Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Емилия Стоименова
Научен проект
1 Емилия Стоименова, Биохимични изследвания на ефекта на дендримери върху мембранните свойства на Gram (+) и Gram (-) бактерии, Член, 2021
2 Емилия Стоименова, Изследване на антибактериалната активност и молекулните механизми на действие на нови дендримери, Член, , Номер на договора:KП-06-Н 51/15 2021
3 Емилия Стоименова, Изследване на измененията в състава и повърхностните свойства на алвеоларния сърфактант при пациенти с белодробна алвеоларна протеиноза, Член, 2020
4 Емилия Стоименова, Изследване морфологията на монослоеве, формирани от рамнолипиди и екзогенни сърфактантни препарати в in vitro условия чрез Брюстър-ъглова микроскопия, Член, , Номер на договора:80 - 10 - 133/15.04.2019 2019
5 Емилия Стоименова, „Усъвършенстване на web базирани курсове по биохимия в страницата за електронно обучение на СУ "Св. Кл. Охридски", Член, , Номер на договора:47/2017 2017
6 Емилия Стоименова, Разработване на съвременни методи за ранна и бърза диагностика на Неонатален респираторен дистрес синдром при рискови новородени деца, Член, , Номер на договора:47/2017 2017
7 Емилия Стоименова, Въздействие на хипоксията върху състава и свойствата на алвеоларния сърфактант при пациенти с белодробен недребноклетъчен карцином”, Член, , Номер на договора:168/12.04.2016 2016
8 Емилия Стоименова, Разработване на съвременни методи за ранна и бърза диагностика на Неонатален респираторен дистрес синдром при рискови новородени деца, Член, 2016
9 Емилия Стоименова, Разработване на съвременни методи за ранна и бърза диагностика на Неонатален респираторен дистрес синдром при рискови новородени деца, Член, 2016
10 Емилия Стоименова, Разработване на съвременни методи за ранна и бърза диагностика на Неонатален респираторен дистрес синдром при рискови новородени деца, Член, 2016
11 Емилия Стоименова, Разработване на съвременни методи за ранна и бърза диагностика на Неонатален респираторен дистрес синдром при рискови новородени деца, Член, 2016
12 Емилия Стоименова, Разработване на съвременни методи за ранна и бърза диагностика на Неонатален респираторен дистрес синдром при рискови новородени деца, Член, 2016
13 Емилия Стоименова, Разработване на съвременни методи за ранна и бърза диагностика на Неонатален респираторен дистрес синдром при рискови новородени деца, Член, 2016
14 Емилия Стоименова, Разработване на съвременни методи за ранна и бърза диагностика на Неонатален респираторен дистрес синдром при рискови новородени деца, Член, , Номер на договора:ДН03/16 2016
15 Емилия Стоименова, „Изследване на повърхностното поведение и морфологията на монослоеве, формирани от гастрални аспирати от доносени и недоносени новородени, с цел оценка на белодробна зрялост”, Член, , Номер на договора:182/08.05.2015г 2015
16 Емилия Стоименова, „Биохимични и биофизични изследвания на гастрални аспирати от недоносени новородени деца, с цел оценка на белодробна зрялост”, Член, , Номер на договора:150/08.05.2014 2014
17 Емилия Стоименова, „Взаимодействие на микробиални биосърфактанти от патогенни микроорганизми с алвеоларен сърфактант” , Член, , Номер на договора:046/18.04.2013 2013
18 Емилия Стоименова, "Мултимедиен web базиран продукт по темата „Клетка - морфология” за учебника по обща биология на ИЧС", Член, , Номер на договора:140/2008 2008
19 Емилия Стоименова, “Свойства, поведение и взаимодействия на алвеоларен сърфактант с хидрофилни полимери на гранични повърхности с оглед повишаване на терапевтичната му ефективност”, Член, , Номер на договора:DO 02 – 107/08 2008
20 Емилия Стоименова, „Взаимодействие на микробиални сърфактанти от патогенни микроорганизми с алвеоларен сърфактант“, Ръководител, , Номер на договора:56/2007 2007
21 Емилия Стоименова, "Емулгираща способност и солюбилизираща способност на продукти от културалната среда на Pseudomonas fiuorescens", Ръководител, , Номер на договора:29/2006 2006
22 Емилия Стоименова, “Биохимични промени в състава и структурата на клетъчната стена на стресирани с NaCI калусни култури от Dactylis glomeratа L.”, Член, , Номер на договора:ВУ-Б-203/2006 2006
23 Емилия Стоименова, “Нови биосърфактанти - физикохимични характеристики, биологична активност и приложение", Член, , Номер на договора:ВУ-Б-2/2005 2005
24 Емилия Стоименова, “Нови биосърфактанти - физикохимични характеристики, биологична активност и приложение", Член, , Номер на договора:ВУ-Б-2/2005 2005
25 Емилия Стоименова, “Нови биосърфактанти - физикохимични характеристики, биологична активност и приложение”, Член, , Номер на договора:95/2005г 2005
26 Емилия Стоименова, "Взаимодействие на високомолекулни анионни полизахариди с ДМФХ моно- и бислойни филми в присъствие на калциеви йони", Член, , Номер на договора:21/2004 2004
27 Емилия Стоименова, “Продукция и някои физикохимични свойства на биосърфактанти от различни видове бактерии”, Ръководител, , Номер на договора:19/2004 2004
28 Емилия Стоименова, “Стабилност и механизми на образуване и разграждане на субмикро и наноразмерни структури от липиди и протеини in vitro и in vivo за нуждите на медицината и фармацията", Член, , Номер на договора:НТ-1-02/2004 2004
29 Емилия Стоименова, “Стабилност и механизми на образуване и разграждане на субмикро и наноразмерни структури от липиди и протеини in vitro и in vivo за нуждите на медицината и фармацията", Член, , Номер на договора:НТ-1-02/2004 2004
30 Емилия Стоименова, “Стабилност и механизми на образуване и разграждане на субмикро и наноразмерни структури от липиди и протеини in vitro и in vivo за нуждите на медицината и фармацията", Член, , Номер на договора:НТ-1-02/2004 2004
31 Емилия Стоименова, “Стабилност и механизми на образуване и разграждане на субмикро и наноразмерни структури от липиди и протеини in vitro и in vivo за нуждите на медицината и фармацията", Член, , Номер на договора:НТ-1-02/2004 2004
32 Емилия Стоименова, “Стабилност и механизми на образуване и разграждане на субмикро и наноразмерни структури от липиди и протеини in vitro и in vivo за нуждите на медицината и фармацията", Член, , Номер на договора:НТ-1-02/2004 2004
Научно ръководство
Емилия Стоименова, Изследване физикохимичните свойства на рамнолипиди от бактериални културални среди, дипломна работа:Михаела Иванова 2006
Статия в научно списание
1 A. Jordanova, H. Petkova, V. Stoyanova, A. Tsanova, E. Stoimenova, R. Todorov, E. Hristova, Z. Lalchev, Adsorption mono- and bilayers from gastric aspirates of newborns, Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, vol:73, issue:9, 2020, pages:1306-1313, ISSN (print):1310-1331, doi:10.7546/CRABS.2020.09.16, Ref, Web of Science, IF (0.378 - 2020), Web of Science Quartile: Q4 (2020), SCOPUS, SJR (0.244 - 2020), SCOPUS Quartile: Q2 (SCOPUS) 2020
2 V. Stoyanova, A. Tsanova, E. Stoimenova, A. Jordanova, E. Christova, Z. Lalchev, Specific surfactant proteins as clinical markers for lung maturity in risk newborns, Biological Markers in Fundamental and Clinical Medicine,, 2019, pages:49-50, doi:10.29256/v.03.01.2019.escbm30 2019
3 Ася Цанова, Вишня Стоянова, Емилия Стоименова, Нели Жекова, Албена Йорданова, Сравнителен анализ на повърхностните характеристики на клинични проби трахеални и гастрални аспирати от новородени деца, Science & Technologies, том:9, брой:1, 2019, стр.:49-58 2019
4 Емилия Стоименова, Симона Стойкова, Вишня Стоянова, Ася Цанова, Албена Йорданова, Анализ на резултатите от анкета, проведена след web базирано обучение по биохимия в СУ „Св. Климент Охридски", Сборник от Национална научна конференция „Образование и наука – за личностно и обществено развитие“, 2017, стр.:147-155, ISBN: 978-954-8767-67-5 2017
5 Emiliya Tsankova, Emilia Stoimenova, Albena Jordanova, Practical relevance of e-learning with foreign students through the course of Biochemistry, Science & Technologies, том:VI, брой:8, 2016, стр.:53-59, ISSN (print):1314-4111, ISSN (online):1314-4111 2016
6 M. Bangyozova, E. Lontova, A. Tsanova, A. Jordanova, E. Stoimenova, Y. Yamakova, R. Petkov, Z. Lalchev, In vitro analysis of broncho-alveolar lavage from a patient with pulmonary alveolar proteinosis, Bulgarian Journal of Agricultural Science, том:20, 2014, стр.:18-23, ISSN (print):0310-0351, ISSN (online):2534-983X, Ref, Web of Science, IF (0.218 - 2014), SCOPUS, SJR (0.197 - 2014), SCOPUS Quartile: Q3 (SCOPUS), PhD, MSc 2014
7 Мая Бангьозова, Ася Цанова, Емилия Стоименова, Албена Йорданова, Здравко Лалчев, Биохимични и биофизични изследвания на бронхоалвеоларна лаважна течност от пациент с белодробна алвеоларна протеиноза, Science & Technologies, 2013, стр.:213-218, ISSN (online):1314-4111 2013
8 М. Бангьозова, Е. Лонтова, А. Цанова, А. Йорданова, Е. Стоименова, С. Илчева, В. Илиева, Й. Ямакова, З. Лалчев, Биохимични и биофизични изследвания на бронхоалвеоларна лаважна течност от пациент с белодробна алвеоларна протеиноза, Science & Technologies, vol:3, issue:1, 2013, pages:213-218, ISSN (online):1314-4111 2013
9 Емилия Стоименова, Евгения Василева - Тонкова, Албена Йорданова, Здравко Лалчев, Взаимодействие на микробиални биосърфактанти от патогенни микроорганизми с алвеоларен сърфактант, Science & Technologies, том:3, брой:1, 2013, стр.:273-276, ISSN (print):1314-4111, ISSN (online):1314-4111 2013
10 Емилия Цанкова, Емилия Стоименова, Геновева Златева, Сравнително изследване на ефекта от прилагане на игрова методика в учебния процес по биология в средното и висшето училище, Science & Technologies, том:ІІ, брой:8, 2012, стр.:102-106, ISSN (online):1314-4111 2012
11 E. Stoimenova, E. Vasileva-Tonkova, A. Sotirova, D. Galabova, Z. Lalchev, Evaluation of different carbon sources for growth and biosurfactant production by Pseudomonas fluorescens isolated from wastewaters, Z Naturforsch C, том:64, брой:(1-2) Jan-Feb;, 2009, стр.:96-102, Ref, IF, IF (0.8 - 2009) 2009
12 Ася Цанова, Албена Йорданова, Д. Дачева, В. Пенчев, Р. Георгиева, Е. Стоименова, Г. Георгиев, З. Лалчев, Взаимодействие на синтетични невропептиди с липидни монослоеве , Годишник на Шуменския Университет «Епископ Константин Преславски», т. B 6, Природни науки, Биология, том:XIX, 2009, стр.:5-13, ISSN (print):1311-834X, PhD, MSc 2009
13 E.Vasileva-Tonkova, D. Galabova, E. Stoimenova, Z Lalchev, Characterization of bacterial isolates from industrial wastewater according to propable modes of hexadecane uptake, Microbiological Research, 163 (4), pp. 481-486 (2008). , Microbiological Research, том:163, брой:4, 2008, стр.:481-486, Ref, Web of Science, PhD 2008
14 R. Todorov, A. Iordanova, G. Georgiev, K. Petkova, E. Stoimenova, R. Georgieva, E. Khristova, K. Vasiliev, Z. Lalchev, Biophysical models in investigations of exogenous surfactant activities on the surface tension and their theurapeutic effectiveness, Akusherstvo i ginekologiia, vol:46 Suppl 1, 2007, pages:29-36, ISSN (print):03240959, Ref 2007
15 Р. Тодоров, Албена Йорданова, Г.Ас. Георгиев, Хр. Петкова, Емилия Стоименова, Р. Георгиева, Е. Христова, Хр. Василиев, Здравко Лалчев, Моделни биофизични изследвания на повърхностната активност на екзогенни сърфактантни препарати и терапевтичната им ефективност, Akusherstvo i ginekologiia, том:46, 2007, стр.:29-36, ISSN (print):0324-0959, ISSN (online):0324-0959, Ref, SCOPUS Quartile: Q4 (2007), PhD 2007
16 Е. Стоименова, А. Йорданова, 3. Лалчев, “Повърхностни свойства на биосърфактанти, продуцирани от щам на Bacillus cereus” , Proceedings of Scientific conference with international participations, 1-2 june, Stara Zagora, 2006 , 2006, стр.:127-131 2006
17 E. Stoimenova, B. Tuleva, N. Christova, M. Ivanova, A. Jordanova, G.D. Georgiev, Z. Lalchev, Physicochemical characterization of newly isolated biosurfactants, produced by Bacillus cereus 28 BN strain, J. Sci articles Ecology 2006, part 2, 2006, стр.:267-274, ISBN:954-9368-16-5, PhD, MSc 2006
18 E.Vasileva-Tonkova, D. Galabova, E. Stoimenova, Z Lalchev, Production and Properties of Biosurfactants from a Newly Isolated Pseudomonas fluorescens HW-6 Growing on Hexadecane, Z. Naturforsch., 61, 7-8, 553-559 (2006). , Z. Naturforsch, том:61, брой:7-8, 2006, стр.:553-559, Ref, Web of Science, PhD 2006
Статия в поредица
1 M. Bangyozova, A. Jordanova, A. Tsanova, V. Stoyanova, E. Stoimenova, Y. Yamakova, R. Petkov, K. Ivanova, E. Christova, Z. Lalchev, Alteration of surface tension parameters in clinical samples in norm and pathology, Ann. Uni. Sofia, том:Faculty of Medicine, брой:2, 2017, стр.:150-161, ISSN (print):2367-7376, PhD 2017
2 Цанкова Е., Ст. Филипов, Г. Златева, П. Йотовски, Ц. Маринова, Е. Стоименова, А. Цанова, И. Минков, Е. Латева, Л. Спасов, Анализ на резултатите след прилагане на иновационни методи за обученние в Медицински факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски, Годишник на шуменския университет „Епископ Константин Преславски” , том:ХIX В 5 Природни науки Методика , 2009, стр.:88-99, ISSN (print):1311-834X 2009
3 Е. Цанкова, Е. Стоименова, Ст. Рашкова, Една възможоност за използване на есето в обучението по биология, Годишник на шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, брой:ХIX В 5 Природни науки Методика , 2008, стр.:75-87 2008
4 Е. Цанкова, Е. Стоименова, Ст. Рашкова, Играта като възможност за реализиране на интердисциплинарните връзки, Екология, биология, биотехнология, брой:5, 2008, стр.:47-56 2008
5 Е. Цанкова, Е. Стоименова, Ст. Рашкова, Комиксът – нов способ за повишаване качеството на учебния процес, Екология, биология, биотехнология, брой:2, 2008, стр.:51-61 2008
6 Е. Цанкова, Е. Стоименова, Ст. Рашкова, “Дидактическата игра като стимул за повишаване на познавателния интерес”, Екология, биология, биотехнология, том:6, 2007, стр.:39-48 2007
7 E. Stoimenova, R. Cohen, D. Exerowa, Model studies of surface properties of rhamnolipid type microbial surfactants employing the foam film method, Ann. De I'Universite de Sofia “St Kl. Ohridski”, брой:96:4, 2004, стр.:69-84 2004
8 E. Stoimenova, B. Tuleva, N. Christova, Z. Lalchev, Production and physicochemical characteristics of rhamnolipids isolated by newly isolated bacterial strain, Ann. De I'Universite de Sofia “St Kl. Ohridski”,, брой:26:4, 2004, стр.:57-67 2004
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Ася Цанова, Вишня Стоянова, Емилия Стоименова, Нели Жекова, Албена Йорданова, Сравнителен анализ на повърхностните характеристики на клинични проби трахеални и гастрални аспирати от новородени деца, Science & Technologies, 2019, pages:49-59 2019
2 Е. Стоименова, С. Стойкова, В. Стоянова, А. Цанова, А. Йорданова, Анализ на резултатите от анкета, проведена след web базирано обучение по биохимия в СУ „Св. Климент Охридски“, Сборник от Национална научна конференция „Образование и наука – за личностно и обществено развитие“, 2017, стр.:149-157, ISBN: 978-954-8767-67-5 2017
3 Владимир Милов, Вишня Стоянова, Ася Цанова, Емилия Стоименова, Албена Йорданова, Емилия Христова, Здравко Лалчев, Фосфолипиден профил на клинични проби трахеални и гастрални аспирати от рискови новородени деца, Сборник от Национална научна конференция „Образование и наука – за личностно и обществено развитие“, 2017, стр.:136-147, ISBN: 978-954-8767-67-5 2017
4 E. Tsankova, E. Stoimenova, Problems and perspectives in teaching particular biological disciplines оn a foreign language using innovative methods , International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” ISSN 2413-1032 № 2(6), Vol.5, February , 2016, стр.:33-37 2016
5 М. Бангьозова, Е. Лонтова, А. Цанова, Е. Стоименова, А. Йорданова, С. Илчева, В. Илиева, Й. Ямакова, З Лалчев, Биохимични и биофизични изследвания на бронхоалвеоларна лаважна течност от пациент с белодробна алвеоларна протеиноза, Science & Technologies, 2013, стр.:213-218, ISSN (online):1314-4111, PhD 2013
6 Ася Цанова, Албена Йорданова, Георги Ас. Георгиев, Емилия Стоименова, Емилия Христова, Християн Василиев, Здравко Лалчев, Ефект на взаимодейстие между лекарствени препарати за лечение на респираторен дистрес синдром с полимери, влияещи на повърхностната активност, Сб. Юбилейна научна конференция, Велико Търново, 2010, стр.:410-417, ISBN:978-954-400-301-2, PhD 2010
7 Е. Цанкова, Ст. Филипов, Г. Златева, П. Йотовски, Ц. Маринова, Е. Стоименова, А. Цанова, И. Минков, Е. Латева, Л. Спасов, Анализ на резултатите след прилагане на иновационни методи за обучение в Медицински факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, т. XIX B 5 Природни науки, Методика, 2009, стр.:88-99, ISSN (print):1311-834X 2009
8 H. Petkova, C. Vassilieff, E. Stoimenova, D. Baidanova, Z. Lalchev, Spinning drop/bubble tensiometry of biosurfactants, phenomena and structures, edited by Dimo Kashchiev, Sofia 2008, издателство:Prof. Marin Drinow Publishing House, 2008, стр.:191-194 2008
9 А. Йорданова, Е. Стоименова, А. Цанова, Г. Георгиев, Р. Тодоров, З. Лалчев, Изследване морфологията на монослойни филми с помощта на Брюстер-ъглова микроскопия, Сборник статии от Международна научна конференция, Стара Загора, 2008, 2008, ISBN: 978-954-9329-44-5 2008
10 Е. Цанкова, Е. Стоименова, Ст. Рашкова, Иновационен модел на обучение по биохимия във висшето училище. СКРАБЪЛ от аминокиселини и белтъци „Да навлезем в света на молекулите играейки” , Сборник от Юбилейна научна конференция с международно участие на тема ”Традиции, новаторство, европейски стандарти", посветена на 45 години ДЕО - ИЧС” София, 2-4 октомври 2008, 2008 2008
11 Е. Цанкова, Е. Стоименова, Т. Аргирова, Ст. Рашкова, “Метаболизъм при човека”- -модел на дидактическа игра по биология и здравно образование , Scientific Researches of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv, SeriesB. Natural Sciences and the Humanities, Vol. IX, ISSN 1311-9192, International conference of Young Scientists 14-16 June 2007, 2007, стр.:86-89 2007
12 Е. Цанкова, Е. Стоименова, Т. Аргирова, Ст. Рашкова, Вариант на дидактическа игра в курса по биохимия във ВУЗ” , борник статии от Международна научна конференция на тема “Предизвикателствата пред науката във връзка с членството на България в ЕС”, Стара Загора 7-8 юни 2007, том VI Педагогика, 2007, стр.:105-108 2007
13 Е. Цанкова, Е. Стоименова, Т. Аргирова, Ст. Рашкова, Един модел на дидактическа игра „Фотосинтеза”, Сборник доклади от трета национална научно-пракгическа конференция по биологично образование „Българското биологично образование в условията на Европейския съюз”, Варна 15-17 ноември 2007 , 2007, стр.:159-166 2007
14 Е. Стоименова, Е. Василева- Тонкова, А. Йорданова, Д. Гълъбова, 3. Лалчев, Изследване на физикохимични показатели на микробиални биосърфактанти по метода на тънките течни филми”, Сборник статии от Международна научна конференция на тема Предизвикателствата пред науката във връзка с членството на България в ЕС", Стара Загора,7-8 юни 2007, том IV Морски науки и Екология. Природоматематически науки и биология, 2007, стр.:255-261 2007
15 Емилия Стоименова, Е. Василева-Тонкова, Албена Йорданова, Д. Гълъбова, Здравко Лалчев, Изследване на физикохимичните показатели на микробиални биосърфактанти по метода на тънките течни филми, Сборник статии от Международна научна конференция, Стара Загора, томIV , 2007, стр.:255-261, ISSN (print):978-954-9329-38-4 , ISSN (online):978-954-9329-38-4 , PhD 2007
16 A. Jordanova, E. Stoimenova, H. Petkova, R. Todorov, J. Doumanov, Z. Lalchev, Influence of alveolar surfactant protein SP-C on the surface behaviour of lipid Monolalayers, Jubilee National Scientific Conference with International Participation “20 years Union of scientists in Bulgaria Branch Smolyan” , 2006, стр.:973-984, ISBN:978-954-8329-87-3, Ref 2006
17 Р. Тодоров, А. Йорданова, Г.А. Георгиев, Хр. Петкова, Е. Стоименова, Р. Георгиева, Е. Христова, Хр. Василиев, 3. Лалчев, Моделни биофизични изследвания на повърхностната активност на екзогенни сърфактантни препарати и терапевтичната им ефективност, Сборник статии от Първи национален конгрес по неонатология с международно участие, София 2007 Volume 46, Supplement, 2006, стр.:29-36 2006
18 Емилия Стоименова, Албена Йорданова, Здравко Лалчев, Повърхностни свойства на биосърфактанти, продуцирани от щам на Bacillus cereus, Proceedings of Scientific conference with international participations, Stara Zagora, 2006, стр.:127-131, ISSN (print):954-9329-30-8, PhD 2006
19 E. Vasileva-Tonkova, D. Galabova, E. Stoimenova, Z. Lalchev, Biosurfactants Produced by a Newly Isolated Pseudomonas fluorescens HW-6 During Growth on Hexadecane , Proceedings of the Balkan scientific conference of biology in Plovdiv (Bulgaria) from 19th till 21st of May 2005 (eds B. Gruev, M. Nikolova and A. Donev), 2005, стр.:218-225 2005
20 Красимира Розенова, Емилия Стоименова, Зоя Иванова, Тестове за заверка на упражненията по биохимия , Сборник статии от Юбилейна научно практическа сесия „40 години ИЧС” София, 10-13 юни 2003, 2003, стр.:347-351 2003
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Албена Йорданова, Емилия Стоименова, Вишня Стоянова, Ася Цанова, Иво Грабчев, Изследване на антибактериалната активност на нови дендримери 2022
2 Секционен доклад, Албена Йорданова, Емилия Стоименова, Вишня Стоянова, Ася Цанова, Иво Грабчев, Изследване на антибактериалната активност на нови дендримери 2022
3 Секционен доклад, Albena Jordanova, Emilia Stoimenova, Hristina Petkova, Rusina Hazarosova, Anelia Kostadinova, Galia Staneva , Biophysical analysis of interaction between novel dendrimers and bacterial membrane lipids 2022
4 Секционен доклад, Албена Йорданова, Емилия Стоименова, Ася Цанова, Вишня Стоянова, Иво Грабчев, Анелия Костадинова, Русина Хазаросова, Галя Станева, Молекулни механизми на взаимодействие на новосинтезирани дендримери с бактериални липиди 2022
5 Постер, L. Stanchev, M. Dimitrova, H. Markova, A. Dimitrov, A. Jordanova, E. Stoimenova, I. Grabchev, Design and synthesis of nvel dendrimeric structures with preliminary defined properties and antibacterial activity \ 2022
6 Секционен доклад, Емилия Стоименова, Ася Цанова, Вишня Стоянова, Албена Йорданова, Физикохимични свойства на културални среди на P. fluorescens с различен въглероден източник 2021
7 Постер, Ася Цанова, Вишня Стоянова, Емилия Стоименова, Лъчезар Станчев, Антонио Димитров, Албена Йорданова, Изследване на измененията в състава и повърхностните свойства на алвеоларния сърфактант при пациенти с белодробна алвеоларна протеиноза 2020
8 Постер, Емилия Стоименова, Ася Цанова, Вишня Стоянова, Албена Йорданова, Визуализиране на повърхностните взаимодействия между бактериални гликолипиди и алвеоларен сърфактант 2019
9 Секционен доклад, Вишня Стоянова, Ася Цанова, Емилия Стоименова, Албена Йорданова, Провеждане на практически упражнения и решаване на клинични случаи при обучението по биохимия в Медицински факултет на Софийски университет 2019
10 Постер, A. Jordanova, A. Tsanova, V. Stoyanova, E. Stoimenova, N. Jekova, D. Stoichkova, K. Ivanova, E. Hristova, Z. Lalchev, Biophysical methods for fast determination of lung maturity in newborns 2019
11 Секционен доклад, Вишня Стоянова, Ася Цанова, Емилия Стоименова, Албена Йорданова, Принос на електронния курс по биохимия при обучението на студенти в в Медицински факултет на Софийски университет 2019
12 Секционен доклад, Албена Йорданова, Ася Цанова, Вишня Стоянова, Емилия Стоименова, Емилия Христова, Здравко Лалчев, , Бързи методи за тестване на белодробна зрялост при новородени деца, 2019
13 Секционен доклад, Емилия Стоименова, Антонио Димитров, Лъчезар Станчев, Ася Цанова, Вишня Стоянова, Албена Йорданова, Изследване морфологията на монослоеве, формирани от рамнолипиди и екзогенни сърфактантни препарати в in vitro условия чрез Брюстер-ъглова микроскопия 2019
14 Постер, Ася Цанова, Вишня Стоянова, Лъчезар Станчев, Емилия Стоименова, Албена Йорданова,, Нови биохимични и биофизични методи за оценка на белодробната зрялост при новородени деца 2019
15 Секционен доклад, V. Stoyanova, A. Tsanova, E. Stoimenova, A. Jordanova, E. Christova, Z. Lalchev, , Specific surfactant proteins as clinical markers for lung maturity in risk newborns, 2019
16 Секционен доклад, Yordanova Albena, Tsanova Asya, Stoyanova Vishnya, Stoimenova Emilia, Hristova Emilia, Lalchev Zdravko, Role of the alveolar surfactant in the respiratory process in norm and pathology 2019
17 Постер, E. Stoimenova, A. Tsanova V. Stoyanova A. Jordanova, Study on interaction between bacterial lipids and alveolar surfactant 2018
18 Секционен доклад, R. Todorov, H. Petkova, I. Terziyski, A. Jordanova, V. Stoyanova, A. Tsanova, E. Stoimenova, E. Hristova, Z. Lalchev, D. Exerowa, , Black foam film method in studies of pulmonary surfactant disorders 2018
19 Постер, Asya Tsanova, Vishnya Stoyanova, Emilia Stoimenova, Albena Jordanova, Neli Jekova, Detelina Stoichkova, Krasimira Ivanova, Emilia Hristova, New approaches for early and fast diagnostics of neonatal respiratory distress syndrome at risk newborns 2018
20 Постер, В.Стоянова, В. Берова, Д. Велинов, А. Димитров, А. Кърцъков, Е. Стоименова, А. Цанова, А. Йорданова , Анализ на свойствата на алвеоларния сърфактант и детекция на специфични сърфактантни протеини в клинични проби от пациенти с недребноклетъчен белодробен карцином 2018
21 Постер, Емилия Стоименова, Симона Стойкова, Марина Димитрова, Йоанна Джокова, Димитър Дончев, А. Йорданова , Изследване характеристиките на тънки течни филми, формирани от рамнолипиди с екзогенни сърфактантни препарати 2018
22 Постер, Albena Jordanova, Asya Tsanova, Vishnya Stoyanova, Emilia Stoimenova, Vladimir Milov, Dimitar Manoylov, Zdravko Lalchev, Lubomir Spasov, Assessment of corticosteroid therapy on the lung maturity of risk infants 2018
23 Секционен доклад, Е. Стоименова, С. Стойкова, Е. Цанкова, Web базираното обучение като възможност за преподаване и учене по биохимия във висшия курс на обучение 2017
24 Секционен доклад, Е. Стоименова, С. Стойкова, А. Йорданова, Анализ на резултатите от анкета, проведена след web базирано обучение по биохимия в СУ „Св. Климент Охридски“. 2017
25 Секционен доклад, Албена Йорданова, Ася Цанова, Вишня Стоянова, Емилия Стоименова, Георг Диков, Владимир Милов, Детелина Петрова, Емилия Христова, Здравко Лалчев, Любомир Спасов, Ефект на кортикостероидната терапия върху белодробната зрялост на недоносени новородени 2017
26 Секционен доклад, E. Stoimenova, S. Stoikova, V. Stoyanova, A. Jordanova,, Survey analysis after blended biochemistry course in Medical faculty of Sofia University 2017
27 Секционен доклад, Вл. Милов, В. Стоянова, А. Цанова, Е. Стоименова, А. Йорданова, Е. Христова, З. Лалчев. , Фосфолипиден профил на клинични проби трахеални и гастрални аспирати от рискови новородени деца 2017
28 Секционен доклад, Емилия Стоименова, Симона Стойкова, Анализ на резултатите на анкета за качеството на web – базиран курс по биохимия за студенти медици в СУ „Св. Кл. Охридски 2017
29 Секционен доклад, Albena Jordanova, Hristina Petkova, Asya Tsanova, Vishnya Stoyanova, Emilia Stoimenova, Roumen Todorov, Adsorption mono- and bilayers from gastric aspirates of newborn babies 2017
30 Секционен доклад, Емилия Стоименова, Симона Стойкова, Албена Йорданова, Проблеми и перспективи при хибридно обучение по биохимия за студенти по медицина 2017
31 Секционен доклад, . V. Milov, D. Manoylov, A. Jordanova, A. Tsanova, V. Stoyanova, E. Stoimenova, D. Petrova, E. Hristova, Z. Lalchev, In vitro analyses of gastric aspirates from preterm neonates after corticosteroid therapy 2017
32 Секционен доклад, Емилия Цанкова, Емилия Стоименова, Албена Йорданова, Практическа приложимост на електронното обучение на чуждестранни студенти в рамките на курса по биохимия 2016
33 Секционен доклад, Е. Стоименова, З. Лалчев, Повлияване на свойствата на екзогенни сърфактанти от гликолипидни bиосърфактанти – рамнолипиди 2016
34 Секционен доклад, Maya Bangyozova, Albena Jordanova, Asya Tsanova, Vishnya Stoyanova, Emilia Stoimenova, Emilia Christova, Zdravko Lalchev, Methods of diagnostic of neonatal respiratory distress syndrome based on gastric aspirates samples in order to appropriate therapy 2016
35 Секционен доклад, Е. Стоименова, З. Лалчев, Изследване взаимодействието между бактериални липиди и алвеоларен сърфактант 2016
36 Секционен доклад, Е. Стоименова, Е. Василева – Тонкова, З. Лалчев, Изследване взаимодействието между бактериални липиди и алвеоларен сърфактант 2015
37 Секционен доклад, E. Stoimenova, E. Vasileva – Tonkova, Z. Lalchev , Investigation of significance of specific surfactant proteins in interaction of surfactant preparations and rhamnolipids 2014
38 Секционен доклад, E. Стоименова, Е. Василева-Тонкова, З. Лалчев, Влияние на бактериални рамнолипиди върху повърхностното поведение на сърфактантни препарати 2014
39 Секционен доклад, Е. Цанкова, Е. Стоименова, Cт. Рашкова, Стимулиране на учебна мотивация чрез автодидактически игри 2013
40 Секционен доклад, Е. Стоименова, Е. Василева - Тонкова, А. Йорданова, А. Цанова, З. Лалчев, Взаимодействие на моделни биосърфактанти от патогенни микроорганизми с алвеоларен сърфактант 2013
41 Секционен доклад, Е. Стоименова, Е. Василева - Тонкова, А. Йорданова, А. Цанова, З. Лалчев, Взаимодействие на моделни биосърфактанти от патогенни микроорганизми с алвеоларен сърфактант 2013
42 Секционен доклад, E. Stoimenova, D. Tsanova, G. Magaranov, A. Jordanova, E. Vasileva – Tonkova, D. Galabova, Z. Lalchev, Surface properties of bacterial rhamnolipids, exogenous surfactant preparations, and their mixtures 2013
43 Секционен доклад, Ася Цанова, Албена Йорданова, Георги Ас. Георгиев, Емилия Стоименова, Емилия Христова, Здравко Лалчев, 36. Ефект на взаимодейстие между лекарствени препарати за лечение на респираторен дистрес синдром с полимери, влияещи на повърхностната активност 2009
44 Секционен доклад, Е. Цанкова, Ст. Рашкова, Е. Стоименова, Една възможност за използване на есето в обучението по биология 2009
45 Секционен доклад, E. Stoimenova, E. Vasileva-Tonkova, E. Karpenko, A. Jordanova, A. Tsanova, A. Sotirova, D. Galabova, Z. Lalchev, Comparative study of surface properties of solutions from pure rhamnolipids and rhamnolipid mixtures. 2009
46 Секционен доклад, Е. Цанкова. Е. Стоименова, Ст. Рашкова, Стимулиране на учебна мотивация чрез автодидактически игри 2009
47 Секционен доклад, Е. Цанкова, Е. Стоименова, Ст.Рашкова, Иновационен модел на обучение по биохимия във висшето училище 2008
48 Секционен доклад, А. Йорданова, Е. Стоименова, А. Цанова, Г. Георгиев, Р. Тодоров, З. Лалчев , Изследване морфологията на монослойни филми с помощта на Брюстер-ъглова микроскопия 2008
49 Секционен доклад, Е. Цанкова, Ст. Филипов, Г. Златева, П. Йотовски, Ц. Маринова, Е. Стоименова. А. Цанова, И. Минков, Е. Латева, Л. Спасов, Анализ на разултатите след прилагане на иновационни методи за обучение в Медицинския факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски" 2008
50 Секционен доклад, E. Tsankova, L. Spassov, G. Zlateva, E. Lateva, S. Philipov, P. Yotovski, E. Stoimenova. A. Tsanova, I. Minkov, D. Dardanov , Teaching innovations in faculty of medicine of Sofia University “St. Kliment Ohridski” 2008
51 Секционен доклад, H. Petkova, C. Vassilieff, E. Stoimenova, D. Bajdanova, Z. Lalchev, Spinning drop/bubble tensiometry of biosurfactants 2008
52 Секционен доклад, Емилия Стоименова, Изследване на повърхностноактивни свойства на бактериални рамнолипиди 2008
53 Секционен доклад, Е. Цанкова, Е. Стоименова. Ст. Рашкова, Една възможност за използването на есето в обучението по биология 2008
54 Секционен доклад, Е. Стоименова, Сн. Томова, 3. Иванова , Мултимедиен web базиран продукт по темата „Клетка - морфология" 2008
55 Секционен доклад, Е. Цанкова, Е. Стоименова, Т. Аргирова, Ст. Рашкова, Един модел на дидактическа игра „Фотосинтеза" 2007
56 Секционен доклад, А. Йорданова, Р. Вълчева Е. Стоименова. Р. Тодоров, 3. Лалчев, Повърхностно поведение на смесени монослоеве от фосфолипиди и специфичният сърфактантен протеин SP-C 2007
57 Секционен доклад, Емилия Стоименова, Сравнителен анализ на физикохимични показатели на бактериални културални среди 2007
58 Секционен доклад, Е. Цанкова - Костадинова, Ст. Рашкова, Е. Стоименова , Играта като възможност за реализиране на интердисциплинарните връзки 2007
59 Секционен доклад, E. Vasileva- Tonkova, E. Stoimenova, A.Sotirova, D. Galabova, Z. Lalchev, Effect of biosurfactants produced by Pseudomonas fluorescents on bacterial isolates from industrial water 2007
60 Секционен доклад, E. Stoimenova, D. Baidanova, A. Jordanova, E. Vasileva-Tonkova,.D. Galabova, C. Vasilieff, Z. Lalchev, Surface behavior of microbial biosurfactants studied by thin liquid films, spinning drop and Brewster angle microscopy 2007
61 Секционен доклад, Е. Цанкова, Е. Стоименова, Т. Аргирова, Ст. Рашкова , "Метаболизъм при човека” - модел на дидактическа игра по Биология и здравно образование 2007
62 Секционен доклад, Е. Стоименова. Е. Василева - Тонкова, А. Йорданова, Д. Гълъбова, 3. Лалчев, Изследване на физикохимични показатели на микробиални биосърфактанти по метода на тънките течни филми и „въртяща се капка” 2007
63 Секционен доклад, A. Jordanova, E. Stoimenova. R. Todorov, B. Tenchov, Z. Lalchev, BAM studies of the morphology changes of mixed lipid+Poloxamer 188 monolayers and formation of TLFs 2007
64 Секционен доклад, E. Stoimenova, A. Jordanova, E. Vasileva- Tonkova, J. Doumanov, D. Galabova, Z. Lalchev, Thin liquid films and BAM studies formed by nano dispersions of rhamnolipid and alveolar surfactant mixtures 2007
65 Секционен доклад, Е. Цанкова, Е. Стоименова. Т. Аргирова, С. Рашкова, Вариант на дидактическа игра в курса по биохимия във ВУЗ 2007
66 Секционен доклад, A.Jordanova, E. Stoimenova. B. Tenchov, Z. Lalchev, Brewster angle microscopy study of the structural changes in mixed lipid+poloxamer monolayers 2007
67 Секционен доклад, А. Йорданова, Е. Стоименова. X. Петкова, Р. Тодоров, 3. Лалчев, Влияние на сърфактантния протеин С върху повърхностното поведение на липидни монослоеве 2006
68 Секционен доклад, Е. Стоименова. Е. Василева - Тонкова, М. Иванова, Хр. Петкова, А. Йорданова, А. Сотирова, Д. Гълъбова и 3. Лалчев, Биофизични характеристики на бактериални биосърфактанти 2006
69 Секционен доклад, Е. Стоименова. М. Иванова, Хр. Петкова, А. Йорданова, 3. Лалчев , “Повърхностни свойства на биосърфактанти, продуцирани от щам на Bacillus cereus 2006
70 Секционен доклад, E. Vasileva - Tonkova. E. Stoimenova. A. Sotirova, D. Galabova, Z. Lalchev., Characterisation of bacterial isolates from industrial wastewater according to probable modes of hexadecane uptake 2006
71 Секционен доклад, A. Jordanova, R. Valtcheva, E. Stoimenova, G. A. Georgiev, D. Petkova, R. Todorov, Z. Lalchev , Effect of alveolar surfactant protein SP-C on the surface behavior of phospholipid monolayers at different phase state 2006
72 Секционен доклад, Е. Стоименова, Б. Тулева, Н. Христова, 3. Лалчев, Физикохимична характеристика на новоизолирани биосърфактанти от бактериален произход 2005
73 Секционен доклад, E. Vasileva-Tonkova, D. Galabova, E. Stoimenova, Z. Lalchev , Biosurfactants, produced by a newly isolated Pseudomonas fluorescens HW-6 during growth on hexadecane 2005
74 Секционен доклад, Е. Стоименова. Кр. Розенова, 3. Иванова, Тестово заверяване на упражнения по биохимия 2003
75 Секционен доклад, E. Stoimenova, M. Andonian, K. Rozenova. Z. Ivanova, Standartized tests in biochemistry 2003
76 Секционен доклад, Кр. Розенова, Е. Стоименова. 3. Иванова, Тестове за заверка на упражненията по биохимия 2003
77 Секционен доклад, E. Stoimenova. R. Cohen, D. Exerowa, Model studies of surface properties of rhamnolipid type microbial surfactants employing the foam film method. 2003
78 Секционен доклад, E. Stoimenova. B. Tuleva, N. Christova, Z. Lalchev, Biosurfactant (rhamnolipids) production by newly isolated bacterial strain and some of their physicochemical characteristics 2003
Учебно помагало
1 A. Tsanova, V. Stoyanova, E. Stoimenova, R. Todorov, A. Jordanova, Practical biochemistry for medical students, Second Revised Edition, ISBN:978-954-07-4859-7, St. Kliment Ohridski University Press 2019
2 Ася Цанова, Вишня Стоянова, Емилия Стоименова, Румен Тодоров, Албена Йорданова, Практически упражнения по биохимия за студенти по медицина, 2-ро редактирано издание, ISBN:978-954-07-4858-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2019
3 А. Цанова, В. Стоянова, Е. Стоименова, Р. Тодоров, А. Йорданова, ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ ПО БИОХИМИЯ ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА, Второ преработено издание, ISBN:978-954-07-4858-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ 2019
4 Asya Tsanova, Vishnya Stoyanova, Emilia Stoimenova, Roumen Todorov, Albena Jordanova, Practical Biochemistry for Medical Students, ISBN:978-954-07-4146-8, St. Kliment Ohridski University Press 2016
5 Ася Цанова, Вишня Стоянова, Емилия Стоименова, Румен Тодоров, Албена Йорданова, Практически упражнения по биохимия за студенти по медицина, ISBN:978-954-07-4145-1, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2016
6 Мариела Оджакова, Светла Петрова, Магдалена Чорбаджиева, Ивелин Панчев, Емилия Стоименова, Протоколна тетрадка по биохимия 2010