Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Елена Стойнева-Николова

ORCID ID:0000-0001-8050-5495
Научен проект
1 Елена Стойнева-Николова, България и Скандинавския север – пресечни точки и перспективи. 30 години специалност „Скандинавистика“, Член, , Номер на договора:80-10-207/31.05.2022 г. 2022
2 Елена Стойнева-Николова, Professional skills in demand (Необходимите професионални умения), Член, , Номер на договора: 001 2019
3 Елена Стойнева-Николова, България и Скандинавския север – диалог между страни и култури, Член, , Номер на договора:NORARR 2017/10026 2017
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Елена Стойнева, Мястото на някои шведски неологизми в обучението на студенти в специалност "Скандинавистика", XIX научна конференция на нехабилитирани преподаватели и докторанти във Факултета по класически и нови филологии 2022, Publisher:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2023, pages:27-34, ISSN (print):2738-8158, Ref 2023
2 Елена Стойнева, Свързване на компонентите в шведски сложни съществителни имена , Осемнадесета научна конференция на нехабилитирани преподаватели и докторанти във Факултета по класически и нови филологии, 2022, pages:21-25, ISBN:2738-8158, Ref 2022
3 Елена Стойнева, Шведски сложни съществителни, съдържащи отглаголно съществително име, и техните български съответствия , Седемнадесетата научна конференция на нехабилитираните преподаватели и докторантите от Факултета по класически и нови филологии, редактор/и:съст. проф. д-р М. Данова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:27-33, Ref 2022
4 Елена Стойнева-Николова, За първия компонент в сложните съществителни имена в шведския език , XIV Национални филологически четения за студенти и докторанти в чест на светите братя Кирил и Методий, издателство:Университетско издателство: "Неофит Рилски", 2020, стр.:98-103, ISSN (print):2535-0625, Ref 2020
5 Елена Стойнева, Някои формални и семантични особености на шведските сложни съществителни имена в контекста на чуждоезиковото обучение, Лингводидактически ракурси, 2020, pages:447-456, ISBN:978-954-07-4982-2, Ref 2020
6 Елена Стойнева-Николова, Някои формални особености на шведските композити (в съпоставителен план с българския език), Научна конференция на нехабилитирани преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии, 2019, стр.:24-30, Ref 2019
7 Елена Стойнева-Николова, Шведските сложни съществителни от областта на икономиката и техните български съответствия, Петнадесета научна конференция на нехабилитирани преподаватели и докторанти във Факултета по класически и нови филологии, 2018, pages:16-24, Ref 2018
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Елена Стойнева-Николова, Жената премиер в Швеция и България: някои социокултурни и езикови особености 2023
2 Секционен доклад, Елена Стойнева-Николова, Swedish compounds for Bulgarian learners 2022
3 Секционен доклад, Елена Стойнева-Николова, МЯСТОТО НА НЯКОИ ШВЕДСКИ ЛЕКСИКАЛНИ НЕОЛОГИЗМИ В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ В СПЕЦИАЛНОСТ „СКАНДИНАВИСТИКА“ 2022
4 Секционен доклад, Елена Стойнева-Николова, Свързване на компонентите в шведски сложни съществителни имена 2021
5 Секционен доклад, Елена Стойнева-Николова, За първия компонент в сложните съществителни имена в шведския език 2020
6 Секционен доклад, Елена Стойнева-Николова, Сложни съществителни имена в шведски и техните български съответствия (въз основа на корпус с обществено-политическа лексика) 2020
7 Секционен доклад, Елена Стойнева-Николова, Шведските сложни съществителни имена в контекста на чуждоезиковото обучение 2019
8 Секционен доклад, Елена Стойнева-Николова, Някои особености на композиционния словообразувателен принцип в шведския език (в съпоставителен план с български) 2019
9 Секционен доклад, Елена Стойнева-Николова, Някои формални и семантични особености на шведските сложни съществителни имена в контекста на чуждоезиковото обучение 2019
10 Присъствие, Елена Стойнева-Николова, Участие в летния семинар за преподаватели по шведски език от ВУЗ (организиран от Шведския институт) 2019
11 Секционен доклад, Елена Стойнева-Николова, За шведските сложни съществителни от областта на икономиката и техните български съответствия 2018
12 Присъствие, Елена Стойнева-Николова, Участие в летния семинар за преподаватели по шведски език от ВУЗ (организиран от Шведския институт) 2018