Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Вероника Димитрова
Глава от книга
Димитрова, Вероника, Захариев, Б., Мартинова, М., Социоикономически и демографски фактори, асоциирани със стигматизиращи публични нагласи към хората с психични разстройства в България В: Димитрова, В., Мартинова, М., Наков, В. (съставители) Обществени аспекти на психичното здраве и психичните разстройства, сс. 30-52., ISBN:978-954-07-5522-9, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2022
Друго (научно-популярни и др. под.)
Вероника Симеонова Димитрова, Портрети от изчезваща София, Изток-Запад 2012
Книга
Вероника Димитрова, Управление на бедността. Хигиена и медицина през междувоенния период., Изток-Запад, София 2018
Монография
Майя Грекова, Вероника Димитрова, Давид Кюранов, Невена Германова, Яна Маркова, Ромите в София: от изолация към интеграция?, "Изток-Запад", София, Рецензирано 2008
Научен проект
1 Вероника Димитрова, Европа срещу антидемократичната пропаганда, Член, Институт "Отворено общество", Фонд "Действие" 2023
2 Вероника Димитрова, Култури, практики и рискове на интимността на младите хора в България, Член, ФНИ, Номер на договора:№ КП-06-Н65/8 от 12.12.2022 г 2022
3 Вероника Димитрова, Социална уязвимост и пропаганда, Член, АБФ България 2022
4 Вероника Димитрова, Разработване на методология за оценка качеството на въздуха и влиянието му върху човешкото здраве в градска среда, Член, ФНИ 2021
5 Вероника Димитрова, Детските имунизации: предизвикателство за съвременното българско общество, Ръководител, Фонд научни изследвания, Номер на договора:№КП-06-ОПРОЗ/15 от 19.12.2018 г. 2018
6 Вероника Димитрова, Психично здраве и социални неравенства, Ръководител, Фонд "Научни изследвания", Номер на договора:№ КП-06-Н25/1 от 13.12.2018 г. 2018
7 Вероника Димитрова, „Volunteer validation – an investment in own profession future”, Член, , Номер на договора:№ 2016-2-BG01-KA205-024047 2016
8 Вероника Димитрова, Доброволчеството – фактор за реализация, Член, Оперативна програма "Човешки ресурси" 2015
9 Вероника Димитрова, “ASSET - ACTION PLAN ON SIS RELATED ISSUES IN EPIDEMICS AND TOTAL PANDEMICS”, Член, Европейска комисия 2014
10 Вероника Димитрова, Защо влязохме в „Капана”? – изследване на представи и очаквания за оживяване на квартала, Член, 2014
11 Вероника Димитрова, Съвместни действия за повишаване на осведомеността и активиране на местни власти и общности за реагиране на и адаптация към климатичните промени, Член, 2014
12 Вероника Димитрова, Картография на изчезващата памет, Член, 2013
13 Вероника Димитрова, „Чисти” и „мръсни” места. Изследване на социалната реконструкция на градското пространство, Член, ФНИ 2012
14 Вероника Димитрова, Отношенията лекар-пациент: институционални форми и практически оценки, Член, 2012
15 Вероника Димитрова, Картография на изчезващата памет. Биографични портрети на рушащи се сгради в Стара София., Член, 2011
16 Вероника Димитрова, Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени, Член, ФНИ 2009
Научно ръководство
1 Вероника Димитрова, Визуални репрезентации на Възраждането в градското пространство (случаите на Пловдив, Трявна и Тетевен), дипломна работа:Илияна Васкова Василева 2023
2 Вероника Димитрова, СЕКСУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И СЕКСУАЛНА ПАТОЛОГИЯ: СЛУЧАЯТ НА ДЕТСКАТА СЕКСУАЛНОСТ И НЕЙНИТЕ ПРОЯВИ. Информираността по темата като основен контрапункт на потенциалните опасности от детската сексуална активност. Проблеми и решения., Софийски университет дипломна работа:Христо Росенов Симеонова 2022
3 Вероника Димитрова, „Стигма и медикализация: проблематиките около конструирането и преживяването на алкохолизма от членовете на групи на анонимните алкохолици в България“, Софийски университет дипломна работа:Екатерина Дикова 2021
4 Вероника Димитрова, Стигма и медикализация: проблематиките около конструирането и преживяването на алкохолизма от членовете на групи на анонимните алкохолици в България, Софийски университет, катедра "Социология" дипломна работа:Екатерина Дикова 2021
5 Вероника Димитрова, „Грешащите като скрита девиантна група“, Софийски университет дипломна работа:Димо Панов 2019
6 Вероника Димитрова, „Конструиране и преживяване на желанието за собствен дом в контекста на малкия български град“, дипломна работа:Росалина Тодорова 2017
7 Вероника Димитрова, „Образи на Жената в българското кино през социализма“, дипломна работа:Борислава Иванова 2017
8 Вероника Димитрова, „Преживяване на феминизирана професия в български контекст – ресурси на оценностяване и обезценяване в учителската професия“, дипломна работа:Катерина Георгиева 2017
9 Вероника Димитрова, Институционализацията на позицията на лекарите в България, разгледана чрез индивидуалните всекидневни практики (2013-2014г.) , дипломна работа:Йолита Павлова 2015
Редактор на издание нереферирано
1 Вероника Димитрова, Елена Стойкова, Предизвикателства на докторанти по социология. София: Изток запад, Редактор на издание нереферирано 2018
2 Вероника Димитрова, Общност с другия. Грекова, М. 2017. Лекции по социология на социалните общности. София: УИ, Редактор на издание нереферирано 2017
3 Вероника Димитрова, По стъпките на другия, Редактор на издание нереферирано 2014
Редактор на издание реферирано
Вероника Димитрова, Критика и хуманизъм, Редактор на издание реферирано 2022
Редактор на сборник
Вероника Димитрова, Мария Мартинова, Владимир Наков, Обществени аспекти на психичното здраве и психичните разстройства. София: Университетко издателство "Св. Климент Охридски", Редактор на сборник 2022
Статия в научно списание
1 Dimitrova, Veronika, Zahariev, B., Martinova, M., Attitudes toward people with mental disorders in Bulgaria, International Journal of Social Psychiatry, vol:69, issue:3, 2023, pages:613-625, doi:https://doi.org/10.1177/00207640221127905, Ref, Web of Science, IF (10.461 - 2022), SCOPUS, SJR (9.1 - 2022), SCOPUS Quartile: Q1 (2023) 2023
2 Veronika Dimitrova, Savina Stoitsova, Gergana Nenova, Milena Yakimova, Vanya Rangelova, Irina Georgieva, Ivo Georgiev, Stefka Krumova, Antoaneta Minkova, Nadezhda Vladimirova, Bulgarian General Practitionersʼ Communication Styles about Child Vaccinations, Mainly Focused on Parental Decision Making in theVaccinations, Mainly Focused on Parental Decision Making in theContext of a Mandatory Immunization Schedule Context of a Mandatory Immunization Schedule, Healthcare, 2023, doi:https://doi.org/10.3390/healthcare11182566, Ref, Web of Science 2023
3 Veronika Dimitrova, Savina Stoitsova, Vanya Rangelov, Ralitsa Raycheva, Maria Martinova, Gergana Nenova, Milena Iakimova, Irina Georgieva, Ivo Georgiev, Stefka Krumova, High vaccine confidence and strong approval of the mandatory immunization schedule among Bulgarian general practitioners in 2022, Human Vaccines & Immunotherapeutics, 2023, Ref, Web of Science 2023
4 Angel M. Dzhambov, Veronika Dimitrova, Nevena Germanova, Angel Burov, Danail Brezov, Ivaylo Hlebarov, Reneta Dimitrova, Joint associations and pathways from greenspace, traffic-related air pollution, and noise to poor self-rated general health: A population-based study in Sofia, Bulgaria, Environmental Research, vol:231, issue:1, 2023, doi:https://doi.org/10.1016/j.envres.2023.116087, Ref, Web of Science 2023
5 Vatsov, D., Veronika Dimitrova, Donchev, L., Valkanov, V., Iakimova, M., The Pro-Russian Propaganda Machine in Bulgaria, and the Russian Style Representations of North Macedonia, Identities: Journal for Politics, Gender and Culture, vol:20, issue:1-2, 2023, pages:69-91, Ref, др. 2023
6 Dimitar Vatsov, Veronika Dimitrova, Ljubomir Donch, Valentin Valkanov, Milena Iakimova, The Pro-Russian Propaganda Machine in Bulgaria, and the Russian Style Representations of North Macedonia, Journal for Politics, Gender and Culture, vol:20, issue:1-2, 2023, pages:68-91, ISSN (print):ISSN 1409-9268, ISSN (online):ISSN 1857-8616, Ref 2023
7 Якимова, М., Димитрова, Вероника, Дончев, Л., Вълканов, В., Вацов, Д., Свършва ли горивото на пропагандната машина? (Динамика и трансформация на наративите на проруската пропаганда в България), Критика и хуманизъм, vol:58, issue:1, 2023, pages:51-66, Ref, др.(Erih +) 2023
8 Dimitrova, Veronika, Martinova, M., Hesitations about the mandatory childhood immunization calendar and their relationship to trust, Sociological problems, vol:54, issue:1, 2022, pages:360-382, Ref 2022
9 Димитрова, Вероника, Захариев, Б., Мартинова, М., Социалното конструиране на психичните разстройства и връзката му с аспекти на стигмата., Българско списание по обществено здраве. , vol:14, issue:2, 2022, pages:12-23, Ref 2022
10 Stoitsova, S., Dimitrova, Veronika, N. Vladimirova, S. Krumova, , I. Andonova, L. Nikolaeva-Glomb, A. Kurchatova, Vaccine hesitancy: key elements and Bulgaria’s place on the global map, Medicinski pregled, 2021 2021
11 Димитрова, Вероника, Мартинова, М., Типове колебания относно задължителните детски имунизации в интеракционната рамка лекар-пациент, Критика и хуманизъм, vol:55, issue:2, 2021, pages:259-301, Ref 2021
12 Вероника Димитрова, М. Мартинова, Възприятиe за психичното разстройство и връзката му с биографията., Критика и хуманизъм, issue:53, 2020, pages:111-138, Ref 2020
13 Мартинова, М.,, Вероника Димитрова, Медийният образ на хората с психични разстройства. Критика и хуманизъм,, Критика и хуманизъм, брой:53, 2020, стр.:65-86, Ref 2020
14 Вероника Димитрова, Режими на омърсяване на града в теориите на медицинските движения в България от Освобождението до Първата световна война ., Семинар-бг, брой:18, 2020 2020
15 Вероника Димитрова, М. Мартинова, С. Кюркчиев, З. Зарков, Психично здраве и социални неравенства в България, Българско списание за обществено здраве, vol:11, issue:3, 2019, pages:25-34, Ref 2019
16 Насева, E., Н. Владимирова, Димитрова, Вероника, А. Минкова, А. Курчатова, Сравнителен анализ на резултатите от проучване мнението на здравни работници, студенти в медицински специалности и граждани за готовността и отговора при епидемии и пандемии, Здравна политика и мениджмънт, брой:1, 2018, Ref 2018
17 Dimitrova, Veronika, Anna Kurchatova, Antoaneta Minkova, Teodora Georgieva, Emilia Naseva, Mira Kojouharova, Is social media a realistic information channel during epidemics and pandemics? Results from the citizen consultation conducted in Bulgaria. , Asset paper series. Epidemics and Pandemics: The response of Society, брой:4, 2017, стр.:6-10, Ref 2017
18 Veronika Dimitrova, The “homeless” and co-operative development: economic aspects of the housing policies in Sofia in the interwar period, CAS working paper series, том:9, 2017, стр.:1-47, Ref 2017
19 Димитрова, Вероника, Теодора Георгиева, Антоанета Минкова, Анна Курчатова, Елимия Насева, Мира Кожухарова, Изследване на нагласите на общопрактикуващите лекари в България към грипните ваксини, Обща медицина, брой:3, 2017, стр.:3-7, Ref 2017
20 Георгиева, Теодора, Насева, Емилия, Димитрова, Вероника, Курчатова, Анна, Минкова, Антоанета, Кожухарова, Мира, Място и роля на гражданските консултации при определяне на приоритетите в здравеопазването, Медицински мениджмънт и здравна политика, брой:1, 2017, стр.:13-21, Ref 2017
21 Георгиева, Теодора, Насева, Емилия, Димитрова, Вероника, Курчатова, Анна, Минкова, Антоанета, Кожухарова, Мира, Препоръка на гражданите към лицата, отговарящи за стратегията и вземането на решения при епидемии и пандемии на национално и международно равнище, Здравна политика и мениджмънт, том:17, брой:2, 2017, стр.:12-15, Ref 2017
22 Димитрова, Вероника, Анна Курчатова, Теодора Георгиева, Антоанета Минкова, Емилия Насева, Мира Кожухарова, Резултати от проведената в България гражданска консултация за готовността и отговора в случай на епидемии и пандемии (първо съобщение), Социална медицина, брой:1, 2017, стр.:10-13, Ref 2017
23 Вероника Димитрова, Институционализирането на позицията на лекаря хигиенист в България от Освобождението до Втората световна война, Критика и Хуманизъм, брой:44, 2015, стр.:91-102, Ref 2015
24 Вероника Димитрова, Из очертанията на едно изобретено тяло – работникът от имагинерна към действителна социална категория, Критика и Хуманизъм, том:3-4, брой:XLVI, 2014, стр.:225-240, Ref 2014
25 Veronika Dimitrova, Sobre los sin-casa (caos, enferemedad y suciedad en la Sofia de entreguerras), Bifurcasiones , брой:011, 2013, Ref 2013
26 Вероника Димитрова, Как се става бездомник с дом? (държавни и общински политики и борби за разрешаване на „бездомническия въпрос” през междувоенния период), Критика и Хуманизъм, брой:42, 2013, стр.:362-382, Ref 2013
27 Вероника Димитрова, Метаморфозите на жената – от „домакиня” към „труженичка”, Критика и Хуманизъм, брой:30, 2009, стр.:227-247, Ref 2009
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Вероника Димитрова, Наказателни практики спрямо хомосексуалните в България през 50-те и 60-те години на ХХ в.. , Българският социализъм: идеология, всекидневие, памет, редактор/и:Лулева, А, Петрова, И., Петров, П., Казаларска, С., Янчева, Я. , издателство:Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2021, стр.:132-147, ISBN:978-619-245-147-9 2021
2 Вероника Димитрова, Елена Стойкова, Димитрова, В., Стойкова, Е. (съст.) Докторантски предизвикателства в социологията. София: Изток-Запад, Докторантски предизвикателства в социологията, редактор/и:Вероника Димитрова, Елена Стойкова, издателство:Изток-Запад, 2018 2018
3 Димитрова, Вероника, „„Да гоним бацилите като заяци” или да поставим бактериологията в услуга на клиническата диагноза? Парадигми и движения в медицината в България от Освобождението до Втората световна война”, Сборник в чест на Майя Грекова – По стъпките на другия, редактор/и:Димитрова, Вероника, Петя Кабакчиева, Марина Лякова, Милена Якимова , издателство:Просвета, 2014, стр.:225-240 2014
4 Вероника Димитрова, Нови култури на музикален обмен, Новите млади и новите медии, редактор/и:Ивайло Дичев, Орлин Спасов, издателство:Институт Отворено общество, 2009, стр.:93-105 2009
5 Вероника Димитрова, „Ние” и „те” в квартал „Христо Ботев”, Ромите в София. От изолация към интеграция?, редактор/и:Майя Грекова, издателство:Изток-Запад, 2008, стр.:183-208 2008
Съставителска дейност
1 Димитрова, Вероника, Мартинова, М., Наков, В., Обществени аспекти на психичното здраве и психичните разстройства, ISBN:9789540755229, издателство на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София 2022
2 Вероника Димитрова, Мария Мартинова, Симеон Кюркчиев, Психично здраве и социални неравенства, сп. Критика и хуманизъм, София, Ref 2020
3 Вероника Димитрова, Мария Мартинова, Симеон Кюркчиев, Психично здраве и социални неравенства, сп. Критика и хуманизъм, бр. 53, София, Ref 2020
4 Велислава Петрова, Вероника Димитрова, Чисто и мръсно в града, Семинар-бг, бр. 18 , София, Ref 2020
5 Вероника Димитрова, Е. Стойкова, Предизвикателства на докторанти по социология, Изток-Запад, София 2018
6 Милена Якимова, Петя Кабакчиева, Марина Лякова, Вероника Димитрова, По стъпките на Другия. Сборник в чест на Майя Грекова, ISBN:978-954-01-3059-0, Просвета, София 2014
Участие в конференция
1 Присъствие, Вероника Димитрова, Колебанията към ваксините сред лекари и пациенти 2023
2 Присъствие, Вероника Димитрова, Комуникационни стилове на общопрактикуващите лекари за задължителните детски имунизации в България 2023
3 Присъствие, Вероника Димитрова, Proposal for Studying GPs’ Communication Styles about Mandatory children Vaccinations. 2023
4 Присъствие, Вероника Димитрова, Изследване на нагласите на общопрактикуващите лекари към ваксините и задължителния детски имунизационен календар. 2023
5 Присъствие, Вероника Димитрова (в съавторство с Мария Мартинова), Доверието и колебливостта към задължителните детски ваксини от имунизационния календар на България 2022
6 Секционен доклад, Вероника Димитрова, Towards the social construction of mental disorders in Bulgaria: aspects of stigma 2022
7 Присъствие, Вероника Димитрова, “Socio-economic and demographic factors associated with stigmatizing public attitudes towards mental illness in Bulgaria” 2022
8 Секционен доклад, Вероника Димитрова, Наказателни практики спрямо хомосексуалните в България през 50-те и 60-те години на ХХ век 2022
9 Секционен доклад, Вероника Димитрова, Public attitudes toward people with mental disorders in Bulgaria (results from national representative survey, 2021) 2021
10 Секционен доклад, Вероника Димитрова, Колебанията относно ваксините 2021
11 Секционен доклад, Вероника Димитрова, Мария Мартинова, Инструменти за изследване на обществените нагласи към хората с психични разстройства“ 2021
12 Секционен доклад, Вероника Димитрова, Мария Мартинова, Stigma: impression management of people with mental disorder in Bulgaria and its link to biography 2020
13 Секционен доклад, Вероника Димитрова, Психично здраве и социални неравенства. 2020
14 Пленарен доклад, Вероника Димитрова, Медийният образ на психичните разстройства 2020
15 Пленарен доклад, Вероника Димитрова, Отношение на родителите към имунизациите и нефармацевтичните мерки преди и по време на пандемията от Covid-19 2020
16 Секционен доклад, Вероника Димитрова, Мария Мартинова, Хоризонтални модели за терапия при хора с психични разстройства: случаят на групите на Анонимни алкохолици 2020
17 Пленарен доклад, Вероника Димитрова, Мария Мартинова, Модели на грижата при различни психични разстройства: проблематики и добри практики 2020
18 Секционен доклад, Вероника Димитрова, Наказателни политики спрямо хомосексуалните в България през 50-те и 60-те години 2019
19 Секционен доклад, Вероника Димитрова, Психично здраве и социални неравенства. 2019
20 Секционен доклад, Вероника Димитрова, Кои са търсените умения у работодателите при наемане на млади хора на работа” 2018
21 Секционен доклад, Вероника Димитрова, София играе - интердисциплинарен студентски семинар 2018
22 Секционен доклад, Вероника Димитрова, Study of the attitudes of family doctors in Bulgaria towards influenza vaccines 2017
23 Секционен доклад, Вероника Димитрова, "The “homeless” and co-operative development: economic aspects of the housing policies in Sofia in the interwar period" 2016
24 Секционен доклад, Вероника Димитрова, Urban Regeneration through the Prism of Municipal Land Seizing 2014