Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Мирна Матов
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Matov M., Peneva E., Georgieva G., Black sea freezing and winter severity: Relation to the temperature, Proceeding of 1st Internatioonal Conference on Environmental Protection and Disaster RISKs - Part One, editor/s:Георги Гаджев, Нина Добринкова, 2020, pages:134-143, doi:https://doi.org/10.48365/envr-2020.1.12, PhD 2020
2 Matov M., Климатични проекции за XXI век на приземните налягане и вятър за Балканския полуостров по данни от проект CORDEX, Млади изследователи, издателство: Унивeрситетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019, стр.:183-217 2019
Участие в конференция
1 Постер, Мирна Матов, Climate feedbacks in the Black Sea region 2020
2 Секционен доклад, Мирна Матов, Black sea freezing and winter severity: Relation to the temperature 2020
3 Секционен доклад, Мирна Матов, Black Sea freezing in 2006-2020 as seen by the satellites 2020
4 Секционен доклад, Мирна Матов, Black Sea freezing in 2006-2020 and relation to winter temperature 2020
5 Секционен доклад, Мирна Матов, Климатични проекции за XXI век на приземните налягане и вятър за Балканския полуостров по данни от проект CORDEX 2019
6 Постер, Мирна Матов, Observed freezing on the Black Sea coast and relation to the air temperature variations 2019