Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Здравка Иванова

ORCID ID:0000-0002-8277-408X
Дипломна работа
Здравка Димитрова Недялкова, Multiphysics simulations of the process of neuromuscular activation, СУ ''Св. Климент Охридски'', ФМИ, Ръководител:гл.ас. д-р Тихомир Иванов 2019
Научен проект
1 Здравка Недялкова, Апроксимация, числени методи и приложения, Член, , Номер на договора:80-10-215/06.05.2020 2020
2 Здравка Иванова, Теоретично изследване и експериментална верификация на активността на мускулите на горния човешки крайник без и с използване на активна лакътна мио-ортеза, Член, , Номер на договора:КП-06-М47/6 2020
Статия в научно списание
Zdravka D. Nedyalkova, Tihomir B. Ivanov, Qualitative analysis of a mathematical model of calcium dynamics inside the muscle cell, Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski", Faculty of Mathematics and Informatics, vol:106, 2019, pages:127-151, Zentralblatt 2019
Участие в конференция
Секционен доклад, Здравка Недялкова, Mathematical modelling of muscle activity 2019