Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Петър Колев
Статия в научно списание
1 Петър Колев, История на волейбола в СУ Св. Климент Охридски, Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", том:87, 2015 2015
2 Петър Колев, Плажен волейбол. Характеристика на играта. Анализ на техническите елементи. Системи за организиране и провеждане на състезания по плажен волейбол, Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, том:86, 2013 2013
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Петър Колев, Как заниманията с волейбол повлияват ценностно индивида 2021
2 Секционен доклад, Петър Колев, Влияние на второто подаване върху постиженията в студентския волейбол 2020
3 Секционен доклад, Петър Колев, Мethodology for development of coordination abilities in adolescent volleyball players 2020
4 Секционен доклад, Петър Колев, Research of adolescent volleyball players intrinsic motivation for achievement of high sports results 2019
5 Пленарен доклад, Петър Колев, Подготовка на подрастващи волейболисти в условията на спортен лагер 2019
6 Секционен доклад, Петър Колев, Характеристика на плажния волейбол в България 2018
7 Секционен доклад, Петър Колев, Relations and dependencies between different aspects of adolescent volleyball players training 2018
8 Секционен доклад, Петър Колев, Връзки и зависимости между нивото на физическа дееспособност и координационните способности при подрастващи волейболисти. 2018
9 Секционен доклад, Петър Колев, Връзки и зависимости между координационните способности и нивото на техническа подготовка при подрастващи волейболисти 2017
10 Секционен доклад, Петър Колев, Връзки и зависимости между различните страни в подготовката на подрастващи волейболисти 2017
11 Секционен доклад, Петър Колев, Установяване нивото на подготовка при подрастващи волейболисти 2016
12 Секционен доклад, Петър Колев, Методите на възпитание:поощрение и наказание, в спортно-педагогическия и тренировъчен процес по волейбол 2016
13 Секционен доклад, Петър Колев, Влияние на тренировката с координационна насоченост върху физическата дееспособност на подрастващи волейболисти 2016
14 Секционен доклад, Петър Колев, Влияние на тренировката с координационна насоченост върху техническите възможности на подрастващи волейболисти 2016
15 Секционен доклад, Петър Колев, Значимост на промените в двигателната координация на 13 – 15-годишни волейболисти. 2016
16 Секционен доклад, Петър Колев, Междуличностни взаимоотношения във волейболния колектив при момчета на възраст 13 – 15 години. 2015
17 Секционен доклад, Петър Колев, Вариативност при координационните способности на 13 – 15-годишни волейболисти 2015
18 Секционен доклад, Петър Колев, Международен студентски турнир по плажен волейбол в с. Лозенец и приносът му за развитие на студентския спорт 2012