Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Цветан Христов

Author ID (SCOPUS):15925284800

Researcher ID (Web of Science):K-4848-2017

ORCID ID:0000-0002-6417-1816
Дипломна работа
Цветан Димитров Христов, Ососбености на решенията на клас от тримерни гранични задачи, ФМИ, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. дмн Недю Иванов Попиванов 1998
Дисертация д-р
Цветан Димитров Христов, Особености на решенията на хиперболични уравнения в области с характеристична граница, ВАК, Ръководител:проф. дмн Недю Иванов Попиванов 2006
Научен проект
1 Tsvetan Hristov, 50th International Conference “Applications of Mathematics in Engineering and Economics”, Ръководител, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-166 / 18.4.2024 г. 2024
2 Цветан Христов, 49th International Conference “Applications of Mathematics in Engineering and Economics”, Ръководител, ФНИ-СУ, Номер на договора:80-10-115/2023 2023
3 Цветан Христов, Визуализация и изследване на особеностите на решения на гранични задачи за уравнения на математическата физика, Член, ФНИ-СУ, Номер на договора:80-10-81/25.04.2023 2023
4 Цветан Христов, 48th International Conference “Applications of Mathematics in Engineering and Economics”, Ръководител, ФНИ - СУ, Номер на договора:80-10-4/2022 2022
5 Цветан Христов, Визуализация и изследване на решения с особености на гранични задачи за уравнения на математическата физика, Член, ФНИ - СУ, Номер на договора:80-10-26/2022 2022
6 Цветан Христов, 47th International Conference “Applications of Mathematics in Engineering and Economics”, Ръководител, ФНИ - СУ, Номер на договора:80-10-101/2021 2021
7 Цветан Христов, Визуализация и изследване на решения с особености на гранични задачи за уравнения на математическата физика, Член, ФНИ-СУ, Номер на договора:80-10-102/2021 2021
8 Цветан Христов, Нелинейни диференциални уравнения и уравнения с дробни оператори, Член, ФНИ-МОН, Номер на договора:КП-06-Н52/4 2021
9 Цветан Христов, 46th International Conference “Applications of Mathematics in Engineering and Economics” , Ръководител, ФНИ - СУ, Номер на договора:80-10-122/16.04.2020 2020
10 Цветан Христов, Визуализация и поведение на решения с особености на гранични задачи за уравнения на математическата физика, Член, ФНИ - СУ, Номер на договора:80-10-112/16.04.2020 2020
11 Цветан Христов, Тримерни гранични задачи за уравнения от смесен тип, задачи със спектрален параметър и интегрални уравнения , Член, МОН - ФНИ (Програма за двустранно сътрудничество БЪЛГАРИЯ – РУСИЯ 2019-2020), Номер на договора:КП-06-РУСИЯ/28 2020
12 Цветан Христов, 45th International Conference “Applications of Mathematics in Engineering and Economics” , Ръководител, ФНИ - СУ, Номер на договора:80-10-90/15.04.2019 2019
13 Цветан Христов, Изследване и визуализация на сингулярни решения на гранични задачи за уравнения на математическата физика, Член, ФНИ на СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-109/15.04.2019 г. 2019
14 Цветан Христов, 44th International Conference “Applications of Mathematics in Engineering and Economics”, Ръководител, ФНИ - СУ, Номер на договора:80-10-191/26.04.2018 2018
15 Цветан Христов, Поведение и визуализация на решения с особености на гранични задачи за уравнения на математическата физика, Член, ФНИ на СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-189/2018 2018
16 Цветан Христов, Изследване и визуализация на решения с особености на гранични задачи за уравнения на математическата физика, Член, ФНИ на СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-216/24.04.2017 2017
17 Цветан Христов, Постановка и коректна разрешимост на многомерни гранични задачи за уравнения от смесен тип, Член, Bulgarian NSF and Russian NSF , Номер на договора:ДHTC 01/2/23.06.2017 2017
18 Цветан Христов, Поведение и визуализация на сингулярни решения на гранични задачи за уравнения на математическата физика, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:152/2016 2016
19 Цветан Христов, Поведение и визуализация на решения с особености на гранични задачи за уравнения на математическата физика , Член, ФНИ на СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:142/2015 2015
20 Цветан Христов, Изследване и визуализация на сингулярни решения на гранични задачи за уравнения на математическата физика, Член, ФНИ на СУ”Св. Климент Охридски”, Номер на договора:94/2014 2014
21 Цветан Христов, Изследване и 3D визуализация на решения с особености на гранични задачи за уравнения на математическата физика, Член, ФНИ на СУ”Св. Климент Охридски”, Номер на договора:158/2013 2013
22 Цветан Христов, Визуализация и поведение на сингулярни решения на гранични задачи за уравнения на математическата физика, Член, ФНИ на СУ”Св. Климент Охридски”, Номер на договора:179/2012 2012
23 Цветан Христов, Изследване и визуализация на решения с особености на гранични задачи за уравнения на математическата физика, Член, ФНИ на СУ”Св. Климент Охридски”, Номер на договора:153/2011 2011
24 Цветан Христов, Поведение и визуализация на сингулярни решения на гранични задачи за уравнения на математическата физика, Ръководител, ФНИ на СУ”Св. Климент Охридски”, Номер на договора:184/26.04.2010 2010
25 Цветан Христов, Решения с особености на гранични задачи за уравнения на математическата физика, Член, ФНИ на СУ”Св. Климент Охридски”, Номер на договора:072 / 2009 2009
26 Цветан Христов, Център за върхови научни постижения "Суперкомпютърни приложения" (SuperCA++), Член, Фонд "Научни изследвания" на МОМН, Номер на договора:ДЦВП 02-1/2009 2009
27 Цветан Христов, Сингулярни решения на гранични задачи за уравнения на математическата физика, Член, ФНИ на СУ”Св. Климент Охридски”, Номер на договора:223/2008 2008
28 Цветан Христов, Център за върхови научни постижения "Суперкомпютърни приложения" (SuperCA), Член, ФНИ на МОН, Номер на договора:ДО -02-115/2008 2008
29 Цветан Христов, Център по компетентност за симулация и бизнес процеси (SimPro), Член, Фонд "Научни изследвания" на МОМН, Номер на договора:Д0-02-75/2008. 2008
30 Цветан Христов, Решения с особености на гранични задачи за уравнения на математическата физика, Член, ФМИ, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:100/2007 2007
31 Цветан Христов, Сингулярност на решенията на гранични и нелокални задачи на математическата физика, Член, ФНИ на СУ”Св. Климент Охридски”, Номер на договора:84/2006 2006
32 Цветан Христов, Нелинейни задачи на математическата физика, числени симулации и визуализация, Член, Фонд "Научни изследвания" на МОМН, Номер на договора:VU-MI_102/05 2005
33 Цветан Христов, Особености на решенията на гранични и нелокални задачи за диференциални уравнения, Член, ФНИ на СУ”Св. Климент Охридски”, Номер на договора:97/2005 2005
34 Цветан Христов, Особености на решенията на гранични и нелокални задачи за диференциални уравнения , Член, ФНИ на СУ”Св. Климент Охридски”, Номер на договора:26/2004 2004
35 Цветан Христов, 345/2003, Член, ФНИ на СУ”Св. Климент Охридски”, Номер на договора:3450/2003 2003
36 Цветан Христов, Особености на решенията на гранични и нелокални задачи, Член, Фонд "Научни изследвания" на МОН, Номер на договора:904/1999 1999
Научно ръководство
гл. ас. д-р Цветан Христов , Convection - diffusion equations for 3D volcanic ash modeling, в магистърската програма „Уравнения на математичната физика и приложения” - ФМИ, СУ дипломна работа:Иван Запрянов 2013
Статия в научно списание
1 S. Margenov, N. Popivanov, I. Ugrinova, Ts. Hristov, Differential and Time-Discrete SEIRS Models with Vaccination: Local Stability, Validation and Sensitivity Analysis Using Bulgarian COVID-19 Data, Mathematics, vol:11, issue:10 (Article ID: 2238), 2023, pages:1-26, ISSN (online):2227-7390, doi:https://doi.org/10.3390/math11102238, Ref, Web of Science, IF (2.4 - 2022), Web of Science Quartile: Q1 (Mathematics: 23/329), SCOPUS, SJR (0.446 - 2022), SCOPUS Quartile: Q2 (Mathematics) 2023
2 Svetozar Margenov, Nedyu Popivanov, Iva Ugrinova, Tsvetan Hristov, Mathematical Modeling and Short-Term Forecasting of the COVID-19 Epidemic in Bulgaria: SEIRS Model with Vaccination, Mathematics, vol:10, issue:15 (Article ID: 2570), 2022, pages:1-28, ISSN (online):2227-7390, doi:https://doi.org/10.3390/math10152570, Ref, Web of Science, IF (2.4 - 2022), Web of Science Quartile: Q1 (Mathematics: 23/329), SCOPUS, SJR (0.446 - 2022), SCOPUS Quartile: Q2 (Mathematics) 2022
3 Svetozar Margenov, Nedyu Popivanov, Iva Ugrinova, Stanislav Harizanov, Tsvetan Hristov, Parameters identification and forecasting of COVID-19 transmission dynamics in Bulgaria with mass vaccination strategy, AIP Conference Proceedings , vol:2505, issue:Article ID: 080010, 2022, pages:1-16, ISSN (online):0094243X, 15517616, ISBN:978-0-7354-4396-9, doi:https://doi.org/10.1063/5.0106519, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.189 - 2021) 2022
4 Nedyu Popivanov, Tsvetan Hristov, Rudolf Scherer, Singular solutions of 3-D Protter-Morawetz problem for weakly hyperbolic equations of Tricomi type, AIP Conference Proceedings , vol:2505, issue:Article ID: 030005, 2022, pages:1-8, ISSN (online):0094243X, 15517616, ISBN:978-0-7354-4396-9, doi:https://doi.org/10.1063/5.0106518, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.189 - 2021), International 2022
5 S. Margenov, N. Popivanov, I. Ugrinova, S. Harizanov, Ts. Hristov, Mathematical and computer modeling of COVID-19 transmission dynamics in Bulgaria by time-depended inverse SEIR model, AIP Conference Proceedings, vol:2333, issue:Art. number 090024, 2021, pages:1-15, ISBN:978-0-7354-4077-7, doi: https://doi.org/10.1063/5.0041868, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.19 - 2019) 2021
6 Tsvetan Hristov, An innovative model for integrating electronic assessment into differential equations education, AIP Conf. Proc. , vol:2048, issue:Art. ID 020034, 2018, pages:1-8, ISSN (online):0094243X, ISBN:978-0-7354-1774-8, doi:https://doi.org/10.1063/1.5082052, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.182 - 2018), SCOPUS Quartile: Q3 (2018) 2018
7 Tsvetan Hristov, Singular solutions to the Protter-Morawetz problem for Keldysh-type equations involving lower order terms, AIP Conf. Proc. , vol:2048, issue:Art. ID 040025, 2018, pages:1-10, ISSN (online):0094243X, ISBN:978-0-7354-1774-8, doi:https://doi.org/10.1063/1.5082097, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.182 - 2018), SCOPUS Quartile: Q3 (2018) 2018
8 T. Hristov, A. Nikolov, Behaviour of Singular solutions to Protter problem for (3+1)-D Keldysh type equations, Compt. Rend.Acad. Bulg. Sci., vol:70, issue:2, 2017, pages:167-174, ISSN (print):1310-1331, ISSN (online):2367-5535, Ref, Web of Science, IF (0.27 - 2017), Web of Science Quartile: Q4 (62/64 Multidisciplinary sciences, 2017 JCR-WoS), SCOPUS, SJR (0.21 - 2017), SCOPUS Quartile: Q2 (2017) 2017
9 N. Popivanov, T. Hristov, A. Nikolov, M. Schneider, Singular solutions to a (3+1)-D Protter-Morawetz problem for Keldysh-type equations, Advances in Mathematical Physics, vol:2017, issue:Article ID 1571959, 2017, pages:1-16, ISSN (print):1687-9120, ISSN (online):1687-9139, doi:https://doi.org/10.1155/2017/1571959, Ref, Web of Science, IF (0.71 - 2017), Web of Science Quartile: Q4 (48/55 Physics Mathematical, 2017 JCR-WoS), SCOPUS, SJR (0.218 - 2017), SCOPUS Quartile: Q3 (2017), International 2017
10 T. Hristov, A. Nikolov, N. Popivanov, M. Schneider, Generalized Solutions of Protter Problem for (3+1)-D Keldysh Type Equations, AIP Conf. Proc. , vol:1789, issue:art. no. 040007, 2016, pages:1-13, ISSN (online):0094243X, ISBN:978-0-7354-1453-2, doi:https://doi.org/10.1063/1.4968460, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.165 - 2016), SCOPUS Quartile: Q3 (2016), International 2016
11 T. Hristov, N. Popivanov, M. Schneider, Protter problem for 3-D Keldysh type equations involving lower order terms, AIP Conf. Proc. , vol:1690, issue:art. no. 040020, 2015, pages:1-12, ISSN (online):0094243X, ISBN:978-0-7354-1337-5, doi: https://doi.org/10.1063/1.4936727, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.18 - 2015), SCOPUS Quartile: Q3 (2015), International 2015
12 T. Hristov, N. Popivanov, M. Schneider, Generalized solutions to Protter problems for 3-D Keldysh type equations, AIP Conf. Proc., Proceedings of ICNPAA 2014 World Congress: 10th International Conference on Mathematical Problems in Engineering, Aerospace and Sciences, vol:1637, issue:1, 2014, pages:422-430, ISSN (online):0094243X, ISBN:978-0-7354-1276-7, doi:https://doi.org/10.1063/1.4904607, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.171 - 2014), SCOPUS Quartile: Q3 (2014), International 2014
13 T. Hristov, Singular solutions to Protter problem for Keldysh type equations, AIP Conf. Proc. , vol:1631, issue:1, 2014, pages:255-262, ISSN (online):0094243X, ISBN:978-0-7354-1270-5, doi:https://doi.org/10.1063/1.4902484, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.171 - 2014), SCOPUS Quartile: Q3 (2014) 2014
14 Nedyu Popivanov, Tsvetan Hristov, Manfred Schneider, On Uniqueness of Quasi-regular Solutions to Protter problem for Keldish type equations, AIP Conf. Proc. , vol:1570, 2013, pages:321-326, ISSN (online):0094243X, ISBN:978-07354-1198-2, doi:https://doi.org/10.1063/1.4854772 , Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.164 - 2013), SCOPUS Quartile: Q3 (2013), International 2013
15 Nedyu Popivanov, Manfred Schneider, Tsvetan Hristov, Protter problems for 3-D mixed type equations, Doklady AMAN, vol:15, issue:2, 2013, pages:57-63, ISSN (print):1726-9946, Ref, International 2013
16 T. Hristov, N. Popivanov, M. Schneider, Quasi-regular solutions to a class of 3D degenerating hyperbolic equations, AIP Conf. Proc. , vol:1497, issue:1, 2012, pages:205-212, ISSN (online):0094243X, ISBN:978-0-7354-1111-1, doi:https://doi.org/10.1063/1.4766787, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.176 - 2012), SCOPUS Quartile: Q3 (2012), International 2012
17 T. D. Hristov, N. I. Popivanov, M. Schneider, On the uniqueness of generalized and quasi-regular solutions to equations of mixed type in ℝ3, Siberian Advances in Mathematics, vol:21, issue:4, 2011, pages:262-273, ISSN (print):1055-1344, ISSN (online):1934-8126, doi:https://doi.org/10.3103/S1055134411040043, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.169 - 2011), SCOPUS Quartile: Q4 (Mathematics), Zentralblatt(Zbl 06567731), International 2011
18 Ts. Hristov, N. Popivanov, M. Schneider, On Uniqueness of Generalized and Quasi-regular Solutions for Equations of Mixed Type in R³ , Siberian Advances in Mathematics , vol: 21, issue:4, 2011, pages:262-273, Web of Science 2011
19 T. Hristov, N. Popivanov, Singular Solutions to Protter's Problem for a Class of 3-D Weakly Hyperbolic Equations, Comptes rendus de l’Acade'mie bulgare des Sciences, vol:60, issue:7, 2007, pages:719-724, ISSN (print):1310–1331, ISSN (online):2367–5535, Ref, IF, IF (0.106 - 2007), Web of Science Quartile: Q4 (46/50 Multidisciplinary sciences, 2007 JCR-WoS), Zentralblatt(Zbl 1174.35069) 2007
Статия в поредица
S. Margenov, N. Popivanov, I. Ugrinova, S. Harizanov, Ts. Hristov, Mathematical and Computer Modeling of COVID-19 Transmission Dynamics in Bulgaria by Time-depended Inverse SEIR Model, arXiv COVID-19 e-print, issue:arXiv:2008.10360 , Publisher:Cornell University , 2020, pages:1-16 2020
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Цветан Христов, Ефективно обучение по уравнения на математическата физика чрез визуализация на реални процеси, Математика и математическо образование - Доклади на 48 пролетна конференция на СМБ, редактор/и:В. Милушева, Т. Тонова, издателство:Съюз на математиците в България, 2019, стр.:185-192, ISSN (print):1313-3330 2019
2 Tsvetan Hristov, Nedyu Popivanov, Manfred Schneider, Quasi-regular solutions for 3D equations of Tricomi and Keldish types, Mathematics and Education in Mathematics, 2012 Proceedings of the Forty First Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Publisher:Съюз на математиците в България, 2012, pages:173-179, ISSN (print):1313-3330, Ref, др.(EuDML: http://eudml.org/doc/250920), International 2012
3 T. Hristov, N. Popivanov, M. Schneider, Singular and quasi-regular solutions for weakly hyperbolic equations of Tricomi type, Scientific Session 120 years Fac. Math. and Inf., 24.09.2009, Publisher:St. Kliment Ohridsky University Press, 2011, pages:83-89, ISSN (print):1313-9045, Ref, International 2011
4 Nedyu Popivanov, Tsvetan Hristov, The Darboux problem for a class of 3-D weakly hyperbolic equations , Mathematics and Education in Mathematics, 2011 Proceedings of the Fortieth Jubilee Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Publisher:Съюз на математиците в България, 2011, pages:193-199, ISSN (print):1313-3330, Ref, др.(EuDML: http://eudml.org/doc/250929) 2011
5 М. K. Grammatikopoulos, T. D. Hristov, N. I. Popivanov, Singular Solutions of 3-D Protter’s Problem for the Wave Equation, Proc. Of the XXVI Summer School “Application of Mathematics in Engineering and Econоmics”, Sozopol 2000, editor/s:B. I. Cheshankov, M. D. Todorov, Publisher:Heron Press, Sofia , 2001, pages:22-26, ISBN:954-580-094-1, Ref, International 2001
6 N. I. Popivanov, Ts. D. Hristov, One Phenomenon for the Wave Equation in R3, Proceedings of the Ninth International Colloquium on Differential Equations, Plovdiv,,Bulgaria, 18-23 August 1998, Publisher:VSP Netherlands, 1999, pages:223-330, ISBN:906-764-296-7, Ref, Zentralblatt(Zbl 0943.35046) 1999
Студия в научно списание
1 N. Popivanov, T. Hristov, A. Nikolov, M. Schneider, On the existence and uniqueness of a generalized solution of the Protter problem for (3+1) -D Keldysh-type equations, Boundary Value Problems, vol:2017, issue:2017:26 , 2017, pages:1-30, ISSN (online):1687-2770, doi:https://doi.org/10.1186/s13661-017-0757-1 , Ref, Web of Science, IF (1.156 - 2017), Web of Science Quartile: Q1 (51/310 Mathematics, 2017 JCR-WoS), SCOPUS, SJR (0.49 - 2017), SCOPUS Quartile: Q3 (2017), International 2017
2 Tzvetan D. Hristov, Nedyu I. Popivanov, Manfred Schneider, Estimates of singular solutions of Protter's problem for the 3-D hyperbolic equations, Communications in Applied Analysis, vol:10, issue:2, 2006, pages:223-251, ISSN (print):1083-2564, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.186 - 2006), SCOPUS Quartile: Q3 (Modeling and Simulation), Zentralblatt(Zbl 1120.35062), International 2006
3 Myron K. Grammatikopoulos, Tzvetan D. Hristov, Nedyu I. Popivanov, Singular solutions to Protter's problem for the 3-D wave equation involving lower order terms, Electronic Journal of Differential Equations, vol:2003(2003), issue:03, 2003, pages:1-31, ISSN (online): 1072-6691, Ref, Web of Science, IF (0.427 - 2011), Web of Science Quartile: Q3 (205/289 Mathematics, 2011 JCR-WoS), SCOPUS, SJR (0.484 - 2003), SCOPUS Quartile: Q3 (2003), Zentralblatt(Zbl 1026.35060), International, PhD 2003
4 Myron K. Grammatikopoulos, Tzvetan D. Hristov, Nedyu I. Popivanov, On the singularities of 3-D Protter's problem for the wave equation, Electronic Journal of Differential Equations , vol:2001(2001), issue:01, 2001, pages:1-26, ISSN (online):1072-6691, Ref, Web of Science, IF (0.427 - 2011), Web of Science Quartile: Q3 (205/289 Mathematics, 2011 JCR-WoS), SCOPUS, SJR (0.469 - 2001), SCOPUS Quartile: Q3 (2001), Zentralblatt(Zbl 0973.35010), International 2001
Студия в поредица
1 М. K. Grammatikopoulos, T. D. Hristov, N. I. Popivanov, Singularities of 3-D Protter’s Problem for the Wave Equation Involving Lower Order Terms, Technical Report, vol:June 2001, issue:5, Publisher:Dept. of Math., University of Ioannina, Greece, 2001, pages:1-31 2001
2 М. K. Grammatikopoulos, T. D. Hristov, N. I. Popivanov, On the singularities of 3-D Protter’s Problem for the Wave Equation, Technical Report, vol:A 2000, issue:2, Publisher:Dept. of Math., University of Ioannina, Greece, 2000, pages:1-27, International 2000
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Цветан Христов, Modeling of the Epidemic Dynamics of COVID-19 in Bulgaria by an Extended Time- Dependent SEIRS Model 2024
2 Секционен доклад, Tsvetan Hristov, Ill-Posed Problems for 3-D Weakly Hyperbolic Equations of Tricomi Type 2023
3 Секционен доклад, Tsvetan Hristov, Differential and Time-Discrete SEIRS Models with Vaccination: Long-Term Behavior of the COVID-19 Epidemic in Bulgaria 2023
4 Секционен доклад, Tsvetan Hristov, Ill-posed boundary-value problems for weakly hyperbolic equations of Tricomi type 2023
5 Секционен доклад, Tsvetan Hristov, Mathematical Modeling of the Epidemic Dynamics of COVID-19 in Bulgaria by SEIRS Model with Vaccianation 2023
6 Секционен доклад, Цветан Христов, Singular solutions of 3-D Protter-Morawetz problem for weakly-hyperbolic equations of Tricomi type 2022
7 Секционен доклад, Цветан Христов, Singular Solutions of Protter-Morawetz Problem for Hyperbolic-Parabolic Equations of Tricomi Type 2022
8 Секционен доклад, Цветан Христов, Parameters identification and forecasting of COVID-19 transmission dynamics in Bulgaria with mass vaccination strategy 2021
9 Пленарен доклад, Цветан Христов, Mathematical Modeling of COVID-19 Transmission Dynamics in Bulgaria by Time-dependent Inverse SEIR Model 2021
10 Секционен доклад, Цветан Христов, On some non-classical multidimensional problems for Keldysh-type equations 2020
11 Секционен доклад, Цветан Христов, Ефективно обучение по уравнения на математическата физика чрез визуализация на реални процеси 2019
12 Секционен доклад, Цветан Христов, Protter-Morawetz problem for equations of Keldysh type involving lower order terms 2019
13 Секционен доклад, Цветан Христов, Protter-Morawetz problem for Keldysh-type equations involving lower order terms 2019
14 Секционен доклад, Цветан Христов, Singular solutions to Protter-Morawetz problem for Keldysh-type equations 2019
15 Секционен доклад, Цветан Христов, An Innovative Model for Integrating Electronic Assessment into Differential Equations Education 2018
16 Секционен доклад, Цветан Христов, Задача на Протер-Моравец за уравнения от типа на Келдиш 2018
17 Секционен доклад, Цветан Христов, Exact behavior of singular solutions to the Protter-Morawetz problem for equations of Keldysh type 2018
18 Секционен доклад, Цветан Христов, Exact Behavior of Singular Solutions to the Protter-Morawetz Problem for Keldysh-Type Equations 2018
19 Секционен доклад, Цветан Христов, Protter-Morawetz problem for (3+1)-D equations of Keldysh type 2017
20 Секционен доклад, Цветан Христов, Сингулярни решения на многомерни уравнения от типа на Келдиш 2017
21 Секционен доклад, Цветан Христов, Exact Behavior of Singular Solutions to (3+1)-D Protter-Morawetz Problem for Keldysh-Type Equations 2017
22 Секционен доклад, Цветан Христов, Singular solutions to Protter-Morawetz problem for (3+1)-D Keldysh-type equations 2017
23 Секционен доклад, Цветан Христов, Exact Behavior of Singular Solutions to (3+1)-D Protter-Morawetz Problem for Keldysh-Type Equations 2017
24 Секционен доклад, Цветан Христов, Generalized Solutions of Protter Problem for (3+1)-D Keldysh Type Equations 2016
25 Секционен доклад, Цветан Христов, Задача на Протер за (3+1)-D уравнения от типа на Келдиш 2016
26 Секционен доклад, Цветан Христов, Singular solutions of Protter problem for Keldysh type equations 2016
27 Секционен доклад, Цветан Христов, Особености на решенията на слабо хиперболични уравнения от типа на Трикоми 2016
28 Секционен доклад, Цветан Христов, Решения с особености на уравнения от типа на Келдиш в области с характеристична граница 2015
29 Секционен доклад, Цветан Христов, Protter problem for 3-D Keldysh type equations involving lower order terms 2015
30 Секционен доклад, Цветан Христов, Квази - регулярни решения на уравнения от типа на Келдиш, съдържащи младши членове 2014
31 Секционен доклад, Цветан Христов, Singular Solutions to Protter Problem for 3D Equations of Keldysh Type 2014
32 Секционен доклад, Цветан Христов, Singular solutions to Protter problem for 3-D degenerating hyperbolic PDEs 2014
33 Секционен доклад, Цветан Христов, Protter problem for 3-D Keldish type equations 2014
34 Секционен доклад, Цветан Христов, Singular solutions to Protter problem for Keldysh type equations 2014
35 Секционен доклад, Цветан Христов, On uniqueness of quasi-regular solutions to Protter problem for Keldish type equations 2013
36 Секционен доклад, Цветан Христов, Protter problems for 3D Keldish type equations involving lower order terms 2013
37 Секционен доклад, Цветан Христов, Quasi-regular solutions for 3D equations of Tricomi and Keldish types 2012
38 Секционен доклад, Цветан Христов, Protter problems to 3D weakly hyperbolic equations 2012
39 Секционен доклад, Цветан Христов, Singular and Quasi-regular Solutions to 3D Equations of Mixed Type 2012
40 Секционен доклад, Цветан Христов, Задачи на Протер за уравнения от типа на Келдиш 2012
41 Секционен доклад, Цветан Христов, Singular and Quasi-regular Solutions for a Class of 3D Weakly Hyperbolic Equations 2012
42 Секционен доклад, Цветан Христов, Quasi-regular solutions to a class of 3D degenerating hyperbolic equations 2012
43 Секционен доклад, Цветан Христов, The Darboux problem for a class of 3-D weakly hyperbolic equations 2011
44 Секционен доклад, Цветан Христов, Quasi-regular Solutions for 3D Equations of Keldish Type 2011
45 Секционен доклад, Цветан Христов, Generalized and Quasi-regular Solutions for Equations of Mixed Type in R3 2011
46 Секционен доклад, Цветан Христов, Обобщени и квази-регулярни решения на уравнения, променящи типа си в области с негладка граница 2011
47 Секционен доклад, Цветан Христов, Особености на решенията на задачата на Протер за израждащи се хиперболични уравнения 2010
48 Секционен доклад, Цветан Христов, Singular and Quasi-Regular Solutions to Protter Problem for Weakly Hyperbolic Equations 2010
49 Секционен доклад, Цветан Христов, Singular and quasi-regular solutions for a class of 3-d degeneraiting hyperbolic equations 2010
50 Секционен доклад, Цветан Христов, Solutions with isolated singularity to Protter’s problem for a class of 3-D degenerating hyperbolic equations 2009
51 Секционен доклад, Цветан Христов, Сингулярни и квазирегулярни решения на слабохиперболични уравнения от типа на Трикоми 2009
52 Секционен доклад, Цветан Христов, Особености на решенията на израждащи се хиперболични уравнения в области с характеристична граница 2009
53 Секционен доклад, Цветан Христов, Solutions with isolated singularity to Protter’s problem for a class of 3-D weakly hyperbolic equations 2008
54 Секционен доклад, Цветан Христов, Singular solutions to Protter’s problem for a Class of 3-D Weakly hyperbolic equations 2007
55 Секционен доклад, Цветан Христов, Singular solutions to Protter’s problem for a class of 3-D weakly hyperbolic equations 2007
56 Секционен доклад, Цветан Христов, Singular solutions to Protter’s problem for 3-D degenerating hyperbolic equations 2006
57 Секционен доклад, Цветан Христов, Singular solutions to Protter’s problem for 3-D degenerating hyperbolic equations 2006
58 Секционен доклад, Цветан Христов, Singular solutions to Protter’s problem for 3-D degenerating hyperbolic equations 2006
59 Секционен доклад, Цветан Христов, Singular solutions of 3-D Protter problem for a class of weakly hyperbolic equations 2005
60 Секционен доклад, Цветан Христов, Singular solutions of 3-D Protter problem for a class of weakly yperbolic equations 2005
61 Секционен доклад, Цветан Христов, Singular solutions of Protter’s problem for a hyperbolic equation involving the 3-D wave operator 2002
62 Секционен доклад, Цветан Христов, Protter’s problem for the wave equation involving lower order terms 2001
63 Секционен доклад, Цветан Христов, On M. H. Protter Problems for a Class of Degenerating Hyperbolic Equations 2000
64 Секционен доклад, Цветан Христов, One Phenomenon for the Wave Equation in R3 1998