7. клас. изд. Булвест 2000, София, 2018, 92 с.IBSN 978-954-18-1277-8, Булвест 2000, София 2018
3 Румен Пенин, Георги Якимов, Човекът и обществото за 3. клас.Булвест 2000. София, 2018 г. 130 с. IBSN 978-954-18-1214-3, Булвест 2000, София, Рецензирано 2018
4 Румен Пенин, Георги Якимов, Човекът и обществото за 3. клас.Учебна тетрадка. Булвест 2000. София, 2018 г. 49 с. IBSN 978-954-18-1200-6, Булвест 2000, София, Рецензирано 2018
5 Васко Арнаудов, Цветан Цветански, Георги Якимов, Надка Васева, История и цивилизации за 6.клас. Изд. Булвест 2000, С. 2017. 168 с., Булвест 2000, Рецензирано 2017
6 Георги Якимов, Надка Васева, Книга за учителя. История и цивилизации за 6.клас. Изд. Булвест 2000. С., 2017. 104 с., Булвест 2000, Рецензирано 2017
7 Георги Якимов, Учебна тетрадка по История и цивилизации за 5. клас. ИК. Св. Победоносец“. София, 2017., ИК. Св. Победоносец“, Рецензирано 2017
8 Георги Якимов, Надка Васева, Учебна тетрадка по История и цивилизации за 6. клас. Изд. Булвест 2000, С., 2017. , Рецензирано 2017
9 Георги Якимов, Александър Иванчев, История и цивилизации 5. клас. ИК „Св. Георги Победоносец“. София, 2016. 147 с., София, Рецензирано 2016
10 Георги Якимов, Александър Иванчев, Книга за учителя. История и цивилизации за 5.клас. ИК. Св. Победоносец“ София, 2016. , Рецензирано 2016
11 Георги Якимов, Надя васева, Работни листове по История и цивилизация за 6. клас. Изд. Булвест, 2000. С., 2015. 80 с., Булвест 2000, Рецензирано 2015
12 Елка Дроснева, Георги Якимов, История на България в таблици и схеми. Помагало за всички, които обичат да знаят фактите от миналото. Ч. І, С.,1996, 108 с., Паралел 42 1996
Учебно помагало
1 Георги Якимов , Румен Пенин, Книга за учителя по човекът и обществото за четвърти клас. София,2022., ISBN:978-954-18-1666-0, Клет България ООД, София 2022
2 Георги Якимов, Румен Пенин, Книга за учителя по човекът и обществото за трети клас.IBSN 978-954-18-1633-2 https://sales.anubis-bulvest.com/epub/KNU/b3km_2021/index.html?page=1, ISBN:978-954-18-1633-2, Клет, София 2021
3 Георги Якимов, Работни листове с практически задачи по Човекът и обществото 3. клас. Работа с контурни карти, изображения, занимателни и тестови задачи, изд. Атласи, София, 2020, 60 с. (съавторство с Румен Пенин),IBSN 978-619-238-158-5, ISBN:IBSN 978-619-238-158-5, Атласи, София 2020
4 Георги Якимов, Работни листове с практически задачи по Човекът и обществото 4. клас. Работа с контурни карти, изображения, занимателни и тестови задачи, изд. Атласи, София, 2020, 60 с. IBSN 978-619-238-159-2, Атласи, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2020
5 Георги Якимов, Атлас по Човекът и обществото по новата програма за 4. клас. изд. Атласи. София, 2019 г. (съавторство с Румен Пенин)IBSN 978-619-238-079-3, Атласи, София 2019
6 Георги Якимов, Контурни карти и упражнения по Човекът и обществото по новата програма за 3 клас. изд. Атласи, София, 2019, 25 с. (съавторство с Румен Пенин) IBSN 978-619-238-084-7., Атласи, София 2019
7 Георги Якимов, Контурни карти и упражнения по Човекът и обществото по новата програма за 4 клас. изд. Атласи, София, 2019, 25 с. (съавторство с Румен Пенин) IBSN 978-619-238-082-3, Атласи, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
8 Георги Якимов, Човекът и обществото за 4. клас. Книга за учителя. Булвест 2000. София, 2019 г. ISBN - 978-954-18-1414-7, Булвест 2000, София 2019
9 Георги Якимов, Човекът и обществото за 4. Клас. Учебна тетрадка, Булвест, София, 2019 г.ISBN - 978-954-18-1414-7, Булвест 2000, София 2019
10 Александър Николов, Цветелин Степанов, Георги Якимов, Жоржета Назърска, История на България (DVD – мултимедиен продукт) С., 2008. Изд. Сиела. 2008
11 Тодор Попнеделев, Валери Колев, Веселин Янчев, Георги Якимов, История на България. Разширени планове за кандидатстудентски изпит по новата програма на СУ "Св. Климент Охридски"., ИК Регалия - 6 , София 2006