Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Лора Спиридонова
Глава от книга
1 Spiridonova, L., Intercultural Models for Preschool Education in Republic of Bulgaria - B. Angelov, R. Engels-Kritidis, D. Kostrub, & Robert Osaďan (Eds.) Specific Issues of Contemporary Preschool Education in Bulgaria and Slovakia, pp. 264-276, ISBN:978-954-07-4388-2, St. Kliment Ohridski University Press, Ref, Рецензирано, International 2018
2 Spiridonova, L., Intercultural Education of Students Prepared to Be Kindergarten Teachers in Sofia University - In "Views of Contemporary Preschool and Primary Education in Bulgaria and Slovakia", R. Engels-Kritidis, B. Angelov, D. Kostrub, & Robert Osaďan (Eds.), p. 246-256, ISBN:978-80-7315-261-1, Brno: Paido, Slovakia, Ref, International 2016
3 Spiridonova, L., Defining the terms "culture", "interculturality", and "multiculturality" as research aspects of electronic training in the subject"Games and intercultural competence in the kindergarten" - Иновативно обучение в 21 век, стр. 152-172, ISBN:978-619-7240-17-7, Полиграфюг АД, София, Рецензирано 2015
Дипломна работа
Лора Илиева Христова, Система от игрово-познавателни ситуации за ориентиране в чуждоезикова среда (немски език), СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:Весела Гюрова 2003
Дисертация д-р
Лора Илиева Спиридонова, Педагогически технологии за възпитаване на интеркултурна компетентност в подготвителна група/клас, COBISS.BG-ID - 1252226532, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:Весела Гюрова 2009
Монография
1 Спиридонова, Л., Модел за интеркултурно познание чрез педагогическа рефлексия, ISBN:978-954-8846-80-0, Веда Словена-ЖГ, Рецензирано 2023
2 Спиридонова, Л., Модел за педагогическа рефлексия на интеркултурната компетентност; COBISS.BG-ID - 1267699428, ISBN:978-954-326-221-2, Парадигма, София 2014
3 Спиридонова, Л., Интеркултурна компетентност и игра. Интерактивен тренинг за педагози и деца. COBISS.BG-ID - 1292601572 , ISBN:978-954-326-190-1, Парадигма, София, Рецензирано 2013
Научен проект
1 Лора Спиридонова, Виртуалната детска градина като иновативно мултимедийно пространство за практическата подготовка на студентите - бъдещи педагози, Член, , Номер на договора:911 2015
2 Лора Спиридонова, Квалификация на педагогическите специалисти - едногодишно специализиращо обучение във висши училища, Член, 2013
3 Лора Спиридонова, Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учениза преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии, Член, 2013
4 Лора Спиридонова, Разработване на модел за превенция на рискове и опасности в предучилищна група/клас , Член, , Номер на договора:91 2012
5 Лора Спиридонова, Педагогическото взаимодействие - систематизиране на критерии за наблюдение на модели по образователни направления, Член, 2011
Научно ръководство
1 Лора Спиридонова, Benefits of Teaching the Greek Language in a Multicultural Primary School, дипломна работа:Vasiliki Filippou 2022
2 Лора Спиридонова, Educational and Social Aspects of the Primary Multicultural Class, дипломна работа:Hariklia Spiliou 2022
3 Лора Спиридонова, Importance of cultural awareness in teaching Greek language in primary schools , ФНОИ дипломна работа:Evangelia Koutoulianou 2022
4 Лора Спиридонова, Играта като метод на интеркултурното образование в начален етап, дипломна работа:Елена Палазова 2022
5 Лора Спиридонова, МОНТЕСОРИ МАТЕРИАЛИТЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ И ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПРИ ПРЕХОДА ДЕТСКА ГРАДИНА – НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ, дипломна работа:Гергана Ботушанова 2022
6 Лора Спиридонова, Монтесори методът – философия и алтернатива в съвременното предучилищно образование в България, дипломна работа:Вася Стоянова 2022
7 Лора Спиридонова, Педагогическа практика за успешна адаптация в предучилищна възраст и реализиране на плавен преход от семейната среда към детската градина, дипломна работа:Станислава Количкова 2022
8 Лора Спиридонова, Педагогическа практика на общуване и сътрудничество в детската градина и началното училище, дипломна работа:Миглена Василева 2022
9 Лора Спиридонова, Ролята на директора в образованието чрез правата на децата в Монтесори детската градина, СУ, ФНОИ дипломна работа:Лина Линева 2022
10 Лора Спиридонова, РОЛЯТА НА ДИРЕКТОРА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПОЗИТИВНА РАБОТНА СРЕДА, СУ, ФНОИ дипломна работа:Паолина Георгиева 2022
11 Лора Спиридонова, Специфика на възпитателните дефицити в мултикултурната класна стая и възможности за тяхното преодоляване, дипломна работа:Нонка Бантова 2022
12 Лора Спиридонова, Форми и методи за развитие на лексикалната култура у децата на 6 – 7-годишна възраст, дипломна работа:Виолета Велева 2022
13 Лора Спиридонова, Greek Curriculum: Intercultural Adequacy According to Primary School Teachers’ Views, дипломна работа:Georgia Mermigka 2021
14 Лора Спиридонова, Intercultural Education in the Greek Primary School Curricula, дипломна работа:Argyro Brotsi 2021
15 Лора Спиридонова, Nurturing Intercultural Competence of Preschoolers in Greece, дипломна работа:Eleni Sampsoni 2021
16 Лора Спиридонова, Teaching Science in Multilingual and Intercultural Classes, дипломна работа:Athanasia Georgopoulou 2021
17 Лора Спиридонова, How to raise awareness about intercultural identity to students in an intercultural classroom in kindergarten, дипломна работа:Maria Botsoglou 2020
18 Лора Спиридонова, Multilingualism and Intercultural language teaching, дипломна работа:Zachari Panagiota 2020
19 Лора Спиридонова, The game and its benefits to children coming from an intercultural environment in kindergarten, дипломна работа:Georgios Stergioulas 2020
20 Лора Спиридонова, The need for intercultural education in Athens and the contribution of innovative teaching approaches, дипломна работа:Aristeidis Lalas 2020
21 Лора Спиридонова, Didactics in Intercultural Education, дипломна работа:Georgia Organtzi 2019
22 Лора Спиридонова, Intercultural Education with the use of Anthology books in Primary Education in Greece, дипломна работа:Theodoros Papias 2019
23 Лора Спиридонова, INTERCULTURAL PEDAGOGY AND INNOVATIVE ACTIONS IN THE PHYSICS LESSONS, дипломна работа:Nikoleta Psarra 2019
24 Лора Спиридонова, International Perspectives on Intercultural Education, дипломна работа:Stefanos Tsampis 2019
25 Лора Спиридонова, School performance of bilingual students, дипломна работа:Maria Karaiskou 2019
26 Лора Спиридонова, Tolerance Building in Intercultural Education, дипломна работа:Zivile Petreviciute 2019
27 Лора Спиридонова, РОЛЯ НА ДИРЕКТОРА ПРИ ИНТЕГРИРАНЕ НА ИКТ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА, дипломна работа:Ани Попова 2019
28 Лора Спиридонова, Intercultural competence and readiness of teachers in Greek primary schools, дипломна работа:Paraskevi Choleva 2018
29 Лора Спиридонова, Sport games in the school yard as a means promoting intercultural education, дипломна работа:Kakari Eleni 2018
30 Лора Спиридонова, The benefitis of the project method to the promotion of interculturalism: the study of the phenomenon of immigration, дипломна работа:ANASTASIA PAPADOPOYLOY 2018
Статия в научно списание
1 Енгелс-Критидис, Р., Спиридонова, Л., Георгиева, Г., Щрихи от Юбилеен национален научен форум с международно участие „140 години предучилищно образование в България: постижения и хоризонти (23-24 юни 2022), Детска градина, брой:6, 2022, стр.:80-86, ISSN (print):2535-0706, Ref, Web of Science 2022
2 Spiridonova, L., Vazaiou, E., Palioura, S., Nikolova, R., Takahama, Ts., Schulze, A., Culture, communication and intercultural misunderstandings: experience-oriented trainings, Educational and Social Studies, том:2, 2021, стр.:56-67, ISSN (online):2738-8298 2021
3 Спиридонова, Л., Интеркултурни аспекти на профила на приобщаващия учител, Списание за наука, култура и образование, ФНОИ, брой:11, 2019, стр.:4-15, ISSN (online):ISSN 2367-6396 2019
4 Спиридонова, Л., Интеркултурната чувствителност на учителя като предпоставка за мирно и достойно бъдеще на децата [Intercultural Sensitivity of the Teacher as a Prerequisite for a Peaceful and Dignified Future for the Children], "Педагогика", брой:7, 2018, стр.:972-979, ISSN (print):0861 – 3982, ISSN (online):1314 – 8540, Ref, др. 2018
5 Spiridonova, L., Characteristics and advantages of using an e-Learning system for training of pre-school and primary school teachers, Je-LKS Journal of e-Learning and Knowledge Society, vol:12, issue:1, 2016, pages:53-63, ISSN (print):1826-6223, ISSN (online):1971-8829, Ref, IR , IF ( - 2015), SCOPUS, SJR (0.345 - 2018) 2016
6 Спиридонова, Л., Модел за рефлексия на интеркултурната компетентност, Годишник на СУ, ФНПП, том:106, 2015, стр.:63-82, ISSN (print):0861-8216 2015
7 Spiridonova, L., Identity of Personality, Journal of Balkan Ecology, vol:13, issue:3, 2012, pages:247-257, ISSN (print):1311-0527, Ref 2012
8 Spiridonova, L., Stoyanova, M., Kozareva, V., Gyrova, V., Gyrov, D., Interactive Training in Pedagogical Competencies at Sofia University “St. Kliment Ohridski”,ISBN 2084-7998 Journal of Preschool and Elementary School Education,2/2012, р. 59-80. https://journaledu.ignatianum.edu.pl/all-issues/list-of-reviewers-f or-issues-12012-1-and-22012-2.html , Journal of Preschool and Elementary School Education, issue:2, 2012, pages:59-80, ISSN (print):2084-7998, Ref 2012
9 Спиридонова, Л., За интеркултурния контекст на комплексните игрови ситуации, Предучилищно възпитание, брой:2, 2011, стр.:6-9, ISSN (print):ISSN 0204-7004 2011
10 Спиридонова, Л., За съвременните насоки на семейното възпитание в Германия, Предучилищно възпитание, брой:4, 2011, стр.:41-44, ISSN (print):ISSN 0204-7004 2011
11 Спиридонова, Л., Интеркултурни дименсии на игровите ситуации, Иновации в обучението и познавателното развитие, брой:2, 2011, стр.:37-40, ISSN (print):1314-1791 2011
12 Спиридонова, Л., Педагогически концепции за играта, Предучилищно възпитание, брой:6, 2011, стр.:12-15, ISSN (print):ISSN 0204-7004 2011
13 Spiridonova, L., T. Velinova, M. Stoyanova, D. Gyurov, V. Gyurova, Bulgarian Pre-school Features in European Educational Space,Journal of Balkan Ecology,13/4,p.417-422 ISSN 1311-0527, 2010, Journal of Balkan Ecology, vol:13, issue:4, 2010, pages:417-422, ISSN (print):1311-0527, ISBN:1311-0527, Ref 2010
14 Спиридонова, Л., За интеркултурната компетентност на студентите – бъдещи педагози, Предучилищно възпитание, брой:8, 2010, стр.:39-43, ISSN (print):ISSN 0204-7004 2010
15 Спиридонова, Л., За конструктивната обратна връзка в образователните институции, Предучилищно възпитание, брой:10, 2010, ISSN (print):ISSN 0204-7004 2010
16 Спиридонова, Л., Система от тренинги за усъвършенстване на интеркултурната компетентност на студентите, Годишно научно-методическо списание Образование и технологии - „Иновации в обучението и познавателното развитие“, брой:1, 2010, стр.:54-56, ISSN (print):1314-1791 2010
17 Спиридонова, Л., Теоретични предпоставки и експериментален модел за усъвършенстване на интеркултурната компетентност у децата в предучилищна възраст, Годишник на СУ, ФНПП, том:101, 2010, стр.:107-118, ISSN (print):0861-8216 2010
18 Спиридонова, Л., Игрите драматизации за възпитаване на вариативност на поведението, Предучилищно възпитание, брой:9, 2009, стр.:27-29, ISSN (print):ISSN 0204-7004 2009
19 Спиридонова, Л., Компютърните игри и уважението към другостта, Предучилищно възпитание, брой:10, 2009, стр.:45-46, ISSN (print):ISSN 0204-7004 2009
20 Спиридонова, Л., Система от игрови ситуации за възпитаване на емоционална отзивчивост, Предучилищно възпитание, брой:2, 2009, стр.:37-41, ISSN (print):ISSN 0204-7004 2009
21 Spiridonova, L., Pedagogic Technology for Improving Inter-cultural Competence of Children at Pre-school Age, Journal of Balkan Ecology, том:11, брой:1, 2008, стр.:43-46, ISSN (print):1311-0527, Ref 2008
22 Спиридонова, Л., Същност на интеркултурната компетентност в предучилищна възраст, Предучилищно възпитание, брой:7, 2008, стр.:34-39, ISSN (print):ISSN 0204-7004 2008
23 Спиридонова, Л., Толерантност към двусмислието и стереотипизация, Предучилищно възпитание, брой:3, 2008, стр.:36-38, ISSN (print): ISSN 0204-7004 2008
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Спиридонова, Л., Oбразованието и играта в предучилищна възраст през погледа на проф. д.п.н. Елка Петрова-Кътова, Вечното и непреходното в предучилищното възпитание. 100 години от рождението на д.п.н. Елка Петрова-Кътова, Publisher:Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2022, pages:187-199, ISBN:978-619-208-297-0 2022
2 Spiridonova, L., Bottrill, G., Play in the context of preschool intercultural education, Юбилеен сборник "140 години предучилищно образование в България: постижения и хоризонти", Publisher:УИ "Св. Климент Охридски", 2022, pages:277-283, ISBN:978-954-07-5471-0, International 2022
3 Спиридонова, Л., Играта като израз на детската идентичност и като среда за нейното развитие, Образование и изкуства: традиции и перспективи, Трета научно-практическа конференция, ФНОИ, 2022, pages:263-271, ISSN (print):2738-8999 2022
4 Спиридонова, Л., Афективни аспекти на интеркултурната компетентност на учителя в теоретико-приложен план, Втора научно-практическа конференция, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2021, pages:84-94, ISSN (online):2738-8999 2021
5 Спиридонова, Л., Когнитивни аспекти на интеркултурната компетентност на учителя в теоретико-приложен план, Юбилейна международна научно-практическа конференция Образованието – класичност и модерност: 140 години педагогическо образование във Враца, 2021, pages:147-152, ISBN:978-619-208-274-1 2021
6 Спиридонова, Л., Поведенчески аспекти на интеркултурната компетентност на учителя в теоретико-приложен план, Международна конференция "Образование без граници - реалност и перспективи", Благоевград, Publisher:УИ "Неофит Рилски", 2021, pages:66-75, ISBN:978-954-00-0306-1 2021
7 Спиридонова, Л., Изследването на различия в предучилищна възраст като аспект на интеркултурното образование, Педагогическото образование - традиции и съвременност, издателство:Ай анд Би, 2020, стр.:225-232, ISSN (print):2534-9317, Ref 2020
8 Спиридонова, Л., Формирането на идентичност в предучилищна възраст като аспект на възпитанието в толерантност, Образование и изкуства: традиции и перспективи, Сборник с доклади от Научно-практическа конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Георги Бижков, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски, 2020, стр.:163-170, ISSN (print):ISBN 978-954-07-5061-3, Ref 2020
9 Спиридонова, Л., Интеркултурното образование като иновативна педагогическа стратегия, Актуални политики и практики в образованието. Сборник с доклади от научно-практическа конференция, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Педагогически колеж, Плевен, издателство:Педагогически колеж, Плевен, 2019, стр.:57-62, ISBN:978-619-91255-1-9 2019
10 Спиридонова, Л., Онлайн модел за педагогическа рефлексия на интеркултурната компетентност, Педагогика на добрите възможности за учене на всички, София, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2018, стр.:132-142, ISBN:978-954-07-4566-4 2018
11 Л. Спиридонова, Прояви на вариативност на поведението в играта като аспект на интеркултурната компетентност в детството, Децата и творчеството, Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Елена Русинова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:122-130, ISBN:978-954-07-4407-0 2018
12 Спиридонова, Л., Детска градина за всички – интеграция чрез система от бинарни игрово-познавателни ситуации за възпитаване на интеркултурна компетентност в предучилищна възраст, Девета национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, издателство:МОН РИО-Пазарджик, 2016, стр.:55-57, ISBN:978-954-561-409-5 2016
13 Спиридонова, Л., Параметрите на детския проект като технология за учене през целия живот, Осма национална конференция по предучилищно образование "Водим бъдещето за ръка", издателство:МЕДИАТЕХ-Плевен, 2015, стр.:120-122, ISBN:978-619-207-016-8 2015
14 Спиридонова, Л., Тренингите като качествени методи в изследването на идентичността, 50 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", издателство:Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2015, стр.:119-125, ISBN:978-619-208-001-3 2015
15 Спиридонова, Л., Задължителната предучилищна подготовка - гаранция за равен шанс при постъпване в първи клас чрез възпитаване на интеркултурна компетентност в бинарни ситуации, Седма национална конференция "Водим бъдещето за ръка", издателство:МОН РИО-Сливен, 2014, стр.:79-81 2014
16 Спиридонова, Л., Приемственост между детската градина и началното училище чрез ключови квалификации на педагозите, Шеста национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, издателство:Славена - Варна, 2013, стр.:94-97, ISBN:978-954-579-971-6 2013
17 Спиридонова, Л., Модел за интеркултурна комуникация и неговите импликации върху педагогическото взаимодействие, 130 години предучилищно образование в България, издателство:Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2012, стр.:269-273, ISBN:978-954-524-842-9 2012
18 Спиридонова, Л., Превенция на агресията в предучилищна възраст чрез възпитаване на интеркултурна компетентност, Превенция на агресията в предучилищна възраст, издателство:ШУ "Епископ Константин Преславски", 2012, стр.:49-56, ISBN:978-954-2936-07-7 2012
19 Спиридонова, Л., Превенция на рискове и опасности чрез възпитаване на самоуважение в предучилищна възраст, Иновации в обучението и познавателното развитие, издателство:Бургаски университет "Асен Златаров", 2012, стр.:63-66, ISSN (print):1314-1791 2012
20 Спиридонова, Л., Приемственост между детската градина и началното училище чрез интеркултурна педагогическа стратегия, IV Национална конференция по предучилищно възпитание, издателство:МОН РИО-Стара Загора, 2011, стр.:41-42 2011
21 Спиридонова, Л., Спортно-познавателните представи като аспект на интеркултурната компетентност в детството, Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2010, стр.:49-53, ISSN (print):1314-2275 2010
22 Спиридонова, Л., Общуване с различия чрез педагогическо взаимодействие в подвижните игри, Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2009, стр.:73-80, ISBN:978-954-07-2987-9 2009
23 Спиридонова, Л., Особености на интеркултурната педагогика, Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България”. Доклади на Пета есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика – Китен, издателство:Веда Словена – ЖГ, 2007, стр.:149-152 2007
24 Христова, Л., От педагогика за чужденци към интеркултурно образование – преходът към единна концепция, Осигуряване и оценяване качеството на обучение”. Доклади на Трета есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика – Китен, издателство:Веда Словена – ЖГ, 2005, стр.:533-535 2005
25 Христова, Л., Игровите ситуации и немският език в предучилищна възраст, Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения, издателство:Веда Словена – ЖГ, 2004, стр.:273-275 2004
26 Пенин, Р., З. Валерианова, Ив. Димова, Ш. Данон, Х. Цветански, Л. Христова, Геохимична оценка на дънните отложения на река Струма и заболеваемост от някои злокачествени новообразувания по общини в Благоевградски окръг, Сборник материали на IV конгрес по медицинска география., 7-9.10.1991, Варна, 1991, Ref 1991
Студия в научно списание
1 Spiridonova, L., Stoyanova, M., Kozareva, V., Gyrova, V, Gyrov, D, Interactive Training in Pedagogical Competencies at Sofia University “St. Kliment Ohridski”,ISBN 2084-7998 Journal of Preschool and Elementary School Education,2/2012, р. 59-80.ISBN 2084-7998 https://journaledu.ignatianum.edu.pl/all-issues/list-of-reviewers-f or-issues-12012-1-and-22012-2.html , Journal of Preschool and Elementary School Education,2/2012,, vol:2, 2012, pages:59-80, ISBN:2084-7998 2012
2 Пенев, Р., И. Колева, Н. Александрова, В. Гюрова, Л. Пенева, Л. Спиридонова, Вербалната агресия в предучилищна възраст: количествени и качествени характеристики и специфики, Годишник на Софийския Университет “Св. Климент Охридски” Факултет по начална и предучилищна педагогика, том:103, 2011, стр.:5-43, ISSN (print):0861-8216, PhD 2011
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Лора Спиридонова, Play in the context of preschool intercultural education 2022
2 Секционен доклад, Лора Спиридонова, Играта като израз на детската идентичност и като среда за нейното развитие 2022
3 Секционен доклад, Лора Спиридонова, Поведенчески аспекти на интеркултурната компетентност на учителя в теоретико-приложен план 2021
4 Секционен доклад, Лора Спиридонова, Афективни аспекти на интеркултурната компетентност на учителя в теоретико-приложен план 2021
5 Секционен доклад, Лора Спиридонова, Когнитивни аспекти на интеркултурната компетентност на учителя в теоретико-приложен план 2021
6 Секционен доклад, Лора Спиридонова, Изследването на различия в предучилищна възраст като аспект на интеркултурното образование 2020
7 Секционен доклад, Лора Спиридонова, Формирането на идентичност в предучилищна възраст като аспект на възпитанието в толерантност 2020
8 Секционен доклад, Лора Спиридонова, Интеркултурното образование като иновативна педагогическа стратегия 2019
9 Секционен доклад, Лора Спиридонова, Участие с презентация "Подкрепа в прилагането на иновации в България. Представяне на предварителни резултати от проучване на тема "Иновации в предучилищното образование в България". Модератор в Първа работна група "Креативност и иновации в предучилищното образование" и във Втори панел - "Практики за креативност и иновации в образованието". 2019
10 Присъствие, Лора Спиридонова, „100 години от рождението на проф. дпн Елка Петрова“ 2019
11 Присъствие, Лора Спиридонова, Участие в работна група и представяне на получените резултати на тема "Проблеми и перспективи на приобщаващото образование в университета" 2019
12 Секционен доклад, Лора Спиридонова, Създаване на среда за иновативно образование в детската градина 2018
13 Секционен доклад, Лора Спиридонова, Детска градина за всички – интеграция чрез система от бинарни игрово-познавателни ситуации за възпитаване на интеркултурна компетентност в предучилищна възраст 2016
14 Секционен доклад, Лора Спиридонова, Модел за диагностика на поведенчески прояви на децата в педагогически ситуации, реализирани с Енвижън 2016
15 Секционен доклад, Лора Спиридонова, Параметрите на детския проект като технология за учене през целия живот 2015
16 Секционен доклад, Лора Спиридонова, Задължителната предучилищна подготовка - гаранция за равен шанс при постъпване в първи клас чрез възпитаване на интеркултурна компетентност в бинарни ситуации 2014
17 Секционен доклад, Лора Спиридонова, Приемственост между детската градина и началното училище чрез ключови квалификации на педагозите 2013
18 Секционен доклад, Лора Спиридонова, Тренингите като качествени методи в изследването на идентичността 2013
19 Секционен доклад, Лора Спиридонова, Превенция на агресията в предучилищна възраст чрез възпитаване на интеркултурна компетентност 2012
20 Секционен доклад, Лора Спиридонова, Модел за интеркултурна комуникация и неговите импликации върху педагогическото взаимодействие 2012
21 Секционен доклад, Лора Спиридонова, Превенция на рискове и опасности чрез възпитаване на самоуважение в предучилищна възраст 2012
22 Секционен доклад, Лора Спиридонова, Social and cultural aspects of language learning 2009
Участие в редколегия
1 Лора Спиридонова, Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, Книга Педагогически науки, том 115, ISSN 2683-1074, Участие в редколегия 2022
2 Лора Спиридонова, Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, Книга Педагогически науки, том 114, ISSN 2683-1074, Участие в редколегия 2021
3 Лора Спиридонова, Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, Книга Педагогически науки, том 113, ISSN 2683-1074, Участие в редколегия 2020
4 Лора Спиридонова, Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, том 111, ISSN 2682-9622, Участие в редколегия 2019
5 Лора Спиридонова, Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, том 112, ISSN 2682-9622, Участие в редколегия 2019
6 Лора Спиридонова, Списание за наука, култура и образование, ФНОИ, 1/2019, ISSN 2367-6396, Участие в редколегия 2019
Учебник
1 Гюрова, В., Д. Гюров, Л. Малинова, Б. Ангелов, М. Баева, Л. Пенева, Р. Пенев, Р. Енгелс, Л. Спиридонова, М. Стоянова, Г., Михайлова, Втори учебен свитък за едногодишно специализирано обучение (ЕСО) във висши училища с цел придобиване на допълнителна квалификация/преквалификация Детски учител/Начален учител - „Мобилност на педагога и модулна интеракция в единната система „детска градина – начално училище“: Модулно институционално образование на децата в детската градина , ISBN:978-954-07-3624-2, МОН, София, Рецензирано 2014
2 Гюров., Д., Колева, И., Пенев, Р., Спиридонова, Л., Първи учебен свитък за едногодишно специализирано обучение (ЕСО) във висши училища с цел придобиване на допълнителна квалификация/преквалификация Детски учител/Начален учител - „Мобилност на педагога и модулна интеракция в единната система „детска градина – начално училище“: Моделни технологии за учителя на XXI век, ISBN:978-954-07-3623-5, МОН, София, Рецензирано 2013
3 Гюров, Д., И. Колева, Р. Пенев, Л. Спиридонова, Д. Данов, М. Стоянова, Първи учебен свитък за едногодишно специализирано обучение (ЕСО) във висши училища с цел придобиване на допълнителна квалификация/преквалификация Детски учител/Начален учител – „Мобилност на педагога и модулна интеракция в единната система „детска градина – начално училище“: Моделни технологии за учителя на XXI век, УИ "Св. Кл. Охридски", ISBN 978-954-07-3623-5, ISBN:978-954-07-3623-5, УИ, СУ „Св. Кл. Охридски”, София, Ref, Рецензирано 2013
Учебник/Учебно помагало
Л. Спиридонова, Първи учебен свитък за едногодишно специализирано обучение (ЕСО) във висши училища с цел придобиване на допълнителна квалификация/преквалификация Детски учител/Начален учител – „Мобилност на педагога и модулна интеракция в единната система „детска градина – начално училище“: Моделни технологии за учителя на XXI век, МОН, София, Ref 2013
Учебно помагало
1 Спиридонова, Л., Сборник с педагогически ситуации за запознаване с многообразието и уважение към различието. За деца в предучилищна възраст. Уницеф България, Детски фонд на Организацията на обединените нации, май 2020 (авторски колектив) 2020
2 Коларска, Д., М. Стоянова, Л. Спиридонова, Албум за втора възрастова група, Есен. Зима. Пролет. Лято. Програмна система „АБВигри“, Просвета плюс, София, 2017,ISBN:978-954-01-3522-9 , ISBN:978-954-01-3522-9, Просвета плюс, София, Рецензирано 2017
3 Спиридонова, Л., М. Стоянова, Д. Коларска, Албум за първа възрастова група, Есен. Зима. Пролет. Лято. Програмна система „АБВигри“, ISBN 978-954-01-3521-2, ISBN:978-954-01-3521-2, Просвета плюс, София, Рецензирано 2017
4 Л. Спиридонова, Д. Коларска, М. Стоянова, Есен. Зима , АБВ игри, 4 - 5-годишни, София, Просвета плюс,2017,ISBN: 978-954-01-3524-3, ISBN:978-954-01-3524-3, Просвета плюс, София, Рецензирано 2017
5 Д. Коларска, Л. Спиридонова, М. Стоянова, Есен. Зима, АБВ игри, 3 - 4-годишни, София, Просвета плюс, ISBN:78-954-01-3506-9, ISBN:78-954-01-3506-9, Просвета плюс, София, Рецензирано 2017
6 М. Стоянова, Д. Коларска, Л. Спиридонова, Програмна система , „АБВ@игри“, Албум за детско творчество, 5 - 6-годишни,Софи, Просвета Плюс, 2017, ISBN:978-619-222-156-0 http://bg.mlp-book.com/fulldemo/maxUxzCrar/36 , ISBN:978-619-222-156-0, Просвета плюс, София, Рецензирано 2017
7 Д. Коларска, М. Стоянова, Л. Спиридонова, Програмна система , „АБВ@игри“, Албум за детско творчество, 6 - 7-годишни,София, Просвета плюс, ISBN:978-619-222-157-7 http://bg.mlp-book.com/fulldemo/0GcDnpZRZm/26, ISBN:978-619-222-157-7, Просвета плюс, София, Рецензирано 2017
8 Д. Коларска, Л. Спиридонова, М. Стоянова, Програмна система , „АБВ@игри“, книжка 1 за трета подготвителна възрастова група, Есен, 5 - 6-годишни, София, Проосвета плюс,ISBN:978-619-222-154-6 2017, http://bg.mlp-book.com/fulldemo/dH306yezlr/20, ISBN:978-619-222-154-6, Просвета плюс, София, Рецензирано 2017
9 Д. Коларска, Л. Спиридонова, М. Стоянова, Програмна система , „АБВ@игри“, книжка 1 за четвърта подготвителна възрастова група, Есен, 6 - 7-годишни, София, Просвета плюс, 2017,ISBN:978-619-222-155-3 http://bg.mlp-book.com/fulldemo/83wXQ5O5ut/24, ISBN:978-619-222-155-3, Просвета плюс, София, Рецензирано 2017
10 Л. Спиридонова, М. Стоянова, Д. Коларска, Програмна система , „АБВ@игри“, книжка 2 за трета подготвителна възрастова група, Зима, 5 - 6-годишни, София, Просвета плюс, ISBN:978-619-222-158-4 http://bg.mlp-book.com/fulldemo/OI4fpsH7iY/21, ISBN:978-619-222-158-4, Просвета плюс, София, Рецензирано 2017
11 Л. Спиридонова, Д. Коларска, М. Стоянова, Програмна система , „АБВ@игри“, книжка 2 за четвърта подготвителна възрастова група, Зима, 6 - 7-годишни, София, Просвета плюс, 2017, ISBN:978-619-222-159-1 http://bg.mlp-book.com/fulldemo/dleTtTExl4/31, ISBN:978-619-222-159-1, Просвета плюс, София, Рецензирано 2017
12 М. Стоянова, Д. Коларска, Л. Спиридонова, Програмна система , „АБВ@игри“, книжка 3 за трета подготвителна възрастова група, Пролет, 5 - 6-годишни, София, Просвета плюс, ISBN:978-619-222-162-1, http://bg.mlp-book.com/fulldemo/cZWRWFs0IZ/22, ISBN:978-619-222-162-1, Просвета плюс, София, Рецензирано 2017
13 М. Стоянова, Д. Коларска, Л. Спиридонова, Програмна система , „АБВ@игри“, книжка 3 за четвърта подготвителна възрастова група, Пролет, 6 - 7-годишни, София, Просвета плюс, 2017, ISBN:978-619-222-163-8 http://bg.mlp-book.com/fulldemo/uSZ6aFYK3Q/38, ISBN:978-619-222-163-8, Просвета плюс, София, Рецензирано 2017
14 М. Стоянова, Д. Коларска, Л. Спиридонова, Програмна система , „АБВ@игри“, книжка 4 за трета подготвителна възрастова група, Лято, 5 - 6-годишни, София, Просвета плюс, 2017, ISBN 978-619-222-160-7 http://bg.mlp-book.com/fulldemo/JFHOSrMJih/23, ISBN:978-619-222-160-7, Просвета плюс, София, Рецензирано 2017
15 М. Стоянова, Л. Спиридонова, Д. Коларска, Програмна система , „АБВ@игри“, книжка 4 за четвърта подготвителна възрастова група, Лято, 6 - 7-годишни, София, Просвета плюс, 2017, ISBN:978-619-222-161-4 http://bg.mlp-book.com/fulldemo/ZjCG9WVSao/39, ISBN:978-619-222-161-4, Просвета плюс, София, Рецензирано 2017
16 Стоянова, М., Л. Спиридонова, Д. Коларска, Пролет. Лято, АБВ игри, 3 - 4-годишни,София, Просвета плюс, 2017,ISBN: 978-954-01-3510-6, ISBN:978-954-01-3510-6, Просвета плюс, София, Рецензирано 2017
17 Стоянова, М., Д. Коларска, Л. Спиридонова, Пролет. Лято, АБВ игри, 4 - 5-годишни,София, Просвета плюс, 2017,ISBN 978-954-01-3523-6, ISBN:978-954-01-3523-6, Просвета плюс, София, Рецензирано 2017
18 Спиридонова, Л., М. Стоянова, Д. Коларска, Програмна система "АБВ игри": Книга за учителя за първа възрастова група в детската градина. Познавателни книжки ("Есен", "Зима", "Пролет", "Лято") за първа възрастова група в детската градина, Просвета, София, Рецензирано 2016
19 Спиридонова, Л., Стоянова, М., Коларска. Д., Книга за учителя, Програмна система "АБВ@игри" за втора възрастова група, ISBN:978-954-01-3074-3, Просвета, София, Рецензирано 2015
20 Д. Коларска, Л. Спиридонова, М. Стоянова, Програмна система „АБВ@игри“, 4 – 5-годишни, Есен,Просвета, София, 2015 ISBN 978-954-01-3070-5, ISBN:978-954-01-3070-5, Просвета, София, Рецензирано 2015
21 Л. Спиридонова, М. Стоянова, Д. Коларска, Програмна система „АБВ@игри“, 4 – 5-годишни, Зима,София, Просвета, ISBN 978-954-01-3071-2,, ISBN:978-954-01-3071-2, Просвета, София, Рецензирано 2015
22 Стоянова, М., Л. Спиридонова, Десислава Коларска, Програмна система „АБВигри“, 4 – 5-годишни, Лято, София, Просвета, 2015,ISBN:978-954-01-3073-6 , ISBN:978-954-01-3073-6, Просвета, София, Рецензирано 2015
23 Стоянова, М., Д. Коларска, Л. Спиридонова, Програмна система „АБВигри“, 4 – 5-годишни, Пролет, Просвета, София, 2015,ISBN 978-954-01-3072-9 , ISBN:978-954-01-3072-9, Просвета, София, Рецензирано 2015
24 Л. Спиридонова, Д. Коларска, М. Стоянова, Програмна система „АБВ@игри“, 5 – 6-годишни, Есен, София, Просвета, 2014,ISBN:978-954-01-2851-1, ISBN:978-954-01-2851-1, Просвета, София, Рецензирано 2014
25 Л. Спиридонова, М. Стоянова, Д. Коларска, Програмна система „АБВ@игри“, 5 – 6-годишни, Лято, София, Просвета, 2014, ISBN:978-954-01-2854-2, ISBN:978-954-01-2854-2, Просвета, София, Рецензирано 2014
26 Л. Спиридонова, М. Стоянова, Програмна система „АБВ@игри“, 6 – 7-годишни, Зима, София, Просвета, 2014, ISBN:978-954-01-2857-3, ISBN:978-954-01-2857-3, Просвета, София, Рецензирано 2014
27 Д. Коларска, М. Стоянова, Л. Спиридонова, Програмна система „АБВ@игри“, 6 – 7-годишни, Пролет, София, Просвета, 2014,ISBN: 978-954-01-2858-0 , ISBN:978-954-01-2858-0, Просвета, София, Рецензирано 2014
28 М. Стоянова, Л. Спиридонова, Д. Коларска, Програмна система „АБВ@игри“, Книга за учителя: 5 – 6-годишна възраст, ISBN:978-954-01-2855-9, Просвета, София, Рецензирано 2014
29 Л. Спиридонова, М. Стоянова, Д. Коларска, Програмна система „АБВ@игри“, Книга за учителя: 6 – 7-годишна възраст, ISBN:978-954-01-2860-3, Просвета, София, Рецензирано 2014
30 Стоянова, М., Д. Коларска, Л. Спиридонова, Програмна система „АБВигри“, 5 – 6-годишни, Пролет, София, Просвета,ISBN 2014,978-954-01-2853-5, ISBN:978-954-01-2853-5, Просвета, София, Рецензирано 2014
31 М. Стоянова, Л. Спиридонова, Д. Коларска, Програмна система „АБВигри“, 5 – 6-годишни, Зима, София, Просвета,2014,ISBN 978-954-01-2852-8, ISBN:978-954-01-2852-8, Просвета, София, Рецензирано 2014
32 Стоянова, М., Л. Спиридонова, Д. Коларска, Програмна система „АБВигри“, 6 – 7-годишни, Есен, София, Просвета, 2014, ISBN:978-954-01-2856-6, ISBN:978-954-01-2856-6, Просвета, София, Рецензирано 2014
33 Стоянова, М., Д. Коларска, Л. Спиридонова, Програмна система „АБВигри“, 6 – 7-годишни, Лято, София Просвета, 2014,ISBN:978-954-01-2859-7 , ISBN:978-954-01-2859-7, Просвета, София, Рецензирано 2014
34 Гюров, Д., Спиридонова, Л. , Стоянова, М., Козарева, В., Модел за превенция на рискове и опасности в предучилищна група/клас 2012