Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. доктор на науките Божидар Ангелов
Глава от книга
1 Божидар Ангелов, Предговор В: Енгелс-Критидис, Р. Пословиците и поговорките в образователното взаимодействие с български деца, живеещи в чужбина., ISBN:ISBN 978-954-07-3548-1, УИ “Св. Климент Охридски”, София, Ref, Рецензирано 2013
2 Б. Ангелов, Татяна Борисова, Розалина Енгелс, и др., Методически насоки за работа по образователно направление "Български език и литература" - "Приятели с буквите". В: Приятели с учителите (подготвителна група. Книга за учителя към образователна система "Приятели" - с. 15-97, COBISS.BG-ID 1230070756, ISBN:978-954-426-779-7., ИК Анубис, София, Рецензирано 2008
3 Божидар Ангелов, Димитър Гюров, Весела Гюрова, Мария Баева, Тодорка Игнатова, Подготовка на децата за училище, ISBN:01/9534122231/4714-2-89, Народна просвета, София, Рецензирано 1989
Глава от монография
1 Божидар Ангелов, Данаил Данов, Светослав Ангелов, Живко Рачев, Десислава Начева, Боряна Василева, Марияна Златкова, Комуникативна компетентност-езикови и медийни измерения,В: Теоретични аспекти и приложни изследвания в областта на медийната педагогика, ISBN:976-954-07-4960-0, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2020
2 Емилия Караминкова-Кабакова, Адриан георгиев, Божидар Ангелов, Пенка Вълчева, Севдалина Витанова , Галина Георгиева, Людмила Зафирова, Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова, Любен Витанов, Книга за учителя - методическо ръководство за работа в детската градина по образователно направление „Музика“ от поредицата „Чуден свят“ за III подготвителна възрастова група 5-6 годишни деца , ISBN:ISBN 978-954-01-3547-2, Просвета, София 2017
Друго (научно-популярни и др. под.)
Божидар Михайлов Ангелов, Предговор, В:Говорят на други езици. Увод в педагогическата социолингвистика, автор: Т. Шопов, София, 2011., УИ "Св. Климент Охридски" 2011
Книга
1 Лаура Димитрова, Явор Грънчаров, Христина Белева, Божидар Ангелов, Стефан Алтъков, Снежина Бисерова, Катедра Визуални изкуства – Лаура Димитрова - съставител и автор на текста, Божидар Ангелов - автор на встъпително слово, Стефан Алтъков - автор на встъпително слово, Снежина Бисерова - консултант по графичен дизайн, Явор Грънчаров - графичен дизайн, дизайн на корица, Христина Белева - преводач. Изданието е на два езика - български и английски., ISBN:978-954-07-4871-9, УИ „Св. Климент Охридски“, София, Рецензирано 2019
2 Божидар Ангелов, Езикът-средство за общуване и обект на изучаване,В: Анна Савова Георгиева,Подготовка по български език на ученици мигранти (методически аспекти)., ISBN: 978-954-400-898-7., Фабер,Велико Търново, Велико Търново, Ref, Рецензирано 2013
3 Божидар Ангелов, Комуникативни аспекти на ранното чуждоезиково обучение,второ издание 2013. , УИ “Св. Климент Охридски”, София, Ref, Рецензирано 2013
4 Божидар Ангелов, Медийна и комуникативна компетентност,второ издание, УИ СУ "Св.Климент Охридски", София, Ref, Рецензирано 2011
5 Баева, Мария, Божидар Ангелов, Пламен Макариев, Сийка Чавдарава-Костова, Лучия Ангелова, Възможности на занималнята в контекста на интеграцията на учениците от етнически малцинства, ISBN:978-954-400-114-8, ФАБЕР, Велико Търново, Ref, Рецензирано 2009
6 Божидар Ангелов, Медийна и комуникативна компетентност,Интегративни функции на масовата комуникация за изграждане на комуникативна компетентност, ISBN:978-954-07-2624-3, УИ "Св. Климент Охридски", София, Ref, Рецензирано 2008
7 Божидар Ангелов, Комуникативни аспекти на ранното чуждоезиково обучение. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007 – 168 с. , УИ “Св. Климент Охридски”, София, Ref, Рецензирано 2007
8 Божидар Ангелов, Медийна и комуникативна компетентност, ISBN:978-954-07-2667-0, СУ "Св. Кл. Охридски", София, Ref, Рецензирано 2007
9 Лучия Ангелова, Божидар Ангелов, Основи на педагогическата компетентност, СУ "Св. Кл. Охридски", София, Ref, Рецензирано 2007
10 Божидар Ангелов, Педагогически аспекти на масовата комуникация, СУ "Св. Кл. Охридски", София, Ref, Рецензирано 2005
11 Татяна Борисова, Б. Ангелов, и др., Книга за учителя "Анубис" за подготвителна група/клас в детската градина и в училище. - 123с. COBISS.BG-ID 1044371940, ISBN:954-426-593-7., ИК Анубис, София, Рецензирано 2003
12 Божидар Ангелов, Лучия Ангелова, Детето и светът, Просвета, София, Рецензирано 1993
Монография
1 Божидар Ангелов, ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ - РЕТРОСПЕКЦИЯ, СЪСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОМЕНИ, ISBN:978-954-07-4713-2, УИ “Св. Климент Охридски”, София, Ref, Рецензирано 2019
2 Божидар Ангелов, Медийна и комуникативна компетентност (основи на медийната педагогика), ISBN:978-954-07-4363-8, УИ “Св. Климент Охридски”, София, Рецензирано 2016
3 Албена Чавдарова, Божидар Ангелов, Весела Гюрова, Димитър Гюров, Клавдия Сапунджиева, Лучия Ангелова, Мария Баева, Пламен Макариев, Сийка Чавдарова-Костова, Вероника Вълканова, Педагогическа дейност в мултикултурна среда,Фабер, ISBN, 978-954-400-245-9, ISBN:978-954-400-245-9, ФАБЕР, Велико Търново, Ref, Рецензирано 2010
Научно ръководство
1 Божидар Ангелов, Мениджмънт на образователните институции в Европейския съюз и критерии на развитие : Сравнителен макро-икономически анализ, СУ "Св.Климент Охридски" дисертация д-р:Димитриос Георгиос Гакопулос 2019
2 Божидар Ангелов, Развитие на металингвистични и специфични комуникативни компетенции при студенти от специалност „Предучилищна педагогика с чужд език“, СУ "Св.Климент Охридски" дисертация д-р:Христина Николаева Белева 2019
3 Божидар Ангелов, Учене, образователна култура и езиково обучение на учениците чрез социално поведение след неотдавнашната финансова криза в Гърция, СУ "Св.Климент Охридски" дисертация д-р:Константинос Георгиос Ригас 2019
4 Божидар Ангелов, Училищно ръководство и включване в гръцките държавни училища, СУ "Св.Климент Охридски" дисертация д-р:Евдоксия Йоанис Сиолу 2019
5 Божидар Ангелов, Традиции и стереотипи при формиране основите на националния характер в предучилищна възраст (Сравнителен анализ на семейните модели на възпитание в България и Германия), СУ "Св.Климент Охридски" дисертация д-р:Диана Здравкова Андонова 2017
Статия в научно списание
1 Luchia Angelova, Bojidar Angelov, The Art Through the Media in the Conditions of the COVID-19 Pandemic , Postmodernism Problems , vol:Vol 11, issue:No 1, 2021, pages:24-34, ISSN (print):ISSN: 1314-3700, doi:https://doi.org/10.46324/PMP2101076, Ref 2021
2 Лучия Ангелова, Божидар Ангелов, МЕДИИ, ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛНО ОБЩУВАНЕ, Образование и технологии, том:1, брой:11, 2020, ISSN (print):ISSN 1314-1791 (PRINT), ISSN (online):ISSN 2535-1214 (ONLINE ), ISBN:ISSN 2535-1214, doi:DOI: http://doi.org/10.26883/2010.201.2167, Ref, Web of Science 2020
3 Лучия Ангелова, Божидар Ангелов, Медии и изкуство, Образование и технологии, том:1, брой:10, 2019, стр.:22-26, ISSN (print):1314-1791, ISSN (online):2535-1214, Ref, Web of Science 2019
4 Лучия Ангелова, Божидар Ангелов, МЕДИИ И ИЗКУСТВО, Образование и технологии, брой:10, 2019, ISSN (print):ISSN 1314-1791 (PRINT), ISBN:ISSN 2535-1214 , doi:DOI: http://doi.org/10.26883/2010.191.1374, Ref, Web of Science 2019
5 Божидар Ангелов, Лучия Ангелова, Медийна и дигитална компетентност в контекста на играта. , Образование и технологии, , том:1, брой:№ 9, 2018, стр.:28-36, ISSN (print):1314-1791, ISSN (online):2535-1214, Ref 2018
6 Божидар Ангелов, Лучия Ангелова, Играта – необятна научна територия., Електронно списание за наука, култура и образование, ФНПП, СУ „Св. Климент Охридски“, брой:№ 3, 2015, Ref 2015
7 Божидар Ангелов, Лучия Ангелова, Group Dynamics in Play and Games among Pre-school Children , Journal of Preschool and Elementary School Education, брой:№ 3, 2013, стр.:13-26, Ref 2013
8 Божидар Ангелов, Езикът и речта в контекста на семейството. – сп. Предучилищно възпитание, 2011, № 4, с. 10-14. , Предучилищно възпитание, брой:№ 4, 2011, стр.:10-14, Ref 2011
9 Божидар Ангелов, Тодорка Велинова, Весела Гюрова, Михаела Рачева, Игрово-образователното пространство като «отворена» среда за компетенциите на децата. - Годишно научно-методическо списание „Иновации в обучението и познавателното развитие“, бр. 2, 2011, Бургас., „Иновации в обучението и познавателното развитие“, брой:№ 2, 2011, Ref 2011
10 Божидар Ангелов, Предучилищно образование – тенденции по оста „ минало-настояще”, В:Предучилищно възпитание, кн.6,2008., Предучилищно възпитание, брой:№ 6, 2008, Ref 2008
11 Божидар Ангелов, Проблеми на педагогическата компетентност. – сп. Предучилищно възпитание, 2007, № 3, с. 23-26. , Предучилищно възпитание, брой:№ 3, 2007, стр.:23-26, Ref 2007
12 Божидар Ангелов, Висшето образование на студентите педагози – проблеми, постижения и тенденции за развитие, Предучилищно възпитание, брой:№ 1, 2005, стр.:3-15, Ref 2005
13 Божидар Ангелов, Овладяване на езика и развитие на речта в предучилищна възраст, Предучилищно възпитание, брой:№ 1, 2004, стр.:2-6, Ref 2004
14 Божидар Ангелов, Владимир Стойчев, Маргарита миленова, Детско общество,творчество,Интернет общество:Критически анализ и опит за оценка , Предучилищно възпитание, брой:№ 6-7, 2003, стр.:5-18, Ref 2003
15 Д. Казакова, Н. Петкова, Б. Ангелов, Клинично проучване на Nyolol 0,1% при лечение на пациенти с откритоъгълна глаукома, Български офталмологичен преглед, брой:1, 2001, стр.:14-15 2001
16 Божидар Ангелов, Мултимедията, играта и играчките в социокултурната среда на децата, Предучилищно възпитание, брой:№ 6, 2001, стр.:3-14, Ref 2001
17 Божидар Ангелов, Овладяването на езика – между индивидуалността и билингвизма, Предучилищно възпитание, брой:№ 1, 2001, стр.:16-21, Ref 2001
18 Божидар Ангелов, Лучия Ангелова, Ролята на изкуството и езика при преодоляване на познавателния егоцентризъм , Дом,дете,детска градина, брой:№ 2, 2001, стр.:8-12, Ref 2001
19 Г. Христакудис, В. Вълчев, С. Русев, Б. Ангелов, Микрокомпютърна система за измерване кинетичните параметри на полупроводници, Стандарти и Качество, том:1, 1985, стр.:36-0, Ref 1985
Статия в поредица
Божидар Ангелов, Весела Гюрова, Димитър Гюров,, Екатерина Йорданова, Илка Гутуранова, Лучия Малинова, Мария Баева, Игрови и образователни технологии на овладяване на чужд език в предучилищна възраст (с.178-185).В колективна студия "Модели на образователни стратегии за чуждоедзиково обучение в предучилищна възраст", УИ, ISBN 0861-8216 , Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски", том:Факултет по начална и предучилищна педагогика, брой:91, издателство:Университетско издателство СУ, 2001, стр.:151-205, ISBN:0861-8216, Ref 2001
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Лучия Ангелова, Божидар Ангелов, ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СМИ И ИСКУССТВОМ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19, NEW HORIZONS OF TRAINING AND EDUCATION IN THE GLOBAL EDUCATIONAL SPACE, Publisher:Казак Университетi 2021, 2021, pages:167-173, Ref, Web of Science, International 2021
2 Лучия Ангелова, Божидар Ангелов, ДИАГНОСТИКАТА НА ГОТОВНОСТТА ЗА УЧИЛИЩЕ – ИСТИНИ,МИТОВЕ И РЕАЛНОСТ, ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА:ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ, редактор/и:МиленЗамфиров,Маргарита Бакрачева и др., издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:57-65, ISBN:ISBN: 978-954-07-5061-3, в сътрудничество с чуждестранни учени 2020
3 Лучия Малинова, Божидар Ангелов, Ролята на медиите и изкуството в условията на пандемията COVID 19, ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ - ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ, издателство:АЙ АНД БИ, 2020, 2020, стр.:16-19, ISSN (print):ISSN: 2534-9317, ISSN (online):ISSN: 2534-9317, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2020
4 Лучия Ангелова, Божидар Ангелов, Михаела Рачева, МЕДИИ, ИЗКУСТВО, КОГНИТИВНА ТЕРАПИЯ , ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ - ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ, издателство:АЙ АНД БИ, 2019, 2019, стр.:6-9, ISBN:2534-9317, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
5 Божидар Ангелов, Децата и медиите, Децата и медиите, редактор/и:Веселина Стоянова,Данаил Данов, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:15-17, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
6 Божидар Ангелов, Научно-преподавателската дейност на проф. д-р Елена Русинова. – В: Децата и творчеството. Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Елена Русинова (под ред. на доц. д-р Розалина Енгелс-Критидис), Научно-преподавателската дейност на проф. д-р Елена Русинова. – В: Децата и творчеството. Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Елена Русинова (под ред. на доц. д-р Розалина Енгелс-Критидис), издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2018, ISBN:ISBN 978-954-07-4407-0, Ref 2018
7 Божидар Ангелов, Розалина Енгелс, Оценъчно,научно-преподавателска дейност на Елена Русинова, Децата и творчеството, редактор/и:Розалина Енгелс, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:59-61, ISBN:978-954-07-4407-0, Ref 2018
8 Лучия Ангелова, Божидар Ангелов, ИЗКУСТВОТО И МАСОВИТЕ КОМУНИКАЦИИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ, „50 години ВТУ”, издателство:УИ „Св. Св. Кирил и Методий, 2015, Ref 2015
9 Божидар Ангелов, Лучия Ангелова, Педагогика на масовата и художествената комуникация като професионални компетентности в образованието, Дидактически основи на изследователския подход в обучението, том 1, издателство:ЮЗУ,Благоевград, 2014, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
10 Божидар Ангелов, 130 години предучилищно образование в България – тенденции, предизвикателства и един друг поглед, В:Детската градина – отговорност за бъдещето, Враца, 2012., Детската градина – отговорност за бъдещето, 2012, Ref 2012
11 Лучия Ангелова, Божидар Ангелов, Поглед назад – образование, култура, игра. , „130 години предучилищно образование в България“, издателство:УИ „Св. Св. Кирил и Методий, 2012, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2012
12 Божидар Ангелов, Ключови компетентности, педагогически компетентности, комуникативна компетентност – предучилищно образование, Четвърта национална конференция по предучилищно възпитание, издателство:МОН, 2011, стр.:7-14, Ref 2011
13 Божидар Ангелов, 120 години висше педагогическо образование. Проблеми, постижения и тенденции за развитие по оста ”минало-настояще”. , 120 години СУ ”Св. Кл. Охридски” и развитие на педагогическата наука, издателство:Веда Словена – ЖГ, 2008, стр.:17-24, Ref 2008
14 Божидар Ангелов, 125 години предучилищно образование – състояние, тенденции, предизвикателства и промени. София, Веда Словена – ЖГ, 2007, с. 21 – 31. , Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно възпитание в България, издателство:Веда Словена – ЖГ, 2007, стр.:21-31, Ref 2007
15 Божидар Ангелов, Аспекти на педагогическата компетентност, Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция , издателство:Веда Словена – ЖГ, 2006, стр.:70-78, Ref 2006
16 Божидар Ангелов, Лучия Ангелова, Приказният свят на Андерсен в условията на масовата и художествената комуникация , 200 години Ханс Кристиян Андерсен. Образователни постижения и творчество , издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2006, стр.:18-28, Ref 2006
17 Божидар Ангелов, Качеството на образование – практическа реализация на идеи, Осигуряване и оценяване качеството на обучение , издателство:Веда Словена – ЖГ, 2005, стр.:23-29, Ref 2005
18 Божидар Ангелов, Детско общество – интернет общество(Критичен анализ и опит за оценка), 120 години предучилищно възпитание : юбилеен сборник, Велико Търново , издателство:Слово, 2004, стр.:240-246, Ref 2004
19 Татяна Борисова, Божидар Ангелов, За някои идеи, заложени в помагалата за задължителна подготвителна група "Приказно пътуване към буквите"., Съвременни предизвикателства на прага на детската градина-училище., издателство:Фабер, 2004, стр.:103-111, ISBN:954-439-803-1 2004
20 Божидар Ангелов, Културни и педагогически аспекти на съвременните информационни технологии, Обучение и възпитание в нач. училища, детските градини и спец. училищни заведения , издателство:Веда Словена – ЖГ, 2004, стр.:249-253, Ref 2004
Студия в поредица
1 Божидар Ангелов, Лучия Ангелова, Мария Баева, Тодор Шопов, Проблеми на ранното чуждоезиково обучение, част 3. В. Търново, 2006., Проблеми на ранното чуждоезиково обучение, брой:№ 3, издателство:Фабер,Велико Търново, 2006, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2006
2 Божидар Ангелов, Лучия Ангелова, Мария Баева, Тодор Шопов, Проблеми на ранното чуждоезиково обучение, част 2, Проблеми на ранното чуждоезиково обучение, брой:№ 2, издателство:Фабер,велико Търново, 2004, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2004
3 Весела Гюрова, Димитър Гюров, Говорна флексибилност и образователна стратегия, Игрово-образователни технологии и ранно чуждоезиково обучение, педагогически функции на чуждоезиковото игрово взаимодействие (студия - с.75-с.103)в Книга Проблеми на ранното чуждоезиково обучение, Б. Ангелов, Весела Гюрова, Димитър Гюров и др.част първа, Фабер, с.72 -104 ISBN 954-775-099-2, Велико Търново, Проблеми на ранното чуждоезиково обучение., брой:№ 1, издателство:Фабер,Велико Търново, 2002, стр.:72-104, ISBN:954-775-099-2, Ref 2002
4 Димитър Гюров, Весела Гюрова, Божидар Ангелов, Лучия Малинова, Мария Баева, Модели за ранночуждоезиково обучение в детството (с.54-с.72), Аспекти на включване нато на ранното чуждоезиково обучение в образователните програми(с.72 -с. 84).,в Проблеми на ранното чуждоезиково обучение, Б. Ангелов, Весела Гюрова, Димитър Гюров и др.част първа, Фабер, ISBN 954-775-099-2, Велико Търново, Проблеми на ранното чуждоезиково обучение, брой:1, издателство:Faber, 2002, стр.:54-84, ISBN:954-775-099-2, Ref, PhD 2002
5 Мария Баева, Д. Гюров, Л. Малинова, Б. Ангелов, Модели на образователни стратегии за чуждоезиково обучение в предучилищна възраст , Годишник СУ “Св. Кл. Охридски”. Фак. нач. и предуч. педаг., брой:т. 91, издателство:СУ “Св. Кл. Охридски”, 2001, стр.:151-205 2001
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Лучия Ангелова, Божидар Ангелов, Димитър Кр. Димитров - ретроспекция или поглед в бъдещето, Димитър Кръстев Димитров-Мастера,био-библиография, редактор/и:Райна Захариева, издателство:Изкуства, 2019, стр.:48-67, Ref 2019
2 Лучия Ангелова, Божидар Ангелов, Изкуство и медии - динамика на аудиторията., Съвременни тенденции в предучилищното образование, редактор/и:Мария Чинкова-Стаматова, издателство:БОН,Благоевград, 2019, стр.:49-60, ISSN (print):2367-5284, ISSN (online):2367-5284, Ref 2019
3 Божидар Ангелов, Play/Games and Media in Preschool Age. Specific Issues of Contemporary Preschool Education in Bulgaria and Slovakia, Specific Issues of Contemporary Preschool Education in Bulgaria and Slovakia. , редактор/и:B. Angelov, R. Engels-Kritidis, D. Kostrub, & Robert Osaďan (Eds.), издателство:Sofia: “St. Kliment Ohridski” University Press , 2018, стр.:9-24, ISBN:978-954-07-4388-2, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
4 Божидар Ангелов, Данаил Данов, Михаела Рачева, Media Literacy of 6–7 Year Olds in the Process of Pedagogical Interaction in Preparatory Group/1st Class. , Views of Contemporary Preschool and Primary Education in Bulgaria and Slovakia, редактор/и:R. Engels-Kritidis, B. Angelov, D. Kostrub, & Robert Osaďan (Eds.) , издателство:Brno: Paido, 2016, стр.:397-416, ISSN (print):ISBN 978-80-7315-261-1, ISBN:ISBN 978-80-7315-261-1, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
5 Божидар Ангелов, Лучия Ангелова, Една ретроспекция или още веднъж за играта. , Диалог на педагогическите компетенции, издателство:УИ „Св. Св. Кирил и Методий, 2012, стр.:26-49, Ref 2012
6 Божидар Ангелов, Интеркултурна компетентност в условията на масовата комуникация – педагогически измерения , Педагогическа дейност в мултикултурна среда, издателство:Фабер, Велико Търново, 2010, стр.:108-146, Ref 2010
Съставителска дейност
1 Радослав Пенев, Мария Баева, Божидар Ангелов, Квалификация и добри педагогически практики. Втора част. Кръгла маса, ISBN:978-854-92368-4-2, София, Рецензирано 2020
2 Радослав Пенев, Божидар Ангелов, Мария Баева, Квалификация и добри педагогически практики. Първа част. Кръгла маса. , ISBN:978-854-92368-4-2., София, Рецензирано 2019
3 Божидар Ангелов, Розалина Енгелс-Критидис, Specific Issues of Contemporary Preschool Education in Bulgaria and Slovakia. Sofia: “St. Kliment Ohridski” University Press, 2018, 462 p., 2018 , ISBN:978-954-07-4388-2, УИ “Св. Климент Охридски”, София, Рецензирано, International 2018
4 Розалина Енгелс-Критидис, Божидар Ангелов, Views of Contemporary Preschool and Primary Education in Bulgaria and Slovakia, 476 p., Brno: Paido, 2016, ISBN 978-80-7315-261-1. , ISBN:978-80-7315-261-1. , Brno: Paido, Brno, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
5 Божидар Ангелов, Нихело Немо, Легенди за Рим. Етюди от Италия, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2010. , УИ “Св. Климент Охридски”, София, Ref, Рецензирано 2010
6 Божидар Ангелов, Люба Коспартова, Йохан Хайнрих Песталоци. Лебедова песен, ФНПП, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2007. , УИ “Св. Климент Охридски”, София, Ref, Рецензирано 2007
7 Божидар Ангелов, Люба Коспартова, Йохан Хайнрих Песталоци. Моите възпитателни опити, ФНПП, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2007. , УИ “Св. Климент Охридски”, София, Ref, Рецензирано 2007
8 Божидар Ангелов, Люба Коспартова, Ян Амос Коменски. Велика дидактика, ФНПП, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2007. , УИ “Св. Климент Охридски”, София, Ref, Рецензирано 2007
Учебник
1 Божидар Ангелов, Пенка Вълчева, Теория и методика на обучението по български език и литература в предучилищна възраст, ISBN:978-954-07-5161-0, УИ "Св. Климент Охридски", София, Ref, Рецензирано 2021
2 Ангелов, Б. , Вълчева, П., ...., Витанов, Л., и др., Книга за учителя : Втора възрастова група : 4-5 години, ISBN:978-954-01-3799-5, Просвета, София, Рецензирано 2018
3 Ангелов, Б., Вълчева, П., .....„, Витанов, Л., и др., Книга за учителя : Първа възрастова група : 3-4 години , ISBN:978-954-01-3798-8, Просвета, София, Рецензирано 2018
4 Ангелов, Б., Вълчева, П., ...., Витанов, Л., и др., Книга за учителя : Четвърта подготвителна възрастова група : 6 -7 години, ISBN:978-954-01-3548-9, Просвета, София, Рецензирано 2018
5 Ангелов, Б., Вълчева, П., ....., Витанов, Л., и др., Книга за учителя III подготвителна възрастова група 5-6 години , ISBN:978-954-01-3547-2, Просвета, София, Рецензирано 2018
6 Божидар Ангелов, Любен Витанов, Адриан Георгиев, Пенка Вълчева, Галина Георгиева, Севдалина Витанова, Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова, Людмила Зафирова, Емилия Караминкова-Кабакова, Книга за учителя. Чуден свят. I възрастова група (3 – 4 г.), ISBN:ISBN: 978-954-01-3798-8, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2018
7 Божидар Ангелов, Любен Витанов, Адриан Георгиев, Чуден свят. Игри по всички образователни направления. 5 - 6 г., ISBN:ISBN: 978-954-01-3544-1, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2018
8 Божидар Ангелов, Любен Витанов, Адриан Георгиев, Чуден свят. Игри по всички образователни направления. 6 - 7 г., ISBN:ISBN: 978-954-01-3545-8, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2018
9 Гюрова, В., Д. Гюров, Л. Малинова, Б. Ангелов, М. Баева, Л. Пенева, Р. Пенев, Р. Енгелс, Л. Спиридонова, М. Стоянова, Г., Михайлова, Втори учебен свитък за едногодишно специализирано обучение (ЕСО) във висши училища с цел придобиване на допълнителна квалификация/преквалификация Детски учител/Начален учител - „Мобилност на педагога и модулна интеракция в единната система „детска градина – начално училище“: Модулно институционално образование на децата в детската градина , ISBN:978-954-07-3624-2, МОН, София, Рецензирано 2014
10 Гюрова, В., Д. Гюров, Л. Малинова, Б. Ангелов, М. Баева, Л. Пенева, Р. Пенев, Енгелс-Критидис, Р., Лора Спиридонова, Г. Михайлова; М. Стоянова, Модулно институционално образование на децата в детската градина. Втори учебен свитък „Детски учители“ – за едногодишно специализирано обучение във висши училища с цел придобиване на допълнителна квалификация/преквалификация за детски/начален учител (по проект BG051РО001-3.03-0001), ISBN:978-954-07-3624-2, УИ „Св. Климент Охридски“. , София, Рецензирано 2014
11 Витанова, Н., Ангелов, Б., Борисова, Т, Енгелс, Р., и др., Примерно годишно разпределение за втора група. – В: Приятели с учителите (втора група). Книга за учителя към образователна система „Приятели”, (приложение, 76 стр.), ISBN:978-954-426-839-8, ИК „Анубис”, София, Рецензирано 2010
12 Лучия Ангелова, Божидар Ангелов, Розалина Енгелс, Татяна Борисова, Надежда Витанова, Катя Гетова, Приятели с учителите. В помощ на детския учител - подготвителна група, ISBN:978-954-426-779-7, АНУБИС, София, Рецензирано 2010
13 Божидар Ангелов, Татяна Борисова, Розалина Енгелс, Лучия Ангелова, Надежда Витанова, Катя Гетова, Приятели с учителите. В помощ на детския учител - трета подготвителна група, ISBN:978-954-426-816-9, АНУБИС, София, Рецензирано 2009
14 Божидар Ангелов, Лучия Ангелова, Мария Баева, Тодор Шопов, Университетски курс по ранно чуждоезиково обучение/ Състав. Т. Шопов и др. – София: Унив. изд.”Св. Кл. Охридски”, 2008 – 442 с. , УИ “Св. Климент Охридски”, София, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2008
15 Димитър Гюров, Весела Гюрова, Божидар Ангелов, Лучия Малинова, Маргарита Миленова, Мария Баева, Стефан Желязков, Тодорка Велинова, Модели за ранночуждоезиково обучение в детството (с.54-с.72), Аспекти на включване нато на ранното чуждоезиково обучение в образователните програми(с.72 -с. 84).,в Проблеми на ранното чуждоезиково обучение, Б. Ангелов, Весела Гюрова, Димитър Гюров и др.част първа, Фабер, ISBN 954-775-099-2, Велико Търново, ISBN:954-775-099-2, Faber, Велико Търново, Рецензирано 2002
Учебно помагало
1 Божидар Ангелов, Поли Рангелова, Радка Иванова, Ежко и буквите,успешна подговка за 1.клас, ISBN:978-954-01-4079-7, Просвета-София, София, Рецензирано 2020
2 Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова, Портфолио на детето, 3 – 4 години | Чуден свят. Околен свят, „Просвета – София“ АД, София 2018
3 Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова, Портфолио на детето, 4 – 5 години | Чуден свят. Околен свят, „Просвета – София“ АД, София 2018
4 Божидар Ангелов, Пенка Вълчева, Чуден свят – Български език и литература за втора възрастова група (4-5 год.). ПРОСВЕТА, С. 2017, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2018
5 Божидар Ангелов, Пенка Вълчева, Чуден свят – Български език и литература за първа възрастова група (3-4 год.). ПРОСВЕТА, С. 2017, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2018
6 Божидар Ангелов, Пенка Вълчева, Чуден свят – Книга за учителя за втора възрастова група-БЕЛ (4-5 год.). ПРОСВЕТА, С. 2018, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2018
7 Б. Ангелов, П. Вълчева, С. Витанова, Г. Георгиева, Л. Зафирова, Л. Ангелова, Г. Михайлова-Недкова, А. Георгиев, Е. Караминкова-Кабакова, Л. Витанов, Чуден свят – Книга за учителя за първа възрастова група (3-4 год.), ISBN:978-954-01-3798-8, Просвета, София, Рецензирано 2018
8 Божидар Ангелов, Пенка Вълчева, Чуден свят – Книга за учителя за първа възрастова група-БЕЛ (3-4 год.). ПРОСВЕТА, С. 2018, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2018
9 Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова, Чуден свят - Околен свят - Познавателна книжка за 3-4 г., ISBN:978-954-01-3751-3, „Просвета – София“ АД, София 2018
10 Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова, Чуден свят - Околен свят - Познавателна книжка за 4-5 г., ISBN:978-954-01-3752-0, „Просвета – София“ АД, София 2018
11 Божидар Ангелов, Любен Витанов, Лучия Ангелова, Севдалина Витанова, Пенка Вълчева, Гергана Михайлова -Недкова, Емилия КАраминкова-Кабакова, Галина Георгиева, Людмила Зафирова, Адриан Георгиев, Чуден свят. Книга за учителя за втора възрастова група 4 – 5 години, ISBN:ISBN: 978-954-01-3799-5, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2018
12 Ангелов, Б., Витанов, Л., Георгиев, А., Игри по всички образователни направления : за трета подготвителна възрастова група 5-6 години, ISBN:978-954-01-3544-1, Рива, София 2017
13 Ангелов, Б., Витанов, Л., Георгиев, А., Игри по всички образователни направления : за четвърта подготвителна възрастова група 6-7 години, ISBN:978-954-01-3545-8, Просвета, София 2017
14 Божидар Ангелов, Любен Витанов, Адриан Георгиев, Лучия Ангелова, Пенка Вълчева, Севдалина Витанова, Людмила Зафирова, Емилия караминкова-Кебакова, Галина Георгиева, Гергана Михайлова-Недкова, Книга за учителя. Чуден свят. III подготвителна възрастова група (5 – 6), ISBN:ISBN: 978-954-01-3547-2, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2017
15 Божидар Ангелов, Любен Витанов, Лучия Ангелова, Севдалина Витанова, Пенка Вълчева, Людмила Зафирова, Гергана Михайлова-Недкова, Галина Георгиева, Емилия Караминкова-Кабакова, Адриан Георгиев, Книга за учителя. Чуден свят. IV подготвителна възрастова група (6 – 7 г.), ISBN:ISBN: 978-954-01-3548-9, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2017
16 Божидар Ангелов, Пенка Вълчева, Чуден свят – Български език и литература за трета подготвителна възрастова група (5-6 год.). ПРОСВЕТА, С. 2017, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2017
17 Божидар Ангелов, Пенка Вълчева, Чуден свят – Български език и литература за четвърта подготвителна възрастова група (6-7 год.). ПРОСВЕТА, С. 2017, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2017
18 Божидар Ангелов, Пенка Вълчева, Чуден свят – Книга за учителя за трета подготвителна възрастова група-БЕЛ (5-6 год.). ПРОСВЕТА, С. 2017, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2017
19 Божидар Ангелов, Пенка Вълчева, Чуден свят – Книга за учителя за четвърта подготвителна възрастова група - БЕЛ (6-7 год.). ПРОСВЕТА, С. 2017, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2017
20 Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова, Чуден свят - Околен свят - Познавателна книжка за 5-6 г., ISBN:978-954-01-3542-7, „Просвета – София“ АД, София 2017
21 Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова, Чуден свят - Околен свят - Познавателна книжка за 6-7 г., ISBN:978-954-01-3543-4, „Просвета – София“ АД, София 2017
22 Витанова, Н., Ангелов, Б., Борисова, Т., Енгелс, Р., и др., Примерно годишно разпределение за подготвителна група/клас. – В: Приятели с учителите (подготвителна група). Книга за учителя към образователна система „Приятели", стр. 369-450., ISBN:978-954-426-779-7, ИК „Анубис”, , София, Рецензирано 2010
23 Витанова, Н., Ангелов, Б., Борисова, Т., Енгелс, Р., и др., Примерно годишно разпределение за първа група. – В: Приятели с учителите (първа група). Книга за учителя към образователна система „Приятели” (приложение, 80 стр.), ISBN: 978-954-426-846-6, ИК „Анубис”, София, Рецензирано 2010
24 Витанова, Н., Ангелов, Б., Борисова, Т., Енгелс, Р., и др., Примерно годишно разпределение за трета група. – В: Приятели с учителите (трета група). Книга за учителя към образователна система „Приятели” (приложение, 87 стр.) COBISS.BG-ID 1231908580, ISBN:978-954-426-816-9, ИК „Анубис", София, Рецензирано 2010
25 Ангелов, Б., Борисова, Т. , Енгелс, Р., Приятели с буквите (подготвителна група). Комплект за индивидуална работа на детето по направление „Български език и литература” към образователна система „Приятели” за подготвителна група. София, 2010; 91 стр. + 45 допълнителни картона (одобрено със Заповед № РД 09-289/05.03.2008г. на министъра на образованието и науката) , ISSN (online):, ИК „Анубис”, София, Рецензирано 2010
26 Ангелов, Б., Борисова, Т., Енгелс, Р., Методически насоки и годишно разпределение за работа по образователно направление „Български език и литература“. – В: Приятели с учителите (втора група). Книга за учителя към образователна система „Приятели”, стр. 8-38,COBISS.BG-ID 1231908068, ISBN:978-954-426-839-8, ИК „Анубис”, , София, Рецензирано 2009
27 Ангелов, Б., Борисова, Т., Енгелс, Р., Методически насоки и годишно разпределение за работа по образователно направление „Български език и литература“. – В: Приятели с учителите (първа група). Книга за учителя към образователна система „Приятели”, стр. 9-28,COBISS.BG-ID 1231908324, ISBN:978-954-426-846-6, ИК „Анубис”, , София, Рецензирано 2009
28 Ангелов, Б., Борисова, Т., Енгелс, Р., Методически насоки и годишно разпределение за работа по образователно направление „Български език и литература”. – В: Приятели с учителите (трета група). Книга за учителя към образователна система „Приятели”, стр. 9-56, , ISBN:978-954-426-816-9, ИК „Анубис”, , София, Рецензирано 2009
29 Ангелов, Б., Борисова, Т., Енгелс, Р., Приятели с думите (втора група). Комплект от 30 картона и две приложения за индивидуална работа на детето по направление „Български език и литература” към образователна система „Приятели” за втора група. COBISS.BG-ID 1233313252(одобрено със Заповед № РД 09-227/04.03.2010г. на министъра на образованието и науката) , ISBN:978-954-426-833-6, ИК „Анубис”, София, Рецензирано 2009
30 Ангелов, Б., Борисова, Т., Енгелс, Р., Приятели с думите (първа група). Комплект от 16 картона и две приложения за индивидуална работа на детето по направление „Български език и литература” към образователна система „Приятели” за първа групa. COBISS.BG-ID 123351652 (одобрено със Заповед № РД 09-227/04.03.2010г. на министъра на образованието и науката) , ISBN:978-954-426-840-4, ИК „Анубис”, София, Рецензирано 2009
31 Ангелов, Б., Борисова, Т., Енгелс, Р., Приятели с думите (трета група). Комплект от 60 картона за индивидуална работа на детето по направление „Български език и литература” към образователна система „Приятели” за трета група. COBISS.BG-ID 1233313764 , ISBN:978-954-426-810-7, ИК „Анубис” , София, Рецензирано 2009
32 Ангелов, Б., Борисова, Т., Енгелс, Р., Методически насоки за работа по образователно направление „Български език и литература“ – „Приятели с буквите“. – В: Приятели с учителите (подготвителна група). Книга за учителя към образователна система „Приятели”, стр. 15-97 COBISS.BG-ID 1230070756, ISBN:978-954-426-779-7, ИК „Анубис”, , София,, Рецензирано 2008
33 Божидар Ангелов, Татяна Борисова, Приказният свят на думите. Образователно направление Български език и художествена литература за 5-6-годишни.- 48с.COBISS.BG-ID 1242851300, ISBN:978-954-426-681-3, ИК Анубис, София 2006
34 Татяна Борисова, Божидар Ангелов, Приказно пътуване към буквите. Тетрадка., ISBN:954-426-625-9, ИК Анубис, София, Рецензирано 2003