Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Магдалена Пиринска-Апостолу
Дисертация д-р
Магдалена Димитрова Пиринска-Апостолу, Антропологична характеристика на ученици (12 – 17 годишни) от Централна Гърция, СУ „Климент Охридски“, Ръководител:доц. д - р Мира Маркова, чл. кор. проф. д. м. н. Йордан Алексиев Йорданов 2020
Научен проект
1 Магдалена Пиринска-Апостолу, Проучване на митохондриалното разнообразие в българска популация за целите на съдебномедицинската практика и популационната генетика. , Член, , Номер на договора:№ВУЛ – 2004/06 г 2004
2 Магдалена Пиринска-Апостолу, Спасителни археологични находки на обект №19, с. Вратица, АМ Тракия, ЛОТ 5, Член, изпълнителна агенция „Пътища” (ГУП), Номер на договора:№ 95-3/2003 г. 2003
Научно ръководство
1 Магдалена Пиринска-Апостолу, Изследване на някои антропологични показатели за оценка на физическо развитие на момичета от възрастова група - 12 - 16 годишни от градовете Нова Загора и Сливен, СУ "Св. Климент Охридски" - Биологически факултет, Катедра по Зоология и Антропология дипломна работа:Деница Стефанова Кичукова, Фак. № 20202 2009
2 Магдалена Пиринска-Апостолу, Палеоантропологично изследване на краниална серия от некропол на средновековния град Дръстър (ІХ – ХV в.), СУ "Св. Климент Охридски", Биологически факултет" дипломна работа:Силвия Янакиева Николова, Ф. № 20072 2005
3 Магдалена Пиринска-Апостолу, Палеоантропологично изследване на серия от посткраниални скелети от средновековен некропол на град Дръстър (ІХ – ХV в.),, СУ "Св. Климент Охридски", Биологически факултет" дипломна работа:Диана Христова Тонева, Ф. № 20071 2005
4 Магдалена Пиринска-Апостолу, Връзката на някои кожни изображения с морфологичните особености на ушната мида при деца от района на Кюстендил, СУ "Св. Климент Охридски" - Биологически факултет, Катедра по Зоология и Антропология дипломна работа:Камелия Златкова Шипарова, Ф. №.5899 2002
5 Магдалена Пиринска-Апостолу, Дерматоглифични показатели, menarche и menopause при жени от района на Белоградчик, СУ "Св. Климент Охридски", Биологически факултет" дипломна работа:Лилия Милчева Трифонова, Ф. №.6437 2002
Статия в научно списание
1 Magdalena Pirinska - Apostolu, TEMPORAL CHANGES OF CEPHALOSCOPIC TRAITS IN SCHOOL AGE BOYS AND GIRLS FROM CENTRAL GREECE, Journal of the Anthropological Society of Serbia, issue:55, 2022, pages:43-48, doi:https://doi.org/10.5937/gads55-33162 2022
2 Pirinska - Apostolou Magdalena, Angelova Veneta, Blood group types in greeks from the region of Thessaly., Glasnik antropoloskog drusiva Jugoslavije, 2015, стр.:200-208, Ref 2015
3 Pirinska - Apostolou Magdalena, Angelova Veneta, Morphological characteristics of auricula in children from the region of Kyustendil (Southwest Bulgaria), Glasnik antropoloskog drusiva Jugoslavije, 2015, стр.:208-215, Ref 2015
4 Veneta Angelova, Magdalena Pirinska - Apostolu, Elka Angelova, Impact of environmental factors on sexual maturation of girls the city of Russe end citi of Thessaloniki. , Annuaire de L’Universite de Sofia “St. Kliment Ohridski”, том:Tome 99. , 2011 2011
5 Veneta Angelova, Magdalena Pirinska - Apostolu, Impact of environmental factors on the physical development of girls from Russe. , Annuaire de L’Universite de Sofia “St. Kliment Ohridski”, 2011 2011
6 Angelova V., M. Pirinska - Apostolu, Anthropological tests on Bulgarian population. , Proceedings of the Balkan scientific conference of biology in Plovdiv (Bulgaria), 2005, pages:203-214 2005
7 Pirinska-Apostolu M., V. Angelova, Dermatoglyphic indexes, menarche and menopause in females. , Acta morfologica et antropologica, vol:10, 2005, pages:239-244 2005
8 Angelova V., M. Pirinska - Apostolu, Quantitative dermatoglyphic indexes in monozygotic and dizygotic twins. , Acta morfologica et antropologica, vol:10, 2005, pages:263-266 2005
9 Apostolu M., T. Minkov, V. Angelova, Anthropological characteristic of the contemporary population the Thessaly region (Greece) in respect of anthropophsiological traits. , СУ кн. 1 – Зоология, vol:93 – 94, 2003, pages:91-98 2003
10 Minkov Т, V. Angelova, M. Apostolu, Dermatoglyphic of “shopi” population from some regions of Southwestern Bulgaria. , СУ кн. 1 – Зоология, vol:том 93 – 94, 2003, pages:99-106 2003
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 V. Angelova, M. Pirinska-Apostolou, T. Dekova, E. Apostolou, Morphogenetic qualitative analysis of dermatoglyphics signs in Bulgarian population, Annuaire de l’Université de Sofia “St. Kliment Ohridski”, 2016, стр.:110-115 2016
2 Veneta Angelova, Magdalena Pirinska - Apostolu, Donka Mihalkova, Elena Apostolu, Dermatoglific characteristics of schizophrenic patients from Vratza municipality , International conference bioscience - development and new opportunities, 2013, стр.:130-0 2013
3 Pirinska-Apostolu M., V. Angelova, Cephalometric characteristics of chidren from Epirus (Greece)., Proceedings of the Balkan scientific conference of biology in Plovdiv (Bulgaria) , 2005, стр.:203-214 2005
Участие в конференция
1 Постер, Pirinska-Apostolu Magdalena, Veneta Angelova, CEPHALOSCOPIC INVESTIGATION OF SCHOOL CHILDREN FROM CENTRAL GREECE. 2019
2 Постер, Angelova Veneta,Magdalena Pirinska-Apostolu, EPIDERMAL PALMAR RIDGES COUNT ON THE PALM IN BULGARIAN POPULATION. 2019
3 Секционен доклад, Angelova Veneta, Pirinska-Apostolou Magdalena, Dekova Tereza, Genetic drift of genes A, L W determining specific patterns of fingerprints in a Bulgarian population 2018
4 Секционен доклад, Angelova V., Pirinska-Apostolou M., Dekova T., Apostolou E, Genetics connected with fingerprint patternss in the Bulgarian population. 2017
5 Секционен доклад, Angelova V., Pirinska-Apostolou M., Dekova T., Lyubenova R., Adamula V., Genetics of connected with fingerprint pateernss in monozygotic twins. 2017
6 Секционен доклад, Angelova V., Pirinska-Apostolou M., Dekova T., Elena Apostolu. , Morphogenetic analysis of qualitative anthropologic features in a Bulgarian population. 2015
7 Секционен доклад, Pirinska-Apostolou M., Angelova V., Blood group types in greeks from the region of Thessaly. 2014
8 Секционен доклад, Angelova V., Pirinska-Apostolou M., Quality dermatoglyphic signs in family groups. 2014
9 Секционен доклад, Pirinska-Apostolou M., Angelova V., Apostolou E., Morphological characteristics of auricula in children from the region of Kyustendil (Southwest Bulgaria). 2014
10 Секционен доклад, Angelova V., Pirinska-Apostolou M., Hand clasping, arm folding, leg folding within family grups. 2014
11 Секционен доклад, Veneta Angelova, Magdalena Pirinska–Apostolu, Denka Mihalkova, Elena Apostolu, Dermatoglific characteristics of schizophrenic patients from Vratza municipality. 2013
12 Секционен доклад, Pirinska-Apostolu M., V. Angelova, CEPHALOMETRIC CHARACTERISTICS OF CHILDREN FROM EPIRUS (GREECE) 2005
13 Секционен доклад, Ангелова В., М. Апостолу, С. Петкова, Въздействие на факторите на средата върху физическото развитие на момичета от град Русе. 2005
14 Секционен доклад, Angelova V., M. Pirinska-Apostolu, ANTHROPOLOGICAL TESTS OF THE BULGARIAN POPULATION 2005
15 Секционен доклад, Ангелова В., М. Апостолу, Въздействие на екологичните фактори върху половото съзряване на момичета 2005
16 Секционен доклад, Angelova V., M. Pirinska–Apostolu, Quantitative dermatoglyphic indexes of twins 2004
17 Секционен доклад, Pirinska–Apostolu M., V. Angelova, Dermatoglyphic indexes, menarche and menopause оf women. 2004