Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Марина Пиронкова

Researcher ID (Web of Science): AAD-7645-2021

ORCID ID:0000-0002-3732-7037
Глава от книга
Марина Пиронкова , Елате да живеем за нашите деца! Предговор към Фридрих Фрьобел Елате да живеем за нашите деца!, ISBN:978-954-07-4018-8 COBISS.BG-ID - 1274274788, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2015
Дисертация д-р
Марина Георгиева Пиронкова, Частното училище в образователната система на България (от Възраждането до 1848 година). , Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2005
Друго (научно-популярни и др. под.)
M. Pironkova, The Personal Academic Documents of the Bulgarian Military Educational System (1892 - 1946), 2021
Книга
1 Марина Пиронкова, Гимназиалното образование в България 1878-1944, ISBN:978-954-07-4042-3 COBISS.BG-ID - 1274673892, Университетско издателство „Св.Климент Охридски“, 143 с., София 2015
2 Клавдия Сапунджиева, Нели Бояджиева, Марина Пиронква, Нели Петрова, Цецка Коларова, Борис Минчев, Александър Ранев, Цветослав Николов, АКАДЕМИЧНИ ПОЛЕТА НА СОЦИАЛНАТА ПЕДАГОГИКА., ISBN:978-954-07-3800-0, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2014
3 Марина Пиронкова, Стефан Стефанов, Възрожденски педагогически текстове, ISBN:978-954-07-3324-1 COBISS.BG-ID - 1247137252, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2012
4 Стефан Стефанов, Марина Пиронкова, Георги Стоянов, Жечо Атанасов, История на педагогиката и българското образование, ISBN:978-954-8846-10-3 COBISS.BG-ID - 1239727588, Веда Словена, София 2009
5 Попов, Николай, Марина Пиронкова, Образователната система в България: История, съвременно състояние, сравнение с други страни, ISBN:978-954-9842-08-1 COBISS.BG-ID - 1244061924, Бюро за педагогически услуги, София, Рецензирано 2007
6 Жечо Атанасов, Георги Стоянов, Стефан Стефанов, Марина Пиронкова, История на педагогиката и българското образование, ISBN:954-8510-21-9 COBISS.BG-ID - 1028165092, Веда Словена, София 1995
Монография
Коларова, Ц. , Кл. Сапунджиева, М. Пиронкова, Н. Бояджиева, Н. Петрова, Б. Минчев , Ал. Ранев, Цв. Николов. , Академични полета на социалната педагогика. (Състав. Кл. Сапунджиева). (с. 363-416 от 511 с.)., ISBN:978-954-07-3800-0, Унив. издат. „Св. Климент Охридски”, , София, Рецензирано 2014
Научен проект
1 Марина Пиронкова, Компетентностен подход в обучението на студенти по Социална педагогика, Член, , Номер на договора:70-123-463 ОТ 27.06.2023 г 2023
2 Марина Пиронкова, Социалната педагогика през XXI век, Член, , Номер на договора:80-10-106/27.04.2023 г. 2023
3 Марина Пиронкова, Възможности и предизвикателства при практическата подготовка на студентите по „Социална педагогика“ в условията на криза, Член, , Номер на договора:80-10-173 от 27.05.2022 2022
4 Марина Пиронкова, Нагласи, очаквания и интереси сред студентите за образование, квалификация и кариерно развитие в социалнопедагогическата сфера , Член, 2021
5 Марина Пиронкова, Актуални проблеми и предизвикателства в полето на социалната педагогика: Проучване на опита в съседни страни (Сърбия), Член, , Номер на договора:80-10-110 / 16.04.2020 2020
6 Марина Пиронкова, Приложни полета на социалната педагогика /съвременни подходи и практики/, Член, 2019
7 Марина Пиронкова, Социокултурна анимация, възпитание и терапия чрез изкуството в социалните дейности и образованието, Член, 2018
8 Марина Пиронкова, Съвременни тенденции и технологии на консултиране, Член, , Номер на договора:80.10-171 2017
9 Марина Пиронкова, Развитие и перспективи на социалната педагогика в България (история, теория, практика)“, , Член, , Номер на договора:№ 82 от 2016 г. 2016
10 Марина Пиронкова, Профил на учебното съдържание в българското възрожденско училище , Член, 2009
11 Марина Пиронкова, Развитие и съвременно състояние на частното училищно образование в България и неговото управление , Член, 2006
Редактор на издание нереферирано
1 Клавдия Сапунджиева, Нели Бояджиева, Марина Пиронкова, Академични полета на социалната педагогика, Редактор на издание нереферирано 2014
2 Нели Бояджиева, Марина Пиронкова, Социална педагогика. История, теория и практика., Редактор на издание нереферирано 2007
Редактор на издание реферирано
Марина Пиронкова, Педагогически и социални изследвания, Редактор на издание реферирано 2020
Статия в научно списание
1 Марина Пиронкова, Към проблема за биографичния метод в историческите и социалните изследвания, Исторически преглед, том:LXXIX, брой:4, 2023, стр.:155-168, ISSN (print):0323-9748, ISSN (online):2815-3391, Ref, SCOPUS, SJR ( - 2023), (EBSCO) 2023
2 Марина Пиронкова, Кронщатското морско инженерно училище и подготовката на специалисти за флота., Историческо бъдеще, брой:1-2, 2018, стр.:233-238, ISSN (print):1311-0144, Ref, ( CEEOL, РИНЦ) 2018
3 Marina Pironkova, DEVELOPMENT OF THE SOCIAL PEDAGOGY IN BULGARIA (SUMMARY OF THE SECOND UNIVERSITY SIMPOSIUM ON SOCIAL PEDAGOGY), PEDAGOGIKA-PEDAGOGY, vol:89, issue:4, 2017, pages:440-446, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540, Ref 2017
4 Марина Пиронкова, Развитие на социалната педагогика в България /дневник на Втория университетски симпозиум по социална педагогика/, Педагогика, брой:4, 2017, стр.:440-446, ISSN (print):0861-3982, Ref 2017
5 Марина Пиронкова, Константин Иречек и изграждането на модерното българско образование, Наука, брой:1, 2015, стр.:19-25, ISSN (print):0861-3362 COBISS.BG-ID - 1278477796, Ref 2015
6 Марина Пиронкова, Образованието на българското морско офицерство - подготовка в чуждестранни учебни заведения (1882 - 1944), Историческо бъдеще, брой:1-2, 2015, стр.:255-258, ISSN (print):1311-0144 COBISS.BG-ID - 1279748836, Ref 2015
7 Марина Пиронкова, Развитие на гимназиалното образование в България (1878-1944). , Историческо бъдеще, брой:1-2, 2013, стр.:37-58, ISSN (print):1311-0144 COBISS.BG-ID - 1266839012, Ref 2013
8 Марина Пиронкова, Развитие на гимназиалното образование в България (от Освобождението през 1878 г. до промените през 1989 г.). , ГСУ-ФНПП, том:106, 2013, стр.:201-218, ISSN (print):0861-8216 COBISS.BG-ID - 1274766308, Ref 2013
9 Марина Пиронкова, Естетико-художественото възпитание във възгледите на педагогическите мислители., Предучилищно възпитание, брой:3, 2011, стр.:53-56, ISSN (print):0204-7004 COBISS.BG-ID - 1238284004, Ref 2011
10 Марина Пиронкова, Подготовката на социални педагози – компетенции и реализация. Дискусия от кръглата маса на катедра „Социална педагогика и социално дело“, СУ „Св. Климент Охридски“. , Педагогика, брой:11, 2011, стр.:4-10, ISSN (print):0861-3982, Ref 2011
11 Марина Пиронкова, Училищата на вероизповедните общини в България от Освобождението до 1948 г. , Годишник на Софийския университет, ФНПП, том:98, 2007, стр.:73-91, ISSN (print):0861-8216 COBISS.BG-ID - 1179824868, Ref 2007
12 Марина Пиронкова, Частното училище, - специфика, и място в образователната система., Годишник на Софийския университет, ФНПП, том:97, 2007, стр.:23-35, ISSN (print):0861-8216 COBISS.BG-ID - 1179630564, Ref 2007
13 Стефан Стефанов, Марина Пиронкова, Проф. Димитър Кацаров - основател и водеща фигура в Дружеството за Ново възпитание : [Докл. от 43-та междунар. конф. на World Education Fellowship, София, 2006], Стратегии на образователната и научната политика, брой:3, 2006, стр.:158-165, ISSN (print):1310-0270 COBISS.BG-ID - 1175783908, Ref 2006
14 Марина Пиронкова, Среща на миналото, настоящето и бъдещето на социалната педагогика, Обществено възпитание, брой:6, 2006, стр.:1-6, ISSN (print):0204-8515, Ref 2006
15 Бояджиева, Нели, Марина Пиронкова, Обществени нагласи и очаквания към частното училище., Годишник на Софийския университет, ФНПП, том:95, 2003, стр.:5-15, ISSN (print):0861-8216 COBISS.BG-ID - 1178170596, Ref 2003
16 Марина Пиронкова, Частните училища през погледа на експертите, Стратегии на образователната и научната политика, брой:2, 2003, стр.:77-84, ISSN (print):1310-0270 COBISS.BG-ID - 1160555236, Ref 2003
17 Марина Пиронкова, Българската държава и чуждите училища, Педагогика, брой:2, 2001, стр.:59-67, ISSN (print):0861-3982 COBISS.BG-ID - 1154351332, Ref 2001
18 Марина Пиронкова, Стефан Стефанов, Българското начално училище в нормативни документи (70-те – 80-те години на ХІХ в.) , Начално образование, брой:4, 1999, стр.:66-76, ISSN (print):0204-4951 COBISS.BG-ID - 1143684580, Ref 1999
19 Стефан Стефанов, Марина Пиронкова, Великата френска революция и образованието – проекти и реализация., Народна просвета, брой:7, 1989, стр.:35-44, ISSN (print):0204-6237, Ref 1989
Статия в поредица
Nikolay Popov, Marina Pironkova, School Reforms in Bulgaria from the 9th to the 21st Century, BCES Conference Books, vol:Educational Reforms Worldwide, issue:18, editor/s:Nikolay Popov, Charl Wolhuter, Louw de Beer, Gillian Hilton, James Ogunleye, Elizabeth Achinewhu-Nworgu, Ewelina Niemczyk, Publisher:Bulgarian Comparative Education Society, 2020, pages:15-26, ISSN (print):1314-4693, ISSN (online):2534-8426, ISBN:978-619-7326-10-9, Ref 2020
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Марина Пиронкова, Стефан Стефанов, Знанията по религия в българските светски учебници през Възраждането (буквари, читанки, взаимноучителни таблици), Общество, памет, образование (история и обществени нагласи), редактор/и:Красимир Крастев и др., издателство:Анамнезис, 2022, стр.:123-134, ISBN:978-619-90188-6-6 2022
2 Марина Пиронкова, Професионалната реализация на социалните педагози у нас в миналото, Социална работа - минало, настояще , бъдеще, редактор/и:Васка Станчева - Попкостадинова, Мая Чолакова, издателство:Университетско издателство "Неофит Рилски", 2022, стр.:232-243, ISBN:978-954-00-0309-2 2022
3 Марина Пиронкова, Подготовката на предучилищни педагози в България през 20-те и 30-те години на ХХ в., Образование и изкуства: традиции и перспективи, редактор/и:М. Замфиров и др., 2021, стр.:116-125, ISSN (online):ISSN 2738-8999 2021
4 Марина Пиронкова, Приносът на проф. Георги Бижков за развитието на социалната педагогика в България, Образование и изкуства: традиции и перспективи, редактор/и:М. Замфиров, М. Бакрачева и др., издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:49-56, ISBN:978-954-07-5061-3 2020
5 Марина Пиронкова, Изследване и представяне на българските училищни сгради, Музеите и училищната история, редактор/и:Вера Бонева, Тодор Петев, издателство:Фабер, 2019, стр.:62-72, ISBN:978-619-00-0920-7 2019
6 Марина Пиронкова, Матей Преображенски и българското образование, Общество, памет, образование. История и обществени нагласи, т. 5, редактор/и:Красимир Сашков Кръстев, Тодор Илиев Мишев, издателство:ИК "Стилует" , 2019, стр.:115-124, ISBN:978-619-194-049-3 2019
7 Марина Пиронкова, Ролята на Константин Иречек за формиране на законодателните основи на българското образование (1879 - 1884) , Общество, памет, образование. История и обществени нагласи, т. 4, редактор/и:Красимир Сашков Кръстев, Тодор Илиев Мишев, издателство:ИК "Стилует" , 2018, стр.:112-118, ISBN:978-619-194-038-7 2018
8 Марина Пиронкова, Фрьобеловите идеи за играта и творчеството в предучилищна възраст - класически проблем и съвременно предизвикателство, Децата и Творчеството, редактор/и:Розалина Енгелс - Критидис, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:116-121, ISBN:978-954-07-4407-0 COBISS.BG-ID - 1285637604 2018
9 Марина Пиронкова, Консултирането и съветването в българската социално-педагогическа практика (исторически аспекти), Образование и наука за личностно и обществено развитие, издателство:Издателство: ПУ„Паисий Хилендарски”, Филиал – Смолян, 2017, стр.:188-197, ISBN:ISBN - 978-954-8767-68-2 COBISS.BG-ID - 1286087908, Ref 2017
10 Марина Пиронкова, Материалното осигуряване на на българското образование след Освобождението - проблемът за училищните сгради в периода 1878 - 1885 г., Общество памет образование, редактор/и:Красимир Кръстев, Тодор Мишев, издателство:СТИЛУЕТ ЕООД, 2017, стр.:91-101, ISBN:978-619-194-031-8 COBISS.BG-ID - 1285934308 2017
11 Марина Пиронкова, Обществена подкрепа за българското семейство (20-те – 30-те години на XX в.), Хармония в Различията, издателство:За Буквите - о писменех, 2017, стр.:406-416, ISSN (print):2367-7899, Ref 2017
12 Марина Пиронкова, Дискусията върху Законопроекта за народното просвещение на земеделското правителство (1920 - 1921 г.) идеи и решения, Общество, памет, образование, т. 2, редактор/и:Тодор Мишев, Красимир Кръстев, издателство:ИК Стилует , 2016, стр.:77-82, ISBN:978-619-940-23-3 COBISS.BG-ID - 1279648996 2016
13 Марина Пиронкова, Изграждане на българските гимназии след Освобождението на България., История на просветното дело – нови изследвания, уникални културни ценности и музейни колекции. Иновативни форми на представяне, редактор/и:ЕКС-ПРЕС, 2015, стр.:200-205, ISBN:978-954-490-468-5 COBISS.BG-ID - 1281558500 2015
14 Марина Пиронкова, Константин Иречек и българските училища в Македония и Одринския вилает, Общество, памет, образование История и обществени нагласи , редактор/и:Т. Мишев, Ю. Тодоров, 2015, стр.:53-61, ISBN:978-619-194-012-7 COBISS.BG-ID - 1279535588 2015
15 Марина Пиронкова, Българското училище в Наредбите-закони 1934-1938 г., История, манипулации, обществени рефлексии, редактор/и:Тодор Мишев, Юрий Тодоров, издателство:ИК „Ваньо Недков“, 2014, стр.:74-85, ISBN:978-954-9462-98-2 COBISS.BG-ID - 1267470308 2014
16 Марина Пиронкова, Статут и управление на частното училище в България. , Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа., 2013, стр.:196-202, ISBN:978-954-07-3522-1 2013
17 Марина Пиронкова, Гимназиалното образование след Освобождението в Юбилейните сборници на българските гимназии. , Празнично-юбилейната история. Сборник с доклади от летния семинар в Китен 25-29 юни 2012, редактор/и:Т. Мишев, Ю. Тодоров, издателство:ИК "Ваньо Недков", 2012, стр.:185-190 2012
18 Марина Пиронкова, Предучилищното образование – от забавачката до детското училище, 130 години предучилищно образование в България, издателство:Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий“, 2012, стр.:64-69, ISBN:978-954-524-842-9 COBISS.BG-ID - 1267889380 2012
19 Стефан Стефанов, Марина Пиронкова, Знанията по религия в българските светски учебници през Възраждането (буквари, читанки, взаимоучителни таблици), Девети “Светиниколаевски православни образователни четения., издателство:Димант Бургас, 2011, стр.:76-87 2011
20 Марина Пиронкова, Възрожденските учебници по Свещена история и Свещен катехизис, Осми “Светиниколаевски православни образователни четения, редактор/и:Галя Христозова, издателство:Димант Бургас, 2010, стр.:83-89, ISBN:978-954-731-407-8 2010
21 Марина Пиронкова, Богословското образование в България през Възраждането, Седми “Светиниколаевски православни образователни четения”, 2009, стр.:98-104, ISSN (print):13-13-9541 2009
22 Марина Пиронкова, Българското образование и модерността – българско-европейски педагогически общувания /ХІХ-ХХв./, Българското образование – национални ориентири и европейски измерения, издателство:Издателство ЕКС-ПРЕС, 2008, стр.:207-213, ISBN:978-954-49-044-1 2008
23 Марина Пиронкова, Историко-педагогическите курсове на проф. Петър Нойков, 120 години Софийски университет “Св. Климент Охридски” и развитие на педагогическата наука, редактор/и:З. Лалчев, Л. Зафирова, М. Пиронкова, С. Стефанов, И. Симеонова, издателство:Веда Словена, 2008, стр.:661-665, ISBN:978-954-8846-04-2 COBISS.BG-ID - 1239780580 2008
24 Марина Пиронкова, Историко-педагогическото знание – основа за подготовката на студентите-педагози, 120 години университетска педагогика. Между традицията и новите реалности, редактор/и:Ивайло Тепавичаров, издателство:Университетско издателство „Св.Климент Охридски“, 2008, стр.:693-698, ISBN:ISBN - 978-954-07-2776-9 COBISS.BG-ID - 1230063844 2008
25 Марина Пиронкова, 125 години предучилищно възпитание в България. , Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика, редактор/и:Т. Дяков, издателство:Веда Словена, 2007, стр.:680-684, ISBN:978-954-8846-02-8 2007
26 Марина Пиронкова, Висшата социална школа – първият образователен институт за подготовка на социални педагози в България, Социална педагогика – история, теория и практика, редактор/и:Нели Бояджиева, Марина Пиронкова, издателство:Фараго, 2007, стр.:309-314, ISBN:978-954-8641-15-9 COBISS.BG-ID - 1226792932 2007
27 Марина Пиронкова, Българският учител в Наредбите-закони 1934-1938 г. , Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция, редактор/и:Т. Дяков, М. Атанасова, издателство:Веда Словена, 2006, стр.:396-399 2006
28 Бояджиева, Нели, Марина Пиронкова, Клавдия Сапунджиева, Частните училища в Европейския съюз и България – особености и тенденции. , Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция, редактор/и:Т. Дяков, М. Атанасова, издателство:Веда Словена, 2006, стр.:420-439, ISBN:954-8510-97-9, Ref 2006
29 Стефан Стефанов, Марина Пиронкова, Историко-педагогическото познание в подготовката на българските учители – 1888-1944 г. , Осигуряване и оценяване на качеството на обучение, редактор/и:Т. Дяков, М. Атанасова, издателство:Веда Словена, 2005, стр.:431-435, ISSN (print):954-8510-92-8 2005
30 Марина Пиронкова, Стефан Стефанов, Развитието на историко-педагогическите дисциплини и подготовката на учители в България (края на ХІХ – първата половина на ХХ век). , Национално историческо образование, издателство:Фабер, 2005, стр.:69-74, ISBN:954-775-447-5 2005
31 Марина Пиронкова, Социалната педагогика в университетското образование. , Висшето педагогическо образование – проблеми, постижения, тенденции. , редактор/и:Т. Дяков, М. Атанасова, издателство:Веда Словена, 2005, стр.:398-401 2005
32 Марина Пиронкова, Време на съзидание – българското начално училище в първите години след Освобождението, Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения, издателство:Веда Словена, 2004, стр.:430-432 2004
33 Марина Пиронкова, Частното училище в България – традиции и съвременност., Общество на знанието и образование за всички., издателство:Национален институт по образованието, 2003, стр.:257-268, ISBN:ISBN - 954-9783-54-5 COBISS.BG-ID - 1040608484 2003
34 Марина Пиронкова, Българските частни училища и европейските тенденции за алтернативност в образованието. , Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХІ век., редактор/и:М. Грудева, издателство:Издателство Словена, 2001, стр.:157-161, ISBN:ISBN - 954-579-169-1 COBISS.BG-ID - 1038869476 2001
35 Бояджиева, Нели, Марина Пиронкова, Клавдия Сапунджиева, Частното образование у нас - обществени нагласи и очаквания (резултати от емпирично проучване сред родителската общност) , Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХІ век, редактор/и:М. Грудева, издателство:Издателство Словена, 2001, стр.:140-148 2001
Студия в научно списание
1 Марина Пиронкова, ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО „ФРИДРИХ ФРЬОБЕЛ“ И РАЗВИТИЕТО НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ, Годишник на Софийския университетр ФНОИ, книга Педагогически науки, том:115, 2022, стр.:75-101, ISSN (print):2683-1074, Ref, (ErihPlus) 2022
2 Марина Пиронкова, Константин Иречек и изграждането на модерното българско образование 1879-1884 г., Исторически преглед, брой:5/6, 2014, стр.:37-56, ISSN (print):0323-9748 COBISS.BG-ID - 1281443556 2014
Съставителска дейност
Нели Бояджиева, Марина Пиронкова, Социалната педагогика. История. Теория. Практика., София, Рецензирано 2007
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Марина Пиронкова, СОЦИАЛНАТА ПЕДАГОГИКА В ГЕРМАНИЯ – СЪВРЕМЕННИ ПРОБЛЕМИ И ТЕНДЕНЦИИ 2023
2 Присъствие, Марина Пиронкова, Образование и изкуства - традиции и перспективи 2022
3 Присъствие, Марина Пиронкова, Превенция на насилието над и между деца „Резилианс – превенция на насилието в училищните общности” 2021
4 Присъствие, Марина Пиронкова, Конференция "Зовът на децата зад затворените врати" 2021
5 Секционен доклад, Марина Пиронкова, Подготовката на предучилищни педагози в България през 20-те и 30-те години на ХХ в. 2021
6 Секционен доклад, Марина Пиронкова, ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ ПЕДАГОЗИ У НАС В МИНАЛОТО 2021
7 Пленарен доклад, Марина Пиронкова, Николай Попов, School Reforms in Bulgaria from the 9th to the 21st Century 2020
8 Пленарен доклад, Марина Пиронкова, Приносът на проф. Георги Бижков за развитието на социалната педагогика в България 2020
9 Секционен доклад, Марина Пиронкова, Матей Преображенски и българското образование 2019
10 Секционен доклад, Марина Пиронкова, Изследване и представяне на българските училищни сгради 2018
11 Секционен доклад, Марина Пиронкова, Проф. Нойков за историческия аспект в педагогиката 2018
12 Секционен доклад, Марина Пиронкова, Is History Boring? Students' Point of View 2018
13 Секционен доклад, Марина Пиронкова, Ролята на Константин Иречек за формиране на законодателните основи на българското образование (1879-1884) 2018
14 Секционен доклад, Марина Пиронкова, Обществена подкрепа за българското семейство (20-те – 30-те години на XX в.) 2017
15 Секционен доклад, Марина Пиронкова, Консултирането и съветването в българската социално-педагогическа практика (исторически аспекти) 2017
16 Секционен доклад, Марина Пиронкова, Материалното осигуряване на на българското образование след Освобождението - проблемът за училищните сгради в периода 1878 - 1885 г. 2017
17 Секционен доклад, Марина Пиронкова, Европейски и международни практики в частното училищно образование – къде сме ние? 2017
18 Секционен доклад, Марина Пиронкова, Дискусията върху Законопроекта за народното просвещение на земеделското правителство (1920 - 1921 г.) идеи и решения 2016
Учебник
Стефан Стефанов, Марина Пиронкова , История на педагогиката и българското образование, ISBN:978-954-8846-50-9 COBISS.BG-ID - 1290719972, Веда Словена - ЖГ, София, Рецензирано 2019
Учебник/Учебно помагало
Жечо Атанасов, Георги Стоянов, Стефан Стефанов, Марина Пиронкова, История на педагогиката и българското образование, Веда Словена, София 2006