Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Емилия Стоименова
Научен проект
1 Емилия Стоименова, „Усъвършенстване на web базирани курсове по биохимия в страницата за електронно обучение на СУ "Св. Кл. Охридски", Член, , Номер на договора:47/2017 2017
2 Емилия Стоименова, Въздействие на хипоксията върху състава и свойствата на алвеоларния сърфактант при пациенти с белодробен недребноклетъчен карцином”, Член, , Номер на договора:168/12.04.2016 2016
3 Емилия Стоименова, Разработване на съвременни методи за ранна и бърза диагностика на Неонатален респираторен дистрес синдром при рискови новородени деца, Член, , Номер на договора:ДН03/16 2016
4 Емилия Стоименова, „Изследване на повърхностното поведение и морфологията на монослоеве, формирани от гастрални аспирати от доносени и недоносени новородени, с цел оценка на белодробна зрялост”, Член, , Номер на договора:182/08.05.2015г 2015
5 Емилия Стоименова, „Биохимични и биофизични изследвания на гастрални аспирати от недоносени новородени деца, с цел оценка на белодробна зрялост”, Член, , Номер на договора:150/08.05.2014 2014
6 Емилия Стоименова, „Взаимодействие на микробиални биосърфактанти от патогенни микроорганизми с алвеоларен сърфактант” , Член, , Номер на договора:046/18.04.2013 2013
7 Емилия Стоименова, "Мултимедиен web базиран продукт по темата „Клетка - морфология” за учебника по обща биология на ИЧС", Член, , Номер на договора:140/2008 2008
8 Емилия Стоименова, “Свойства, поведение и взаимодействия на алвеоларен сърфактант с хидрофилни полимери на гранични повърхности с оглед повишаване на терапевтичната му ефективност”, Член, , Номер на договора:DO 02 – 107/08 2008
9 Емилия Стоименова, „Взаимодействие на микробиални сърфактанти от патогенни микроорганизми с алвеоларен сърфактант“, Ръководител, , Номер на договора:56/2007 2007
10 Емилия Стоименова, "Емулгираща способност и солюбилизираща способност на продукти от културалната среда на Pseudomonas fiuorescens", Ръководител, , Номер на договора:29/2006 2006
11 Емилия Стоименова, “Биохимични промени в състава и структурата на клетъчната стена на стресирани с NaCI калусни култури от Dactylis glomeratа L.”, Член, , Номер на договора:ВУ-Б-203/2006 2006
12 Емилия Стоименова, “Нови биосърфактанти - физикохимични характеристики, биологична активност и приложение", Член, , Номер на договора:ВУ-Б-2/2005 2005
13 Емилия Стоименова, “Нови биосърфактанти - физикохимични характеристики, биологична активност и приложение", Член, , Номер на договора:ВУ-Б-2/2005 2005
14 Емилия Стоименова, “Нови биосърфактанти - физикохимични характеристики, биологична активност и приложение”, Член, , Номер на договора:95/2005г 2005
15 Емилия Стоименова, "Взаимодействие на високомолекулни анионни полизахариди с ДМФХ моно- и бислойни филми в присъствие на калциеви йони", Член, , Номер на договора:21/2004 2004
16 Емилия Стоименова, “Продукция и някои физикохимични свойства на биосърфактанти от различни видове бактерии”, Ръководител, , Номер на договора:19/2004 2004
17 Емилия Стоименова, “Стабилност и механизми на образуване и разграждане на субмикро и наноразмерни структури от липиди и протеини in vitro и in vivo за нуждите на медицината и фармацията", Член, , Номер на договора:НТ-1-02/2004 2004
18 Емилия Стоименова, “Стабилност и механизми на образуване и разграждане на субмикро и наноразмерни структури от липиди и протеини in vitro и in vivo за нуждите на медицината и фармацията", Член, , Номер на договора:НТ-1-02/2004 2004
19 Емилия Стоименова, “Стабилност и механизми на образуване и разграждане на субмикро и наноразмерни структури от липиди и протеини in vitro и in vivo за нуждите на медицината и фармацията", Член, , Номер на договора:НТ-1-02/2004 2004
20 Емилия Стоименова, “Стабилност и механизми на образуване и разграждане на субмикро и наноразмерни структури от липиди и протеини in vitro и in vivo за нуждите на медицината и фармацията", Член, , Номер на договора:НТ-1-02/2004 2004
21 Емилия Стоименова, “Стабилност и механизми на образуване и разграждане на субмикро и наноразмерни структури от липиди и протеини in vitro и in vivo за нуждите на медицината и фармацията", Член, , Номер на договора:НТ-1-02/2004 2004
Научно ръководство
Емилия Стоименова, Изследване физикохимичните свойства на рамнолипиди от бактериални културални среди, дипломна работа:Михаела Иванова 2006
Статия в научно списание
1 A. Jordanova, H. Petkova, V. Stoyanova, A. Tsanova, E. Stoimenova, R. Todorov, E. Hristova, Z. Lalchev, Adsorotion mono- and bilayers from gastric aspirates of newborns, Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, vol:73, issue:9, 2020, pages:1306-1313, ISSN (print):1310-1331, doi:DOI: 10.7546/CRABS.2020.09.16, Ref, IR , SCOPUS, SJR (218 - 2019), SCOPUS Quartile: Q2 (SCOPUS) 2020
2 Емилия Стоименова, Симона Стойкова, Вишня Стоянова, Ася Цанова, Албена Йорданова, Анализ на резултатите от анкета, проведена след web базирано обучение по биохимия в СУ „Св. Климент Охридски", Сборник от Национална научна конференция „Образование и наука – за личностно и обществено развитие“, 2017, стр.:147-155, ISBN: 978-954-8767-67-5 2017
3 Emiliya Tsankova, Emilia Stoimenova, Albena Jordanova, Practical relevance of e-learning with foreign students through the course of Biochemistry, Science & Technologies, том:VI, брой:8, 2016, стр.:53-59, ISSN (print):1314-4111, ISSN (online):1314-4111 2016
4 M. Bangyozova, E. Lontova, A. Tsanova, A. Jordanova, E. Stoimenova, Y. Yamakova, R. Petkov, Z. Lalchev, In vitro analysis of broncho-alveolar lavage from a patient with pulmonary alveolar proteinosis, Bulgarian Journal of Agricultural Science, том:20, 2014, стр.:18-23, ISSN (print):0310-0351, ISSN (online):2534-983X, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.197 - 2014), SCOPUS Quartile: Q3 (SCOPUS), PhD, MSc 2014
5 Емилия Стоименова, Евгения Василева - Тонкова, Албена Йорданова, Здравко Лалчев, Взаимодействие на микробиални биосърфактанти от патогенни микроорганизми с алвеоларен сърфактант, Science & Technologies, том:3, брой:1, 2013, стр.:273-276, ISSN (print):1314-4111, ISSN (online):1314-4111 2013
6 Емилия Цанкова, Емилия Стоименова, Геновева Златева, Сравнително изследване на ефекта от прилагане на игрова методика в учебния процес по биология в средното и висшето училище, "SCIENCE & TECHNOLOGIES", том:ІІ, брой:8, 2012, стр.:102-106 2012
7 E. Stoimenova, E. Vasileva-Tonkova, A. Sotirova, D. Galabova, Z. Lalchev, Evaluation of different carbon sources for growth and biosurfactant production by Pseudomonas fluorescens isolated from wastewaters, Z Naturforsch C, том:64, брой:(1-2) Jan-Feb;, 2009, стр.:96-102, Ref, IF, IF (0.8 - 2009) 2009
8 Ася Цанова, Албена Йорданова, Д. Дачева, В. Пенчев, Р. Георгиева, Емилия Стоименова, Г. Георгиев, Здравко Лалчев, Взаимодействие на синтетични невропептиди с липидни монослоеве , Годишник на Шуменския Университет «Епископ Константин Преславски», т. B 6, Природни науки, Биология, том:XIX, 2009, стр.:5-13, ISSN (print):1311-834X, PhD, MSc 2009
9 E.Vasileva-Tonkova, D. Galabova, E. Stoimenova, Z Lalchev, Characterization of bacterial isolates from industrial wastewater according to propable modes of hexadecane uptake, Microbiological Research, 163 (4), pp. 481-486 (2008). , Microbiological Research, том:163, брой:4, 2008, стр.:481-486, Ref, Web of Science, PhD 2008
10 R. Todorov, A. Iordanova, G. Georgiev, K. Petkova, E. Stoimenova, R. Georgieva, E. Khristova, K. Vasiliev, Z. Lalchev, Biophysical models in investigations of exogenous surfactant activities on the surface tension and their theurapeutic effectiveness, Akusherstvo i ginekologiia, vol:46 Suppl 1, 2007, pages:29-36, ISSN (print):03240959, Ref 2007
11 Р. Тодоров, Албена Йорданова, Г.Ас. Георгиев, Хр. Петкова, Емилия Стоименова, Р. Георгиева, Е. Христова, Хр. Василиев, Здравко Лалчев, Моделни биофизични изследвания на повърхностната активност на екзогенни сърфактантни препарати и терапевтичната им ефективност, Акушерство и гинекология, том:46, 2007, стр.:29-36, ISSN (print):0324-0959, ISSN (online):0324-0959, PhD 2007
12 Е. Стоименова, А. Йорданова, 3. Лалчев, “Повърхностни свойства на биосърфактанти, продуцирани от щам на Bacillus cereus” , Proceedings of Scientific conference with international participations, 1-2 june, Stara Zagora, 2006 , 2006, стр.:127-131 2006
13 E. Stoimenova, B. Tuleva, N. Christova, M. Ivanova, A. Jordanova, G.D. Georgiev, Z. Lalchev, Physicochemical characterization of newly isolated biosurfactants, produced by Bacillus cereus 28 BN strain, J. Sci articles Ecology 2006, part 2, 2006, стр.:267-274, PhD, MSc 2006
14 E.Vasileva-Tonkova, D. Galabova, E. Stoimenova, Z Lalchev, Production and Properties of Biosurfactants from a Newly Isolated Pseudomonas fluorescens HW-6 Growing on Hexadecane, Z. Naturforsch., 61, 7-8, 553-559 (2006). , Z. Naturforsch, том:61, брой:7-8, 2006, стр.:553-559, Ref, Web of Science, PhD 2006
Статия в поредица
1 M. Bangyozova, A. Jordanova, A. Tsanova, V. Stoyanova, E. Stoimenova, Y. Yamakova, R. Petkov, K. Ivanova, E. Christova, Z. Lalchev, Alteration of surface tension parameters in clinical samples in norm and pathology, Ann. Uni. Sofia, том:Faculty of Medicine, брой:2, 2017, стр.:150-161, ISSN (print):2367-7376, PhD 2017
2 Цанкова Е., Ст. Филипов, Г. Златева, П. Йотовски, Ц. Маринова, Е. Стоименова, А. Цанова, И. Минков, Е. Латева, Л. Спасов, Анализ на резултатите след прилагане на иновационни методи за обученние в Медицински факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски, Годишник на шуменския университет „Епископ Константин Преславски” , том:ХIX В 5 Природни науки Методика , 2009, стр.:88-99 2009
3 Е. Цанкова, Е. Стоименова, Ст. Рашкова, Една възможоност за използване на есето в обучението по биология, Годишник на шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, брой:ХIX В 5 Природни науки Методика , 2008, стр.:75-87 2008
4 Е. Цанкова, Е. Стоименова, Ст. Рашкова, Играта като възможност за реализиране на интердисциплинарните връзки, Екология, биология, биотехнология, брой:5, 2008, стр.:47-56 2008
5 Е. Цанкова, Е. Стоименова, Ст. Рашкова, Комиксът – нов способ за повишаване качеството на учебния процес, Екология, биология, биотехнология, брой:2, 2008, стр.:51-61 2008
6 Е. Цанкова, Е. Стоименова, Ст. Рашкова, “Дидактическата игра като стимул за повишаване на познавателния интерес”, Екология, биология, биотехнология, том:6, 2007, стр.:39-48 2007
7 E. Stoimenova, R. Cohen, D. Exerowa, Model studies of surface properties of rhamnolipid type microbial surfactants employing the foam film method, Ann. De I'Universite de Sofia “St Kl. Ohridski”, брой:96:4, 2004, стр.:69-84 2004
8 E. Stoimenova, B. Tuleva, N. Christova, Z. Lalchev, Production and physicochemical characteristics of rhamnolipids isolated by newly isolated bacterial strain, Ann. De I'Universite de Sofia “St Kl. Ohridski”,, брой:26:4, 2004, стр.:57-67 2004
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 А. Цанова, В. Стоянова, Е. Стоименова, Н. Жекова, А. Йорданова, Сравнителен анализ на повърхностните характеристики на клинични проби трахеални и гастрални аспирати от новородени деца, Science & Technologies, 2019, pages:49-58 2019
2 Е. Стоименова, С. Стойкова, В. Стоянова, А. Цанова, А. Йорданова, Анализ на резултатите от анкета, проведена след web базирано обучение по биохимия в СУ „Св. Климент Охридски“, Сборник от Национална научна конференция „Образование и наука – за личностно и обществено развитие“, 2017, стр.:149-157, ISBN: 978-954-8767-67-5 2017
3 Владимир Милов, Вишня Стоянова, Ася Цанова, Емилия Стоименова, Албена Йорданова, Емилия Христова, Здравко Лалчев, Фосфолипиден профил на клинични проби трахеални и гастрални аспирати от рискови новородени деца, Сборник от Национална научна конференция „Образование и наука – за личностно и обществено развитие“, 2017, стр.:136-147, ISBN: 978-954-8767-67-5 2017
4 E. Tsankova, E. Stoimenova, Problems and perspectives in teaching particular biological disciplines оn a foreign language using innovative methods , International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” ISSN 2413-1032 № 2(6), Vol.5, February , 2016, стр.:33-37 2016
5 М. Бангьозова, Е. Лонтова, А. Цанова, Е. Стоименова, А. Йорданова, С. Илчева, В. Илиева, Й. Ямакова, З Лалчев, Биохимични и биофизични изследвания на бронхоалвеоларна лаважна течност от пациент с белодробна алвеоларна протеиноза, International scientific on-line journal „Science & Technologies”, 2013, стр.:213-218, ISSN (online):1314-4111, PhD 2013
6 Ася Цанова, Албена Йорданова, Георги Ас. Георгиев, Емилия Стоименова, Емилия Христова, Християн Василиев, Здравко Лалчев, Ефект на взаимодейстие между лекарствени препарати за лечение на респираторен дистрес синдром с полимери, влияещи на повърхностната активност, Сб. Юбилейна научна конференция, Велико Търново, 2010, стр.:410-417, ISBN:978-954-400-301-2, PhD 2010
7 Е. Цанкова, Ст. Филипов, Г. Златева, П. Йотовски, Ц. Маринова, Е. Стоименова, А. Цанова, И. Минков, Е. Латева, Л. Спасов, Анализ на резултатите след прилагане на иновационни методи за обучение в Медицински факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, т. XIX B 5 Природни науки, Методика, 2009, стр.:88-99, ISSN (print):1311-834X 2009
8 H. Petkova, C. Vassilieff, E. Stoimenova, D. Baidanova, Z. Lalchev, Spinning drop/bubble tensiometry of biosurfactants, phenomena and structures, edited by Dimo Kashchiev, Sofia 2008, издателство:Prof. Marin Drinow Publishing House, 2008, стр.:191-194 2008
9 А. Йорданова, Е. Стоименова, А. Цанова, Г. Георгиев, Р. Тодоров, З. Лалчев, Изследване морфологията на монослойни филми с помощта на Брюстер-ъглова микроскопия, Сборник статии от Международна научна конференция, Стара Загора, 2008, 2008, ISBN: 978-954-9329-44-5 2008
10 Е. Цанкова, Е. Стоименова, Ст. Рашкова, Иновационен модел на обучение по биохимия във висшето училище. СКРАБЪЛ от аминокиселини и белтъци „Да навлезем в света на молекулите играейки” , Сборник от Юбилейна научна конференция с международно участие на тема ”Традиции, новаторство, европейски стандарти", посветена на 45 години ДЕО - ИЧС” София, 2-4 октомври 2008, 2008 2008
11 Е. Цанкова, Е. Стоименова, Т. Аргирова, Ст. Рашкова, “Метаболизъм при човека”- -модел на дидактическа игра по биология и здравно образование , Scientific Researches of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv, SeriesB. Natural Sciences and the Humanities, Vol. IX, ISSN 1311-9192, International conference of Young Scientists 14-16 June 2007, 2007, стр.:86-89 2007
12 Емилия Стоименова, E. Василева-Тонкова, А. Сотирова, Албена Йорданова, Д. Гълъбова, Здравко Лалчев, Биофизични характеристики на бактериални биосърфактанти, Сборник статии от 11-ти конгрес на българските микробиолози с международно участие, Варна, 2007, PhD 2007
13 Е. Цанкова, Е. Стоименова, Т. Аргирова, Ст. Рашкова, Вариант на дидактическа игра в курса по биохимия във ВУЗ” , борник статии от Международна научна конференция на тема “Предизвикателствата пред науката във връзка с членството на България в ЕС”, Стара Загора 7-8 юни 2007, том VI Педагогика, 2007, стр.:105-108 2007
14 Е. Цанкова, Е. Стоименова, Т. Аргирова, Ст. Рашкова, Един модел на дидактическа игра „Фотосинтеза”, Сборник доклади от трета национална научно-пракгическа конференция по биологично образование „Българското биологично образование в условията на Европейския съюз”, Варна 15-17 ноември 2007 , 2007, стр.:159-166 2007
15 Е. Стоименова, Е. Василева- Тонкова, А. Йорданова, Д. Гълъбова, 3. Лалчев, Изследване на физикохимични показатели на микробиални биосърфактанти по метода на тънките течни филми”, Сборник статии от Международна научна конференция на тема Предизвикателствата пред науката във връзка с членството на България в ЕС", Стара Загора,7-8 юни 2007, том IV Морски науки и Екология. Природоматематически науки и биология, 2007, стр.:255-261 2007
16 Емилия Стоименова, Е. Василева-Тонкова, Албена Йорданова, Д. Гълъбова, Здравко Лалчев, Изследване на физикохимичните показатели на микробиални биосърфактанти по метода на тънките течни филми, Сборник статии от Международна научна конференция, Стара Загора, томIV , 2007, стр.:255-261, ISSN (print):978-954-9329-38-4 , ISSN (online):978-954-9329-38-4 , PhD 2007
17 A. Jordanova, E. Stoimenova, H. Petkova, R. Todorov, J. Doumanov, Z. Lalchev, Influence of alveolar surfactant protein SP-C on the surface behaviour of lipid Monolalayers, Jubilee National Scientific Conference with International Participation “20 years Union of scientists in Bulgaria Branch Smolyan” , 2006, стр.:973-984, ISBN:978-954-8329-87-3, Ref 2006
18 Р. Тодоров, А. Йорданова, Г.А. Георгиев, Хр. Петкова, Е. Стоименова, Р. Георгиева, Е. Христова, Хр. Василиев, 3. Лалчев, Моделни биофизични изследвания на повърхностната активност на екзогенни сърфактантни препарати и терапевтичната им ефективност, Сборник статии от Първи национален конгрес по неонатология с международно участие, София 2007 Volume 46, Supplement, 2006, стр.:29-36 2006
19 Емилия Стоименова, Албена Йорданова, Здравко Лалчев, Повърхностни свойства на биосърфактанти, продуцирани от щам на Bacillus cereus, Proceedings of Scientific conference with international participations, Stara Zagora, 2006, стр.:127-131, ISSN (print):954-9329-30-8, PhD 2006
20 E. Vasileva-Tonkova, D. Galabova, E. Stoimenova, Z. Lalchev, Biosurfactants Produced by a Newly Isolated Pseudomonas fluorescens HW-6 During Growth on Hexadecane , Proceedings of the Balkan scientific conference of biology in Plovdiv (Bulgaria) from 19th till 21st of May 2005 (eds B. Gruev, M. Nikolova and A. Donev), 2005, стр.:218-225 2005
21 Красимира Розенова, Емилия Стоименова, Зоя Иванова, Тестове за заверка на упражненията по биохимия , Сборник статии от Юбилейна научно практическа сесия „40 години ИЧС” София, 10-13 юни 2003, 2003, стр.:347-351 2003
Участие в конференция
1 Постер, В.Стоянова, В. Берова, Д. Велинов, А. Димитров, А. Кърцъков, Е. Стоименова, А. Цанова, А. Йорданова , Анализ на свойствата на алвеоларния сърфактант и детекция на специфични сърфактантни протеини в клинични проби от пациенти с недребноклетъчен белодробен карцином 2018
2 Постер, Емилия Стоименова, Симона Стойкова, Марина Димитрова, Йоанна Джокова, Димитър Дончев, А. Йорданова , Изследване характеристиките на тънки течни филми, формирани от рамнолипиди с екзогенни сърфактантни препарати 2018
3 Постер, E. Stoimenova, A. Tsanova V. Stoyanova A. Jordanova, Study on interaction between bacterial lipids and alveolar surfactant 2018
4 Секционен доклад, Емилия Стоименова, Симона Стойкова, Албена Йорданова, Проблеми и перспективи при хибридно обучение по биохимия за студенти по медицина 2017
5 Секционен доклад, Е. Стоименова, С. Стойкова, Е. Цанкова, Web базираното обучение като възможност за преподаване и учене по биохимия във висшия курс на обучение 2017
6 Секционен доклад, Е. Стоименова, С. Стойкова, А. Йорданова, Анализ на резултатите от анкета, проведена след web базирано обучение по биохимия в СУ „Св. Климент Охридски“. 2017
7 Секционен доклад, E. Stoimenova, S. Stoikova, V. Stoyanova, A. Jordanova,, Survey analysis after blended biochemistry course in Medical faculty of Sofia University 2017
8 Секционен доклад, Вл. Милов, В. Стоянова, А. Цанова, Е. Стоименова, А. Йорданова, Е. Христова, З. Лалчев. , Фосфолипиден профил на клинични проби трахеални и гастрални аспирати от рискови новородени деца 2017
9 Секционен доклад, Албена Йорданова, Ася Цанова, Вишня Стоянова, Емилия Стоименова, Георг Диков, Владимир Милов, Детелина Петрова, Емилия Христова, Здравко Лалчев, Любомир Спасов, Ефект на кортикостероидната терапия върху белодробната зрялост на недоносени новородени 2017
10 Секционен доклад, Емилия Стоименова, Симона Стойкова, Анализ на резултатите на анкета за качеството на web – базиран курс по биохимия за студенти медици в СУ „Св. Кл. Охридски 2017
11 Секционен доклад, Maya Bangyozova, Albena Jordanova, Asya Tsanova, Vishnya Stoyanova, Emilia Stoimenova, Emilia Christova, Zdravko Lalchev, Methods of diagnostic of neonatal respiratory distress syndrome based on gastric aspirates samples in order to appropriate therapy 2016
12 Секционен доклад, Емилия Цанкова, Емилия Стоименова, Албена Йорданова, Практическа приложимост на електронното обучение на чуждестранни студенти в рамките на курса по биохимия 2016
13 Секционен доклад, Е. Стоименова, З. Лалчев, Изследване взаимодействието между бактериални липиди и алвеоларен сърфактант 2016
14 Секционен доклад, Е. Стоименова, З. Лалчев, Повлияване на свойствата на екзогенни сърфактанти от гликолипидни bиосърфактанти – рамнолипиди 2016
15 Секционен доклад, Е. Стоименова, Е. Василева – Тонкова, З. Лалчев, Изследване взаимодействието между бактериални липиди и алвеоларен сърфактант 2015
16 Секционен доклад, E. Stoimenova, E. Vasileva – Tonkova, Z. Lalchev , Investigation of significance of specific surfactant proteins in interaction of surfactant preparations and rhamnolipids 2014
17 Секционен доклад, E. Стоименова, Е. Василева-Тонкова, З. Лалчев, Влияние на бактериални рамнолипиди върху повърхностното поведение на сърфактантни препарати 2014
18 Секционен доклад, Е. Стоименова, Е. Василева - Тонкова, А. Йорданова, А. Цанова, З. Лалчев, Взаимодействие на моделни биосърфактанти от патогенни микроорганизми с алвеоларен сърфактант 2013
19 Секционен доклад, Е. Цанкова, Е. Стоименова, Cт. Рашкова, Стимулиране на учебна мотивация чрез автодидактически игри 2013
20 Секционен доклад, Е. Стоименова, Е. Василева - Тонкова, А. Йорданова, А. Цанова, З. Лалчев, Взаимодействие на моделни биосърфактанти от патогенни микроорганизми с алвеоларен сърфактант 2013
21 Секционен доклад, E. Stoimenova, D. Tsanova, G. Magaranov, A. Jordanova, E. Vasileva – Tonkova, D. Galabova, Z. Lalchev, Surface properties of bacterial rhamnolipids, exogenous surfactant preparations, and their mixtures 2013
22 Секционен доклад, Ася Цанова, Албена Йорданова, Георги Ас. Георгиев, Емилия Стоименова, Емилия Христова, Здравко Лалчев, 36. Ефект на взаимодейстие между лекарствени препарати за лечение на респираторен дистрес синдром с полимери, влияещи на повърхностната активност 2009
23 Секционен доклад, E. Stoimenova, E. Vasileva-Tonkova, E. Karpenko, A. Jordanova, A. Tsanova, A. Sotirova, D. Galabova, Z. Lalchev, Comparative study of surface properties of solutions from pure rhamnolipids and rhamnolipid mixtures. 2009
24 Секционен доклад, Е. Цанкова, Ст. Рашкова, Е. Стоименова, Една възможност за използване на есето в обучението по биология 2009
25 Секционен доклад, Е. Цанкова. Е. Стоименова, Ст. Рашкова, Стимулиране на учебна мотивация чрез автодидактически игри 2009
26 Секционен доклад, А. Йорданова, Е. Стоименова, А. Цанова, Г. Георгиев, Р. Тодоров, З. Лалчев , Изследване морфологията на монослойни филми с помощта на Брюстер-ъглова микроскопия 2008
27 Секционен доклад, Е. Цанкова, Е. Стоименова, Ст.Рашкова, Иновационен модел на обучение по биохимия във висшето училище 2008
28 Секционен доклад, Е. Стоименова, Сн. Томова, 3. Иванова , Мултимедиен web базиран продукт по темата „Клетка - морфология" 2008
29 Секционен доклад, Е. Цанкова, Ст. Филипов, Г. Златева, П. Йотовски, Ц. Маринова, Е. Стоименова. А. Цанова, И. Минков, Е. Латева, Л. Спасов, Анализ на разултатите след прилагане на иновационни методи за обучение в Медицинския факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски" 2008
30 Секционен доклад, E. Tsankova, L. Spassov, G. Zlateva, E. Lateva, S. Philipov, P. Yotovski, E. Stoimenova. A. Tsanova, I. Minkov, D. Dardanov , Teaching innovations in faculty of medicine of Sofia University “St. Kliment Ohridski” 2008
31 Секционен доклад, Емилия Стоименова, Изследване на повърхностноактивни свойства на бактериални рамнолипиди 2008
32 Секционен доклад, H. Petkova, C. Vassilieff, E. Stoimenova, D. Bajdanova, Z. Lalchev, Spinning drop/bubble tensiometry of biosurfactants 2008
33 Секционен доклад, Е. Цанкова, Е. Стоименова. Ст. Рашкова, Една възможност за използването на есето в обучението по биология 2008
34 Секционен доклад, Е. Цанкова - Костадинова, Ст. Рашкова, Е. Стоименова , Играта като възможност за реализиране на интердисциплинарните връзки 2007
35 Секционен доклад, E. Vasileva- Tonkova, E. Stoimenova, A.Sotirova, D. Galabova, Z. Lalchev, Effect of biosurfactants produced by Pseudomonas fluorescents on bacterial isolates from industrial water 2007
36 Секционен доклад, E. Stoimenova, D. Baidanova, A. Jordanova, E. Vasileva-Tonkova,.D. Galabova, C. Vasilieff, Z. Lalchev, Surface behavior of microbial biosurfactants studied by thin liquid films, spinning drop and Brewster angle microscopy 2007
37 Секционен доклад, Е. Цанкова, Е. Стоименова, Т. Аргирова, Ст. Рашкова , "Метаболизъм при човека” - модел на дидактическа игра по Биология и здравно образование 2007
38 Секционен доклад, А. Йорданова, Р. Вълчева Е. Стоименова. Р. Тодоров, 3. Лалчев, Повърхностно поведение на смесени монослоеве от фосфолипиди и специфичният сърфактантен протеин SP-C 2007
39 Секционен доклад, A. Jordanova, E. Stoimenova. R. Todorov, B. Tenchov, Z. Lalchev, BAM studies of the morphology changes of mixed lipid+Poloxamer 188 monolayers and formation of TLFs 2007
40 Секционен доклад, Е. Цанкова, Е. Стоименова, Т. Аргирова, Ст. Рашкова, Един модел на дидактическа игра „Фотосинтеза" 2007
41 Секционен доклад, Емилия Стоименова, Сравнителен анализ на физикохимични показатели на бактериални културални среди 2007
42 Секционен доклад, A.Jordanova, E. Stoimenova. B. Tenchov, Z. Lalchev, Brewster angle microscopy study of the structural changes in mixed lipid+poloxamer monolayers 2007
43 Секционен доклад, Е. Стоименова. Е. Василева - Тонкова, А. Йорданова, Д. Гълъбова, 3. Лалчев, Изследване на физикохимични показатели на микробиални биосърфактанти по метода на тънките течни филми и „въртяща се капка” 2007
44 Секционен доклад, E. Stoimenova, A. Jordanova, E. Vasileva- Tonkova, J. Doumanov, D. Galabova, Z. Lalchev, Thin liquid films and BAM studies formed by nano dispersions of rhamnolipid and alveolar surfactant mixtures 2007
45 Секционен доклад, Е. Цанкова, Е. Стоименова. Т. Аргирова, С. Рашкова, Вариант на дидактическа игра в курса по биохимия във ВУЗ 2007
46 Секционен доклад, А. Йорданова, Е. Стоименова. X. Петкова, Р. Тодоров, 3. Лалчев, Влияние на сърфактантния протеин С върху повърхностното поведение на липидни монослоеве 2006
47 Секционен доклад, A. Jordanova, R. Valtcheva, E. Stoimenova, G. A. Georgiev, D. Petkova, R. Todorov, Z. Lalchev , Effect of alveolar surfactant protein SP-C on the surface behavior of phospholipid monolayers at different phase state 2006
48 Секционен доклад, Е. Стоименова. Е. Василева - Тонкова, М. Иванова, Хр. Петкова, А. Йорданова, А. Сотирова, Д. Гълъбова и 3. Лалчев, Биофизични характеристики на бактериални биосърфактанти 2006
49 Секционен доклад, Е. Стоименова. М. Иванова, Хр. Петкова, А. Йорданова, 3. Лалчев , “Повърхностни свойства на биосърфактанти, продуцирани от щам на Bacillus cereus 2006
50 Секционен доклад, E. Vasileva - Tonkova. E. Stoimenova. A. Sotirova, D. Galabova, Z. Lalchev., Characterisation of bacterial isolates from industrial wastewater according to probable modes of hexadecane uptake 2006
51 Секционен доклад, E. Vasileva-Tonkova, D. Galabova, E. Stoimenova, Z. Lalchev , Biosurfactants, produced by a newly isolated Pseudomonas fluorescens HW-6 during growth on hexadecane 2005
52 Секционен доклад, Е. Стоименова, Б. Тулева, Н. Христова, 3. Лалчев, Физикохимична характеристика на новоизолирани биосърфактанти от бактериален произход 2005
53 Секционен доклад, Кр. Розенова, Е. Стоименова. 3. Иванова, Тестове за заверка на упражненията по биохимия 2003
54 Секционен доклад, E. Stoimenova. R. Cohen, D. Exerowa, Model studies of surface properties of rhamnolipid type microbial surfactants employing the foam film method. 2003
55 Секционен доклад, E. Stoimenova, M. Andonian, K. Rozenova. Z. Ivanova, Standartized tests in biochemistry 2003
56 Секционен доклад, E. Stoimenova. B. Tuleva, N. Christova, Z. Lalchev, Biosurfactant (rhamnolipids) production by newly isolated bacterial strain and some of their physicochemical characteristics 2003
57 Секционен доклад, Е. Стоименова. Кр. Розенова, 3. Иванова, Тестово заверяване на упражнения по биохимия 2003
Учебно помагало
1 A. Tsanova, V. Stoyanova, E. Stoimenova, R. Todorov, A. Jordanova, PRACTICAL BIOCHEMISTRY FOR MEDICAL STUDENTS, Second Revised Edition, ISBN:978-954-07-4859-7, St. Kliment Ohridski University Press 2019
2 А. Цанова, В. Стоянова, Е. Стоименова, Р. Тодоров, А. Йорданова, ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ ПО БИОХИМИЯ ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА, Второ преработено издание, ISBN:978-954-07-4858-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ 2019
3 Asya Tsanova, Vishnya Stoyanova, Emilia Stoimenova, Roumen Todorov, Albena Jordanova, Practical Biochemistry for Medical Students, ISBN:978-954-07-4146-8, St. Kliment Ohridski University Press 2016
4 Ася Цанова, Вишня Стоянова, Емилия Стоименова, Румен Тодоров, Албена Йорданова, Практически упражнения по биохимия за студенти по медицина, ISBN:978-954-07-4145-1, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2016
5 Мариела Оджакова, Светла Петрова, Магдалена Чорбаджиева, Ивелин Панчев, Емилия Стоименова, Протоколна тетрадка по биохимия 2010