Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Ирина Богданова
Научен проект
Ирина Богданова, Развитие на съдебната практика по недействителността на решенията на органите на юридическите лица на частното право, Член, средствата, отпуснати целево от държавния бюджет на СУ „Св. Климент Охридски” , Номер на договора:Договор № 80-10-166/2019 г. 2019
Статия в научно списание
1 Ирина Богданова, ВЪПРОСИ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА НАСЛЕДНИЦИ КАТО ОФИЦИАЛЕН ДОКУМЕНТ В ПРАКТИКАТА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ И ГРАЖДАНСКИТЕ СЪДИЛИЩА , Собственост и право, брой:11, 2023, стр.:44-64, ISSN (print):1313-8133 2023
2 Ирина Богданова, ДЪЛЖИ ЛИ СЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА НЕИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 1, АЛ. 1 ЗОДОВ ОТ ОТМЕНЕНА КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ (под печат), Ius Romanum , брой:под печат, 2023, Ref 2023
3 Ирина Богданова, ПРЕДВАРИТЕЛНИЯТ ДОГОВОР И ИСКЪТ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН ДОГОВОР ПО РЕДА НА ЧЛ. 19, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ В ПО-НОВАТА ПРАКТИКА НА ВКС , Търговско и облигационно право, брой:5, 2023, стр.:10-21, ISSN (print):1313-8133, Ref 2023
4 Ирина Богданова, ПО ВЪПРОСА ЗА ПРАВНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПРЕДЯВЕН СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА ИСК ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА СУМА – УДЪРЖАНА И ВНЕСЕНА В ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ КАТО ТАКСА, ДЪЛЖИМА ВЪЗ ОСНОВА НА ПО-КЪСНО ОБЯВЕНИЯ ЗА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОНЕН ЧЛ. 35А ЗЕВИ, Търговско право , брой:2-3, 2022, стр.:79-102 2022
5 Ирина Богданова, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕДИНИЯ ОТ СЪПРУЗИТЕ СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕ НА БРАКА ( Част 2 ) , Собственост и право, issue:9, 2022, pages:51-69 2022
6 Ирина Богданова, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕДИНИЯ ОТ СЪПРУЗИТЕ СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕ НА БРАКА Коментар на избрана практика на Върховния касационен съд, Собственост и право, брой:7, 2022, стр.:50-70, ISSN (print): 1312-9473 2022
7 Ирина Богданова, ПРЕДЯВЯВАНЕТО НА ИСК И ВЪЗРАЖЕНИЕ КАТО ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА ПОГАСИТЕЛНАТА ДАВНОСТ ПО ЧЛ. 116, Б. „Б“ ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ В ПРАКТИКАТА НА ВКС , Търговско и облигационно право, брой:2, 2022, ISSN (print):1313-8133 2022
8 Ирина Богданова, ПРЕКИЯТ ИСК ПО ЧЛ. 432 ОТ КОДЕКСА НА ЗАСТРАХОВАНЕТО , Търговско и облигационно право, брой:12, 2022, стр.:2-19 2022
9 Ирина Богданова, За началото на погасителната давност при неустойка, уговорена за забавено изпълнение, Търговско право , брой:4, 2021, стр.:75-90 2021
10 Ирина Богданова, Към кой момен се опредея размерът ан вземането по чл. 59 от Закона за задълженията и договорите? , Търговско и облигационно право, брой:8, 2021, ISSN (print):1313-8133 2021
11 Ирина Богданова, ПРОБЛЕМЪТ ЗА СЪПРИЧИНЯВАНЕТО НА ВРЕДИ ОТ ПОСТРАДАЛИЯ ПРИ НЕПОЗВОЛЕНО УВРЕЖДАНЕ В ПРАКТИКАТА НА ВКС , Търговско и облигационно право, брой:2, 2021, стр.:26-45, ISSN (print):1313-8133 2021
12 Ирина Богданова, Страни по правоотношението, възникнало от неоснователно обогатяване по чл. 59 ЗЗД, Съвременно право, брой:4, 2021, стр.:21-32, ISSN (print):ISSN: 0861-18-15 2021
13 Ирина Богданова, ИСКЪТ ПО ЧЛ. 59 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ И НАЛИЧИЕТО НА ЗАКОНОВО ПРАВИЛО КАТО CAUSA IUSTA ЗА НАСТЪПИЛОТО ИМУЩЕСТВЕНО РАЗМЕСТВАНЕ , Търговско и облигационно право, брой:10, 2020, стр.:32-46, ISSN (print):1313-8133 2020
14 Ирина Богданова, Кратки бележки върху развитието на правото на неоснователно обогатяване в някои common law юрисдикции, Грамада, 2020, ISSN (online):2682-9703 2020
15 Ирина Богданова, ПРИЛОЖИМО ЛИ Е ПРАВИЛОТО НА ЧЛ. 59 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ ПРИ ПОГАСЯВАНЕ НА ДЪЛГ ОТ ЕДИН ОТ СЪПРУЗИТЕ? , Собственост и право, брой:1, 2020, стр.:34-50 2020
16 Ирина Богданова, СПЕСТЕНИЯТ РАЗХОД КАТО ФОРМА НА ОБОГАТЯВАНЕ ПРИ ИСКА ПО ЧЛ. 59 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ , Търговско и облигационно право, брой:3 , 2020, стр.:46-61, ISSN (print):1313-8133 2020
17 Ирина Богданова, ‘USE VALUE’ OF MONEY (или по въпроса за обезщетяване на лишения от възможността да ползва „свои пари“) , Електронен правен сайт "Грамада", 2019, ISSN (online):2682-9703 2019
18 Ирина Богданова, Actio de in rem verso и значението на риска, вината и действията в личен интерес от страна на обеднилия се, Търговско право , брой:кн.4, 2019, Ref, др. 2019
19 Ирина Богданова, Wrongful enrichment ? (някои сравнителноправни бележки), Електронен правен сайт "Грамада", 2019, ISSN (online):2682-9703 2019
20 Ирина Богданова, Wrongful enrichment? (бележки върху българското право), Електронен правен сайт "Грамада", 2019, ISSN (online):2682-9703 2019
21 Ирина Богданова, Действие на субсидиарността на actio de in rem verso при наличие на друг иск срещу лице, различно от обогатилия се, Търговско и облигационно право, брой:кн.3, 2019, стр.:25-41, Ref 2019
22 Ирина Богданова, Неоснователно обогатяване по чл. 59 ЗЗД в юриспруденцията на ВКС (преглед на съдебната практика), Електронен правен сайт "Грамада", 2019 2019
23 Ирина Богданова, Общият иск за неоснователно обогатяване в някои смесени юрисдикции, Електронен правен сайт "Грамада", 2019, ISSN (online):2682-9703 2019
24 Ирина Богданова, Смислови инверсии на думата субсидиарност в правния дискурс и отвъд него, Търговско право, брой:бр.2, 2019, Ref 2019
25 Ирина Богданова, Безусловната банкова гаранция, твърдението за неоснователно усвояване на сумата по гаранцията и искът по чл. 59 ЗЗД, Електронен правен сайт "Грамада", 2018, ISSN (online):2682-9703, Ref 2018
26 Ирина Богданова, За правото, което възниква, когато няма друг иск, с който обеднелият може да се защити, Правен портал "Грамада", 2018, ISSN (online):2682-9703 2018
27 Ирина Богданова, Искът за менителнично неоснователно обогатяване в практиката на ВКС, Електронен правен сайт "Грамада", 2018, ISSN (online):2682-9703, Ref 2018
28 Ирина Богданова, Формулиране на субсидиарната догма и еволюцията на идеята за обща претенция за неоснователно обогатяване, Търговско право , брой:кн.3, 2018, стр.:23-47, Ref 2018
29 Ирина Богданова, Бележки върху „сигурния пропуск за увеличаване на актива“ и „спестения разход“ като релевантни форми на обедняване и обогатяване при иска по чл. 59 ЗЗД , Електронен правен сайт "Грамада", 2017, ISSN (online):2682-9703, Ref 2017
30 Ирина Богданова, За приложимостта на негаторния иск по чл. 109 ЗС при извършване на подобрения от владелец в чужд недвижим имот, Собственост и право, брой:кн.7, 2017, стр.:5-18, Ref 2017
31 Ирина Богданова, Относно възможността на собственика да иска премахване на подобренията, извършени от владелец, Собственост и право, брой:кн.6, 2017, стр.:5-17, Ref 2017
32 Ирина Богданова, По някои материалноправни и процесуалноправни въпроси на симулативните сделки, Електронен правен сайт "Грамада", 2017, ISSN (online):2682-9703 2017
33 Ирина Богданова, Критичен преглед върху приложимостта на иска по чл. 59 ЗЗД при ползване на чужди имуществени блага без основание, Търговско право , брой:кн.3, 2016, стр.:65-90, Ref 2016
34 Ирина Богданова, По някои въпроси на предявяването на иск от и срещу съдружник в гражданско дружество , Електронен правен сайт "Грамада", 2016, ISSN (online):2682-9703, Ref 2016
35 Ирина Богданова, Съставлява ли изявление на длъжника, което не е адресирано до кредитора, признание на вземане по смисъла на чл. 116, б. „а“ ЗЗД, Търговско и конкуренто право, issue:кн. 11, 2016, pages:88-99, Ref 2016
36 Ирина Богданова, Съставлява ли осъществяваното владение релевантна форма на неоснователно обогатяване при action de in rem verso, Търговско право , брой:кн.2, 2016, стр.:41-58, Ref 2016
37 Ирина Богданова, Наследимо ли е владението, Съвременно право, брой:бр.6, 2015, стр.:63-79, Ref 2015
38 Ирина Богданова, Бележки върху квалификацията на сделки, сключени при липса на представителна власт и някои сходни фигури, Търговско и конкуренто право, брой:кн.1, 2011, стр.:29-41 2011
39 Ирина Богданова, Анастас Пунев, Въпроси на погасителната давност, Юридически свят, брой:2, 2010, стр.:159-175, Ref 2010
40 Ирина Богданова, Анастас Пунев, Особени хипотези на прекъсване на погасителната давност, Търговско и конкуренто право, брой:кн. 11, 2010, стр.:26-37 2010
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Ирина Богданова, Материалноправно или процесуалноправно е изискването за „липса на друг иск“, съдържимо в чл. 59, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите?, Сборник с научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков, редактор/и:проф.д.ю.н Екатерина Матеева, проф. дю.н. Иван Русчев, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски", 2019, стр.:357-368, Ref 2019
2 Ирина Богданова, General enrichment claim and the subsidiarity doctrine in three-party enrichment situations, Current Issuеs in Law and Beyond on EU Level, Volume VI, editor/s:Alex Ember, Ina Vishogradska, Publisher:St.Kliment Ohridski University Press, 2019, pages:38-54, ISBN:978-954-07-4823-8, Ref 2019
3 Ирина Богданова, Някои практически въпроси при прилагането на чл. 17, ал. 2 и ал. 3 от Закона за задълженията и договорите, СБОРНИК С ДОКЛАДИ ОТ ДОКТОРАНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ В ПАМЕТ НА ДОЦ. Д-Р КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски", 2019, стр.:15-46, Ref 2019
4 Ирина Богданова, По някои въпроси на общото завещателно разпореждане като основание за наследствено правоприемство, Акттуални въпроси на семейното и наследственото право, Сборник с доклади, изнесени на национална научна конференция в памет на проф.Лиляна Ненова ( 1921-1996), издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски", 2017, стр.:389-408, Ref 2017
Студия в научно списание
Ирина Богданова, Разсъждения върху отговорността по чл. 21, ал. 2 ЗЗД за нарушаване на чужда облигационна връзка, Търговско право , брой:4, 2022, стр.:35-79, Ref 2022
Студия в сборник (на конференция и др.)
Ирина Богданова, Действието на наложената възбрана по отношение на по-късно вписаните искови молби и решенията по тях , Юбилеен сборник в памет на проф. д-р Петко Попов, С. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2021 (под печат), Publisher:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2022 2022