Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Магдалена Цонева
Статия в научно списание
1 Цонева, Магдалена, Функционален модел за превенция на употребата на наркотични вещества сред деца и младежи, i-Продължаващо образование, том:ХІІ, 2017 2017
2 Цонева, Магдалена, Интерактивни умения на българския учител в условията на съвременен квалификационен процес, i-Продължаващо образование, том:ХІ, 2016 2016
3 Цонева, Магдалена, Използване на ситуационни методи в професионалното обучение по машиностроене, i-Продължаващо образование, том:Х, 2015 2015
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Магдалена Цонева, Мотивация за продължаващо обучение ( поглед към педагогическите кадри ) 2017
2 Секционен доклад, Магдалена Цонева, Фактори за развитие на умения за ефективност на педагогическа екипност 2017
3 Секционен доклад, Магдалена Цонева, Училище без агресия - желано училище от учениците 2017
4 Секционен доклад, Магдалена Цонева, Развитие на интерактивните умения на бъдещите учители 2016
5 Секционен доклад, Магдалена Цонева, Превенция на агресията при подрастващите 2014