Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Димитър Златинов
Глава от монография
1 Димитър Златинов, Даниела Бобева, Структурни дисбаланси и рискове за икономиката (стр. 103-137), Икономическо развитие и политики в България: оценки и очаквания, Годишен доклад на Института за икономически изследвания при Българската академия на науките, ISBN:1314-8893, Горекс Прес, София, Рецензирано 2019
2 Димитър Златинов, Валидност на хипотезата за експортно ориентиран икономически растеж в България (стр. 211-226), Колективна монография "Идва ли времето на нов протекционизъм?", ISBN:978-954-8590-53-2, Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, Рецензирано 2018
3 Димитър Златинов, Даниела Бобева, Десет години от началото на финансово-икономическата криза – поуки и необходими реформи (стр. 119-156), Икономическо развитие и политики в България: оценки и очаквания, Годишен доклад на Института за икономически изследвания при Българската академия на науките, ISBN:1314-8893, Горекс Прес, София, Рецензирано 2018
4 Димитър Златинов, Людмила Векова, Проучване на пазара на труда в България през 2013 г., Раздел 7: Анализ на образователната структура на заетите лица; Раздел 8: Анализ на общото състояние и тенденции на развитие на професионално-квалификационната структура на заетите лица; Раздел 9: Прилагане на индексен подход за оценка на квалификационната структура на заетите лица в приоритетните икономически дейности; Раздел 10: Заключение и препоръки, включително за промяна на нормативната уредба (стр. 150-288), ISBN:978-954-9636-16-1, Цифрова библиотека на Националната мрежа за оценка на компетенциите, Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, София, Рецензирано 2013
5 Димитър Златинов, Людмила Векова, Проучване на пазара на труда в България през 2012 г., Раздел 7: Анализ на образователната структура на заетите лица в секторен и регионален разрез; Раздел 8: Анализ на общото състояние и тенденции на развитие на професионално-квалификационната структура на заетите лица; Раздел 9: Анализ на професионално-квалификационната структура на заетите лица в секторен и регионален разрез; Раздел 10: Заключение и препоръки, включително за промяна на нормативната уредба (стр. 139-239), ISBN:978-954-9636-16-1, Цифрова библиотека на Националната мрежа за оценка на компетенциите, Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, София, Рецензирано 2012
6 Димитър Златинов, Основни краткосрочни и дългосрочни фактори и „двигатели” на българската икономика – чист износ, инвестиции, вкл. ПЧИ, потребление, иновации, технологии, промени в производителността и секторни перспективи за растеж (стр. 239-266), Възможности за възстановяване, икономически растеж, заетост и догонващо развитие на Република България, ISBN:978-954-9636-30-7, Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, София, Рецензирано 2011
7 Димитър Златинов, Людмила Векова, Проучване на пазара на труда в България през 2011 г., Раздел 5: Анализ на образователната структура на заетите лица в секторен и регионален разрез; Раздел 6: Анализ на общото състояние и тенденции на развитие на професионално-квалификационната структура на заетите лица; Раздел 7: Анализ на професионално-квалификационната структура на заетите лица в секторен и регионален разрез; Раздел 8: Заключения и препоръки, включително за промяна на нормативната уредба (стр. 98-198), ISBN:978-954-9636-16-1, Цифрова библиотека на Националната мрежа за оценка на компетенциите, Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, София, Рецензирано 2011
Дипломна работа
Димитър Златинов, Макроикономически прогностичен модел за България, СУ, Ръководител:доц. д-р Мариела Ненова-Амар 2011
Дисертация д-р
Димитър Златинов, Взаимодействие между фискална и парична политика при плаващ валутен курс и в условията на паричен съвет, СУ, Ръководител:доц. д-р Мариела Ненова-Амар 2015
Книга
Димитър Златинов, Людмила Векова, Таско Тасков, Ивелина Танева, Венета Фингарова, Силвия Тодорова, Проучване на образователната и професионално-квалификационна структура на заетите и работната сила на национално, секторно и регионално ниво (стр. 13-113), ISBN:978-954-9636-17-8, Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, София, Рецензирано 2010
Монография
Димитър Златинов, Макроикономическата политика в България след въвеждането на паричния съвет /от теоретичен към приложен анализ/, ISBN:978-954-9399-53-0, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2019
Научен проект
1 Димитър Златинов, Developing an Early Warning Framework for Detection of Crisis in Economic Sectors in Bulgaria, Член, Korea Development Institute 2019
2 Димитър Златинов, Изготвяне на Национална стратегия в областта на енергетиката, Дейност IА „Прогнози на електропотреблението до 2040 г.” и Дейност III „Изследване на тенденциите на развитие на енергийните пазари в Европа и възможностите на България да продължи да бъде износител на електроенергия”, Член, Министерски съвет 2017
3 Димитър Златинов, Предизвикателства и бариери пред задълбочаване на интеграционните процеси за новоприетите страни членки на ЕС /на примера на България/, Член, ПУ "Паисий Хилендарски" 2017
4 Димитър Златинов, Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование , Член, Европейски съюз 2014
5 Димитър Златинов, Краткосрочни и дългосрочни мерки за възстановяване на заетостта – гледната точка на българските работодатели , Член, Българска търговско-промишлена палата 2011
6 Димитър Златинов, Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони, Член, Европейски съюз 2010
7 Димитър Златинов, Софтуерна система за разработване на бизнес модели, Член, ПУ "Паисий Хилендарски" 2009
8 Димитър Златинов, Пазарна оценка на публичните и частните инвестиции в човешки капитал, формиран в степените на висшето образование, Член, Министерство на образованието и науката 2007
Научно ръководство
1 Димитър Златинов, Значение на капиталовите пазари в трансмисионния механизъм на паричната политика: възможности за по-добро икономическо и социално развитие на България, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Калоян Чавдаров 2018
2 Димитър Златинов, Икономически и социални ефекти от актуални регионални търговски споразумения на ЕС, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Николай Цайков 2018
Статия в научно списание
1 Dimitar Zlatinov, Bozhidar Nedev, Ilia Atanasov, Nedko Kosev, Effects on the Economic Growth in Bulgaria During the Transition to Low-carbon Economy in the Energy Sector , Economic Studies, vol:28, issue:6, 2019, pages:110-127, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.25 - 2008), SCOPUS Quartile: Q2 (Economics, Econometrics, Finance), др.( RePEc), PhD 2019
2 Димитър Златинов, A Modeling Approach for Forecasting Electricity Exports from Bulgaria, Economic Studies Journal, issue:5, 2018, pages:147-153, ISSN (online):0205-3292, Ref 2018
3 Димитър Златинов, Which are the Winners and Losers at Corporate Level in the Recent Economic Crisis in Bulgaria?, Études balkaniques, Institute of Balkan Studies and Centre of Thracology, vol:LIV, issue:4, 2018, pages:640-652, ISSN (online):2534-8574 2018
4 Димитър Златинов, Интердисциплинарность как принцип отбора содержания образования (на примере преподавания и изучения макроэкономики), Непрерывное образование, issue:4 (26), 2018, pages:52-55, ISSN (print):2225-9457 2018
5 Димитър Златинов, Людмила Векова, Професионално-квалификационна структура на заетите лица – състояние и развитие в основни икономически дейности , Икономика, том:4, 2010, стр.:44-48, ISSN (print):1312-2428 2010
Статия в поредица
1 Димитър Златинов, Лидия Кабатлийска, World Economy Digitalisation: Implications at Corporate and National Level, Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет, брой:19, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:1-12, ISSN (print):1311-8420, MSc 2019
2 Димитър Златинов, Macroeconomic Challenges for the Transition to the Economy 4.0 in Bulgaria, The Scientific Papers of the University of National and World Economy, брой:3, 2018, стр.:153-163, ISSN (online):ISSN 2534-8957 2018
3 Димитър Златинов, Теоретични, приложни и интердисциплинарни аспекти при преподаването на макроикономика, Научни трудове на Факултета по икономически и социални науки, ПУ "Паисий Хилендарски", брой:10, издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2015, стр.:78-83, ISSN (print):1313-227Х 2015
4 Димитър Златинов, Теоретичен модел на ендогенната теория за икономически растеж, Научни трудове на Факултета по икономически и социални науки, ПУ "Паисий Хилендарски", брой:6, издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2009, стр.:288-301, ISSN (print):1313-227Х 2009
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Димитър Златинов, Macroeconomic Determinants for Emigration from Bulgaria and Romania since EU Accession, Bulgaria and Romania: Country Members of the EU, Part of the Global Economy, 2018 International Scientific Conference Proceedings, Publisher:Институт за икономически изследвания при БАН, 2019, pages:93-102, ISBN:978-954-9313-09-3 2019
2 Димитър Златинов, Macroeconomic Policy Mix for Promoting Sustainable Economic Development in Bulgaria under Currency Board Arrangements , Proceedings of the International Scientific Conference “Economic challenges: development, welfare, and integration” held on 15-16 November 2018, University of National and World Economy, издателство:Издателски комплекс на УНСС, 2019, стр.:193-203, ISBN:978-619-232-222-9 2019
3 Димитър Златинов, Преосмисляне на редукционисткия подход при прилагането на стабилизационна макроикономическа политика: необходимост от нов модел на взаимодействие между фискалната и паричната политика в условия на криза , Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства пред България, УНСС, издателство:Издателски комплекс на УНСС, 2014, стр.:43-49, ISBN:978-954-644-580-3 2014
4 Димитър Златинов, Подход за моделиране и оценка на ефективността на провежданата фискална и парична политика в България, Сборник материали от Осмата международна научна конференция на младите научни работници на тема „Икономиката на България“, издателство:Издателски комплекс на УНСС, 2013, стр.:70-74, ISBN:978-954-644-432-5 2013
5 Димитър Златинов, Как Питър Дракър предсказа световната финансова криза – конфликтът между продуктовия и акционерния капитализъм и мястото на държавата днес , „Питър Дракър – бизнесът и мениджмънтът в идващото общество” (сборник с материали от академични четения), издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2010, стр.:195-206, ISBN:978-954-423-606-9 2010
6 Димитър Златинов, Методически потенциал на индексния подход за оценка на пазарната капитализация на висшето образование, Сборник материали по проект „Пазарна оценка на публичните и частните инвестиции в човешки капитал, формиран в степените на висшето образование” към Национален фонд „Научни изследвания към МОМН, издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2010, стр.:23-33, ISBN:978-954-423-636-6 2010
7 Димитър Златинов, Сравнителен анализ на публичните разходи във висше образование , Сборник материали по проект „Пазарна оценка на публичните и частните инвестиции в човешки капитал, формиран в степените на висшето образование” към Национален фонд „Научни изследвания към МОМН, издателство:ИК „Труд и право”, 2009, стр.:113-123, ISBN:978-954-608-164-3 2009
8 Димитър Златинов, Социалната роля на собствеността (анализ на собствеността от позициите на Торстейн Веблен и институционализма), „Торстейн Веблен и неговото идейно-теоретично наследство” (сборник с материали от академични четения), издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2008, стр.:31-44, ISBN:978-954-423-520-8 2008
9 Димитър Златинов, Европейска година за равни възможности за всички във висшето образование, Сборник доклади от Петата юбилейна конференция на Федерация „Образование и наука” в гр. Пловдив, том III „Социално-икономически и хуманитарни науки”, издателство:Имеон - гр. Пловдив, 2007, стр.:35-40, ISBN:978-954-9449-13-6 2007
Студия в научно списание
1 Димитър Златинов, Концептуални и методически особености на преподаването и изучаването на макроикономика, Икономически и социални алтернативи, брой:3, 2019, стр.:137-150, ISSN (online):1314-6556 2019
2 Димитър Златинов, Macroeconomic Development and Emigration: A Comparative Analysis of Bulgaria and the EU, Papers of BAS. Humanities and Social Sciences, issue:2, 2018, pages:1-22, ISSN (online):2603-4832 2018
3 Димитър Златинов, Effects of Business Cycle on Private Consumption in Bulgaria during the Global Financial and Economic Crisis, Economic Studies Journal, issue:4, 2017, pages:91-107, ISSN (online):0205-3292, Ref 2017
4 Димитър Златинов, Даниела Бобева, Macroeconomic Imbalances and the Economic Convergence of the EU Candidate Countries, Scholedge International Journal of Business Policy and Governance, vol:3, issue:10, 2016, pages:135-154, ISSN (online):2394-3351 2016
5 Димитър Златинов, Демографски детерминанти на новата теория за икономически растеж, Население при Центъра за изследване на населението към Българска академия на науките, брой:1/2, 2010, стр.:177-190, ISSN (print):0205-0617 2010
Студия в поредица
1 Димитър Златинов, Аналитично приложение на модела Мъндел-Флеминг за изследване на ефектите от взаимодействието между фискална и парична политика в отворена икономика, Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет, брой:16, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:125-144, ISSN (print):1311-8420 2018
2 Димитър Златинов, Два подхода за анализ и оценка на краткосрочните ефекти от взаимодействието между прилаганата антикризисна фискална и парична политика, Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет, брой:13, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2016, стр.:81-100, ISSN (print):1311-8420 2016
3 Димитър Златинов, Паричният режим като предпоставка за координиране на фискалната и паричната политика: опитът на Чехия и България, Научни трудове на Факултета по икономически и социални науки, брой:10, издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2015, стр.:165-182, ISSN (print):1313-227Х 2015
4 Димитър Златинов, Аналитичен обзор на теоретични възгледи за координиране на фискалната и паричната политика за стабилизационни цели, Сборник докторантски трудове, подпомогнат от Докторантска академия по стопански и управленски науки, брой:2, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014, стр.:112-135, ISBN:978-954-9399-26-4 2014
5 Димитър Златинов, Особености на взаимодействието между фискална и парична политика в мoдела на общоикономическо равновесие в отворена икономика, Научни трудове на Факултета по икономически и социални науки, брой:9, издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2013, стр.:5-60, ISSN (print):1313-227Х 2013
6 Димитър Златинов, Развитие на макроикономическото моделиране (Сравнителен преглед на основни теоретико-приложни постижения в областта на моделирането на икономическите процеси), Научни трудове на Факултета по икономически и социални науки, брой:8, издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2012, стр.:45-97, ISSN (print):1313-227Х 2012
7 Димитър Златинов, Фискални ефекти върху потреблението и спестяванията, заетостта и икономическия растеж, Научни трудове на Факултета по икономически и социални науки, брой:7, издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2011, стр.:172-195, ISSN (print):1313-227Х 2011
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Димитър Златинов, Игнат Игнатов, Стойко Митов, Ани Благова, Атанаска Хаджекирева, Обзор на прилаганите антициклични мерки на фискална и парична политика в европейски и световен план в периода 2008-2011 г., „Демокрация, ценности, идентичност“ (студентски и докторантски доклади от конференциите на ФИСН, посветени на 50-годишнината на ПУ „Паисий Хилендарски”), издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2012, стр.:143-206, ISBN:978-954-423-755-4, MSc 2012
2 Димитър Златинов, Отвъд финансовата криза от 2008 г.: макроикономически предпоставки за развитието на системна криза в световен мащаб, Доклади от конференцията на Факултета по икономически и социални науки, посветена на 50-годишнината на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”), издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2012, стр.:69-83, ISBN:978-954-423-761-5 2012
3 Димитър Златинов, Приложение на модела Даямънд-Мортенсен-Писаридис към ситуацията на пазара на труда в България, Дискусия на тема „Пазарът на труда – различни гледни точки“, издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2011, стр.:43-62, ISSN (print):1313-227Х 2011
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Димитър Златинов, Macroeconomic Determinants for Emigration from Bulgaria and Romania since EU Accession 2018
2 Секционен доклад, Димитър Златинов, Macroeconomic Policy Coordination Approach for Promoting Sustainable Economic Development in Bulgaria under Currency Board Arrangements 2018
3 Секционен доклад, Димитър Златинов, A Modelling Approach for Forecasting Net Exports of Electricity from Bulgaria 2018
4 Секционен доклад, Димитър Златинов, Relations with the Bank for International Settlements 2014
5 Секционен доклад, Димитър Златинов, Преосмисляне на редукционисткия подход при прилагането на стабилизационна макроикономическа политика: необходимост от нов модел на взаимодействие между фискалната и паричната политика в условия на криза 2013
6 Секционен доклад, Димитър Златинов, Подход за моделиране и оценка на ефективността на провежданата фискална и парична политика в България 2012
7 Секционен доклад, Димитър Златинов, Отвъд финансовата криза от 2008 г.: макроикономически предпоставки за развитието на системна криза в световен мащаб 2011
8 Секционен доклад, Димитър Златинов, Обзор на прилаганите антициклични мерки на фискална и парична политика в европейски и световен план в периода 2008-2011 2011
9 Секционен доклад, Димитър Златинов, Методически потенциал на индексния подход за оценка на пазарната капитализация на висшето образование 2010
10 Секционен доклад, Димитър Златинов, Сравнителен анализ на публичните разходи във висше образование 2009
11 Секционен доклад, Димитър Златинов, Европейска година за равни възможности за всички във висшето образование 2007
Учебно помагало
1 Димитър Златинов, Лидия Кабатлийска, Международна икономика /учебно помагало/, ISBN:978-954-9399-55-4, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2019
2 Димитър Златинов, Методология на приложния макроикономически анализ (Сборник „Модели и решения на икономически задачи в софтуерна среда“), ISBN:978-954-423-687-8, Университетско издателство "Паисий Хилендарски", Пловдив, Рецензирано 2011