Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Иван Ангелов
Дипломна работа
Иван Илчев Ангелов, "Стратегическо развитие на фирма Оскар 91", 2008
Дисертация д-р
Иван Илчев Ангелов, Участието в индустриални клъстери - фактор за повишаване на иновационната способност на организациите", , Ръководител:проф. д-р Анастасия Бънкова 2018
Книга
Teodor Atanasov, Neviana Krasteva, Tzvetan Davidkov, Ivan Angelov, Dessislava Yordanova, Raya Kanazireva, Zhelyu Vladimirov, Miroslava Hristova, Olympia Vedar, Petar Tashev, Risk factors, preventive measures, compensation, and job satisfaction of employees from night establishments in Bulgaria – Business Administration: Theory and Practice in Bulgaria, ISBN:978-954-07-4300-4, Sofia University Press, Sofia., Рецензирано 2017
Научен проект
1 Иван Ангелов, „Млади учени и постдокторанти“, Член, 2019
2 Иван Ангелов, „Докторантска академия за стопански и управленски науки“ Договор номер: BG051PO001-3.3.06-0012 , Член, 2015
Научно ръководство
1 Иван Ангелов, Outsourcing as a Strategy - Advantages and Disadvantages, дипломна работа:Hristo Krasenov Hristov, fac. number: 9780, Specialty: Business Administration – Strategic Management 2020
2 Иван Ангелов, Study on KOTRA's Trade Promotion Model, Based on Korea-Bulgaria Cases, дипломна работа:Junk, Soon Hyuk, fac. number: 825242, Specialty: Business Administration – Strategic Management 2020
3 Иван Ангелов, Стратегическо поведение на организацията по примера на Cargil Ocean Transportations, дипломна работа:Стела Светославова Даскалова, фак. номер: 9794, Специалност: Бизнес администрация – Стратегическо управление 2020
4 Иван Ангелов, СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ И ЛИДЕРСТВОТО КАТО ФАКТОР ЗА УСПЕШНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В МЕЖДУНАРОДНА СРЕДА, дипломна работа:Елица Николаева Иванова, фак. номер: 9762, Специалност: Бизнес администрация – Стратегическо управление 2019
Статия в научно списание
1 Angelov, I., Innovation Culture and Effective Management of Organizations, Rhetoric and Communications E-Journal, Issue 35, 2018 2018
2 Ангелов, И., Интерпретация на иновационната среда в контекста на индустриалния клъстер, Реторика и комуникации, бр. 26, 2017 2017
Статия в сборник (на конференция и др.)
Ангелов, И., Участие в индустриални клъстери и иновационна способност на организациите, Сборник с доклади от Международна конференция – Икономически и управленски политики и предизвикателства – Към индустрия 4.0: Технология или идеология, 2018 2018
Съставителска дейност
Цветан Давидков, Желю Владимиров, Ия Петкова-Гурбалова, Анастасия Бънкова, Иванка Михайлова, Иван Ангелов, Олимпия Ведър, Business administration: theory and practice in Bulgaria IIІ Магистърска теза - теория, практика, предизвикателства, ISSN (online):ISBN 978-954-07-4945-7, ISBN:ISBN 978-954-07-4945-7, Рецензирано 2020
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Иван Ангелов, Изследване на иновационната способност на фирми от сектор ИКТ 2019
2 Присъствие, Иван Ангелов, "Тенденции в развитието на клъстерния подход в България" 2019
3 Секционен доклад, Иван Ангелов, "Innovation Culture and Effective Management of Organizations" 2017
4 Секционен доклад, Иван Ангелов, "Участие в индустриални клъстери и иновационна способност на организациите" 2017