Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Борил Петров
Глава от книга
1 Botjo Zozikov, Valeri Mariyanovski , Boril Petrov , Boris Mladenov, Valeria Hadzhiyska, Clinical examination- medical history and physical status; Urology- a textbook for students of medicine, edit. by Botio Zozikov, Sofia 2019., ISBN:978-954-07-4690-6 2019
2 Botjo Zozikov , Valeri Mariyanovski, Boril Petrov, Boris Mladenov , Valeria Hadzhiyska, Endoscopic methods of examination in urology; Urology- a textbook for students of medicine, edit. by Botio Zozikov, Sofia 2019. 2019
3 Botjo Zozikov , Valeri Mariyanovski , Boril Petrov , Boris Mladenov, Valeria Hadzhiyska, Renal parenchyma tumors; Urology- a textbook for students of medicine, edit. by Botio Zozikov, Sofia 2019. 2019
4 Botjo Zozikov , Valeri Mariyanovski, Boril Petrov, Boris Mladenov , Valeria Hadzhiyska, Tumors of the male reproductive system; Urology- a textbook for students of medicine, edit. by Botio Zozikov, Sofia 2019. 2019
5 Botjo Zozikov , Valeri Mariyanovski , Boril Petrov , Boris Mladenov, Valeria Hadzhiyska, Urothelial tumors of the excretory system; Urology- a textbook for students of medicine, edit. by Botio Zozikov, Sofia 2019. 2019
6 Ботьо Зозиков, Валери Марияновски, Борил Петров, Борис Младенов, Валерия Хаджийска, Ендоскопски методи за изследване в урологията; Урология. Учебник за студенти по медицина, под редакцията на Ботьо Зозиков, София 2018. 2018
7 Ботьо Зозиков, Валери Маряновски, Борил Петров, Борис Младенов, Валерия Хаджийска, Клиничен преглед- анамнеза и физикален статус.Урология. Учебник за студенти по медицина под редакцията на Ботьо Зозиков, София 2018. , ISBN:978-954-07-4447-6 2018
8 Ботьо Зозиков, Валери Марияновски, Борил Петров, Борис Младенов, Валерия Хаджийска, Тумори на бъбречния паренхим; Урология- учебник за студенти по медицина, под редакцията на Ботьо Зозиков, София 2018. 2018
9 Ботьо Зозиков, Валери Марияновски, Борил Петров, Борис Младенов, Валерия Хаджийска, Тумори на мъжката полова система; Урология. Учебник за студенти по медицина, под редакцията на Ботьо Зозиков, София 2018. 2018
10 Ботьо Зозиков, Валери Марияновски, Борил Петров, Борис Младенов, Валерия Хаджийска, Уротелни тумори на отделителната система; Урология- учебник за студенти по медицина, под редакцията на Ботьо Зозиков, София 2018. 2018
11 Петров П., Б. Петров, Уринни фистули, Съвременни проблеми на акушерството и генекологията под редакцията на Борислав Стамболов, книга Втора, София 2000 2000
Книга
Б. Петров, Лечение на простатния карцином чрез ендоскопска екстраперитонеална радикална простатектомия, ISBN:978-619-7491-67-8, Рецензирано 2023
Статия в научно списание
1 Борил Петров, Катина Стойчева, Бъбречна трансплантация- нашият 14 годишен опит, Уронет, брой:2, 2023, стр.:52-53, ISSN (print):1312-1960 2023
2 Петров Б., Илиев Г., Костадинова - Петрова С., Кинезитерапевтични методи за повлияване на болковия синдром при спортисти с ARS - Complex, Медицина и спорт, issue:3-4, 2023, pages:16-18, ISSN (print):1312-5664 2023
3 Борил Петров, Катина Стойчева, Уретеро-илиакална фистула със спонтанна руптура на бъбрека, Уронет, брой:2, 2023, стр.:41-43, ISSN (print):1312-1960 2023
4 К. Стойчева, Б. Петров, И. Дончев, Г. Хаджидеков, Спонтанна руптура на ляв бъбрек при родилка., Рентгенология&Радиология, том:LX, брой:1, 2021, стр.:54-57, ISSN (print):0486-400X, Ref 2021
5 Petrov B., P. Petrov, Comperative Analysis of Results of Endoscopic Extraperitoneal Radical Prostatectomy in two clinical centres. , Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences; Tome 71, No 9, p. 1253-1258; 2018, Sofia, Bulgarie. , vol:71, issue:9, 2018, pages:1253-1258, ISSN (print):1310-1331, Ref, IF, IF (0.251 - 2016) 2018
6 Pashev V., B. Petrov, Z. Najchov, R. Kalyonski, G. Hadjidekov, L. Spasov, Vascular and biliary variations in donor candidates for pediatric living- donor liver transplantation. , Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences; Tome 71, No 10, p. 1419-1427; 2018, Sofia, Bulgarie. , vol:71, issue:10, 2018, pages:1419-1427, ISSN (print):1310-1331, Ref, IF, IF (251 - 2016) 2018
7 Христова С., Мареков М., Петров Б., Рационализирани методи на изследване при деца със спинална мускулна атрофия. , Спорт и наука , vol:1, 2012, pages:374-375, ISSN (print):1310-3393 2012
8 Панчев П., Куманов Х., Петров П., Георгиев М., Славов Ч., Янев К., Петров Б., Деривации след цистектомия- правило или овладени техники; , сп. Хирургия, 55, 1999, №4, стр. 20-22. , 1999 1999
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Б. Петров, Алгоритъм за диагноза на простатен карцином в Университетска болница „Лозенец”. , Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Медицински факултет, Том 2, с. 89-94, 2017 София. , 2017, стр.:89-94, ISSN (print):2367-7376 2017
2 Петров Б., К. Янев, Исторически преглед на хирургичното лечение на рака на простатната жлеза., Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Медицински факултет, Том 2, с. 81-86, 2017 София. , 2017, стр.:81-86, ISSN (print):2367-7376 2017
3 R. Gornev, M. Zashev, V. Mitova, A. Mihaylov, V. Pashev, B. Petrov, O. Shalamanov, SIMULTANEOUS LIVER-KIDNEY TRANSPLANTATION, Scripta Scientifica Medica, 2016, стр.:27-27, ISSN (print):0582-3250, ISSN (online):1314-6408 2016
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Борил Петров, Бъбречна трансплантация- нашият 14- годишен опит 2023
2 Секционен доклад, Борил Петров, Клиничен случай- уретеро-илиакална фистула със спонтанна руптура на бъбрека 2023
3 Секционен доклад, Пъшев В., Б. Петров, Ж. Найчов, Л. Спасов, Необходимостта от национален електронен регистър на живите донори в България 2015
4 Секционен доклад, Петров Б., П. Петров, Л. Спасов, В. Пъшев, М. Кайцанов, О. Шаламанов, Г. Мутафов, Некроза на бъбречното легенче и проксималната част на уретера след бъбречна трансплантация – клиничен случай от нашата практика; 2015
5 Секционен доклад, Петров Б., П. Петров, Л. Спасов, В. Пъшев, М. Кайцанов, О. Шаламанов, Г. Мутафов, В. Димитрова, Е. Йорданова, Е. Паскалев, Бъбречни трансплантации в УБ „Лозенец”- резултати след 9 години клиничен опит; 2015
6 Секционен доклад, Борил Петров, Laparoscopic fenestration of lymphocele after kidney transplantation-first line therapy?- 2 cases from our practice 2014
7 Секционен доклад, Борил Петров, Endoscopic extraperitoneal radical prostatovesiculectomy-early results in 20 cases of prostate cancer. 2014