Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Мирена Легурска

Author ID (SCOPUS):_OLD_54784462800

Researcher ID (Web of Science):_OLD_AAO-1705-2021

ORCID ID:_OLD_0000-0001-7858-4489
Глава от книга
Пенкова Р., Легурска М., Работа на учителя в интеркултурна среда. Педагогически практики ЦОИДУЕМ, УИ „Св.Кл.Охридски”, София 2015
Дисертация д-р
Мирена Дамянова Легурска, Рефлексивна педагогическа технология по правата на детето, СУ-ДИУУ, Ръководител:проф. д-р Ирина Колева 2013
Книга
1 Легурска, М., Гражданско образование в детската градина и в началното училище, УИ „Св.Кл.Охридски”, София, Рецензирано 2018
2 Пенкова, Р., Цветкова, Н., Стоименова, Б., Легурска, М., Взаимодействие между езиковите дисциплини в прогимназиален етап на средното училище., Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2011
3 Пенкова, Р., Цветкова, Н., Стоименова, Б., Легурска, М. , Взаимодействие между езиковите дисциплини в прогимназиален етап на средното училище., Парадигма, София, Рецензирано 2011
4 Захариев, З., Стоименова, Б., Легурска, М., Развиване на обществени и граждански компетентности при учениците от прогимназиален етап. Ръководство за учители., Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2011
Научен проект
1 Мирена Легурска, Изграждане на капацитет за образователно и социално включване, Член, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г., Номер на договора:BGLD-2.002-0001 2022
2 Мирена Легурска, Изследване компетентностите на учителите от начален етап относно физическото и здравно възпитание на учениците, Член, СУ "Св. Кл. Охридски" 2021
3 Мирена Легурска, Ценностно-ориентиран подход на педагогическо взаимодействие: учител – ученик – родител в начален етап на основната образователна степен, Ръководител, СУ "Св. Кл. Охридски" 2021
4 Мирена Легурска, Диагностика на бърнаут синдрома сред учителите, Член, СУ "Св. Кл. Охридски", Номер на договора:80-10-92/15.04.2020 г. 2020
5 Мирена Легурска, Изследване възможностите на портфолиото като инструмент за формиращо оценяване в образователния процес, Член, СУ "Св. Кл. Охридски", Номер на договора:80-10-90/15.04.2020 г. 2020
6 Мирена Легурска, Изследване на ефективността на квалификационните форми за учителите по езиковите дисциплини, Ръководител, СУ "Св. Кл. Охридски" , Номер на договора:80-10-218/03.05.2019 г. 2019
7 Мирена Легурска, Изследване на състоянието на гражданското образование и методите за развиване на гражданска култура в чуждоезиковото обучение. , Ръководител, СУ "Св. Кл. Охридски+, Номер на договора:80-10-92 2018
8 Мирена Легурска, A Simulated Training Framework for Skills Development addressing students with intellectual and developmental disabilities and their trainers (Play2Do), Член, Европейска комисия, Номер на договора:2016-1-UK01-KA202-024613 2017
9 Мирена Легурска, Изследване на очакванията и нагласите на младите учители по чужд език за подкрепяща среда в училище, Ръководител, СУ "Св. Кл. Охридски+ 2017
10 Мирена Легурска, МЕЖДУКУЛТУРНИ УМЕНИЯ ЗА ЛИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ, ТОЛЕРАНТНОСТ И ИНИЦИАТИВНОСТ, Член, ЦОИДУЕМ, Номер на договора:БС– 33.16-2-002/ 03.10.2017 г., 2017
11 Мирена Легурска, Културно наследство в българските общности в Западна Европа (1991-2015) – продължение, Член, СУ "Св. Кл. Охридски+ 2016
12 Мирена Легурска, Digital Bridge Simulated Practice for Skills Development in Social Services and Healthcare, Член, Европейска комисия, Номер на договора:2014-1-UK01-KA200-001805 2015
13 Мирена Легурска, Заедно в различията - училището и детската градина в режим на интеркултурно възпитание и обучение, Член, ЦОИДУЕМ, Номер на договора:БС – 33.14-2-062/ 29.09.2015 г. 2015
14 Мирена Легурска, Културно наследство в българските общности в Централна и Западна Европа - 1991-2015 , Член, СУ"Св.Кл.Охридски" 2015
15 Мирена Легурска, "Теоретико-приложни изследвания и нововъведения в българското училище - анализ на учителски разработки за Първа професионалноквалификационна степен (І ПКС) в ДИУУ през периода 2012-2013 г.”, Член, СУ "Св.Кл.Охридски" 2014
16 Мирена Легурска, „НАУКА И БИЗНЕС”, Член, Европейска комисия, Номер на договора:BG051PO001-3.3.05-0001 2014
17 Мирена Легурска, Video for All , Член, Европейска комисия, Номер на договора:543561-LLP-1-2013-1-UK-KA2-KA2MP 2014
18 Мирена Легурска, Използване на Web 2.0 инструменти в обучението на ученици в българските общности в чужбина, Член, СУ "Св. Кл. Охридски" 2014
19 Мирена Легурска, Проект № BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ - ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА УЧИЛИЩНОТО НАСИЛИЕ, АГРЕСИЯТА И ДРУГИ НЕГАТИВНИ ПРОЯВИ, Член, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014
20 Мирена Легурска, Професионални компетентности на учителя за работа в интеркултурна среда. , Член, ЦОИДУЕМ 2014
21 Мирена Легурска, BG051PO001-3.1.03-0001 “Квалификация на педагогическите специалисти” - Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда, Член, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2013
22 Мирена Легурска, Квалификация на педагогическите специалисти (№ BG051PO001-3.1.03-0001) – изпълнение на обществена поръчка на МОН „Обучение на педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две учебни години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години и логистично осигуряване на обучаемите и на обученията” , Член, Европейска комисия 2013
23 Мирена Легурска, Модули за дистанционно обучение на ученици от българските общности в чужбина , Член, СУ"Св.Кл.Охридски" 2013
24 Мирена Легурска, Образователна подкрепа за имигранти в България (обучение по български език, история и гражданска ориентация) , Член, Европейски фонд за интеграция на граждани от трети страни 2013
25 Мирена Легурска, Развитие на системата за квалификация и кариерно израстване на академичния състав в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ , Член, Европейска комисия, Номер на договора:BG051PO001-3.1.09-0005 2013
26 Мирена Легурска, Теоретико-приложни изследвания и нововъведения в българското училище - анализ на учителски разработки за Първа професионалноквалификационна степен (І ПКС) в ДИУУ през периода 2009-2012 г. , Член, СУ"Св.Кл.Охридски" 2013
27 Мирена Легурска, European CLIL Resource Centre for Web 2.0 Education (E-CLIL): Early-to-Longlife Language Learning, Член, Европейска комисия 2012
28 Мирена Легурска, Езикови взаимодействия в обучението на ученици от българските общности в чужбина , Член, СУ"Св.Кл.Охридски" 2012
29 Мирена Легурска, Взаимодействие между езиковите дисциплини в средното училище , Член, СУ"Св.Кл.Охридски" 2011
30 Мирена Легурска, Взаимодействие между езиковите дисциплини в прогимназиалния етап на средното училище , Член, СУ"Св.Кл.Охридски" 2010
31 Мирена Легурска, Национални и европейски политики за квалификация на педагогическите кадри. , Член, СУ"Св.Кл.Охридски" 2010
32 Мирена Легурска, Социокултурни характеристики на педагогическата среда: емоционално-личностни условия за реализиране на превенция (втори етап: „Житейско-възпитателни ориентации на младото семейство в големите градове на България и проекцията им върху децата от предучилищна възраст”). , Член, СУ"Св.Кл.Охридски" 2010
33 Мирена Легурска, Web 2.0 European Resource Centre , Член, Европейска комисия, Номер на договора:504839-LLP-1-2009-1-UK-KA3-KA3MP 2009
34 Мирена Легурска, Качество на образованието чрез квалификация на учителите – проект по програма на ЮНЕСКО (с участие на страните от Югоизтчна Европа) , Член, ЮНЕСКО 2009
35 Мирена Легурска, Проект за обучение на помощник-възпитатели. , Член, Столична община 2009
36 Мирена Легурска, Интердисциплинарен подход за развиване на обществени и граждански компетентности у учениците от прогимназиален етап. , Член, СУ"Св.Кл.Охридски" 2008
37 Мирена Легурска, Превенция на бедствия и аварии чрез системата на средното образование в България. , Член, Министерство на държавната политика при бедствия и аварии 2007
Научно ръководство
1 Мирена Легурска, Методическа система за представяне и решаване на сложни текстови задачи в обучението по математика в трети клас, чрез онагледяване на информацията, СУ - ФНОИ дипломна работа:Мария Стоянова Ангелска-Рангелова 2022
2 Мирена Легурска, МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ ПРИ ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА, СУ - ФНОИ дипломна работа:Милена Бенкова 2022
3 Мирена Легурска, МОДЕЛ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ВЪВ ВТОРИ КЛАС БАЗИРАН НА АКТИВНО УЧЕНЕ, СУ - ФНОИ дипломна работа:Светослава Георгиева Тонева 2022
4 Мирена Легурска, Развиване на творческите способности на учениците от първи клас чрез подхода „Креативна класна стая“, СУ - ФНОИ дипломна работа:Здравка Петрова Ботева 2022
5 Мирена Легурска, Развиване на творческите умения на учениците от 3. и 4. клас за създаване на текстове от различни речеви жанрове, СУ - ФНОИ дипломна работа:Илияна Симеонова Въчкова 2022
6 Мирена Легурска, ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КУЛТУРА И КОМПЕТЕНТНОСТ НА РОДИТЕЛЯ ОСНОВАНА НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: СЕМЕЙСТВО – ДЕТСКА ГРАДИНА, СУ - ФНОИ дипломна работа:Дияна Стефанова Крумова 2022
7 Мирена Легурска, Технология за развиване на функционалната грамотност на учениците от втори клас чрез интердисциплинарни уроци, СУ - ФНОИ дипломна работа:Мария Красимирова Василева 2022
8 Мирена Легурска, ТЕХНОЛОГИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА УЧЕНИЦИ БИЛИНГВИ , СУ - ФНОИ дипломна работа:Светлана Адолфовна Самарина 2022
9 Мирена Легурска, Гражданското образование и интегриране на деца със СОП в начална образователна степен на българското училище , СУ "Св. Кл. Охридски" - ДИУУ дипломна работа:Анета Туртуманова 2020
10 Мирена Легурска, Изграждане на умения за толерантност и интеркултурна компетентност в началните класове, СУ "Св. Кл. Охридски" - ДИУУ дипломна работа:Стилияна Георгиева 2020
11 Мирена Легурска, Изучаване на идеята за човешките права във 10 клас по предмет „Философия“ чрез интерактивни методи, СУ "Св. Кл. Охридски" - ДИУУ дипломна работа:Теодора Димитрова 2020
12 Мирена Легурска, Превенция на агресивни прояви сред юношите, СУ "Св. Кл. Охридски" - ДИУУ дипломна работа:Валя Алексиева 2020
13 Мирена Легурска, Превенция на конфликтите и тормоза при ученици от прогимназиален етап на основната образователна степен чрез час на класа , СУ "Св. Кл. Охридски" - ДИУУ дипломна работа:Диан Бендеров 2020
14 Мирена Легурска, Развитие на просоциални умения при учениците в гимназиален етап на образованието , СУ "Св. Кл. Охридски" - ДИУУ дипломна работа:Радослава Георгиева 2020
15 Мирена Легурска, ФОРМИРАНЕ НА ИНТЕРКУЛТУРНО МИСЛЕНЕ В ЧАС НА КЛАСА ПРИ УЧЕНИЦИТЕ ОТ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – X КЛАС, СУ "Св. Кл. Охридски" - ДИУУ дипломна работа:Имела Данаилова 2020
16 Мирена Легурска, Формиране на патриотично възпитание у учениците в часовете по Родолюбие в ЦПЛР-ОДК, СУ "Св. Кл. Охридски" - ДИУУ дипломна работа:Ана Гегова 2020
17 Мирена Легурска, Запознаване на 5-6 годишните деца с геометричните фигури, СУ "Св. Кл. Охридски" - ДИУУ дипломна работа:Наталия Борисова 2019
18 Мирена Легурска, Изучаване на народни приказки във втори клас , СУ "Св. Кл. Охридски" - ДИУУ дипломна работа:Елена Стоянова Немчева 2019
19 Мирена Легурска, Педагогическа технология за нравствено възпитание на 5-6 годишните деца чрез фолклора, СУ "Св. Кл. Охридски" - ДИУУ дипломна работа:Еленка Макайлова 2019
20 Мирена Легурска, Развиване на елементарни представи за екологосъобразен начин на живот при 4-5 годишните деца, СУ "Св. Кл. Охридски" - ДИУУ дипломна работа:Кристиана Красимирова Петрова 2019
21 Мирена Легурска, Формиране на нравствени качества у децата чрез играта, СУ "Св. Кл. Охридски" - ДИУУ дипломна работа:Лидия Тодорова 2019
22 Мирена Легурска, Aктивизирaнe нa взaимoдeйcтвиeтo мeжду училищeтo и ceмeйcтвaтa нa учeницитe от начален етап на обучение, ДИУУ дипломна работа:Ани Шейнова 2018
23 Мирена Легурска, Възпитаване в природосъобразен начин на живот при ориентиране в околната действителност на децата от предучилищна възраст, ДИУУ дипломна работа:Десислава Аугустен 2018
24 Мирена Легурска, Геометричната пропедевтика чрез използване на интерактивни методи при 5-6годишни деца, ДИУУ дипломна работа:Елена Трилева 2018
25 Мирена Легурска, Гражданско образование в детската градина, ДИУУ дипломна работа:Стоянка Попова 2018
26 Мирена Легурска, ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА. УПРАВЛЕНСКИ АСПЕКТИ, ДИУУ дипломна работа:Марияна Василева 2018
27 Мирена Легурска, Допълнително обучение за усвояване на българския език на деца билингви чрез използване на интерактивни и иновационни методи на взаимодействие: дете- родител- учител, ДИУУ дипломна работа:Искра Живкова Радева 2018
28 Мирена Легурска, Педагогическа технология за запознаване на 4 – 5 годишните деца с правилата за безопасно движение на пътя, ДИУУ дипломна работа:Атанаска Манчева 2018
29 Мирена Легурска, ПЕДАГОГИЧЕСКА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА С ТЕХНИТЕ ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ, ДИУУ дипломна работа:Христина Петрова Николава 2018
30 Мирена Легурска, Педагогическа технология за стимулиране на културната идентичност и национална принадлежност чрез националните празници при децата от предучилищна възраст, ДИУУ дипломна работа:Николина Гълъбинова 2018
31 Мирена Легурска, Педагогическа технология за усвояване и прилагане на правилата по БДП в условията на детската градина, ДИУУ дипломна работа:Таня Табакова 2018
32 Мирена Легурска, Педагогическа технология за формиране на безопасно поведение у 6-7 годишните деца за действие при екстремални ситуации , ДИУУ дипломна работа:Боряна Петрова Баракова 2018
33 Мирена Легурска, Педагогически технологии за развиване на ценностната система у 5 – 6-годишните деца, ДИУУ дипломна работа:Стойка Гошева 2018
34 Мирена Легурска, ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: СЕМЕЙСТВО – ДЕТСКА ГРАДИНА. УПРАВЛЕНСКИ АСПЕКТИ., ДИУУ дипломна работа:Симона Георгиева Митова 2018
35 Мирена Легурска, ПРАЗНИЦИТЕ И ТРАДИЦИИТЕ В ЖИВОТА НА ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ-СРЕДСТВО ЗА ВЪЗПИТАНИЕ НА ГРАЖДАНСКО ПОВЕДЕНИЕ, ДИУУ дипломна работа:Гергина Спасова 2018
36 Мирена Легурска, Прилагане на Наредбата за приобщаващо образование при налагане на санкции на учениците в институциите от средното образование , ДИУУ дипломна работа:Цветан Спасов 2018
37 Мирена Легурска, Развиване на екологичните компетентности на 5 - 7 годишните деца, ДИУУ дипломна работа:Весела Стоянова 2018
38 Мирена Легурска, Развиване на екологичните компетентности на деца от 3 до 6-годишна възраст, ДИУУ дипломна работа:Албена Василева Николова 2018
39 Мирена Легурска, Развиване на лексикалната култура на шест – седем годишни деца , ДИУУ дипломна работа:Мария Иванова Георгиева - Влахова 2018
40 Мирена Легурска, Ролята на детската градина за формиране на екологична култура у децата от предучилищна възраст, ДИУУ дипломна работа:Елка Кацарова 2018
41 Мирена Легурска, Ролята на дидактичната игра за формиране на геометрични знания у шест – седем годишните деца, ДИУУ дипломна работа:Виолета Стаматова Арнаудова 2018
42 Мирена Легурска, Ролята на проектно-базираното обучение за формиране на екологична култура у децата в подготвителна група на детската градина , ДИУУ дипломна работа:Иваничка Стефанова Георгиева 2018
43 Мирена Легурска, СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА, ДИУУ дипломна работа:Дафинка Николова Драганова 2018
44 Мирена Легурска, Усвояване на български книжовен език на деца билингви от предучилищна възраст, ДИУУ дипломна работа:Фанма Исаева 2018
45 Мирена Легурска, Усвояване на умения за общуване с другите в Часа на класа в начален етап на обучение , ДИУУ дипломна работа:Ирена Николова 2018
46 Мирена Легурска, Формиране на екологична култура при 6-7-годишните деца, ДИУУ дипломна работа:Марияна Дренска 2018
47 Мирена Легурска, Играта като форма и средство за развиване на гражданските компетентности на 6-7 годишните деца, ДИУУ дипломна работа:Цвета Павлова Гочева 2017
48 Мирена Легурска, Използване на проектно-базирано учене в обучението по Човекът и природата в началното училище , ДИУУ дипломна работа:Божанка Панайотова 2017
49 Мирена Легурска, Изучаване на зимни празници и обичаи от учениците в трети и четвърти клас по Човекът и обществото, ДИУУ дипломна работа:Боянка Живкова Минкова 2017
50 Мирена Легурска, Квалификационната дейност в основното училище (управленски аспекти). , ДИУУ дипломна работа:Юлияна Йорданова 2017
51 Мирена Легурска, КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ В ДЕЙНОСТТА НА УПРАВЛЕНСКИЯ ЕКИП НА ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ, ДИУУ дипломна работа:Ани Петрова Спасова 2017
52 Мирена Легурска, Педагогическа технология за развиване на здравна култура на 6-7 годишното дете, ДИУУ дипломна работа:Таня Канева 2017
53 Мирена Легурска, ПЕДАГОГИЧЕСКА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И РАЗВИВАНЕ НА ЖИЗНЕНИТЕ УМЕНИЯ У 13 - 14 ГОДИШНИТЕ УЧЕНИЦИ , ДИУУ дипломна работа:Мария Стефанова Кунчева 2017
54 Мирена Легурска, ПЕДАГОГИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕДСТАВИ ЗА ПРАВАТА НА 4-5 ГОДИШНИТЕ ДЕЦА , ДИУУ дипломна работа:Бисерка Желязкова 2017
55 Мирена Легурска, Педагогическо взаимодействие: семейство – детска градина. Управленски аспекти. , ДИУУ дипломна работа:Даниела Кулинска 2017
56 Мирена Легурска, Превенция на агресивното поведение на учениците (управленски аспекти). , ДИУУ дипломна работа:Гинка Стоянова 2017
57 Мирена Легурска, РАЗВИВАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ВТОРИ КЛАС ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕТО ПО ОКОЛЕН СВЯТ , ДИУУ дипломна работа:Златослава Димова 2017
58 Мирена Легурска, ТЕХНОЛОГИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ЧАСОВЕТЕ ПО ЧЕТЕНЕ В ПЪРВИ КЛАС, ДИУУ дипломна работа:Маргрета Стефанова Тенекеджиева 2017
59 Мирена Легурска, ФОРМИРАНЕ НА ПРИРОДОНАУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ У ДЕЦАТА НА 6 – 7- ГОДИШНА ВЪЗРАСТ , ДИУУ дипломна работа:Валентина Маешка 2017
60 Мирена Легурска, ДИАГНОСТИКА НА СПЕЦИФИКИТЕ ПРИ ОБЩУВАНЕТО НА ДИРЕКТОРА С ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ЕКИП, ДИУУ дипломна работа:Незабравка Тасева 2016
61 Мирена Легурска, ДИАГНОСТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УМЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СЕДМИ КЛАС ЗА УСВОЯВАНЕ НА ГРАМАТИКАТА В АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВИДОВЕТЕ ПАМЕТ, ДИУУ дипломна работа:Искра Вълова 2016
62 Мирена Легурска, ЕФЕКТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КОМУНИКАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ С ВЪНШНАТА СРЕДА, ДИУУ дипломна работа:Диаана Първанова 2016
63 Мирена Легурска, Запознаване с правата на детето на учениците във 2. клас , ДИУУ дипломна работа:Стоянка Каръкова 2016
64 Мирена Легурска, Изучаване на разнообразието в животинския свят с помощта на мултимедийни уроци в обучението по Човекът и природата за III клас , ДИУУ дипломна работа:Александра Бабабашева 2016
65 Мирена Легурска, ИНОВАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ДЕТСКАТА ГРАДИНА И РОДИТЕЛИТЕ , ДИУУ дипломна работа:Илиана Вълова 2016
66 Мирена Легурска, Модел на обучение по гражданско образование чрез работа по проект в четвърти клас, ДИУУ дипломна работа:Виолета Радоева 2016
67 Мирена Легурска, Нравствено възпитание на учениците от начална училищна възраст чрез четене с разбиране, ДИУУ дипломна работа:Дарина Трифонова Йовчева 2016
68 Мирена Легурска, Педагогическа технология за запознаване на 5-7 годишното дете от ромски произход с неговите права и отговорности, дипломна работа:Еленка Йорданова Иванова 2016
69 Мирена Легурска, Развиване на въображението чрез игрови ситуации по образователно направление Социален свят, ДИУУ дипломна работа:Марияна Андреева Пиринова 2016
70 Мирена Легурска, СТИМУЛИРАНЕ НА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО ПОВЕДЕНИЕ У 6-7 ГОДИШНИТЕ ДЕЦА ЧРЕЗ ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ, ДИУУ дипломна работа:Ваня Христова Андонова 2016
71 Мирена Легурска, Училищната готовност на 6-7 годишното дете в системата на педагогическо взаимодействие семейство – детска градина , ДИУУ дипломна работа:Мая Йорданова Димова-Петрова 2016
72 Мирена Легурска, Microsoft Mouse Mischief (един компютър - много мишки) технологията в обучението по околен свят във втори клас, ДИУУ дипломна работа:Искра Канджикова 2015
73 Мирена Легурска, ПЕДАГОГИЧЕСКА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ У 5- 7 ГОДИШНИТЕ ДЕЦА, ЧРЕЗ ПРАЗНИЦИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ДИУУ дипломна работа:Елена Радева 2015
74 Мирена Легурска, Подготовката на 6 – 7 - годишните деца за ограмотяване в контекста на рефлексивния подход , ДИУУ дипломна работа:Мая Петрова 2015
75 Мирена Легурска, Развиване на обществени и граждански компетентности на учениците в гимназиален етап (управленски аспекти) , ДИУУ дипломна работа:Незабравка Тасева 2015
76 Мирена Легурска, СПЕЦИФИКИ НА ОБЩУВАНЕТО НА ДИРЕКТОРА С ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ, ДИУУ дипломна работа:Росен Димитров 2015
77 Мирена Легурска, Стимулиране на активно учене в обучението по Околен свят чрез интерактивно обучене, ДИУУ дипломна работа:Галина Армейкова 2015
78 Мирена Легурска, Арт терапията като средство за развитие на граждански компетентности в начален етап, ДИУУ дипломна работа:Надя Стамова - Флорова 2014
79 Мирена Легурска, ВЛИЯНИЕ НА ТРЕВОЖНОСТТА ВЪРХУ РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА АГРЕСИВНОСТ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ, ДИУУ дипломна работа:Мария Кунчева 2014
80 Мирена Легурска, Дидактичната игра и занимателният елемент по гражданско образование чрез обучението по роден край в първи клас, ДИУУ дипломна работа:Невин Бобаисмаилова 2014
81 Мирена Легурска, ИГРОВИТЕ ДЕЙНОСТИ КАТО СРЕДСТВО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП В УЧИЛИЩЕ, ДИУУ дипломна работа:Пенка Минкова Калайджиева 2014
82 Мирена Легурска, КОМУНИКАТИВНИЯТ ПОДХОД КАТО ФАКТОР ЗА МОТИВАЦИЯ НА ПЕДАГИГЕЧСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА, ДИУУ дипломна работа:Наталия Борисова Димитрова-Златанова 2014
83 Мирена Легурска, ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ДЕТСКАТА ГРАДИНА И СЕМЕЙСТВОТО – УПРАВЛЕНСКИ АСПЕКТИ, ДИУУ дипломна работа:Верка Кирчева 2014
84 Мирена Легурска, Развиване на мотивация за четене, чрез литературна вечер в четвърти клас, ДИУУ дипломна работа:Ирена Николова 2014
85 Мирена Легурска, Стимулиране на активно учене в обучението по Околен свят чрез интерактивни образователни дейности , ДИУУ дипломна работа:Галина Минчева Найденова 2014
86 Мирена Легурска, Технологии на педагогическото взаимодействие по правата на 4-5 годишните деца, ДИУУ дипломна работа:Иванка Петрова Стефанова 2014
87 Мирена Легурска, Форми на насилие сред учениците от начална училищна възраст, ДИУУ дипломна работа:Мария Кунчева 2014
88 Мирена Легурска, ДИАГНОСТИЧЕН СРЕЗ НА МЕЖДУЛИЧНОСТНИТЕ ОТНОШЕНИЯ : „РОДИТЕЛ – ДЕТЕ” В МЕЖДУЕТНИЧЕСКА СРЕДА, ДИУУ дипломна работа:Маргаритка Кръстева 2013
89 Мирена Легурска, ДИАГНОСТИЧЕН СРЕЗ НА ВЕРБАЛНИТЕ УМЕНИЯ НА 5 – 6 ГОДИШНОТО ДЕТЕ ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА ПОВЕСТВОВАТЕЛЕН ТЕКСТ, ДИУУ дипломна работа:Дамянка Начова Ангелова 2013
90 Мирена Легурска, ДИАГНОСТИЧЕН СРЕЗ НА ЕТНИЧЕСКИТЕ АСПЕКТИ НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО ВЪРХУ ПРИМЕРА НА РАЗНОЕТНИЧЕСКА И РАЗНОВЪЗРАСТОВА ГРУПА В УСЛОВИЯТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА, ДИУУ дипломна работа:Еленка Иванова 2013
91 Мирена Легурска, Диагностичен срез на знанията на шест и седем годишното дете за неговите права (върху примера на модел на педагогическо взаимодействие: семейство – детска градина), обществени и граждански компетентности, ДИУУ дипломна работа:Венера Ганчовска 2013
92 Мирена Легурска, Диагностичен срез на личностната компетентност на родителя /в условията на детската градина/ , ДИУУ дипломна работа:Цецка Илиева 2013
93 Мирена Легурска, Диагностичен срез на личностната компетентност на родителя /в условията на детската градина/ , ДИУУ дипломна работа:Цецка Илиева 2013
94 Мирена Легурска, ДИАГНОСТИЧЕН СРЕЗ НА РОЛИ И ВИДОВЕ ПОВЕДЕНИЕ В СЕМЕЙСТВОТО /ВЪРХУ ПРИМЕРА НА ОДЗ“ЗВЪНЧЕ“/ , ДИУУ дипломна работа:Илияна Вълова 2013
95 Мирена Легурска, Диагностична рефлексивна картина на модели на образователна политика на обединено детско заведение”/върху примера на Община Мездра/ , ДИУУ дипломна работа:Камелия Димитрова 2013
96 Мирена Легурска, ДИАГНОСТИЧНИ АСПЕКТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА РОДИТЕЛЯ В УСЛОВИЯТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА, ДИУУ дипломна работа:Дора Младенова 2013
97 Мирена Легурска, Диагностични аспекти на процеса на преодоляване на дефицити в подготовката на детето за начално четене / в условията на подготвителна група на детската градина/ , ДИУУ дипломна работа:Лилия Кирилова Петрова 2013
98 Мирена Легурска, Диагностични аспекти на процеса на преодоляване на дефицити в подготовката на детето за начално четене / в условията на подготвителна група на детската градина/ , ДИУУ дипломна работа:Лилия Петрова 2013
99 Мирена Легурска, ПРЕВЕНЦИЯ НА НЕТОЛЕРАНТНО ПОВЕДЕНИЕ СРЕД ДЕЦАТА ВЪВ ВТОРИ КЛАС, ДИУУ дипломна работа:Мария Пътникова 2013
100 Мирена Легурска, Диагностициране на умението на учениците от 6 клас за усвояване на нови думи и изрази в зависимост от различните стилове на учене, ДИУУ дипломна работа:Вяра Лазарова 2012
101 Мирена Легурска, ДИАГНОСТИЧЕН СРЕЗ НА РАВНИЩЕТО НА УСВОЕНОСТ НА ЗНАНИЯТА ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ПРИРОДЕН СВЯТ” /ЯДРО „ЖИВОТИНСКИ СВЯТ”/ НА 5-6 ГОДИШНОТО ДЕТЕ СПРЯМО НИВОТО НА РАЗВИТИЕ НА НЕГОВАТА ПАМЕТ, ДИУУ дипломна работа:Милена Митова 2011
102 Мирена Легурска, Диагностичен срез на училищната готовност на детето от подготвителна група/клас спрямо уменията му за взаимодействие с околните , ДИУУ дипломна работа:Теодора Йосифова 2011
103 Мирена Легурска, ПРАВОТО НА ДЕТЕТО НА ПРАВА В СИСТЕМАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТЕ - ДЕТСКА ГРАДИНА - СЕМЕЙСТВО , ДИУУ дипломна работа:Еленка Иванова 2011
104 Мирена Легурска, ПРЕДСТАВИ НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ЗА СЕМЕЙСТВО И СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ, ДИУУ дипломна работа:Галина Минчева Найденова 2011
105 Мирена Легурска, Социално - педагогически тренинг като основна форма за общуване с родители, ДИУУ дипломна работа:Илияна Вълова 2010
Статия в научно списание
1 Легурска, М., Урокът по история чрез методите на активното учене [History Lesson through Active Learning Methods] Рецензия на книга., История, том:31, брой:2, 2023, стр.:212-216, ISSN (print): 0861-3710, ISSN (online): 1314-8524 , Ref, IF, IF (0.2 - 2022), Web of Science Quartile: Q3 (2023) 2023
2 Koleva Irina, Legurska Mirena, INTERCULTURAL PROJECTIONS OF BULGARIAN PRESCHOOL EDUCATION, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR), vol:Volume/Cilt: 8, issue:Issue/Sayı: 74 , 2021, pages:2458-2476, ISSN (print):ISSN: 2459-1149, ISSN (online):ISSN: 2459-1149, Ref, Web of Science, др.(Social Science Research Network (SSRN)Scientific W), PhD 2021
3 Prokopov Iv., Legurska M., Mircheva V., RESEARCH ON THE COMPETENCIES OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS CONCERNING THE PHYSICAL EDUCATION OF PUPILS, Trakia Journal of Sciences, том:Vol. 19, брой:Suppl. 1, 2021, стр.:769-775, ISSN (print):1312-1723 , ISSN (online):1313-3551, doi:10.15547/tjs.2021.s.01.119, Ref, Web of Science, (Crossref, DOAJ, EBSCO, EuroPub, Zoological Record,) 2021
4 Легурска, М., Прокопов, И., Мирчева, В., Проучване нагласите на учителите от начален етап относно здравното образование на учениците, Сп. „Професионално образование“, том:година XXIII, брой:книжка 5, 2021, ISSN (online):ISSN 1314–8567, ISBN:ISSN 1314–555X, doi:https://doi.org/10.53656/voc21-5.6nac, Ref, ( European Reference Index for the Humanities and t) 2021
5 И. Прокопов, Легурска, М., В. Мирчева, "Burnout" syndrome among teachers and a model for its diagnosis. , Trakia Journal of Sciences, issue:Vol. 18, Suppl. 1, 2020, pages:315-322, ISSN (print):1312-1723, ISSN (online):1313-3551 , Ref, др.(EBSCO, AGRIS, Zoological Record, eLibrary.ru, DOAJ) 2020
6 В. Мирчева, И. Прокопов, Легурска М., The portfolio - a modern method for formative evaluation. , Trakia Journal of Sciences, issue:Vol. 18, Suppl. 1, 2020, pages:308-314, ISSN (print):1312-1723, ISSN (online):1313-3551 , doi:10.15547/tjs.2020.s.01.052 , Ref, др.(EBSCO, AGRIS, Zoological Record, eLibrary.ru, DOAJ) 2020
7 Росица Пенкова, Мирена Легурска, Анкетно проучване на очакванията за „подкрепяща среда“ сред практикуващите педагози до 35-годишна възраст, Стратегии на образователната и научна политика, том:година XXVII, брой:книжка 4, 2019, стр.:398-427, ISSN (print):ISSN 1310–0270 (Print), ISSN (online):ISSN 1314–8575 (Online), Ref 2019
8 Tsvetkova N., Hristova Pl., Legurska M., The Potential of Simulated Practice Learning for Preparing Child-care Specialists, Journal of Learning, Development and Community, брой:1, 2016 2016
9 Пенкова, Р., Легурска, М., Обмяна на добри педагогически практики във виртуалното образователно пространство, Български език и литература, брой:1, 2016 2016
10 Захариев, З., Легурска, М., Стоименова, Б., Проучване на теоретико-приложни разработки на педагогически специалисти защитили І ПКС в ДИУУ (2009 – 2012 г.), Българско списание за образование, брой:2, 2013, стр.:74-92 2013
11 Захариев, З., Стоименова, Б., Легурска, М., Гражданските и обществените компетентности у българските ученици от прогимназиален етап – резултати от едно изследване, Професионално образование, брой:1, 2012, стр.:57-69 2012
12 Легурска, М., Гражданско образование и образование по правата на човека в училище., Професионално образование, брой:2, 2012 2012
13 Легурска, М., Как да създадем една по-сигурна среда в училище., Професионално образование, брой:6, 2012 2012
14 Connolly, T.M., Hainey, T., Baxter, G.J., Tsvetkova, N., Kusheva, R., Stoimenova, B., Penkova, R., Legurska, M., Dimitrova, N., Teachers’ Views on Web 2.0 in Education: An evaluation of a large-scale European pilot, Proceedings of International Conference on European Transnational Education (ICEUTE), 20-21 October 2011, Salamanca, Spain., 2011, в сътрудничество с чуждестранни учени 2011
15 Пенкова, Р., Стоименова, Б., Легурска, М., Взаимодействие между обучението по първия и по втория език в средното училище, Български език и литература, брой:4, 2011, стр.:57-68, PhD 2011
16 Пенкова, Р., Цветкова, Н., Легурска, М., Възможности за взаимодействието между езиковите дисциплини в училище. , Диалогът в историята, брой:24, 2010 2010
17 Стоименова, Б., Василева, Б., Легурска, М., Цветкова, Н., Развиване на обществени и граждански компетентности у учениците от прогимназиален етап (по български език и литература, история и английски език). , Диалогът в историята, брой:24-25, 2010 2010
18 Легурска, М., Гражданско образование – приоритети и някои проблеми при оценяването. , Начално образование, брой:6, 2009 2009
19 Стоименова, Б, Василева, Б.;, Легурска, М., Цветкова, Н., Интегративно развиване на обществени и граждански компетентности у учениците от прогимназиален етап (по български език и литература, история и цивилизация, английски език). , Продължаващо образование, брой:14, 2008 2008
20 Легурска, М., Педагогическа технология по правата на детето. , Дом, дете детска градина, брой:4, 2003 2003
21 Легурска, М., Някои идеи за обучение по правата на детето при 5-7 годишни деца. , Дом, дете детска градина, брой:6, 2002 2002
22 Легурска, М., В помощ на учителите, работещи по проблемите на гражданско образование., Образование и квалификация, брой:4, 2001 2001
Статия в поредица
1 Пенев, Р, Колева, И., Пенева, Л., Стойчев, Вл., Легурска, М., Денев, Пл., Етноагресивни модели на поведение в предучилищна възраст. , Годишник на СУ “Св. Климент охридски”, Факултет по начална и предучилищна педагогика, том:2011, 2011 2011
2 Колева, И., Ненова, Сл., Христова, Д., Кацарова, М., Семизорова, Кс., Легурска, М., Организация и управление на детската градина. Практически наръчник. , Организация и управление на детската градина., издателство:РААБЕ, 2011 2011
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Легурска, М., Европейски измерения на гражданското образование , ОБЩЕСТВО, ПАМЕТ, ОБРАЗОВАНИЕ История и обществени нагласи Сборник с доклади от летния дидактически семинар в Китен 26–30 юни 2023 г., редактор/и:Красимир Кръстев, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2023, стр.:23-31, ISSN (print):3033-0025 2023
2 Легурска, М., Петров П., Предизвикателства и перспективи при приложението на изкуствен интелект в обучението, ОБЩЕСТВО, ПАМЕТ, ОБРАЗОВАНИЕ История и обществени нагласи Сборник с доклади от летния дидактически семинар в Китен 26–30 юни 2023 г., редактор/и:Красимир Кръстев, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2023, стр.:75-80, ISSN (print):3033-0025 2023
3 Легурска, М., Прокопов, И., Проучване нагласите на учителите за прилагане на компетентностния подход, Формиране на компетентности в съвременната образователна реалност, редактор/и:Татяна Томова Елена Калфова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:181-194, ISBN:978-954-075499-4 2022
4 Легурска, М., Прокопов, И., Мирчева, М., Проучване нагласите на учителите относно гражданското образование , ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ДНЕС – ПОСТИЖЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, редактор/и:Деница Хинкова, Евелина Иванова-Варджийска, Иван Кирков, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:45-59, ISBN:978-954-07-5571-7, doi:216, Ref 2022
5 Колева Ирина, Легурска Мирена, Петкова Елена, ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ УЧИТЕЛЕЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕДИАТОРОВ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ, editor/s:Васько Т.П., Publisher:Университет «Туран», Алма Ати, 2021, pages:211-211222, ISBN:978-601-214-478-9, Ref 2021
6 Легурска, М., Прокопов, И., Мирчева, В., Компетентности на учителя за оценяване на постиженията по здравно образование на учениците чрез портфолио, Измерения на компетентността, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:359-405, ISBN:978-954-07-5328-7 2021
7 Легурска, М., Проучване на нагласите на детските учители по отношение на използването на информационните и комуникационните технологии, X международен есенен научно-образователен форум „Диалогът в образованието – съвременност и перспективи “, София, 14 Октомври 2020г., редактор/и:Елка Николова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2021 2021
8 Легурска, М., Прокопов, И., Мирчева, М., Ценностни ориентации и модели на нравствено поведение у учениците от началния етап, Образованието: класичност и модерност, издателство:Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново, 2021, стр.:153-161, ISSN (print):978-619-208-274-1 2021
9 Легурска, М., Гражданско образование - европейски и национални политики , Осми международен есенен научно-образователен форум „Взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване качеството на образованието, редактор/и:Елка Николова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, ISBN:978-954-07-4838-2, Ref 2019
10 Легурска, М., Рефлексивна технология за запознаване на 5-7 годишното дете с неговите права, Пресечни точки. Юбилеен сборник в чест на професор Ирина Колева, редактор/и:д-р Виолета Коцева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:96-104, ISSN (print):978-954-07-4873-3 2019
11 Легурска, М., Пенкова, Р., Нагласи на педагогическите специалисти към включване в квалификационни програми с оглед на ефективна адаптация към промените., Съвременни педагогически технологии в образованието., издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:169-178, ISBN:978-954-07-4554-1 2018
12 Tsvetkova, N., Hristova, P., Legurska, M., Teaching SEN students in mainstream classrooms: Expectations and challenges , Education, Science, Innovations, издателство:European Polytechnical University, 2017 2017
13 Legurska M., Development of civic competences in primary schools, 17th International BASOPED conference, Kamchia, 2015 2015
14 Legurska M., A reflexive tehnology for teaching the rights of children with 5-7 year olds. , The 15th International Conference - “Educational Reform in the 21st Century in Balkan Countries” , 2014 2014
15 Пенкова, Р., Легурска, М., Изследване на училищната практика в областта на дистанционното обучение в българските училища в чужбина, , Историята, която усмихва, издателство:Парадигма, 2014 2014
16 Захариев, З., Легурска, М., Стоименова, Б., Теоретико-приложни изследвания и нововъведения в българското училище, IV Есенен научно-образователен форум Учителят и модернизирането на образованието - национални и европейски практики, редактор/и:Габриела Каменова, издателство:УИ „Св.Кл.Охридски”, 2014, стр.:263-271, PhD 2014
17 Легурска, М., Развиване на обществените и граждански компетентности в предучилищна възраст., Юбилеен сборник 60 години Департамент за информация и усъвършенстване на учители, издателство:УИ „Св.Кл.Охридски”, 2013, стр.:115-119 2013
18 Пенкова, Р., Легурска, М., Изследване на комуникативните потребности на учениците от основната и средната училищна степен , Международна конференция " Език и култура в съвременния свят", 2012 2012
19 Легурска, М., Обществени и граждански компетентности на детския учител. , Юбилейна международна научна конференция „130 години предучилищно образование в България”, издателство:ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2012 2012
20 Стоименова, Б., Легурска, М., Цветкова, Н., Социални мрежи и продължаващото образование на учителите , II Есенен научно-образователен форум "Съвременни предизвикателства пред учителската професия" 24-25 ноември 2012, издателство:УИ „Св.Кл.Охридски”, 2012 2012
21 Legurska, М., Assessment of social and civic competences of lower secondary students. , Evaluation in Education in the Balkan Countries, издателство:Faculty of Philosophy, University of Belgrade, Serbia, 2011 2011
22 Baxter, G.J., Connolly, T.M., Stansfield, M.H., Gould, C., Tsvetkova, N., Kusheva, R., Stoimenova, B., Penkova, R., Legurska M., Dimitrova, N., Understanding the pedagogy Web 2.0 Supports: The presentation of a Web 2.0 pegagogical model, Proceedings of International Conference on European Transnational Education (ICEUTE), 20-21 October 2011, Salamanca, Spain, , 2011, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2011
23 Connolly, T.M., Hainey, T., Baxter, G.J., Tsvetkova, N., Kusheva, R., Stoimenova, B., Penkova, R., Legurska M., Dimitrova, N., Web 2.0 Education: An evaluation of a large-scale European pilot, Proceedings of International Conference on European Transnational Education (ICEUTE), 20-21 October 2011, Salamanca, Spain., , 2011, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 2011
24 Стоянова, К., Легурска, М., Практическите задания като средство за развитие на професионално-личностни качества в учениците., Международна научна конференция „Педагогическата среда в университета като пространство за професионално-личностно развитие на бъдещия специалист'', 2011 2011
25 Стоянова, К., Легурска, М., Практическите задания като средство за развитие на професионално-личностните качества в учениците, Педагогическата среда в университета като пространство за професионално-личностно развитие на бъдещия специалист, том втори, Асоциация на професорите от славянските страни /АПСС/, ISBN 978-954-490-245-2, издателство:Габрово: „ЕКС – ПРЕС”, 2011, стр.:487-492, ISBN:ISBN 978-954-490-245-2 2011
26 Legurska, М., Psychological and pedagogical traning in childrens rights for teachers and parents., Quality education for all through improving teacher training, издателство:BASOPED, 2010 2010
27 Yanakieva, Sn., Legurska, М., Using the ICT for the purpose the civic education. , ICT in the education of the Balkan countries, издателство:BASOPED, 2010 2010
28 Легурска, М., Развиване на обществени и граждански компетентности у учениците 1.-4. клас. , Международна научна конференция „25 години Педагогически факултет”, издателство:ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2009 2009
29 Легурска, М., Янакиева, Сн., Формиране на елементи на гражданска култура при 3-7 годишни деца., Детето на XXI век, 2002, стр.:79-83 2002
Студия в научно списание
Legurska M., Penkova, Rossitsa, Legurska, Mirena, QUESTIONNAIRE SURVEY UPON THE EXPECTATIONS FOR THE "SUPPORTING ENVIRONMENT" AMONG THE PEDAGOGUES UP TO 35 YEARS OLD, STRATEGIES FOR POLICY IN SCIENCE AND EDUCATION-STRATEGII NA OBRAZOVATELNATA I NAUCHNATA POLITIKA, vol:27, issue:4, 2019, pages:398-427, ISSN (print):1310-0270, ISSN (online):1314-8575 2019
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Мирена Легурска, Методология и учебна програма за обучение/за специализирана подготовка на педагогически специалисти в детската градина за работа с уязвими групи в условията на мултиетническа и мултикултурна образователна среда 2022
2 Секционен доклад, Мирена Легурска, Проучване нагласите на учителите относно гражданското образование 2022
3 Секционен доклад, Мирена Легурска, Изследване нагласите на учителите за прилагане на компетентностния подход 2021
4 Секционен доклад, Мирена Легурска, Компетентности на учителя за оценяване на постиженията на учениците по здравно образование чрез портфолио 2020
Учебник
1 Радев, П., Цоков, Г., Гюров, Д., Гюрова, В., Миткова, Д., Александрова, А, Делибалтова, В., Савова, Ж., Легурска, М., и др.Захариев, З., Учебно помагало за обучение на педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години. Модул 1, Анубис, МОН - София, Рецензирано 2013
2 Радев, П., Цоков, Г., Гюров, Д., Гюрова, В., Миткова, Д., Александрова, А, Делибалтова, В., Савова, Ж., Легурска, М., Захариев, З., Учебно помагало за обучение на педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години. Модул 2, Анубис, МОН - София, Рецензирано 2013
Учебник/Учебно помагало
1 Колева, И., Попова М., Легурска, М., Коцева-Попова, В. , Панталеева, И., Ненкова, С., Книга за учителя към програмна система “Аз променям света” за III подтотвителна група , Велес, София, Рецензирано 2018
2 Колева, И., Попова М., Легурска, М., Коцева-Попова, В. , Панталеева, И., Ненкова, С., Христова, А., Велчова, Й., Атанасова, Ж., Книга за учителя към програмна система “Аз променям света” за IV подтотвителна група , Велес, София, Рецензирано 2018
3 Колева, И., Коцева-Попова, В., Легурска, М., Познавателна книжка по образователно направление Околен свят, трета подготвителна възрастова група, Велес, София 2018
4 Колева, И., Коцева-Попова, В., Легурска, М., Познавателна книжка по образователно направление Околен свят, четвърта подготвителна възрастова група, Велес, София 2018
5 Пенкова, Р., Легурска, М., Пътеводител на младия учител, УИ „Св.Кл.Охридски” 2015
6 Пенкова, Р., Петров, А., Радкова, А., Падежка, М., Стоименова, Б., Легурска, М., Панчев, В., Образователна подкрепа по български език, история и гражданска ориентация. Наръчник за имигранти в Блгария. , ЕИФ, София, Рецензирано 2013
7 Боянова, В., Найденова, П., Мирчева, В. , Алексиева, Е, Легурска, М., Станкова, М. , Благоева, Е., Божинова, Р., и др., Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви, Наръчник за обучителя, МОН - София 2013
8 Боянова, В., Найденова, П., Мирчева, В. , Алексиева, Е, Легурска, М., Станкова, М. , Благоева, Е., Божинова, Р., и др., Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви, Наръчник за учители, МОН - София 2013
9 Боянова, В., Найденова, П., Мирчева, В. , Алексиева, Е, Легурска, М., Станкова, М. , Благоева, Е., Божинова, Р., и др., Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви, Работна тетрадка за учители, МОН - София 2013
10 Захариев, З., Стоименова, Б., Легурска, М. , Развиване на обществени и граждански компетентности при учениците от прогимназиален етап. Ръководство за учители. , Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, София, Рецензирано 2011
11 Колева, И., Легурска, М., Цветанова, Л., Правото на детето на права. , фабер, ВеликоТърново, Рецензирано 2001