Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Борил Петров
Глава от книга
1 Botjo Zozikov, Valeri Mariyanovski , Boril Petrov , Boris Mladenov, Valeria Hadzhiyska, Clinical examination- medical history and physical status; Urology- a textbook for students of medicine, edit. by Botio Zozikov, Sofia 2019. 2019
2 Botjo Zozikov , Valeri Mariyanovski, Boril Petrov, Boris Mladenov , Valeria Hadzhiyska, Endoscopic methods of examination in urology; Urology- a textbook for students of medicine, edit. by Botio Zozikov, Sofia 2019. 2019
3 Botjo Zozikov , Valeri Mariyanovski , Boril Petrov , Boris Mladenov, Valeria Hadzhiyska, Renal parenchyma tumors; Urology- a textbook for students of medicine, edit. by Botio Zozikov, Sofia 2019. 2019
4 Botjo Zozikov , Valeri Mariyanovski, Boril Petrov, Boris Mladenov , Valeria Hadzhiyska, Tumors of the male reproductive system; Urology- a textbook for students of medicine, edit. by Botio Zozikov, Sofia 2019. 2019
5 Botjo Zozikov , Valeri Mariyanovski , Boril Petrov , Boris Mladenov, Valeria Hadzhiyska, Urothelial tumors of the excretory system; Urology- a textbook for students of medicine, edit. by Botio Zozikov, Sofia 2019. 2019
6 Ботьо Зозиков, Валери Марияновски, Борил Петров, Борис Младенов, Валерия Хаджийска, Ендоскопски методи за изследване в урологията; Урология. Учебник за студенти по медицина, под редакцията на Ботьо Зозиков, София 2018. 2018
7 Ботьо Зозиков, Валери Марияновски, Борил Петров, Борис Младенов, Валерия Хаджийска, Тумори на бъбречния паренхим; Урология- учебник за студенти по медицина, под редакцията на Ботьо Зозиков, София 2018. 2018
8 Ботьо Зозиков, Валери Марияновски, Борил Петров, Борис Младенов, Валерия Хаджийска, Тумори на мъжката полова система; Урология. Учебник за студенти по медицина, под редакцията на Ботьо Зозиков, София 2018. 2018
9 Ботьо Зозиков, Валери Маряновски, Борил Петров, Борис Младенов, Валерия Хаджийска, Урология. Учебник за студенти по медицина под редакцията на Ботьо Зозиков, София 2018. 2018
10 Ботьо Зозиков, Валери Марияновски, Борил Петров, Борис Младенов, Валерия Хаджийска, Уротелни тумори на отделителната система; Урология- учебник за студенти по медицина, под редакцията на Ботьо Зозиков, София 2018. 2018
11 Петров П., Б. Петров, Уринни фистули, Съвременни проблеми на акушерството и генекологията под редакцията на Борислав Стамболов, книга Втора, София 2000 2000
Статия в научно списание
1 Petrov B., P. Petrov, Comperative Analysis of Results of Endoscopic Extraperitoneal Radical Prostatectomy in two clinical centres. , Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences; Tome 71, No 9, p. 1253-1258; 2018, Sofia, Bulgarie. , 2018, Ref, Web of Science 2018
2 Pashev V., B. Petrov, Z. Najchov, R. Kalyonski, G. Hadjidekov, L. Spasov, Vascular and biliary variations in donor candidates for pediatric living- donor liver transplantation. , Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences; Tome 71, No 10, p. 1419-1427; 2018, Sofia, Bulgarie. , 2018, Ref, Web of Science 2018
3 Панчев П., Куманов Х., Петров П., Георгиев М., Славов Ч., Янев К., Петров Б., Деривации след цистектомия- правило или овладени техники; , сп. Хирургия, 55, 1999, №4, стр. 20-22. , 1999 1999
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Б. Петров, Алгоритъм за диагноза на простатен карцином в Университетска болница „Лозенец”. , Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Медицински факултет, Том 2, с. 89-94, 2017 София. , 2017 2017
2 Петров Б., К. Янев, Исторически преглед на хирургичното лечение на рака на простатната жлеза., Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Медицински факултет, Том 2, с. 81-86, 2017 София. , 2017 2017
3 R. Gornev, M. Zashev, V. Mitova, A. Mihaylov, V. Pashev, B. Petrov, O. Shalamanov, SIMULTANEOUS LIVER-KIDNEY TRANSPLANTATION, Scripta Scientifica Medica, 2016, стр.:27-27, ISSN (print):0582-3250, ISSN (online):1314-6408 2016
4 Костадинова - Петрова С., Петров Б., Място и роля на кинезитерапията за профилактика и превенция на хроничния микротравматизъм при професионални футболисти, Сборник резюмета Седми национален конгрес на АФБ, 2015, стр.:72-73, ISSN (online):https://eprints.ugd.edu.mk/14112/1/7%D0%BC%D0%B8%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81.pdf 2015
5 Костадинова - Петрова С., Кастелов Р., Петров Б., Приложение на елементи от спорт в кинезитерапевтичния алгоритъм при деца с невромускулни заболявания., 20 години – специалност Кинезитерапия, 2014 2014
6 Костадинова - Петрова С., Цветанова З., Петров Б., Предварителни резултати от провеждането на специализирана кинезитерапевтична методика при деца със спинална мускулна атрофия., Неврорехабилитация, 2012 2012
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Петров Б., П. Петров, Л. Спасов, В. Пъшев, М. Кайцанов, О. Шаламанов, Г. Мутафов, Некроза на бъбречното легенче и проксималната част на уретера след бъбречна трансплантация – клиничен случай от нашата практика; 2015
2 Секционен доклад, Петров Б., П. Петров, Л. Спасов, В. Пъшев, М. Кайцанов, О. Шаламанов, Г. Мутафов, В. Димитрова, Е. Йорданова, Е. Паскалев, Бъбречни трансплантации в УБ „Лозенец”- резултати след 9 години клиничен опит; 2015
3 Секционен доклад, Пъшев В., Б. Петров, Ж. Найчов, Л. Спасов, Необходимостта от национален електронен регистър на живите донори в България 2015
4 Секционен доклад, Борил Петров, Laparoscopic fenestration of lymphocele after kidney transplantation-first line therapy?- 2 cases from our practice 2014
5 Секционен доклад, Борил Петров, Endoscopic extraperitoneal radical prostatovesiculectomy-early results in 20 cases of prostate cancer. 2014