Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Елена Стоицева
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Елена Стоицева, "at være" или "at have" - това е въпросът... 2023
2 Секционен доклад, Елена Стоицева, Начини на изразяване на учтивост в датски език 2023
3 Секционен доклад, Елена Стоицева, Uncountable nouns, expressions of quantity and indefinite pronouns in Danish in the context of teaching Danish as a foreign language 2022
4 Секционен доклад, Елена Стоицева, УПОТРЕБА НА НЯКОИ СПОМАГАТЕЛНИ ГЛАГОЛИ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА СЛОЖНИ ГЛАГОЛНИ ДЕЙСТВИЯ В ДАТСКИ И ТЕХНИЯТ ПРЕВОД НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 2017
5 Секционен доклад, Елена Стоицева, Модална и темпорална употреба на формите за следходност в датски език: особености при превода им от и на български език 2016
6 Секционен доклад, Елена Стоицева, ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРЕДАВАНЕТО НА ГЛАГОЛНИТЕ ВРЕМЕНА ПРИ ПРЕВОД ОТ ДАТСКИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 2015
7 Секционен доклад, Елена Стоицева, The secret techniques of the master story-teller H. C. Andersen 2015
8 Секционен доклад, Елена Стоицева, Особености на употребата на някои наречия в датски език и техният превод от/на български език 2012