Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Людмил Аначков
Научно ръководство
1 Людмил Аначков, Избор на стратегия за реализация на мобилно приложение на пазара, ФМИ дипломна работа:Ивелин Иванов 2016
2 Людмил Аначков, „Questo“ - мобилно приложение с игрови елементи, ФМИ дипломна работа:Мартин Лучев 2015
3 Людмил Аначков, Data Warehouse - The Central Data Repository that Organizations are looking for, FMI дипломна работа:Георги Мишев 2015
4 Людмил Аначков, Software system for simulating security attacks against web application, ФМИ дипломна работа:Илиан Илиев 2015
5 Людмил Аначков, Разработка на мобилно приложение за алармиране на нередности към общините на територията на София-град и интеграция с имплементация на платформата FixMyStreet, ФМИ дипломна работа:Виолета Найденова 2015
6 Людмил Аначков, Управление на транзакции и паралелни процеси в системи за управление на бази от данни, ФМИ дипломна работа:Владимир Сяров 2015
7 Людмил Аначков, Подход за гарантиране на информационната сигурност на финансова институция, при реализация на облакова технология (cloud computing), ФМИ дипломна работа:Живко Джиджев 2013
8 Людмил Аначков, Изграждане на корпоративен интранет сайт за финансова институция - анализ на изискванията, разработване и тестване, дипломна работа:Мая Иванова 2011
9 Людмил Аначков, Изграждане на корпоративен интранет сайт за финансова институция - бизнес моделиране, проектиране и разработване, дипломна работа:Максим Гойнов 2011
10 Людмил Аначков, Автоматизация на тестването за уеб приложения в областта на електронното здравеопазване(eHealth), дипломна работа:Огнян Папазов 2010
Статия в научно списание
1 Людмил Аначков, Профил на българския инвеститор в ДЦК, Авангардни научни инструменти в управлението, vol:1(11)/2016, issue:приета за публикуване, 2016 2016
2 Людмил Аначков, Особености при разработката на програмни продукти за делови игри и симулации за целите на обучението, Авангардни научни инструменти в управлението, vol:1(10)/2015, 2015, pages:236-242 2015
3 Людмил Аначков, Повишаване на ефективността на образователния процес, чрез използване на облачно базирани делови игри и симулации, Авангардни научни инструменти в управлението, vol:1(10)/2015, issue: , 2015, pages:191-200 2015
4 Людмил Аначков, Управление на информацията: репликация, резервиране, възстановяване, Авангардни научни инструменти в управлението, 2010, pages:369-374 2010
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Людмил Аначков, Деловата игра като софтуерна екосистема, Пролетна научна сесия на ФМИ, 2016 2016
2 Виолета Найденова, Людмил Аначков, Прилагане на подхода на софтуерните екосистеми при разработката на системата "Поправи София", Пролетна научна сесия на ФМИ - 2015, 2015, MSc 2015
3 Людмил Аначков, Ангел Марчев, Ангел Марчев (младши), Бистра Аначкова, Finsim-Bonds: финансов симулатор за търговия с държавни ценни книжа, Иновации и трансформации на организираните пазари в България, 2003, pages:64-70 2003
4 Ангел Марчев, Людмил Аначков, Ангел Марчев (младши), Бистра Аначкова, Използване на делови (управленски) игри в обучението на студенти, Предизвикателства пред управлението на организациите през XXI век: анализи, проблеми и перспективи, 2002, pages:95-100 2002
5 Людмил Аначков, Надя Миронова Ангелова, Бистра Аначкова, Мултимедиен продукт за обучение на мениджъри и специалисти по управление на човешките ресурси, Следдипломното обучение в областта на публичната администрация и бизнеса, 2002, pages:85-90 2002
6 Ангел Марчев, Людмил Аначков, Ангел Марчев (младши), Управленски игри и симулации в следдипломното обучение, Следдипломното обучение в областта на публичната администрация и бизнеса, 2002 2002
7 Ангел Марчев, Людмил Аначков, Боян Ломев, Димитър Митев, Фамилия симулатори на електронни финансови пазари, Информационен мениджмънт на предприятието, 2002, pages:275-281 2002
8 Ангел Марчев, Боян Ломев, Людмил Аначков, Димитър Митев, Фрактален анализ на финансовите пазари, Икономиката и развитието на обществото, 2000, pages:338-344 2000