Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на д-р Мирослав Бачев
Дисертация д-р
Мирослав Йорданов Бачев, Категорията "свещено" във философията на религията след Имануел Кант: Рудолф Ото", СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:Доц. д-р Владимир Теохаров 2015
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Мирослав Йорданов Бачев, СВЯТО И СВЕЩЕНО. Рудолф Ото и „Das Heilige“, Liternet 2016
2 Мирослав Йорданов Бачев, Рудолф Ото и подходите към религията, Фондация „Комунитас“ 2015
Книга
Мирослав Бачев, Феноменология на святото. От Имануел Кант до Рудолф Ото, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2016
Редактор на издание реферирано
Мирослав Бачев, Идеята за святото, Редактор на издание реферирано 2012
Статия в научно списание
1 Мирослав Бачев, Кантовата философия и опитите върху сакралното на Рудолф Ото, Философски алтернативи, брой:3, 2015, стр.:48-55 2015
2 Мирослав Бачев, Святото като априорна категория, Философия (Аз буки), брой:2, 2015, стр.:166-179 2015
3 Мирослав Бачев, Проблемът за априорното при Имануел Кант и Рудолф Ото, Докторантски сборник 2014, том:1, 2014, стр.:55-69 2014
4 Мирослав Бачев, Десакрализация и ресакрализация в европейската философия и култура, Философия (Аз буки), брой:4, 2013, стр.:453-461 2013
5 Мирослав Бачев, Философията на диалога на Мартин Бубер като теология на диалога, Реторика и комуникации, Електронно научно списание, брой:5, 2012 2012
Статия в поредица
1 Мирослав Бачев, Идеите на Фридрих Шлайермахер в творчеството на Рудолф Ото, Годишник на Висшия евангелски богословски институт, том:т. 7, издателство:Бъдеще и надежда, 2014, стр.:265-282 2014
2 Мирослав Бачев, Отношението между религия и етика у Сьорен Киркегор и Рудолф Ото, Годишник на Висшия евангелски богословски институт, брой:4, 2013, стр.:231-241 2013
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Мирослав Бачев, Възвишеното и нуминозното, Докторантски сборник 2015, т. 3, издателство:Изток-Запад, 2015, стр.:111-122 2015
2 Мирослав Бачев, Еволюция на религиозните форми: Вилхелм Вунд и Рудолф Ото, Докторантски сборник 2015 т. 4, издателство:Авангард Прима, 2015, стр.:36-42 2015
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Мирослав Бачев, Априорното във философия на религията: ранният Рудолф Ото 2015
2 Секционен доклад, Мирослав Бачев, Еволюция на религиозните форми: Вилхелм Вунд и Рудолф Ото 2015
3 Секционен доклад, Мирослав Бачев, Проблемът за схематизма при Имануел Кант и Рудолф Ото 2015
4 Секционен доклад, Мирослав Бачев, Възвишеното и нуминозното 2014
5 Секционен доклад, Мирослав Бачев, Отношението между религия и етика у Сьорен Киркегор и Рудолф Ото 2013
6 Секционен доклад, Мирослав Бачев, Проблемът за априорното при Имануел Кант и Рудолф Ото 2013
7 Секционен доклад, Мирослав Бачев, Десакрализацията в западната философска традиция 2012
Учебник/Учебно помагало
Мирослав Бачев, Владимир Теохаров, Святото във философия на религията. Рудолф Ото, Университетско издателство "Св. Климент охридски", София 2016
Учебно помагало
Владимир Теохаров, Мирослав Бачев, Идеята за реинкарнацията на Изток и на Запда 2019