Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. д-р Адриан Георгиев
Глава от монография
Емилия Караминкова-Кабакова, Адриан георгиев, Божидар Ангелов, Пенка Вълчева, Севдалина Витанова , Галина Георгиева, Людмила Зафирова, Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова, Любен Витанов, Книга за учителя - методическо ръководство за работа в детската градина по образователно направление „Музика“ от поредицата „Чуден свят“ за III подготвителна възрастова група 5-6 годишни деца , ISBN:ISBN 978-954-01-3547-2, Просвета, София 2017
Дисертация д-р
Адриан Георгиев Георгиев, Приложение на музикални компютърне технологии в обучението по музика, Софийски университет Св.Климент Охридски 2003
Друго (научно-популярни и др. под.)
Адриан Георгиев Георгиев, Учебник по музика за 1 клас. Компакт диск № 1 Компакт диск № 2 Компакт диск № 3 Компакт диск № 4, Рива 2016
Книга
1 Адриан Георгиев , Миди технологии и VST инструменти, Университетско издателство "Св.Климент Охридски", София, Ref, Рецензирано 2012
2 Адриан Георгиев , Музика с компютър, Университетско издателство "Св.Климент Охридски", София, Ref, Рецензирано 2005
3 Адриан Георгиев , Основи на музикалните компютърни технологии, Университетско издателство "Св.Климент Охридски", София, Ref, Рецензирано 2004
4 Адриан Георгиев , Тонрежисура и виртуални студийни технологии, Университетско издателство "Св.Климент Охридски", София, Ref, Рецензирано 2003
Концерт
Адриан Георгиев Георгиев, 60 ГОДИНИ ДЕТСКИ ХОР НА БНР 2021 зала 1 на НДК тонрежисьор, многоканален звукозапис, смесване и мастеринг, постпродукция за видео, DVD ауторинг 2021
Научен проект
1 Адриан Георгиев, Техники за дигитализиране на учебни ресурси и апробиране на хибридно обучение като подготовка за акредитация на дистанционна форма на обучение в катедра Музика, Ръководител, , Номер на договора:НИД 80-10-65-2021г 2021
2 Адриан Георгиев, „Създаване и апробиране на електронно съдържание чрез внедряване на интерактивни методи с използването на интерактивна дъска като част от съвременна образователна технология за обучение по музика на деца в предучилищна възраст“, Ръководител, МОН, Номер на договора:НИД 80-10-148/2020г 2020
3 Адриан Георгиев, Създаване и апробиране на електронно съдържание за обучение по музика чрез използване на мултимедийни и мобилни апликации за ученици 1-4 клас, Ръководител, 2019
4 Адриан Георгиев, Формиране на компетентости и усъвършенстване на умения за прилагане на музикални компютърни технологии в обучението, квалификацията и преквалификацията на учители по музика в контекста на новите държавни образователни изисквания, Ръководител, , Номер на договора:28 2018
5 Адриан Георгиев, Повишаване капацитета на Музикалното студио в катедра Музика чрез оборудване с техника и апаратура в контекста на акредитиране на дистанционна форма на обучение по музикални медийни технологии и тонрежисура, Ръководител, 2017
6 Адриан Георгиев, Повишаване капацитета на Музикалното студио в катедра Музика чрез оборудване с музикални инструменти и апаратура в контекста на акредитиране на нова специалност музикални медийни технологии и тонрежисура, направление МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО 8.3 – 2 част, Ръководител, , Номер на договора:договор № 128 от 2016г. 2016
7 Адриан Георгиев, Повишаване капацитета на Музикалното студио в катедра Музика чрез оборудване с музикални инструменти и апаратура в контекста на акредитиране на направление МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО 8.3, Ръководител, 2015
8 Адриан Георгиев, Квалификация на педагогическите специалисти, Член, ЕСФ по ОП " Развитие на човешките ресерси", Член, 2014
9 Адриан Георгиев, Прилагане на практики за интерактивно дистанционно обучение по практико-приложни и музикално-теоретични дисциплини, Ръководител, , Номер на договора:договор № 61 от 2014 2014
10 Адриан Георгиев, Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП НОИР, Член, 2014
11 Адриан Георгиев, Приложение на научните изследвания и експерименталната дейност в създаването и апробирането на аудиовизуални, филмови и медийни прототипи. Концептуален модел за дистанционно обучение по звукови и медийни технологии., Ръководител, , Номер на договора:договор № 067 от 2013 2013
12 Адриан Георгиев, „Повишаване на капацитета на академичния състав от педагогическите специалисти на Софийски университет в проектиране, провеждане и осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение”се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз., Член, , Номер на договора:Проект № BG051PO001 – 4.3.04/0011 2012
13 Адриан Георгиев, Актуализиране (ъпдейт и ъпгрейт) на софтуерното и хардуерното оборудване на Музикално студио. Ресурси за онлайн обучение, Ръководител, , Номер на договора:НИС, договор № 008 от 2012г. 2012
14 Адриан Георгиев, Ресурсен център за дистанционно и мултимедийно обучение – 2 част, Ръководител, 2011
15 Адриан Георгиев, Ресурсен център за дистанционно и мултимедийно обучение, Ръководител, 2010
16 Адриан Георгиев, Актуализиране на (ъпдейт и ъпгрейт) на софтуерното и хардуерното оборудване на Музикално студио – 2 част, Ръководител, 2009
17 Адриан Георгиев, Приложение на музикални компютърни технологии в обучението, квалификацията и преквалификацията на учители по музика, Ръководител, 2008
18 Адриан Георгиев, Актуализиране на софтуерните програми, дооборудване със специализирана техника на Музикалното студио, изграждане на онлайн информационни ресурси за лекции и упражнения, Ръководител, , Номер на договора:договор № 24 от 2007 2007
Научно ръководство
1 Адриан Георгиев, „Методически модел за прилагане на мобилни технологии и апликации в обучението по музика“, ФНОИ дипломна работа:ас.Георги Иванов Георгиев 2020
2 Адриан Георгиев, „Музиката в обучението по английски език на деца в предучилищна възраст. Интегриран подход за формиране на творческо поколение“, Софийски университет "Св.Климент Охридски" дисертация д-р:Емилия Лазарова Караминкова-Кабакова 2019
3 Адриан Георгиев, Играта в мултимедийното обучение по музика, Софиски университет "Св.Климент Охридски" дисертация д-р:Мария Радилова Радева 2019
4 Адриан Георгиев, „Методически аспекти на дистанционното обучение по Аудио видео дизайн“, Софийски университет ФНПП, Катедра Музика дипломна работа:Силвана Колева Карагьозова 2018
5 Адриан Георгиев, МУЗИКАЛНО ИНТЕГРАТИВНИ ФУНКЦИИ НА СИСТЕМАТА НА МЕТОДИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ, Софийски университет, ФНПП, катедра Музика дипломна работа:Ралица Емилова Димитрова 2018
6 Адриан Георгиев, Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация, СУ " Св. Климент Охридски дипломна работа:Веселин Караатанасов 2016
7 Адриан Георгиев, Методически модели при обучението по звукови технологии, СУ " Св. Климент Охридски дипломна работа:Христо Кутев Карагьозов 2013
8 Адриан Георгиев, Мултимедийни технологии в обучението по музика , СУ " Св. Климент Охридски дипломна работа:Владимир Михайлов 2012
Превод на книга
Адриан Георгиев , Kompjuterska muzika, GR "KVARK" , Kraljevo, Рецензирано 2008
Статия в поредица
Адриан Георгиев, ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКАЛНИ КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЯХНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ В СРЕДНОТО И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ, Електронно списание за наука, култура и образование, том:Брой 1, брой:ISSN 2367-6396, редактор/и:Проф. дпн Клавдия Сапунджиева, 2014, стр.:39-45, Ref 2014
Участие в конференция
1 Присъствие, Адриан Георгиев, Музика и педагогика – иновации и традиции 2020
2 Секционен доклад, Адриан Георгиев, Пленарен доклад "Медийни технологии в Софийския университет - 20 години традиция" 2018
Участие в редколегия
1 Адриан Георгиев, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, ФНОИ, Книга Изкуства, Участие в редколегия 2021
2 Адриан Георгиев, Сборник втора научно-практическа конференция „Образование и изкуства: Традиции и перспективи“ – 11-12.11.2021 г., Участие в редколегия 2021
3 Адриан Георгиев, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, ФНОИ, Книга Изкуства, Участие в редколегия 2020
4 Адриан Георгиев, ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ, Участие в редколегия 2020
Учебник
1 проф.д-р Адриан Георгиев, Рая Ковачева, Мая Андасорова, Книга за учителя към учебник по музика за 4 клас, ISBN:978-619-225-109-3, Рива, София, Ref, Рецензирано 2019
2 проф.д-р Адриан Георгиев, Рая Ковачева, Мая Андасорова, Учебник по музика за 4 клас, ISBN:978-619-225-098-0, Рива, София, Рецензирано 2019
3 проф.д-р Адриан Георгиев, Мая Андасорова, Рая Ковачева, Книга за учителя към учебник по музика за 3 клас, ISBN:978-619-225-055-3, Рива, София, Ref, Рецензирано 2018
4 Божидар Ангелов, Любен Витанов, Адриан Георгиев, Пенка Вълчева, Галина Георгиева, Севдалина Витанова, Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова, Людмила Зафирова, Емилия Караминкова-Кабакова, Книга за учителя. Чуден свят. I възрастова група (3 – 4 г.), ISBN:ISBN: 978-954-01-3798-8, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2018
5 проф.д-р Адриан Георгиев, Мая Андасорова, Рая Ковачева, Учебник по музика за 3 клас, ISBN:978-619-225-077-5, Рива , София, Ref, Рецензирано 2018
6 Божидар Ангелов, Любен Витанов, Адриан Георгиев, Чуден свят. Игри по всички образователни направления. 5 - 6 г., ISBN:ISBN: 978-954-01-3544-1, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2018
7 Божидар Ангелов, Любен Витанов, Адриан Георгиев, Чуден свят. Игри по всички образователни направления. 6 - 7 г., ISBN:ISBN: 978-954-01-3545-8, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2018
8 Адриан Георгиев, Мая Андасорова, Рая Ковачева, Книга за учителя към учебник по музика за 2 клас, ISBN:978-619-225-049-2, Рива, София, Ref, Рецензирано 2017
9 Адриан Георгиев, Мая Андасорова, Рая Ковачева, Учебник по музика за 2 клас, ISBN:978-619-225-040-9, Рива, София, Ref, Рецензирано 2017
10 Адриан Георгиев , Ангелина Петрова, Мая Андасорова, Рая Ковачева, Книга за учителя към Учебник по музика за 1. клас., ISBN:978-619-225-023-2, Издателство РИВА, София, Ref, Рецензирано 2016
11 Адриан Георгиев , Ангелина Петрова, Мая Андасорова, Рая Ковачева, Учебник по музика за 1. клас. , ISBN:978-619-225-022-5, Издателство РИВА, София, Ref, Рецензирано 2016
12 Здравко Лалчев, Любен Витанов, Лучия Малинова, Крася Каваклова, Татяна Борисова, Адриан Георгиев, Илиана Мирчева, Коста Герджиков, Николай Цанев, Райна Захариева, Модулно институционално образование на учениците в началното училище. Учебен свитък № 3. , ISBN:978-954-07-3625-9, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ ISBN 978-954-07-3626-6, София, Рецензирано 2014
13 Адриан Георгиев , Систематичен курс по компютърен нотопис, Университетско издателство "Св.Климент Охридски", София, Ref, Рецензирано 2008
14 Адриан Георгиев , MIDI - технологии и приложение на програми-секуенсери, Университетско издателство "Св.Климент Охридски", София, Ref, Рецензирано 2002
15 Адриан Георгиев , Програми за запис и обработка на звук, Университетско издателство "Св.Климент Охридски", София, Ref, Рецензирано 2002
16 Адриан Георгиев , Програми за нотен набор и редакция, Университетско издателство "Св.Климент Охридски", Софияо, Ref, Рецензирано 2002
Учебно помагало
1 проф.д-р Адриан Георгиев, гл.ас.д-р Рая Ковачева, Мая Андасорова, Тетрадка по музика за 4. клас, ISBN:978-619-225-116-1, Рива, София, Рецензирано 2021
2 проф.д-р Адриан Георгиев, гл.ас.д-р Рая Ковачева, Мая Андасорова, Тетрадка по музика за 3. клас, ISBN:, РИВА, София, Рецензирано, ISBN:978-619-225-085-0, Рива, София, Рецензирано 2018
3 Божидар Ангелов, Любен Витанов, Лучия Ангелова, Севдалина Витанова, Пенка Вълчева, Гергана Михайлова -Недкова, Емилия КАраминкова-Кабакова, Галина Георгиева, Людмила Зафирова, Адриан Георгиев, Чуден свят. Книга за учителя за втора възрастова група 4 – 5 години, ISBN:ISBN: 978-954-01-3799-5, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2018
4 Божидар Ангелов, Любен Витанов, Адриан Георгиев, Лучия Ангелова, Пенка Вълчева, Севдалина Витанова, Людмила Зафирова, Емилия караминкова-Кебакова, Галина Георгиева, Гергана Михайлова-Недкова, Книга за учителя. Чуден свят. III подготвителна възрастова група (5 – 6), ISBN:ISBN: 978-954-01-3547-2, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2017
5 Божидар Ангелов, Любен Витанов, Лучия Ангелова, Севдалина Витанова, Пенка Вълчева, Людмила Зафирова, Гергана Михайлова-Недкова, Галина Георгиева, Емилия Караминкова-Кабакова, Адриан Георгиев, Книга за учителя. Чуден свят. IV подготвителна възрастова група (6 – 7 г.), ISBN:ISBN: 978-954-01-3548-9, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2017
6 проф.д-р Адриан Георгиев, гл.ас.д-р Рая Ковачева, Мая Андасорова, Тетрадка по музика за 2. клас, , София, Рецензирано, ISBN:978-619-225-055-3, Рива, София, Рецензирано 2017