Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. Светлана Гурмева–Иванова
Научен проект
Светлана Гурмева–Иванова, Министерство на образованието и науката „Квалификация на педагогическите специалисти“ BG051PO001-3.1.03-0001 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз; Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви, Член, , Номер на договора:25/10.12.2013 2012
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Светлана Гурмева–Иванова, Интердисциплинарният подход в обучението по селскостопанските дисциплини 2016
2 Секционен доклад, Светлана Гурмева–Иванова, Някои възможности за осъществяване на интердисциплинарни връзки по селскостопански дисциплини 2015
3 Секционен доклад, Светлана Гурмева–Иванова; Здравка Костадинова, Оценяване и самооценяване на децата по образователно направление "Конструктивно-технически и битови дейност" 2013
4 Секционен доклад, Светлана Гурмева–Иванова; Здравка Костадинова; Катя Стоянова, Един вариант на интегрирано обучение по професионална подготовка като основа за развитие на професионално-личностните качества на учителя 2010
5 Секционен доклад, Светлана Гурмева–Иванова; Здравка Костадинова, Тренингът като форма на квалификация на учителите от професионалните училища 2010
6 Секционен доклад, Светлана Гурмева–Иванова, Формиране на понятия по растениевъдство чрез интелектуални карти 2010
7 Секционен доклад, Светлана Гурмева–Иванова, Някои иновации в обучението по дисциплини на селското стопанство 2005
8 Секционен доклад, Светлана Гурмева–Иванова, Pedagogical problems 2003
9 Секционен доклад, Светлана Гурмева–Иванова; Катя Стоянова, Перманентното професионално образование и обучение в контекста на ученето през целия живот 2003
10 Секционен доклад, Светлана Гурмева–Иванова; Катя Стоянова, Някои проблеми при квалификацията на учителите 2002