Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Иван Ангелов
Глава от монография
Ivan Angelov, Strategy for Organizational Development and Innovation Activities of “Cluster Mechatronics and Automation”: Case Study. , СУ "Св. Климент Охридкси" 2017
Дипломна работа
Иван Илчев Ангелов, "Стратегическо развитие на фирма Оскар 91", 2008
Дисертация д-р
Иван Илчев Ангелов, Участието в индустриални клъстери – фактор за повишаване на иновационната способност на организациите - дисертационен труд , СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. д-р Анастасия Бънкова 2018
Монография
1 Иван Ангелов, ИНДУСТРИАЛНА КЛЪСТЕРИЗАЦИЯ И ИНОВАЦИИ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, ISBN:978-619-7530-16-2, "Данграфик", Варна 2022
2 Иван Ангелов, ИНОВАЦИОННА СПОСОБНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ В СФЕРАТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ISBN:978-619-7530-15-5, "Данграфик", Варна, Рецензирано 2022
Научен проект
1 Иван Ангелов,  Strategic Partnerships of Higher Education for Community , Член, , Номер на договора:2020-1-BG01-KA203-079271 2021
2 Иван Ангелов, „Млади учени и постдокторанти“, Член, 2019
3 Иван Ангелов, „Докторантска академия за стопански и управленски науки“ Договор номер: BG051PO001-3.3.06-0012 , Член, 2015
Научно ръководство
1 Иван Ангелов, Factors for the Growth of Tourism in the Kingdom of Saudi Arabia, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:NAIF MOHAMMAD ALBRAIHI 2021
2 Иван Ангелов, IMPACT OF COVID-19 ON THE LABOR MARKET AND THE INCREASE OF EMPLOYEES’ PERFORMANCE AND MOTIVATION WHEN WORKING FROM HOME, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Yoana Stefanova Popova 2021
3 Иван Ангелов, Social Media Marketing as a Strategy Element Promotion of Real Estate Agency Services, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Maria Igorevna Fedorova 2021
4 Иван Ангелов, Аналитичен модел за оценка ефективността на управлението и подобряване на политиката на управление на държавната администрация по примера на Областна администрация Софийска област, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мария Иванова Бегова 2021
5 Иван Ангелов, Глобализацията и потенциалният стратегически ефект върху малкия и среден бизнес в България, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Деан Иванов Момчев 2021
6 Иван Ангелов, Outsourcing as a Strategy - Advantages and Disadvantages, дипломна работа:Hristo Krasenov Hristov, fac. number: 9780, Specialty: Business Administration – Strategic Management 2020
7 Иван Ангелов, Strategy of Saudi Arabia Companies to Enter the European Market, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:NAWAF KHALID BIN BUSAYYIS 2020
8 Иван Ангелов, Study on KOTRA's Trade Promotion Model, Based on Korea-Bulgaria Cases, дипломна работа:Junk, Soon Hyuk, fac. number: 825242, Specialty: Business Administration – Strategic Management 2020
9 Иван Ангелов, Стратегическо поведение на организацията по примера на Cargil Ocean Transportations, дипломна работа:Стела Светославова Даскалова, фак. номер: 9794, Специалност: Бизнес администрация – Стратегическо управление 2020
10 Иван Ангелов, СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ И ЛИДЕРСТВОТО КАТО ФАКТОР ЗА УСПЕШНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В МЕЖДУНАРОДНА СРЕДА, дипломна работа:Елица Николаева Иванова, фак. номер: 9762, Специалност: Бизнес администрация – Стратегическо управление 2019
Статия в научно списание
1 Иван Ангелов, Шест функции на стратегическия лидер за постигане на устойчиво конкурентно предимство, Стратегии на образователната и научната политика, АЗБУКИ, vol:2, 2022 2022
2 Иван Ангелов, Ниво на иновационна способност на организациите от сектор ИКТ съобразно участието им в индустриални клъстери, Стратегии на образователната и научната политика, АЗБУКИ, том:4, 2021, ISSN (online):1314-8575, doi:https://doi.org/10.53656/str2021-4-2-indust, Ref 2021
3 Иван Ангелов, Предимства и недостатъци на качествените и количествените методи, използвани в социалните науки, Реторика и комуникации, issue:45, 2020, pages:106-115, ISSN (online):1314-4464, Ref 2020
4 Angelov, I., Innovation Culture and Effective Management of Organizations, Rhetoric and Communications E-Journal, Issue 35, 2018, ISSN (online):1314-4464 2018
5 Ангелов, И., Интерпретация на иновационната среда в контекста на индустриалния клъстер, Реторика и комуникации, бр. 26, 2017 2017
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Иван Ангелов, Strategic leadership and innovation capability of organizations, Environmental, social and governance challenges for recovery and resilience, 2022 2022
2 Иван Ангелов, Иновационна способност на организациите в мултикултурна среда, JUST and Smart Transitions, 2021 2021
3 Иван Ангелов, Ия Петкова-Гурбалова, Лидерството като стратегическо конкурентно предимство, Сборник с доклади от XIX Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг“, 2021, стр.:137-142, ISSN (online):1314-6327 2021
4 Иван Ангелов, Изследване на иновационната способност на фирми от сектор ИКT, Сборник с доклади от международна конференция – Икономически и управленски предизвикателства и политики: пазарът и държавата., Publisher:Изд. комплекс УНСС, 2019, ISBN:CD 978-954-9399-51-6 2019
5 Ангелов, И., Участие в индустриални клъстери и иновационна способност на организациите, Сборник с доклади от Международна конференция – Икономически и управленски политики и предизвикателства – Към индустрия 4.0: Технология или идеология, 2018 2018
Съставителска дейност
Анастасия Бънкова, Иван Ангелов, Business administration: theory and practice in Bulgaria IIІ Магистърска теза - теория, практика, предизвикателства, ISSN (online):ISBN 978-954-07-4945-7, ISBN:ISBN 978-954-07-4945-7, Рецензирано 2020
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Иван Ангелов, Лидерството като стратегическо конкурентно предимство 2021
2 Секционен доклад, Иван Ангелов, Strategic leadership and innovation capability of organizations 2021
3 Секционен доклад, Иван Ангелов, Иновационна способност на организациите в мултикултурна среда 2020
4 Секционен доклад, Иван Ангелов, Изследване на иновационната способност на фирми от сектор ИКТ 2019
5 Присъствие, Иван Ангелов, "Тенденции в развитието на клъстерния подход в България" 2019
6 Секционен доклад, Иван Ангелов, "Innovation Culture and Effective Management of Organizations" 2017
7 Секционен доклад, Иван Ангелов, "Участие в индустриални клъстери и иновационна способност на организациите" 2017