Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Димитър Златинов

Author ID (SCOPUS):57200674599

ORCID ID:0000-0001-5528-5961
Глава от монография
1 Димитър Златинов, Външен сектор и външноикономическа среда (т. І.3 – стр. 56-74), Първите 20 години от въвеждането на еврото в парично обращение – икономически резултати и провеждани политики (т. ІІ.2 – стр. 112-122), Икономическо развитие и политики в България: оценки и очаквания, Годишен доклад 2022 г., Институт за икономически изследвания при Българската академия на науките, ISSN (online):, Горекс Прес, София 2023
2 Димитър Златинов, Росица Рангелова, Даниела Бобева, Григор Сарийски, Атанас Атанасов, Фискалната политика в еврозоната в контекста на теорията за оптималната валутна зона (Втора глава, стр. 38-54); Първите 20 години от въвеждането на еврото в парично обращение – икономически резултати и провеждани политики (Трета глава, стр. 55-79), колективна монография "Еврозоната и икономически перспективи пред България", ISBN:978-619-245-324-4, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, София 2023
3 Димитър Златинов, Държавен бюджет и фискална устойчивост (т. 3.1.-3.3. – стр. 65-80), Икономическо развитие и политики в България: оценки и очаквания, Годишен доклад 2022 г., Институт за икономически изследвания при Българската академия на науките, ISSN (online):, Горекс Прес, София, Рецензирано 2022
4 Димитър Златинов, Устойчивост на публичните финанси. Рискове за фискалната стабилност (глава ХІ, стр. 221-243), Увод (стр. 9-17), Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната /колективна монография/, ISBN:978-954-07-5540-3, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2022
5 Димитър Златинов, Фискалният сектор (стр. 32-52), Икономическо развитие и политики в България: оценки и очаквания, Годишен доклад 2021 г., Институт за икономически изследвания при Българската академия на науките, ISSN (online):, Горекс Прес, София 2021
6 Dimitar Zlatinov, Implementation Plan and Application Guidelines for Establishing an Early Warning Framework in Bulgaria: 2.1. Post-crisis Economic Developments of the Bulgarian Economy; 2.2 Economic Forecasting in Bulgaria; 3. EU-developed Framework for Macroeconomic Imbalances and Implications for Bulgaria (pp. 25-48), ISBN:979-11-5932-556-4, 2019/20 KSP Policy Consultation Report. Developing an Early Warning Framework for the Detection of Crises in Economic Sectors in Bulgaria: Based on Korean Economic Development Experiences, Рецензирано, International 2020
7 Димитър Златинов, Фискална политика (стр. 35-51), Икономическо развитие и политики в България: оценки и очаквания, Годишен доклад 2020 г., Институт за икономически изследвания при Българската академия на науките, ISSN (online):, Горекс Прес, София, Рецензирано 2020
8 Димитър Златинов, Даниела Бобева, Структурни дисбаланси и рискове за икономиката (стр. 103-137), Икономическо развитие и политики в България: оценки и очаквания, Годишен доклад на Института за икономически изследвания при Българската академия на науките, ISBN:1314-8893, Горекс Прес, София, Рецензирано 2019
9 Димитър Златинов, Валидност на хипотезата за експортно ориентиран икономически растеж в България (стр. 211-226), Колективна монография "Идва ли времето на нов протекционизъм?", ISBN:978-954-8590-53-2, Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, Рецензирано 2018
10 Димитър Златинов, Даниела Бобева, Десет години от началото на финансово-икономическата криза – поуки и необходими реформи (стр. 119-156), Икономическо развитие и политики в България: оценки и очаквания, Годишен доклад на Института за икономически изследвания при Българската академия на науките, ISBN:1314-8893, Горекс Прес, София, Рецензирано 2018
11 Димитър Златинов, Людмила Векова, Проучване на пазара на труда в България през 2013 г., Раздел 7: Анализ на образователната структура на заетите лица; Раздел 8: Анализ на общото състояние и тенденции на развитие на професионално-квалификационната структура на заетите лица; Раздел 9: Прилагане на индексен подход за оценка на квалификационната структура на заетите лица в приоритетните икономически дейности; Раздел 10: Заключение и препоръки, включително за промяна на нормативната уредба (стр. 150-288), ISBN:978-954-9636-16-1, Цифрова библиотека на Националната мрежа за оценка на компетенциите, Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, София, Рецензирано 2013
12 Димитър Златинов, Людмила Векова, Проучване на пазара на труда в България през 2012 г., Раздел 7: Анализ на образователната структура на заетите лица в секторен и регионален разрез; Раздел 8: Анализ на общото състояние и тенденции на развитие на професионално-квалификационната структура на заетите лица; Раздел 9: Анализ на професионално-квалификационната структура на заетите лица в секторен и регионален разрез; Раздел 10: Заключение и препоръки, включително за промяна на нормативната уредба (стр. 139-239), ISBN:978-954-9636-16-1, Цифрова библиотека на Националната мрежа за оценка на компетенциите, Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, София, Рецензирано 2012
13 Димитър Златинов, Основни краткосрочни и дългосрочни фактори и „двигатели” на българската икономика – чист износ, инвестиции, вкл. ПЧИ, потребление, иновации, технологии, промени в производителността и секторни перспективи за растеж (стр. 239-266), Възможности за възстановяване, икономически растеж, заетост и догонващо развитие на Република България, ISBN:978-954-9636-30-7, Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, София, Рецензирано 2011
14 Димитър Златинов, Людмила Векова, Проучване на пазара на труда в България през 2011 г., Раздел 5: Анализ на образователната структура на заетите лица в секторен и регионален разрез; Раздел 6: Анализ на общото състояние и тенденции на развитие на професионално-квалификационната структура на заетите лица; Раздел 7: Анализ на професионално-квалификационната структура на заетите лица в секторен и регионален разрез; Раздел 8: Заключения и препоръки, включително за промяна на нормативната уредба (стр. 98-198), ISBN:978-954-9636-16-1, Цифрова библиотека на Националната мрежа за оценка на компетенциите, Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, София, Рецензирано 2011
Дипломна работа
Димитър Златинов, Макроикономически прогностичен модел за България, СУ, Ръководител:доц. д-р Мариела Ненова-Амар 2011
Дисертация д-р
Димитър Златинов, Взаимодействие между фискална и парична политика при плаващ валутен курс и в условията на паричен съвет, СУ, Ръководител:доц. д-р Мариела Ненова-Амар 2015
Книга
Димитър Златинов, Людмила Векова, Таско Тасков, Ивелина Танева, Венета Фингарова, Силвия Тодорова, Проучване на образователната и професионално-квалификационна структура на заетите и работната сила на национално, секторно и регионално ниво (стр. 13-113), ISBN:978-954-9636-17-8, Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, София, Рецензирано 2010
Монография
1 Соня Георгиева, Димитър Златинов, Мариела Ненова, Стефан Петранов, Стела Ралева, Стоян Шаламанов, Даниел Касабов, Цветан Мадански, Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната, ISBN:ISBN 978-954-07-5540-3, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, София, Рецензирано 2022
2 Мариела Ненова, Димитър Златинов, Стела Ралева, колектив на катедра "Икономика", Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната, глава 8 Гъвкавост на пазара на труда, стр. 165 - 190, ISBN:ISBN 978-954-07-5540-3, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2022
3 Росица Рангелова, Даниела Бобева, Димитър Златинов , Златинов, Д., Емпиричен анализ на връзката между икономическия растеж и конвергенцията в Европейския съюз (стр. 55-106), Икономически растеж и конвергенция в Европейския съюз /монография в съавторство с Р. Рангелова и Д. Бобева/, ISBN:978-619-245-152-3, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, София 2021
4 Димитър Златинов, Макроикономическата политика в България след въвеждането на паричния съвет /от теоретичен към приложен анализ/, ISBN:978-954-9399-53-0, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2019
Научен проект
1 Димитър Златинов, L'innovation environnementale comme facteur de croissance économique durable dans les pays de l'UE, Член, Френски културен институт 2023
2 Димитър Златинов, Адаптиране на пазара на труда в условията на членство в еврозоната: социално-икономическа динамика, технологична модернизация, демографски промени и образователно преструктуриране, Ръководител, Фонд "Научни изследвания" 2023
3 Димитър Златинов, Влияние на демографската динамика върху пазара на труда: оценяване на ефектите върху ключови макроикономически показатели и приложение за България – ръководител, Ръководител, Проект „Софийски университет – маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT) по Стълб 2 в рамките на компонент „Иновативна България“ от Националния план за възстановяване и устойчивост 2023
4 Димитър Златинов, Годишен доклад 2023 „Икономическо развитие и политики в България: оценки и очаквания“, Ръководител, Институт за икономически изследвания, Българска академия на науките 2023
5 Димитър Златинов, Екологичните иновации като фактор за устойчив икономически растеж в страните от ЕС , Член, Научен фонд "Изследвания" към СУ "Св. Климент Охридски" 2023
6 Димитър Златинов, Капиталови потоци и сива икономика в страните от Югоизточна Европа , Ръководител, Научен фонд "Изследвания" към СУ "Св. Климент Охридски" 2023
7 Димитър Златинов, Cross-disciplinary Academic Offer Project /Crocodile/, Joint Project of Sofia University St. Kliment Ohridski, University of Silezia in Katowice /Poland/, Vytautas Magnus University /Lithuania/, and University of Alicante /Spain/, Член, Erasmus+ programme (Key Action 2: Cooperation Partnerships in Higher Education) 2022
8 Димитър Златинов, Годишен доклад 2022 „Икономическо развитие и политики в България: оценки и очаквания“, Ръководител, Институт за икономически изследвания, Българска академия на науките 2022
9 Димитър Златинов, Характеристики на сивата икономика в България на базата на анкетно проучване, Ръководител, Научен фонд "Изследвания" към СУ "Св. Климент Охридски" 2022
10 Димитър Златинов, Изследване на зависимости между размера на сивата икономика и индикатори за икономическо развитие, Член, Научен фонд "Изследвания" към СУ "Св. Климент Охридски" 2021
11 Димитър Златинов, Приложение на монетарния метод за оценка на размера на сивата икономика в България, Член, Научен фонд "Изследвания" към СУ "Св. Климент Охридски" 2021
12 Димитър Златинов, Еврозоната и икономически перспективи пред България, Член, Институт за икономически изследвания, Българска академия на науките 2020
13 Димитър Златинов, Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост, Член, Европейски социален фонд 2020
14 Димитър Златинов, Developing an Early Warning Framework for Detection of Crisis in Economic Sectors in Bulgaria, Член, Korea Development Institute 2019
15 Димитър Златинов, Икономически аспекти на демографските и миграционните промени в ЕС и България, Член, Институт за икономически изследвания, Българска академия на науките 2018
16 Димитър Златинов, Икономически растеж и конвергенция в ЕС, Член, Институт за икономически изследвания, Българска академия на науките 2018
17 Димитър Златинов, Изготвяне на Национална стратегия в областта на енергетиката, Дейност IА „Прогнози на електропотреблението до 2040 г.” и Дейност III „Изследване на тенденциите на развитие на енергийните пазари в Европа и възможностите на България да продължи да бъде износител на електроенергия”, Член, Министерски съвет 2017
18 Димитър Златинов, Предизвикателства и бариери пред задълбочаване на интеграционните процеси за новоприетите страни членки на ЕС /на примера на България/, Член, ПУ "Паисий Хилендарски" 2017
19 Димитър Златинов, Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование , Член, Европейски съюз 2014
20 Димитър Златинов, Краткосрочни и дългосрочни мерки за възстановяване на заетостта – гледната точка на българските работодатели , Член, Българска търговско-промишлена палата 2011
21 Димитър Златинов, Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони, Член, Европейски съюз 2010
22 Димитър Златинов, Софтуерна система за разработване на бизнес модели, Член, ПУ "Паисий Хилендарски" 2009
23 Димитър Златинов, Пазарна оценка на публичните и частните инвестиции в човешки капитал, формиран в степените на висшето образование, Член, Министерство на образованието и науката 2007
Научно ръководство
1 Димитър Златинов, Търговска политика на ЕС и устойчиво развитие, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Диляна Желязкова Славова 2027
2 Димитър Златинов, Макроикономически ефекти от прилагането на финансови инструменти на ЕС, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Светослава Илиева Георгиева 2026
3 Димитър Златинов, Международна търговия с електроенергия в Югоизточна Европа, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Недко Колев Косев 2024
4 Димитър Златинов, Ролята на макроикономическите политики в декарбонизацията на икономиката: оценка на влиянието на фискалната и паричната политика върху въглеродните емисии в страните от Г-20 , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Нино Веселинов Аврейски 2023
5 Димитър Златинов, Ползи за участниците на пазара от единна онлайн платформа за финансиране на проекти в областта на енергийната ефективност и производството на зелена енергия в контекста на европейските практики, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Николай Иванов Вучев 2022
6 Димитър Златинов, Ефективност на паричната политика в еврозоната след световната финансова и икономическа криза през 2007-2008 г., СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Радина Развигорова Колева 2021
7 Димитър Златинов, Ефекти от дигитализацията на българската икономика, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Виктория Георгиева Хаджиева 2020
8 Димитър Златинов, Анализ и перспективи за развитие на външната търговия с електрическа енергия в ЕС и България, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Недко Колев Косев 2019
9 Димитър Златинов, Пазарни механизми в системата на училищното образование - приложение и специфики, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Йонка Петрова Първанова 2019
10 Димитър Златинов, Значение на капиталовите пазари в трансмисионния механизъм на паричната политика: възможности за по-добро икономическо и социално развитие на България, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Калоян Иванов Чавдаров 2018
11 Димитър Златинов, Икономически и социални ефекти от актуални регионални търговски споразумения на ЕС, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Николай Данчев Цайков 2018
Статия в научно списание
1 Димитър Златинов, Григор Сарийски, Виктор Йоцов, Яна Пальова, Соня Георгиева, Катерина Войческа-Никодиноска, Bulgarian Economy on the verge of Euro Area – Current Challenges and Medium-term Projections , Economic Studies Journal, vol:32, issue:7, 2023, pages:3-33, ISSN (online):0205-3292 , Ref, Web of Science 2023
2 Dimitar Zlatinov, Nedko Kosev, Stoyan Shalamanov, Regional Electricity Trade in South East Europe – Findings from a Panel Structural Gravity Model, Economic Studies Journal, vol:31, issue:8, 2022, pages:3-18, ISSN (online):0205-3292, Ref, SCOPUS, SJR (22 - 2021), SCOPUS Quartile: Q3 (2022), PhD 2022
3 Stefan Petranov, Dimitar Zlatinov, Milen Velushev, Lillyana Georgieva, Radostina Ivcheva, Shadow Economy and Production Factors: Results from an Empirical Analysis with a Panel Data Set, Economic Studies Journal, vol:31, issue:2, 2022, pages:44-64, ISSN (online):0205-3292, Ref, Web of Science, Web of Science Quartile: Q3 (2022) 2022
4 Stefan Petranov, Dimitar Zlatinov, Ilia Atanasov, The Shadow Economy in Bulgaria during the period 2006-2019, Economic Studies Journal, vol:31, issue:5, 2022, pages:3-18, ISSN (online):0205-3292, Ref, Web of Science 2022
5 Димитър Златинов, Виктор Йоцов, Гарабед Минасян, Победа Луканова, Григор Сарийски, Българската икономика по време на пандемията (стр. 121-149), Икономическа мисъл, том:67, брой:2, 2022, стр.:121-149, ISSN (print):0013-2993, Ref, др.(EBSCO, ERIH+) 2022
6 Dimitar Zlatinov, Ilia Atanasov, Absolute and Conditional Convergence: A Story about Convergence Clubs and Divergence in the EU , Economic Studies Journal, vol:2, 2021, pages:39-56, ISSN (online):0205-3292, Ref, Web of Science 2021
7 Dimitar Zlatinov, How Fiscal Policy in Bulgaria may Affect the Transition to a Low Carbon Economy?, Economic Alternatives Journal, vol:4, 2020, pages:525-535, ISSN (online):2367-9409, Ref 2020
8 Димитър Златинов, Стефан Петранов, Милен Велушев, Васил Караиванов, Икономически последствия от кризата с COVID-19 и мерки за предотвратяването им, Наука, брой:2, 2020, стр.:18-23, ISSN (online):2603-3623 2020
9 Dimitar Zlatinov, Daniela Bobeva, Eduard Marinov, Economic Aspects of Migration Processes in Bulgaria, Economic Studies Journal, issue:5, 2019, pages:55-88, ISSN (online):0205-3292 , Ref 2019
10 Dimitar Zlatinov, Bozhidar Nedev, Ilia Atanasov, Nedko Kosev, Effects on the Economic Growth in Bulgaria During the Transition to Low-carbon Economy in the Energy Sector , Economic Studies, vol:28, issue:6, 2019, pages:110-127, ISSN (print):0205-3292 , Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.25 - 2008), SCOPUS Quartile: Q2 (Economics, Econometrics, Finance), др.( RePEc), PhD 2019
11 Dimitar Zlatinov, Macroeconomic Development and Emigration: A Comparative Analysis of Bulgaria and the EU , Papers of BAS. Humanities and Social Sciences, 2019, pages:185-199, ISSN (online):2603-4832 2019
12 Dimitar Zlatinov, Macroeconomic Policy Coordination Approach under Currency Board Arrangements, The Scientific Papers of the University of National and World Economy, vol:5, 2019, pages:55-64, ISSN (online):2534-8957 2019
13 Dimitar Zlatinov, A Modeling Approach for Forecasting Electricity Exports from Bulgaria, Economic Studies Journal, issue:5, 2018, pages:147-153, ISSN (online):0205-3292, Ref 2018
14 Dimitar Zlatinov, Which are the Winners and Losers at Corporate Level in the Recent Economic Crisis in Bulgaria?, Études balkaniques, Institute of Balkan Studies and Centre of Thracology, vol:LIV, issue:4, 2018, pages:640-652, ISSN (online):2534-8574 2018
15 Димитър Златинов, Интердисциплинарность как принцип отбора содержания образования (на примере преподавания и изучения макроэкономики), Непрерывное образование, issue:4 (26), 2018, pages:52-55, ISSN (print):2225-9457 2018
16 Димитър Златинов, Людмила Векова, Професионално-квалификационна структура на заетите лица – състояние и развитие в основни икономически дейности , Икономика, том:4, 2010, стр.:44-48, ISSN (print):1312-2428 2010
Статия в поредица
1 Димитър Златинов, Стоян Шаламанов, Икономическата политика в България в годините на преход и членство в Европейския съюз , Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания, том:Фактори на икономическия растеж в историческа перспектива, брой:8, 2023, стр.:222-235, ISSN (online):2603-3526, Ref 2023
2 Dimitar Zlatinov, Lidiya Kabatliyska, World Economy Digitalisation: Implications at Corporate and National Level, Annual Book of Sofia University St Kliment Ohridski, issue:19, Publisher:Sofia University Press, 2020, pages:65-76, ISSN (print):1311-8420, MSc 2020
3 Dimitar Zlatinov, Macroeconomic Challenges for the Transition to the Economy 4.0 in Bulgaria, The Scientific Papers of the University of National and World Economy, брой:3, 2018, стр.:153-163, ISSN (online):ISSN 2534-8957 2018
4 Димитър Златинов, Теоретични, приложни и интердисциплинарни аспекти при преподаването на макроикономика, Научни трудове на Факултета по икономически и социални науки, ПУ "Паисий Хилендарски", брой:10, издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2015, стр.:78-83, ISSN (print):1313-227Х 2015
5 Димитър Златинов, Теоретичен модел на ендогенната теория за икономически растеж, Научни трудове на Факултета по икономически и социални науки, ПУ "Паисий Хилендарски", брой:6, издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2009, стр.:288-301, ISSN (print):1313-227Х 2009
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Димитър Златинов, Ефективност и ефикасност на макроикономическата политика в условията на паричния съвет в България , Сборник материали от Международна научна конференция, посветена на 70-годишнината на Института за икономически изследвания при БАН, 21-22 ноември 2019 г., Publisher:Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2020, pages:99-108, ISSN (print):978-619-245-039-7 2020
2 Dimitar Zlatinov, Macroeconomic Determinants for Emigration from Bulgaria and Romania since EU Accession, Bulgaria and Romania: Country Members of the EU, Part of the Global Economy, 2018 International Scientific Conference Proceedings, Publisher:Институт за икономически изследвания при БАН, 2019, pages:93-102, ISBN:978-954-9313-09-3 2019
3 Dimitar Zlatinov, Macroeconomic Policy Mix for Promoting Sustainable Economic Development in Bulgaria under Currency Board Arrangements , Proceedings of the International Scientific Conference “Economic challenges: development, welfare, and integration” held on 15-16 November 2018, University of National and World Economy, издателство:Издателски комплекс на УНСС, 2019, стр.:193-203, ISBN:978-619-232-222-9 2019
4 Димитър Златинов, Преосмисляне на редукционисткия подход при прилагането на стабилизационна макроикономическа политика: необходимост от нов модел на взаимодействие между фискалната и паричната политика в условия на криза , Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства пред България, УНСС, издателство:Издателски комплекс на УНСС, 2014, стр.:43-49, ISBN:978-954-644-580-3 2014
5 Димитър Златинов, Подход за моделиране и оценка на ефективността на провежданата фискална и парична политика в България, Сборник материали от Осмата международна научна конференция на младите научни работници на тема „Икономиката на България“, издателство:Издателски комплекс на УНСС, 2013, стр.:70-74, ISBN:978-954-644-432-5 2013
6 Димитър Златинов, Как Питър Дракър предсказа световната финансова криза – конфликтът между продуктовия и акционерния капитализъм и мястото на държавата днес , „Питър Дракър – бизнесът и мениджмънтът в идващото общество” (сборник с материали от академични четения), издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2010, стр.:195-206, ISBN:978-954-423-606-9 2010
7 Димитър Златинов, Методически потенциал на индексния подход за оценка на пазарната капитализация на висшето образование, Сборник материали по проект „Пазарна оценка на публичните и частните инвестиции в човешки капитал, формиран в степените на висшето образование” към Национален фонд „Научни изследвания към МОМН, издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2010, стр.:23-33, ISBN:978-954-423-636-6 2010
8 Димитър Златинов, Сравнителен анализ на публичните разходи във висше образование , Сборник материали по проект „Пазарна оценка на публичните и частните инвестиции в човешки капитал, формиран в степените на висшето образование” към Национален фонд „Научни изследвания към МОМН, издателство:ИК „Труд и право”, 2009, стр.:113-123, ISBN:978-954-608-164-3 2009
9 Димитър Златинов, Социалната роля на собствеността (анализ на собствеността от позициите на Торстейн Веблен и институционализма), „Торстейн Веблен и неговото идейно-теоретично наследство” (сборник с материали от академични четения), издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2008, стр.:31-44, ISBN:978-954-423-520-8 2008
10 Димитър Златинов, Европейска година за равни възможности за всички във висшето образование, Сборник доклади от Петата юбилейна конференция на Федерация „Образование и наука” в гр. Пловдив, том III „Социално-икономически и хуманитарни науки”, издателство:Имеон - гр. Пловдив, 2007, стр.:35-40, ISBN:978-954-9449-13-6 2007
Студия в научно списание
1 Димитър Златинов, Емил Панушев, Искра Христова-Балканска, Победа Луканова, Виктор Йоцов, Григор Сарийски, Соня Георгиева, Цветомир Цветков, Яна Пальова, Българската икономика през 2021-2022 г. – между икономическото възстановяване и опасенията за стагфлация, Икономическа мисъл, том:68, брой:2, 2023, стр.:123-162, ISSN (print):0013-2993 , Ref, др.(EBSCO, ERIH+) 2023
2 Димитър Златинов, Концептуални и методически особености на преподаването и изучаването на макроикономика, Икономически и социални алтернативи, брой:3, 2019, стр.:137-150, ISSN (online):1314-6556 2019
3 Dimitar Zlatinov, Macroeconomic Development and Emigration: A Comparative Analysis of Bulgaria and the EU, Papers of BAS. Humanities and Social Sciences, issue:2, 2018, pages:1-22, ISSN (online):2603-4832 2018
4 Dimitar Zlatinov, Effects of Business Cycle on Private Consumption in Bulgaria during the Global Financial and Economic Crisis, Economic Studies Journal, issue:4, 2017, pages:91-107, ISSN (online):0205-3292, Ref 2017
5 Dimitar Zlatinov, Daniela Bobeva, Macroeconomic Imbalances and the Economic Convergence of the EU Candidate Countries, Scholedge International Journal of Business Policy and Governance, vol:3, issue:10, 2016, pages:135-154, ISSN (online):2394-3351 2016
6 Димитър Златинов, Демографски детерминанти на новата теория за икономически растеж, Население при Центъра за изследване на населението към Българска академия на науките, брой:1/2, 2010, стр.:177-190, ISSN (print):0205-0617 2010
Студия в поредица
1 Димитър Златинов, Аналитично приложение на модела Мъндел-Флеминг за изследване на ефектите от взаимодействието между фискална и парична политика в отворена икономика, Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет, брой:16, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:125-144, ISSN (print):1311-8420 2018
2 Димитър Златинов, Два подхода за анализ и оценка на краткосрочните ефекти от взаимодействието между прилаганата антикризисна фискална и парична политика, Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет, брой:13, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2016, стр.:81-100, ISSN (print):1311-8420 2016
3 Димитър Златинов, Паричният режим като предпоставка за координиране на фискалната и паричната политика: опитът на Чехия и България, Научни трудове на Факултета по икономически и социални науки, брой:10, издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2015, стр.:165-182, ISSN (print):1313-227Х 2015
4 Димитър Златинов, Аналитичен обзор на теоретични възгледи за координиране на фискалната и паричната политика за стабилизационни цели, Сборник докторантски трудове, подпомогнат от Докторантска академия по стопански и управленски науки, брой:2, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014, стр.:112-135, ISBN:978-954-9399-26-4 2014
5 Димитър Златинов, Особености на взаимодействието между фискална и парична политика в мoдела на общоикономическо равновесие в отворена икономика, Научни трудове на Факултета по икономически и социални науки, брой:9, издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2013, стр.:5-60, ISSN (print):1313-227Х 2013
6 Димитър Златинов, Развитие на макроикономическото моделиране (Сравнителен преглед на основни теоретико-приложни постижения в областта на моделирането на икономическите процеси), Научни трудове на Факултета по икономически и социални науки, брой:8, издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2012, стр.:45-97, ISSN (print):1313-227Х 2012
7 Димитър Златинов, Фискални ефекти върху потреблението и спестяванията, заетостта и икономическия растеж, Научни трудове на Факултета по икономически и социални науки, брой:7, издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2011, стр.:172-195, ISSN (print):1313-227Х 2011
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Димитър Златинов, Игнат Игнатов, Стойко Митов, Ани Благова, Атанаска Хаджекирева, Обзор на прилаганите антициклични мерки на фискална и парична политика в европейски и световен план в периода 2008-2011 г., „Демокрация, ценности, идентичност“ (студентски и докторантски доклади от конференциите на ФИСН, посветени на 50-годишнината на ПУ „Паисий Хилендарски”), издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2012, стр.:143-206, ISBN:978-954-423-755-4, MSc 2012
2 Димитър Златинов, Отвъд финансовата криза от 2008 г.: макроикономически предпоставки за развитието на системна криза в световен мащаб, Доклади от конференцията на Факултета по икономически и социални науки, посветена на 50-годишнината на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”), издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2012, стр.:69-83, ISBN:978-954-423-761-5 2012
3 Димитър Златинов, Приложение на модела Даямънд-Мортенсен-Писаридис към ситуацията на пазара на труда в България, Дискусия на тема „Пазарът на труда – различни гледни точки“, издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2011, стр.:43-62, ISSN (print):1313-227Х 2011
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Димитър Златинов, Икономическата политика в България в годините на преход и членство в ЕС (1990-2020) 2023
2 Секционен доклад, Димитър Златинов, New Dimensions of Macroeconomic Policies: Why doesn't Green Transition Mean a New Economic Policy Paradigm? 2023
3 Секционен доклад, Димитър Златинов, Trends of International Portfolio Investment Flows in EU Member-States from Southeast Europe: To Where does the Money Flow? 2023
4 Секционен доклад, Димитър Златинов, Implementation Plan and Application Guidelines for Establishing Early Warning Framework in Bulgaria 2020
5 Секционен доклад, Димитър Златинов, Macroeconomic Imbalances and Crisis Detection in Bulgaria 2020
6 Секционен доклад, Димитър Златинов, Ефективност и ефикасност на макроикономическата политика в условията на паричния съвет в България 2019
7 Секционен доклад, Димитър Златинов, Macroeconomic Determinants for Emigration from Bulgaria and Romania since EU Accession 2018
8 Секционен доклад, Димитър Златинов, A Modelling Approach for Forecasting Net Exports of Electricity from Bulgaria 2018
9 Секционен доклад, Димитър Златинов, Macroeconomic Policy Coordination Approach for Promoting Sustainable Economic Development in Bulgaria under Currency Board Arrangements 2018
10 Секционен доклад, Димитър Златинов, Relations with the Bank for International Settlements 2014
11 Секционен доклад, Димитър Златинов, Преосмисляне на редукционисткия подход при прилагането на стабилизационна макроикономическа политика: необходимост от нов модел на взаимодействие между фискалната и паричната политика в условия на криза 2013
12 Секционен доклад, Димитър Златинов, Подход за моделиране и оценка на ефективността на провежданата фискална и парична политика в България 2012
13 Секционен доклад, Димитър Златинов, Отвъд финансовата криза от 2008 г.: макроикономически предпоставки за развитието на системна криза в световен мащаб 2011
14 Секционен доклад, Димитър Златинов, Обзор на прилаганите антициклични мерки на фискална и парична политика в европейски и световен план в периода 2008-2011 2011
15 Секционен доклад, Димитър Златинов, Методически потенциал на индексния подход за оценка на пазарната капитализация на висшето образование 2010
16 Секционен доклад, Димитър Златинов, Сравнителен анализ на публичните разходи във висше образование 2009
17 Секционен доклад, Димитър Златинов, Европейска година за равни възможности за всички във висшето образование 2007
Участие в редколегия
Димитър Златинов, Economic Studies Journal, Участие в редколегия 2021
Учебник
Димитър Златинов, Макроикономическа теория и политика /учебник/, 197 стр., ISBN:978-954-07-5594-6, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2022
Учебно помагало
1 Димитър Златинов, Макроикономическа теория и политика /учебно помагало/, 204 стр., ISBN:978-954-07-5311-9, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2022
2 Димитър Златинов, Лидия Кабатлийска, Международна икономика /учебно помагало/, ISBN:978-954-9399-55-4, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2019
3 Димитър Златинов, Методология на приложния макроикономически анализ (Сборник „Модели и решения на икономически задачи в софтуерна среда“), ISBN:978-954-423-687-8, Университетско издателство "Паисий Хилендарски", Пловдив, Рецензирано 2011