Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Десислава Полеганова
Глава от книга
1 Стефан Карастоянов, Мимоза Контева, Петър Петров, Николай Попов, Косьо Стойчев, Десислава Полеганова, Регионална и политическа география на балканските страни, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2011
2 Карастоянов, Ст., М. Контева , П. Петров, Н. Попов, К. Стойчев, Д. Полеганова, Регионална и политическа география на балканските страни. Част първа, УИ "Св. Климент Охридски", София, Ref, Рецензирано 2011
Научен проект
1 Десислава Полеганова, Изграждане на инициативни регионални центрове на преподавателите по география, Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:1043/2015 2015
2 Десислава Полеганова, Информационна мрежа на преподаватели по география: анкетно изграждане на електронен каталог, Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:047/2014 2014
3 Десислава Полеганова, Културно-политическо и трансгранично сътрудничество между България и Сърбия - пространствени дифузни аспекти, Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:86/2013 2013
4 Десислава Полеганова, Трансгранично сътрудничество между приграничните общини на България и Македония - пространствено-географски и културно-политически аспекти, Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:81/2012 2012
5 Десислава Полеганова, Политико-географски анализ на българо-гръцкия потенциал за трансгранично сътрудничество, Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:18/2011 2011
6 Десислава Полеганова, Пространствено-географски анализ на потенциалите на река Дунав и Добруджа за трансгранично сътрудничество между България и Румъния в условията на общоевропейска интеграция, Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:32/2010 2010
7 Десислава Полеганова, Специфика и развитие на когнитивните карти (на примера на студентите от специалност "География), Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:227/2009 2009
8 Десислава Полеганова, Общоевропейски интеграционни проблеми и механизми за стимулиране на трансграничното сътрудничество между България и Турция, Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:254/2009 2009
9 Десислава Полеганова, Интегрирана оценка на риска от регионални икономически кризи на примера на областите Благоевград и Сливен, Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:185/2008 2008
Статия в научно списание
1 Десислава Полеганова, Типологична икономогеографска класификация на държавите на Южна Америка, Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", книга 2-География, том:101, 2009 2009
2 Петър Петров, Десислава Полеганова, Нова монография на проф. д-р Стефан Карастоянов, Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", книга 2-География, том:100, 2008, стр.:401-403 2008
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Vasileva, M., Misheva, St., Poleganova, D., DEVELOPMENT OF COMMUNICATION COMPETENCE IN GEOGRAPHY TRAINING, International Scientific Conference. GEOBALCANICA 2020, Publisher:Geobalcanica Society, 2020, pages:883-888, ISBN:ISSN 1857-7636, doi:DOI: http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2020.96 UDC: 37.091.33-028.16:91, Ref 2020
2 Vasileva, M., Misheva, St., Poleganova, D., INTERNAL DIFFERENTIATION-A TOOL FOR IMPLEMENTING THE INDIVIDUAL APPROACH IN GEOGRAPHY TRAINING, International Scientific Conference. GEOBALCANICA 2020 , Publisher:Geobalcanica Society, 2020, pages:897-902, ISBN:ISSN 1857-7636, doi:DOI: http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2020.98 UDC: 37.016:91-027.521 37.091.33-027.521:91, Ref 2020
3 Vasileva, M., Poleganova, D., HOW CAN WE USE "THE HOUSE OF GEOGRAPHY EDUCATION" IN BULGARIAN GEOGRAPHY TRAINING AND EDUCATION?, International Scientific Conference. GEOBALCANICA 2019. 13-14 June 2019 Sofia, Bulgaria , редактор/и:Tomasz Komornicki, Jinfeng Wang, et al., издателство:Geobalcanica Society, 2019, Ref 2019
4 Василева, М., Г. Коцев, Д. Полеганова, „Устойчивото развитие“ – ключов аспект на географското образование", Балканите – език, история, култура, 2017 2017
5 Vasileva, M., D. Poleganova, CONDUCTING EXPERIMENTS IN GEOGRAPHY TRAINING, Knowledge without Borders, редактор/и:Vlado Kambovski, издателство:GRAFOPROM - BITOLA, 2017, стр.:1283-1288, Ref, Web of Science 2017
6 M. Vasileva, Poleganova, D., Tzankova, L., “Cube Jena” – about the perspectives in geography education, The 4th Romanian – Bulgarian – Serbian Conference – Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Vidin – Bulgaria, 15-17 September 2016, 2016 2016
7 Tzankova, L., Vasileva, M., Poleganova, D., Kotseff, G., Didactical modeling – main prerequisite, condition and factor for ensuring quality in geography education, Geobalcanica 2016, 2016, стр.:207-213, doi:DOI: http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2016.28 UDC: 37.02:91(497.2), Ref 2016
8 Tzankova, L., M. Vasileva, D. Poleganova, G. Kotseff, Geography Didactics – Between Theory and Practice, Достижения и актуалност на географската наука по повод 150 години от рождението на Йован Цвиич, 2015 2015
9 Vasileva M., G. Kotseff, D. Poleganova, In the garden of “Geographic Literacy”, Geobalcanica 2015, 2015 2015
10 Vasileva, M., G. Kotseff, D. Poleganova, IN THE GARDEN OF “GEOGRAPHIC LITЕRACY”, International Scientific Conference GEOBALCANICA 2015, 2015, стр.:225-229, doi:DOI: http://dx.doi.org/ 10.18509/GBP.2015.29 UDC: 37.015.31:57.081.1(497.2), Ref 2015
11 Vasileva, M., G. Kotseff, D. Poleganova, New Media in Geographic Education – a Story with Unexpected End, 6th International Scientific Conference FMNS, 2015 2015
12 Vasileva M., G. Kotseff, D. Poleganova, New Media in Geography Education - a Story with Unexpected End, Sixth International Scientific Conference - FMNS 2015, 10-14 June 2015, Volume 3, 2015 2015
13 Полеганова, Д., Л. Цанкова, Ст. Карастоянов, Н. Попов, К. Стойчев, Специфика и развитие на когнитивните карти (на примера на изследвания на студентите от специалност "География") , География и регионално развитие, редактор/и:П. Славейков, Кл. Найденов, издателство:фондация ЛОПС, 2015, стр.:215-227, Ref, Web of Science 2015
14 Десислава Полеганова, Съвременни теоретико-методологични проблеми в развитието на географията на транспорта, География и регионално развитие, редактор/и:Петър Славейков, Климент Найденов, издателство:Фондация ЛОПС, 2015 2015
15 Василева М., Д. Полеганова, Г. Коцев, Устойчиво развитие – ключов аспект на географското образование,, Балканите – език, история, култура, 2015 2015
16 Tzankova, L., M. Vasileva, G. Kotseff, D. Poleganova, “Factory for geographic literacy” - a metaphor for geographical education, Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, 2014 2014
17 Десислава Полеганова, Съвременни политикогеографски проблеми в Босна и Херцеговина, География и регионално развитие. Научни конференции с международно участие, издателство:Фондация ЛОПС, 2008 2008
18 Десислава Полеганова, Съвременни географски аспекти в развитието на черната металургия на Руската федерация, Географията – вчера, днес и утре. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Стефан Карастоянов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2004, стр.:349-356 2004