Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Павел Стойнов
Дипломна работа
1 Павел Тодоров Стойнов, Гръцката природа, история и култура - уникални фактори за развитие на туризма в Гърция, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. Цветан Тончев 2000
2 Павел Тодоров Стойнов, Теория на информацията и нейното приложение в един клас иконометрични модели, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:ст. н. с. Пламен Матеев 1997
3 Павел Тодоров Стойнов, Информационното общество - генезис и характеристики, Технически университет - София, Ръководител:доц. Мери Конакчиева 1994
Дисертация д-р
1 Павел Тодоров Стойнов, Усъвършенстване на анализа на риска от наводнения, УНСС, Ръководител:доц. д-р Пламена Златева 2017
2 Павел Тодоров Стойнов, Състояние и развитие на здравния туризъм в България, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. дгн Мария Воденска 2015
Монография
1 Stoynov, P., Моделиране на застрахователни и финансови пазари - монография в процес на редактиране с готовност за включване в конкурс за доцентура, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2019
2 Павел Стойнов, Адитивни процеси във финансите, ISBN:9789549440171, ПЕРУН-СПРИНТ, София 2018
3 Павел Стойнов, Моделиране и регулиране на финансови и застрахователни пазари, ISBN:9788549440218, ПЕРУН-СПРИНТ, София 2018
Научен проект
1 Павел Стойнов, Проект BG05M2OP001-2.002-0001 - Студентски практики. Финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Ръководител, Европейска комисия 2016
2 Павел Стойнов, Създаване на устойчив капацитет за прилагане на електронно дистанционно обучение за студентите от Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски", Член, Европейски социален фонд 2013
3 Павел Стойнов, Формиране на нова генерация от изследователи в областта на математиката, информатиката и компютърните науки чрез подкрепа на творческия и иновативен потенциал на докторанти, постодокторанти и млади учени във ФМИ на СУ, Член, Европейски социален фонд 2012
Научно ръководство
Павел Стойнов, Моделиране на изплатени щети по застраховка "Домашно имущество", СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Силвия Йорданова 2016
Редактор на издание нереферирано
1 Павел Стойнов, Journal of Financial and Actuarial Mathematics and Management, Редактор на издание нереферирано 2013
2 Павел Стойнов, Journal of International Economy and Business, Редактор на издание нереферирано 2013
3 Павел Стойнов, Financial and Actuarial Mathematics, Редактор на издание нереферирано 2011
4 Павел Стойнов, Globalization and Busines, Редактор на издание нереферирано 2011
Статия в научно списание
1 Stoynov, P., Switch-time distributions and processes, Pliska Studia Mathematica, том:30, 2019, стр.:201-214, ISSN (print):0204-9805 2019
2 Gotseva, D., Trifonov, R., Stoynov, P., Artificial Intelligence and Advanced Technologies. Case Studies from European research space., Computer and Communication Engineering, 2018 2018
3 Stoynov, P., Zlateva, P., Velev, D., An Approach for Modelling Inter-Arrival Time of Floods , International Journal of Innovation, Management and Technology, том:6, брой:4, 2015, стр.:267-271, Ref 2015
4 Stoynov, P., Laplace transform of time to default for a specific class reflected surplus processes with budget constraints., Стохастическая оптимизация в информатике, брой:1, 2013, стр.:144-152 2013
5 Stoynov, P., Sums of a special class generalized Stoynov distributions, Стохастическая оптимизация в информатике, брой:2, 2013, стр.:150-153 2013
6 Stoynov, P., The potential of Bulgarian SPA hotels to host natural hazards victims, Journal of the Geographical Institute Jovan Cvijic, SASA, том:63, брой:2, 2013, стр.:109-122 2013
7 Stoynov, P., Institutions, policies and efficiency in economies, The Young Economists Journal, University of Craiova, Faculty of Economy and Business Administration , брой:8, 2007, стр.:7-10 2007
8 Stoynov, P., New levels in development of balneology (in Bulgarian), Management and development of tourism, брой:4, 2006 2006
9 Stoynov, P., SPA-MORE – more health and beauty with the procedures of SPA+ (in Bulgarian), Management and development of tourism, брой:6, 2006 2006
10 Stoynov, P., A special case of wealth motion, Journal of Mathematical Sciences, том:121, брой:5, 2004, стр.:2692-2697 2004
11 Stoynov, P., An Approach to Wealth Modelling, Serdica Math. J., , том:29, брой:3, 2003, стр.:195-224 2003
12 Stoynov, P., Credit derivatives – deterministic and stochastic approach, Statistics, брой:5, 2002, стр.:19-34 2002
13 Stoynov, P., An approach for determining transition probabilities in system of credit ratings at credit risk modelling, Statistics, брой:1, 2001, стр.:76-84 2001
Статия в поредица
1 Stoynov, P., Some moments and likelihood function of a mixed Polya distribution, Annual of the FEBA, Sofia University, брой:12, 2014, стр.:289-295 2014
2 Stoynov, P., Some examples of Cox processes, Annual of the Faculty of Economics and Business Administration, Sofia University “St. Kliment Ohridski, брой:10, 2012, стр.:211-214 2012
3 Stoynov, P., An approach to corporate and assets default, Annual of the Faculty of Economics and Business Administration, Sofia University “St. Kliment Ohridski, 2011, стр.:231-236 2011
4 Stoynov, P., An improvement of Krippendorf model, Annual of the Faculty of Economics and Business Administration, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, 2009, стр.:223-226 2009
5 Stoynov, P., An example of estimating the parameters of special structured general wealth motion model (SSGWMM), Annual of the Faculty of Economics and Business Administration, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, 2007, стр.:133-146 2007
6 Stoynov, P., SPA+ is a unique chance for the balneological tourism not only in Bulgaria , Annual of the Faculty of Economics and Business Administration, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, , 2007, стр.:127-131 2007
7 Stoynov, P., The experience of SPA+ in Bulgaria, Annals of the University of Craiova, series: Economics – Craiova, Romania, брой:35, 2007, стр.:422-425 2007
8 Stoynov, P., The enlargement of the European union – processes, rules and prognoses, Annual of the Faculty of Economics and Business Administration, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, 2006, стр.:205-210 2006
9 Stoynov, P., Some properties of transition matrices, Annual of the Faculty of Economics and Business Administration, Sofia University “St. Kliment Ohridski” , 2004, стр.:105-111 2004
10 Stoynov, P., Some aspects of stock market modeling, Annual of the Faculty of Economics and Business Administration, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, 2003, стр.:285-293 2003
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Stoynov, P., Cellular neural networks and their applications, Proceedings of Sixth International Conference New Trends in the applications of Differential Equations in Science - NTADES'19, 2019, ISBN:978-0-7354-1904-9 2019
2 Stoynov, P., Financial models beyond teh classical Black-Scholes, Proceedings of Sixth International Conference New Trends in the applications of Differential Equations in Science - NTADES'19, 2019, ISBN:978-0-7354-1904-9 2019
3 Stoynov, P., Portuguese empire during the period 1415-1663 and its relations with China and Japan - a case of early globalization, Globalization: Business, Finance and Education, издателство:PERUN-SPRINT Publishing, 2018, стр.:115-126, ISSN (print):13144618 2018
4 Stoynov, P., The Chinese dynastic cycle - historical and quantitative overview, Financial and Actuarial Mathematics- 2018, 2018, ISSN (print):1314460X 2018
5 Stoynov, P., Development of health and cultural tourism in 21 century - three case studies: cultural routes, recovery residences and SPA+ products with cultural and recovery plug-ins, Proceedings of the International Conference Contemporary Tourism - Traditions and Innovations, 2017, стр.:444-452 2017
6 Stoynov, P., Zlateva, P., Velev, D., Zong, X., Modelling of Major Flood Arrivals on Chinese Rivers by Switch-Time processes, IOP Conference Series Earth and Environmental Science 68(1): 012006, 2017, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.187 - 2016), в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
7 Stoynov, P., Management of Economic Security, Globalization And Business - 2016, 2016, стр.:330-335 2016
8 Yordanova, S., Stoynov, P., Modelling non-life insurance claims, Financial and Actuaril Mathematics - 2016, 2016, стр.:119-130, MSc 2016
9 Stoynov, P., Security Systems and Security Management, Proceedings of the International Conference Contemporary Management Practices, издателство:Burgas Free University, 2016, стр.:237-242 2016
10 Stoynov, P., Switch Time family of distributions and processes and their applications to reflected surplus models, Annual of the FEBA, Sofia University, 2016, стр.:255-285 2016
11 Stoynov, P., Zlateva, P., A new approach to modelling claims due to natural hazards, Financial and Actuaril Mathematics - 2015, 2015, стр.:132-136 2015
12 Stoynov, P., Estimation of the number of the hotels related to health tourism in Bulgaria, Globalization And Business - 2014, 2014, стр.:17-25 2014
13 Stoynov, P., Stoynov processes of second kind - definitions and simulations, Financial and Actuaril Mathematics - 2014, 2014, стр.:3-12 2014
14 Stoynov, P., Stoynov processes - definition and simulations, Proceedings of the International Conference Financial and Actuarial Mathematics - FAM-2013, 2013, стр.:97-104 2013
15 Stoynov, P., A strategy for cooperation between two Bulgarian municipalities (in Bulgarian), Proceedings of Third International Conference “Tourism and Business-TB-2012”. In “Globalization: business, finance and education-GB-2012”, 2012, стр.:165-171 2012
16 Stoynov, P., China and India at the beginning of 21 century (in Bulgarian) , Proceedings of Second International Conference “Globalization: business, finance and education-GB-2012”. In “Globalization: business, finance and education-GB-2012”, 2012, стр.:421-434 2012
17 Stoynov, P., Creating national, ISO and CEN standards for tourism – a view point from Bulgaria, Proceedings of Second International Conference “Management in Health Tourism- MHT-2012”. In “Globalization: business, finance and education-GB-2012, 2012, стр.:128-140 2012
18 Stoynov, P., Motivation and feedback of the native visitors of Bulgarian SPA centers, Proceedings of the International Conference “Challenges for tourism in 21 century, издателство:University of National and World Economy, 2012, стр.:124-129 2012
19 Stoynov, P., Some properties of a special class distributions, Proceedings of the International Conference “Financial and Actuarial Mathematics-FAM-2012, 2012, стр.:102-106 2012
20 Stoynov, P., Sums of a special class distributions, Proceedings of the International Conference “Financial and Actuarial Mathematics-FAM-2012, 2012, стр.:3-7 2012
21 P. Stoynov, EU and the globalization challenges, Proceedings of First International Conference “Globalization: business, finance and education- GB-2011, 2011, стр.:9-31 2011
22 Stoynov, P., Mixed Negative Binomial distribution by weighted gamma mixing distribution, Proceedings of the Fortieth Spring conference of the Union of Bulgarian Mathematicians , 2011, стр.:327-331 2011
23 Stoynov, P., Parametric estimation of a distribution type by the method of moments, Proceedings of Fourth International conference “Financial and Actuarial Mathematics – FAM – 2011, издателство:PERUN-SPRINT PUBLISHING, 2011, стр.:102-106 2011
24 P. Stoynov, I. Christova –Balkanska, The effects of foreign direct investments and remittances on economic development in Bulgaria, Proceedings of First International Conference “Globalization: business, finance and education- GB-2011, 2011, стр.:154-165 2011
25 П. Т. Стойнов, Н. И. Крайнюков, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ: ПОДХОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНЕЧНЫХ АВТОМАТОВ, Некоторые вопросы математического моделирования дискретных систем, издателство:Тольятти, изд-во ТГУ, 2011, стр.:92-97 2011
26 Stoynov, P., Health tourism – definitions and current state in Bulgaria and abroad, Proceedings of First International Conference for PhD Candidates, 2010, стр.:136-142 2010
27 Stoynov, P., Minkova, L., Mixed Polya-Aeppli distributions and applications, Proceedings of Third International conference “Financial and Actuarial Mathematics – FAM – 2010”, издателство:PERUN-SPRINT PUBLISHING, 2010, стр.:21-28 2010
28 Stoynov, P., M. Mihaylov, Namibia – a promising destination, Proceedings of First International conference “Tourism and business – TB – 2010, издателство:PERUN-SPRINT PUBLISHING, 2010, стр.:9-13 2010
29 Stoynov, P., Negative binomial distributions and applications, Proceedings of Third International conference “Financial and Actuarial Mathematics – FAM – 2010” , издателство:PERUN-SPRINT PUBLISHING, 2010, стр.:12-20 2010
30 Stoynov, P., Negative binomial Levy processes and applications, Proceedings of Third International conference “Financial and Actuarial Mathematics – FAM – 2010, издателство:PERUN-SPRINT PUBLISHING, 2010, стр.:15-20 2010
31 Stoynov, P., About Cox processes and their application to insurance and finance, Proceedings of Second International conference “Financial and Actuarial Mathematics – FAM - 2009”, издателство:PERUN-SPRINT PUBLISHING, 2009, стр.:45-47 2009
32 Stoynov, P., Applications of geographic information systems and stochastic methods in the research of global changes, Proceedings of Fourth International Conference “Global Changes and Problems. Theory and Practice” (20-22.04.2007, Sofia, Bulgaria), издателство:“St. Kliment Ohridski” University Press, 2008, стр.:166-167 2008
33 Stoynov, P., Some approaches to choosing filtrations in default time modeling, Proceedings of First International conference “Financial and Actuarial Mathematics – FAM -2008”, издателство:PERUN-SPRINT PUBLISHING, 2008, стр.:43-48 2008
34 Stoynov, P., Some approaches to constructing default times, Proceedings of First International conference “Financial and Actuarial Mathematics – FAM - 2008” (20-22.09.2008, Sofia, Bulgaria), 2008, стр.:49-53 2008
35 Stoynov, P., Software Packages in Science and Economy, Proceedings of the First international scientific conference “Informatics in scientific knowledge”, 2006, стр.:233-236 2006
36 Stoynov, P., An approximation of the square root of transition matrices, Proceedings of the Thirty Third Spring conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, 2004, стр.:180-183 2004
37 Stoynov, P., Wealth Motion Models – Some Examples, Proceedings of the First International Conference “Mathematics and Informatics for Industry” (MII-2003), 2003, стр.:367-379 2003
38 Stoynov, P., Stochastic modeling in Finance, Applications of Mathematics in Engineering and Economics’27, редактор/и:Cheshankov, B. and M. Todorov, издателство:Heron Press, 2002, стр.:424-434 2002
39 Stoynov, P., Pricing financial instruments using Ito formula, Proceedings of the Conference with International Participation “Economics in the countries in transition” , 2001, стр.:131-134 2001
40 Stoynov, P., Some procedures for pricing credit derivatives, Proceedings of the Conference with International Participation “Economics in the countries in transition” , 2001, стр.:135-141 2001
41 Stoynov, P., Stock markets – prediction and portfolio choice, Applications of Mathematics in Engineering and Economics’26, редактор/и:Cheshankov, B. and M. Todorov, издателство:Heron Press, 2001, стр.:194-203 2001
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Павел Стойнов, Security, technologies and economic competitiveness 2017
2 Секционен доклад, Павел Стойнов, Analysis of war-related risk - case study of Syrian Civil war 2016
3 Секционен доклад, Павел Стойнов, СПА туризъм в планинските райони на България 2013
4 Секционен доклад, Павел Стойнов, A class of counting processes 2013
5 Секционен доклад, Павел Стойнов, Polya-Aeppli-Lindley process 2013
6 Секционен доклад, Павел Стойнов, Methodology of tourism surveys 2013
Учебно помагало
1 Stoynov, P., Ръководство за упражнения по теория на вероятностите, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2015
2 Stoynov, P. , Manual of actuarial mathematics (in Bulgarian), Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Sofia, Рецензирано 2011
3 Stoynov, P., Manual of statistics (in Bulgarian), Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Sofia, Рецензирано 2006