Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Гергана Христова

Researcher ID (Web of Science):AAM-4313-2021

ORCID ID:0000-0001-5604-2435
Дисертация д-р
Гергана Илиева Христова, Вариативен модел за обучение по геометрия на 9-10 годишни ученици, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. д-р Габриела Кирова 2018
Монография
Гергана Христова, Приложни аспекти на обучението по геометрия в трети клас, ISBN:978-954-07-5572-4, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2022
Научен проект
1 Гергана Христова, Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ „Повишаване компетентностите на студентите-педагози за преподаване на геометрично учебно съдържание”, Ръководител, 2021
2 Гергана Христова, Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ „Приложни аспекти на обучението по геометрия в III-IV клас“, Ръководител, 2019
3 Гергана Христова, Приложни аспекти на подготовката на студенти-педагози за работа с електронни ресурси, Член, , Номер на договора:80-10-170/16.04.2019 г 2019
4 Гергана Христова, Изследване възможностите на интерактивното обучение за подобряване академичните постижения на студентите-педагози, Член, , Номер на договора:80-10-39/17.04.2018 г. 2018
5 Гергана Христова, Изследване на резултатите от обучението по математика и природни науки в І - ІV клас, Член, , Номер на договора:80-10-194/ 2017 г. 2017
Статия в научно списание
1 Гергана Христова, Анализ на резултатите от проведено проучване за геометричните знания и умения, изучавани в началните класове, Педагогически и социални изследвания, том:1, брой:1, 2021, стр.:3-12, ISSN (online):ISSN 2738-8298 2021
2 Гергана Христова, Анализ на резултатите от проучване за геометричните знания и умения на студенти-педагози, Knowledge International Journal, том:47.2, 2021, стр.:351-357, ISSN (print):ISSN 2545-4439, ISSN (online):ISSN 1857-923X, Ref, Web of Science 2021
3 Гергана Христова, Текстови задачи в косвена форма в новите учебни комплекти по математика за трети клас, Knowledge International Journal, том:43.2, 2020, стр.:365-370, ISSN (print):ISSN 2545-4439, ISSN (online):ISSN 1857-923X, Ref, Web of Science 2020
4 Гергана Христова, Анализ на отношението на третокласници към проведено обучение с вариативни задачи по геометрия, Knowledge International Journal, том:30.2, 2019, стр.:417-421, ISSN (print):ISSN 2545-4439, ISSN (online):ISSN 1857-923X, Ref, Web of Science 2019
5 Гергана Христова, Електронни ресурси в обучението по математика за III клас, Knowledge International Journal, том:34.2, 2019, стр.:491-496, ISSN (print):ISSN 2545-4439, ISSN (online):ISSN 1857-923X, Ref, Web of Science 2019
6 Гергана Христова, Приложение на обучаващи компютърни презентации по геометрия за студенти-педагози, Knowledge International Journal, том:32.1, 2019, стр.:143-149, ISSN (print):ISSN 2545-4439, ISSN (online):ISSN 1857-923X, Ref, Web of Science 2019
7 Гергана Христова, Проучване мнението на студенти-педагози относно приложението на компютърни презентации по геометрия, Knowledge International Journal, том:35.2, 2019, стр.:685-691, ISSN (print):ISSN 2545-4439, ISSN (online):ISSN 1857-923X, Ref, Web of Science 2019
8 Гергана Христова, Вариативни задачи по геометрия за обучение на ученици от трети клас , Knowledge International Journal, том:28.3, 2018, стр.:997-1003, ISSN (print):ISSN 2545-4439, ISSN (online):ISSN 1857-923X, Ref, Web of Science 2018
9 Kirova, G., Aleksieva, L., Dushkov, I., Zafirova, L., Hristova, G., Measuring the Learning Outcomes in Mathematics at the End of Forth Grade (10-11 years old students), SocioBrains (International Scientific Refereed Online Journal), брой:39, 2017, стр.:68-82, ISSN (online):2367-5721, Ref, др.(ESJI, ISI) 2017
10 Гергана Христова, Овладяване на геометричния материал по математика в началото на трети клас, Knowledge International Journal, том:20.1, 2017, стр.:337-342, ISSN (print):ISSN 2545-4439, ISSN (online):ISSN 1857-923X, Ref, Web of Science 2017
11 Гергана Христова, Овладяване на геометричния материал по математикав края на трети клас, Електронно списание за наука, култура и образование, брой:8, 2017, стр.:80-84, ISSN (online):ISSN 2367-6396 2017
12 Гергана Христова, Проучване мнението на начални учители относно геометричния материал в учебното съдържание по математика за трети клас, Електронно списание за наука, култура и образование, брой:7, 2017, стр.:50-58, ISSN (online):ISSN 2367 - 6396 2017
Статия в поредица
1 Гергана Христова, Сравнителен анализ на самостоятелни работи в учебници по математика за трети клас, Годишник на СУ, брой:115, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:190-216, ISSN (print):2683-1074 2022
2 Гергана Христова, Анализ на резултатите от обучението по математика в края на трети клас, Годишник на СУ, брой:111, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:122-152, ISSN (print):2682-9622 2019
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Hristova, G., Netov, N., Utilization of Transformer-Based Language Models in Understanding Citizens’ Interests, Sentiments and Emotions Towards Public Services Digitalization, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Publisher:IOS Press, 2023, pages:1-13, ISSN (print):0922-6389, ISSN (online):1535-6698, Ref, SCOPUS, SJR (0.252 - 2022), SCOPUS Quartile: Q4 (2023) 2023
2 Гергана Христова, Типични грешки при разработване на план-конспект на урок по математика от студенти педагози, Образование и изкуства: Традиции и перспективи (сборник с доклади от Четвърта научно-практическа конференция с международно участие на ФНОИ), 2023, стр.:280-290, ISSN (print):978-954-07-5061-3, ISSN (online):978-954-07-5061-3, Ref 2023
3 Гергана Христова, Сравнителен анализ на самостоятелни работи в учебници по математика за втори клас, Образование и изкуства: Традиции и перспективи (сборник с доклади от Трета научно-практическа конференция на ФНОИ), 2022, стр.:329-347, ISSN (print):2738-8999, ISSN (online):2738-8999 2022
4 Габриела Кирова, Любка Алексиева, Иван Душков, Людмила Зафирова, Гергана Христова, Измерване на резултатите от обучението по математика в края на четвърти клас (10-11 годишни ученици), Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, том XXI D, Научни трудове от конференция „Иновации в образованието“, 27-29 октомври 2017 г., издателство:Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2017, стр.:856-874, ISSN (print):1314-6769, PhD 2017
5 Гергана Христова, Сравнителен анализ на учебното съдържание по геометрия за 9-10 годишни ученици, Есенни докторантски четения на Факултета по начална и предучилищна педагогика, 2016, стр.:184-197, ISSN (print):2534-9252 2016
6 Вергова, Г., Лалчев, З., Върбанова, М., ОБУЧАВАЩА КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО МАТЕМАТИКА НА ТЕМА МУЛТИПЛИКАТИВНИ СЪЕДИНЕНИЯ ЗА СТУДЕНТИ-ПЕДАГОЗИ, 120 години Софийски университет “Св. Климент Охридски” и развитие на педагогическата наука, Доклади на Шестата Есенна Научна Конференция на Факултета по Начална и Предучилищна Педагогика,, издателство:Веда Словена - ЖГ, 2008, стр.:206-210, ISBN:978-954-8846-04-02, MSc 2008
7 Вергова, Г., Лалчев, З., ОБУЧАВАЩА КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО МАТЕМАТИКА НА ТЕМА МНОЖЕСТВО ЗА СТУДЕНТИ-ПЕДАГОЗИ, Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България, Доклади на Петата Есенна Научна Конференция на Факултета по Начална и Предучилищна Педагогика, Китен, Септември 5-8, 2007, 2007, стр.:387-390, ISBN:978-954-8846-02-8, MSc 2007
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Гергана Христова, Типични грешки при разработване на план-конспект на урок по математика от студенти педагози 2023
2 Секционен доклад, Гергана Христова, Сравнителен анализ на самостоятелни работи в учебници по математика за втори клас 2022
3 Секционен доклад, Gergana Hristova, Geоmetry in everyday life 2018
4 Секционен доклад, Гергана Христова, Сравнителен анализ на учебното съдържание по геометрия за 9-10 годишни ученици 2016
Учебно помагало
1 Гергана Христова, Станислава Христова, Татяна Маринова, Тестове по математика за 4. клас Подготовка за национално външно оценяване, ISBN:9786192156572, Клет България ООД, София 2023
2 Гергана Христова, Станислава Христова, Татяна Маринова, Математика за 4. клас Подготовка за външно оценяване, ISBN:978-619-215-415-8, Клет България ООД, гр. София 2019