Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Ирина Богданова
Научен проект
Ирина Богданова, Развитие на съдебната практика по недействителността на решенията на органите на юридическите лица на частното право, Член, средствата, отпуснати целево от държавния бюджет на СУ „Св. Климент Охридски” , Номер на договора:Договор № 80-10-166/2019 г. 2019
Статия в научно списание
1 Ирина Богданова, ПРОБЛЕМЪТ ЗА СЪПРИЧИНЯВАНЕТО НА ВРЕДИ ОТ ПОСТРАДАЛИЯ ПРИ НЕПОЗВОЛЕНО УВРЕЖДАНЕ В ПРАКТИКАТА НА ВКС , Търговско и облигационно право, брой:2, 2021, стр.:26-45, ISSN (print):1313-8133 2021
2 Ирина Богданова, ИСКЪТ ПО ЧЛ. 59 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ И НАЛИЧИЕТО НА ЗАКОНОВО ПРАВИЛО КАТО CAUSA IUSTA ЗА НАСТЪПИЛОТО ИМУЩЕСТВЕНО РАЗМЕСТВАНЕ , Търговско и облигационно право, брой:10, 2020, стр.:32-46, ISSN (print):1313-8133 2020
3 Ирина Богданова, Кратки бележки върху развитието на правото на неоснователно обогатяване в някои common law юрисдикции, Грамада, 2020, ISSN (online):2682-9703 2020
4 Ирина Богданова, ПРИЛОЖИМО ЛИ Е ПРАВИЛОТО НА ЧЛ. 59 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ ПРИ ПОГАСЯВАНЕ НА ДЪЛГ ОТ ЕДИН ОТ СЪПРУЗИТЕ? , Собственост и право, брой:1, 2020, стр.:34-50 2020
5 Ирина Богданова, СПЕСТЕНИЯТ РАЗХОД КАТО ФОРМА НА ОБОГАТЯВАНЕ ПРИ ИСКА ПО ЧЛ. 59 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ , Търговско и облигационно право, брой:3 , 2020, стр.:46-61, ISSN (print):1313-8133 2020
6 Ирина Богданова, ‘USE VALUE’ OF MONEY (или по въпроса за обезщетяване на лишения от възможността да ползва „свои пари“) , Електронен правен сайт "Грамада", 2019, ISSN (online):2682-9703 2019
7 Ирина Богданова, Actio de in rem verso и значението на риска, вината и действията в личен интерес от страна на обеднилия се, Търговско право , брой:кн.4, 2019, Ref, др. 2019
8 Ирина Богданова, Wrongful enrichment ? (някои сравнителноправни бележки), Електронен правен сайт "Грамада", 2019, ISSN (online):2682-9703 2019
9 Ирина Богданова, Wrongful enrichment? (бележки върху българското право), Електронен правен сайт "Грамада", 2019, ISSN (online):2682-9703 2019
10 Ирина Богданова, Действие на субсидиарността на actio de in rem verso при наличие на друг иск срещу лице, различно от обогатилия се, Търговско и облигационно право, брой:кн.3, 2019, стр.:25-41, Ref 2019
11 Ирина Богданова, Неоснователно обогатяване по чл. 59 ЗЗД в юриспруденцията на ВКС (преглед на съдебната практика), Електронен правен сайт "Грамада", 2019 2019
12 Ирина Богданова, Общият иск за неоснователно обогатяване в някои смесени юрисдикции, Електронен правен сайт "Грамада", 2019, ISSN (online):2682-9703 2019
13 Ирина Богданова, Смислови инверсии на думата субсидиарност в правния дискурс и отвъд него, Търговско право, брой:бр.2, 2019, Ref 2019
14 Ирина Богданова, Безусловната банкова гаранция, твърдението за неоснователно усвояване на сумата по гаранцията и искът по чл. 59 ЗЗД, Електронен правен сайт "Грамада", 2018, ISSN (online):2682-9703, Ref 2018
15 Ирина Богданова, Искът за менителнично неоснователно обогатяване в практиката на ВКС, Електронен правен сайт "Грамада", 2018, ISSN (online):2682-9703, Ref 2018
16 Ирина Богданова, Формулиране на субсидиарната догма и еволюцията на идеята за обща претенция за неоснователно обогатяване, Търговско право , брой:кн.3, 2018, стр.:23-47, Ref 2018
17 Ирина Богданова, Бележки върху „сигурния пропуск за увеличаване на актива“ и „спестения разход“ като релевантни форми на обедняване и обогатяване при иска по чл. 59 ЗЗД , Електронен правен сайт "Грамада", 2017, ISSN (online):2682-9703, Ref 2017
18 Ирина Богданова, За приложимостта на негаторния иск по чл. 109 ЗС при извършване на подобрения от владелец в чужд недвижим имот, Собственост и право, брой:кн.7, 2017, стр.:5-18, Ref 2017
19 Ирина Богданова, Относно възможността на собственика да иска премахване на подобренията, извършени от владелец, Собственост и право, брой:кн.6, 2017, стр.:5-17, Ref 2017
20 Ирина Богданова, По някои материалноправни и процесуалноправни въпроси на симулативните сделки, Електронен правен сайт "Грамада", 2017, ISSN (online):2682-9703 2017
21 Ирина Богданова, Критичен преглед върху приложимостта на иска по чл. 59 ЗЗД при ползване на чужди имуществени блага без основание, Търговско право , брой:кн.3, 2016, стр.:65-90, Ref 2016
22 Ирина Богданова, По някои въпроси на предявяването на иск от и срещу съдружник в гражданско дружество , Електронен правен сайт "Грамада", 2016, ISSN (online):2682-9703, Ref 2016
23 Ирина Богданова, Съставлява ли изявление на длъжника, което не е адресирано до кредитора, признание на вземане по смисъла на чл. 116, б. „а“ ЗЗД, Търговско и конкуренто право, issue:кн. 11, 2016, pages:88-99, Ref 2016
24 Ирина Богданова, Съставлява ли осъществяваното владение релевантна форма на неоснователно обогатяване при action de in rem verso, Търговско право , брой:кн.2, 2016, стр.:41-58, Ref 2016
25 Ирина Богданова, Наследимо ли е владението, Съвременно право, брой:бр.6, 2015, стр.:63-79, Ref 2015
26 Ирина Богданова, Бележки върху квалификацията на сделки, сключени при липса на представителна власт и някои сходни фигури, Търговско и конкуренто право, брой:кн.1, 2011, стр.:29-41 2011
27 Ирина Богданова, Анастас Пунев, Въпроси на погасителната давност, Юридически свят, брой:2, 2010, стр.:159-175, Ref 2010
28 Ирина Богданова, Анастас Пунев, Особени хипотези на прекъсване на погасителната давност, Търговско и конкуренто право, брой:кн. 11, 2010, стр.:26-37 2010
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Ирина Богданова, Материалноправно или процесуалноправно е изискването за „липса на друг иск“, съдържимо в чл. 59, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите?, Сборник с научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков, редактор/и:проф.д.ю.н Екатерина Матеева, проф. дю.н. Иван Русчев, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски", 2019, стр.:357-368, Ref 2019
2 Ирина Богданова, General enrichment claim and the subsidiarity doctrine in three-party enrichment situations, Current Issuеs in Law and Beyond on EU Level, Volume VI, editor/s:Alex Ember, Ina Vishogradska, Publisher:St.Kliment Ohridski University Press, 2019, pages:38-54, ISBN:978-954-07-4823-8, Ref 2019
3 Ирина Богданова, Някои практически въпроси при прилагането на чл. 17, ал. 2 и ал. 3 от Закона за задълженията и договорите, СБОРНИК С ДОКЛАДИ ОТ ДОКТОРАНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ В ПАМЕТ НА ДОЦ. Д-Р КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски", 2019, стр.:15-46, Ref 2019
4 Ирина Богданова, По някои въпроси на общото завещателно разпореждане като основание за наследствено правоприемство, Акттуални въпроси на семейното и наследственото право, Сборник с доклади, изнесени на национална научна конференция в памет на проф.Лиляна Ненова ( 1921-1996), издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски", 2017, стр.:389-408, Ref 2017