Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Валентина Миткова
Дисертация д-р
Валентина Милчова Миткова, Авторство и канон в българската книжнина (1878-1944): Жените авторки , , Ръководител:проф. д-р Красимира Даскалова 2014
Монография
Валентина Миткова, Пол, периодичен печат и модернизация в България (от края на XIX до 40-те години на XX век), ISBN:978-954-07-5588-5, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2022
Научен проект
1 Валентина Миткова, "Дигитална библиотека "Библиотечно-информационни науки", Член, , Номер на договора:80-10-117 / 26. 03. 2021 г. 2021
2 Валентина Миткова, "Образователни функции на институциите на паметта. Идентифициране и анализ на модели за отворено образование, приложими в библиотеки, музеи, архиви”, Член, , Номер на договора:80-10-134/23.04.2020 г. 2020
3 Валентина Миткова, "Регионални културни политики за опазване на книжовно-документалното наследство в институциите на паметта – библиотеки, архиви, музеи (добри практики в Кюстендилска област)", Член, , Номер на договора:80-10-35/10.04.2019 2019
4 Валентина Миткова, Ловеч в българското културно пространство (история и съвременност, културни институции, културно наследство и съвременни технологии), Член, , Номер на договора:№ 80-10-174 от 26. 04. 2018 г 2018
Превод на книга
1 Валентина Миткова, Наталия Афеян, Кристен Годси. Вторият свят, вторият пол. Социалистическият женски активизъм и международната солидарност по време на Студената война., ISBN:978-619-01-0709-5, Издателство „Изток-Запад“ и Сдружение КОИ, 2020, Рецензирано 2020
2 Валентина Миткова, Мария Букур. Пол и модернизъм. Историческо преосмисляне на канона, ISBN:978-954-07-4926-6, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", Рецензирано 2020
Превод на статия
1 Валентина Миткова, Гардинър, А., Мусто, Р. Г., "Електронната книга" - В: Красимира Даскалова (състав.) История на книгата в западната и източната традиция. Том 2, ISBN:978-954-07-5109-2, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2021
2 Валентина Миткова, Голдман, П.,"История на илюстрацията и нейните технологии"- В: Красимира Даскалова (състав.) История на книгата в западната и източната традиция. Том 2, ISBN:978-954-07-5109-2, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2021
3 Валентина Миткова, Донди, К., "Печатната революция в Европа"- В: Красимира Даскалова (състав.) История на книгата в западната и източната традиция. Том 2, ISBN:978-954-07-5109-2, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2021
4 Валентина Миткова, Корницки, П. Ф., "История на книгата в Япония"- В: Красимира Даскалова (състав.) История на книгата в западната и източната традиция. Том 2, ISBN:978-954-07-5109-2, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2021
5 Валентина Миткова, Боряна Янкова, Къмингс, Б., "Книгата като символ"- В: Красимира Даскалова (състав.) История на книгата в западната и източната традиция. Том 2, ISBN:978-954-07-5109-2, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2021
6 Валентина Миткова, Лопес-Видриеро, М.-Л., "История на книгата на Иберийския полуостров"- В: Красимира Даскалова (състав.) История на книгата в западната и източната традиция. Том 2, ISBN:978-954-07-5109-2, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2021
7 Валентина Миткова, Макдауъл, П., Опит за генеалогия на термините "печатна култура" и "устна традиция"- В: Красимира Даскалова (състав.) История на книгата в западната и източната традиция. Том 2, ISBN:978-954-07-5109-2, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2021
8 Валентина Миткова, Мосли, Д., "Технологии на книгопечатането"- В: Красимира Даскалова (състав.) История на книгата в западната и източната традиция. Том 2, ISBN:978-954-07-5109-2, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2021
9 Валентина Миткова, Пиърсън, Д., "Подвързването на книги"- В: Красимира Даскалова (състав.) История на книгата в западната и източната традиция. Том 2, ISBN:978-954-07-5109-2, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2021
10 Валентина Миткова, Харис, М.,"Печатни еднодневки"- В: Красимира Даскалова (състав.) История на книгата в западната и източната традиция. Том 2, ISBN:978-954-07-5109-2, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2021
11 Валентина Миткова, Хофтийцер, П., "История на книгата в Нидерландия"- В: Красимира Даскалова (състав.) История на книгата в западната и източната традиция. Том 2, ISBN:978-954-07-5109-2, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2021
12 Валентина Миткова, Чембърлейн, Д. К., "Хартия"- В: Красимира Даскалова (състав.) История на книгата в западната и източната традиция. Том 2, ISBN:978-954-07-5109-2, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2021
Статия в научно списание
1 Valentina Mitkova, Visual Imprints of Women's History. Exhibit review, Aspasia. The International Yearbook of Central, Eastern and Southeastern Women's and Gender History, vol:17, issue:1, 2023, ISSN (online):1933-2890, ISBN:1933-2882, Ref, Web of Science 2023
2 Valentina Mitkova, Yelena Lembersky and Galina Lembersky, Like a Drop of Ink in a Downpour: Memories of Soviet Russia. Book Review, Aspasia. The International Yearbook of Central, Eastern and Southeastern Women's and Gender History, vol:16, issue:1, 2022, ISSN (print):1933-2882, Ref, SCOPUS, SJR ( - 2022) 2022
3 Валентина Миткова, ЖЕНСКИЯТ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ ПЕЧАТ И ОТРАЗЕНИТЕ В НЕГО ИДЕИ ЗА ЕМАНЦИПАЦИЯ НА БЪЛГАРКИТЕ: В. "БЛАГОДЕНСТВИЕ" (1921-1924) И В. "НЕДОВОЛНАТА" (1931-1934), LiterNet. Списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, брой:2, 2021, ISSN (online):1312-2282, Ref, (НАЦИД, CiteFactor, OCLC WorldCat, Library of Congr) 2021
4 Valentina Mitkova, Household Periodicals, Modernization and Women’s Emancipation in Bulgaria (1890s to WWI), Feminist Encounters. A Journal of Critical Studies in Culture and Politics, vol:4, issue:2, 2020, pages:1-11, ISSN (online):2468-4414, Ref, др.(Scopus, Google Scolar, SEMANTIC SCHOLAR,CROSSREF ) 2020
5 Valentina Mitkova, The Making of Intellectual Women. Review article , Aspasia, International Yearbook of Central, Eastern and Southeastern European Women’s and Gender History, issue:14, 2020, pages:153-159, ISSN (print):1933-2882, ISSN (online):1933-2890, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.108 - 2020), др. 2020
6 Valentina Mitkova, New perspectives on Bulgarian women of letters.Review article , Aspasia, International Yearbook of Central, Eastern and Southeastern European Women’s and Gender History, vol:13, issue:1, 2019, pages:167-174, ISSN (print):1933-2882, Ref, SCOPUS, SJR (0.11 - 2019), др. 2019
7 Valentina Mitkova, Amelia Sanz, Francesca Scott, and Suzan van Dijk. Women Telling Nations. Book Review, Aspasia, International Yearbook of Central, Eastern and Southeastern European Women’s and Gender History, vol:10, 2016, pages:205-209, ISSN (print):1933-2882, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.188 - 2016) 2016
8 Valentina Mitkova, Bulgarian Women Writers and the Resistance of the Literary Canon. Review article , Aspasia. The International Yearbook of Central, Eastern and Southeastern Women's and Gender History, vol:9, issue:1, 2015, pages:152-156, ISSN (print):1933-2882, Ref, SCOPUS, SJR (0.12 - 2015) 2015
9 Валентина Миткова, Формиране на автора и авторството в българската книжнина, Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, брой:1, 2014, стр.:174-183, ISSN (print):0861-847Х, Ref 2014
10 Valentina Mitkova, Liubov Krichevskaya, No Good without Reward: Selected Writings. Book Review, Aspasia. The International Yearbook of Central, Eastern and Southeastern Women's and Gender History, vol:7, issue:1, 2013, pages:203-207, ISSN (print):1933-2882 , Ref 2013
11 Валентина Миткова, Срещу каноничния натиск да се пише "по женски": българските авторки и темата за войната (Санда Йовчева, "Ние в дълбокия тил, 1937), LiterNet. Списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, том:10, брой:167, 2013, ISSN (online):1312-2282, Ref 2013
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Валентина Миткова, Еманципаторски и просветителски идеи, отразени на страниците на женския социалдемократически печат: вестник "Благоденствие" (1921-1924) и вестник "Недоволната"(1931-1934), "Книгата и образованието - исторически аспекти и традиции" Сборник с доклади от Национална научна конференция - Разград, 12-13 ноември 2020, 2023, стр.:265-279, ISSN (online):978-519-00-1658-8 2023
2 Валентина Миткова, Списание „Икономия и домакинство“ (1921-1944) – наръчник по европеизация и културна модернизация на българките между двете световни войни - под печат, Жените в българската литература и култура. Книга втора , 2022 2022
3 Миткова, В., Полови аспекти в историята на книгата: съвременни изследвания върху женското авторство и редакторска / журналистическа дейност, МУЗЕИ, БИБЛИОТЕКИ И АРХИВЫ В РЕАЛИЯХ СОВРЕМЕННОГО МИРА Сборник материалов Х Международных музейных чтений «Современные проблемы музеологии», 2021, pages:234-245, Ref, др.(РИНЦ (elibrary.ru)) 2021
Студия в научно списание
1 Валентина Миткова, Българският женски периодичен печат от края на XIX - началото на XX век (поглед към "домакинските" издания), Литературна мисъл, брой:1, 2021, стр.:60-83, ISSN (print):0324-0495, Ref, др.(Scopus, РИНЦ (elibrary.ru), Index Copernicus) 2021
2 Valentina Mitkova, Gender Tutelage and Bulgarian Women's Literature (1878-1944) , Aspasia, International Yearbook of Central, Eastern and Southeastern European Women’s and Gender History, vol:12, 2018, pages:91-111, ISSN (print):1933-2882, Ref, SCOPUS, SJR (0.101 - 2018), SCOPUS Quartile: Q4 (2018) 2018
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Valentina Mitkova, The Problematic Emancipation of Women under State Socialism: Zhenata dnes and the Readers’ Letters, 1960-1970, Everyday Socialism: Promises, Realities, and Strategies, editor/s:Luleva, A., Petrova, I., Petrov, P., Kazalarska, S. Bogdanova, Z., Yancheva, Y., 2022, pages:166-187, ISBN:978-619-245-214-8, Ref 2022
2 Валентина Миткова, Българската „женска” литература и спецификите на нейната критическа рецепция, Ани Гергова – живот с книжовни пристрастия: Сборник в чест на 75-годишнината й. , редактор/и:Красимира Даскалова, Илко Пенелов , издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2012, стр.:131-155, ISSN (print):978-954-07-3415-6 2012
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Валентина Миткова, Strategies for Bulgarian-Yugoslav reconciliation as articulated by the Bulgarian women’s periodicals during the 1930s 2024
2 Секционен доклад, Валентина Миткова, The “New-old” neighbor through the prism of the women’s question: Turkish women’s emancipation in relation to the aspirations and struggles of Bulgarian feminists between the two world wars 2023
3 Секционен доклад, Валентина Миткова, Representations of Turkish women in republican Turkey and in the context of the the Kemalist reforms on the pages of Bulgarian women's periodicals 2023
4 Секционен доклад, Валентина Миткова, The Bulgarian Women's Social-Democratic Union and the Interwar Balkan/International Women's Conferences Represented by its Periodicals. 2023
5 Секционен доклад, Валентина Миткова, Световни тенденции в съвременното образование по „Библиотечно-информационни науки“: мястото на историческата перспектива 2023
6 Секционен доклад, Валентина Миткова, Към полово сензитивни обществени библиотеки: идеи и реализации 2022
7 Секционен доклад, Валентина Миткова, "Полови аспекти в историята на книгата: съвременни изследвания върху женско авторство и редакторска/журналистическа дейност" 2021
8 Секционен доклад, Валентина Миткова, Еманципаторски и просветителски идеи, отразени на страниците на женския социалдемократически печат: в-к „Благоденствие“ (1921 – 1924) и в-к „Недоволната“ (1931 – 1934) 2020
9 Секционен доклад, Валентина Миткова, Household Periodicals, Modernisation and Women’s Emancipation in Bulgaria (1890s to WWI) 2020
10 Секционен доклад, Валентина Миткова, The problematic women’s emancipation during the state socialism: Zhenata dnes and the readers’ letters, 1960-1970 2019
11 Секционен доклад, Валентина Миткова, Списание „Икономия и домакинство“ (1921-1944) – наръчник по европеизация и културна модернизация на българките между двете световни войни 2019
12 Секционен доклад, Валентина Миткова, Еманципаторска и модернизаторска роля на списание "Мода и домакинство" (1897-1906) 2018
13 Секционен доклад, Valentina Mitkova, Bulgarian women's periodicals in the Ottoman and post-Ottoman context: Comparative Balkan perspective 2018
Участие в редколегия
1 Valentina Mitkova, ASPASIA. The International Yearbook of Central, Eastern and Southeastern European Women's and Gender History, Участие в редколегия 2022
2 Valentina Mitkova, ASPASIA. The International Yearbook of Central, Eastern and Southeastern European Women's and Gender History, Участие в редколегия 2021
3 Valentina Mitkova, ASPASIA. The International Yearbook of Central, Eastern and Southeastern European Women's and Gender History, Участие в редколегия 2020