Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Тодор Попов
Глава от книга
Ангел Калайджиев, Весела Станчева, Тодор Попов, Масова приватизация. Приватизационни фондове. , ISBN:954-608-012-8, ИК "Труд и право", София, Рецензирано 1996
Книга
Златимир Орсов, Тодор Попов, Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Коментар, Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София 1991
Монография
1 Тодор Попов, Преструктуриране на собствеността, ISBN:978-954-9399-18-9 , Стоп. фак. СУ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2013
2 Тодор Попов, Теодор Седларски, Институционална икономика. Възможности и неизползван потенциал, ISBN:978-954-07-3124-7, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2012
3 Моника Христова, Спартак Керемидчиев, Тодор Попов, Мирослава Георгиева, Аграрната реформа и селскостопанските организации., ISBN:954-799-126-4, Фондация "Земеделие", София, Рецензирано 1993
4 Тодор Попов, Приватизацията - от закона към практиката, ISBN:954-608-001-2, ИК "Труд и право", София, Рецензирано 1993
Статия в научно списание
1 Todor Popov, Contributions of different social groups to the budget revenue – institutional aspects, Economic Thought, брой:7, 2010, стр.:116-130, ISSN (print):0013-2993, Ref 2010
2 Тодор Попов, Вещноправни последици при създаването на търговски дружества на базата на държавни и общински фирми, Търговско право, том:19, брой:3, 2010, стр.:11-29, ISBN:0861-6892, Ref 2010
3 Тодор Попов, Принос на различните социални групи към приходната част на държавния бюджет – институционални аспекти, Икономическа мисъл, том:LV, брой:6, 2010, стр.:34-50, ISSN (print):0013-2993, Ref 2010
4 Todor Popov, Privatisierung in Bulgarien. Probleme und Perspektiven, Wirtschaft und Recht in Osteuropa, 1993, стр.:126-130, ISSN (print):0941-6293, ISBN:3-406-35950-7 1993
5 Тодор Попов, Полският приватизационен опит и възможностите за прилагането му в България. , Икономическа мисъл, том:XXXVIII, брой:1, 1993, стр.:54-62, ISSN (print):0013-2993 1993
6 Тодор Попов, Законодателната уредба на приватизацията - проблеми и възможности., Търговско право, брой:3, 1992, ISSN (print):0861-6892 1992
7 Тодор Попов, Роля на финансово-посредническите институции в приватизацията. , Проблеми на труда, том:XXXIII, брой:5, 1992, стр.:60-67 1992
8 Тодор Попов, Приватизацията като елемент на прехода към пазарна икономика., Икономическа мисъл, том:XXXVI, брой:11, 1991, стр.:3-11, ISSN (print):0013-2993 1991
9 Тодор Попов, Реституция, Проблеми на труда, том:XXXII, брой:12, 1991, стр.:12-16 1991
10 Todor K. Popov, Employement and Unemployement under Socialism. , Economic Thought, том:VI, брой:1, 1990, стр.:79-88 1990
11 Т. Попов, Несъстоятелност и ликвидация на губещите предприятия. , Икономическа мисъл, том:XXXV, брой:7, 1990, стр.:3-12, ISSN (print):0013-2993 1990
12 Тодор Попов, Златимир Орсов, Пред радикална реформа на селското стопанство. , Държава и право, том:3, брой:7, 1990, стр.:74-85, ISSN (print):0205-3985 1990
13 Тодор Попов, Заетостта и безработицата при социализма., Икономическа мисъл, том:XXXIV, брой:10, 1989, стр.:16-26, ISSN (print):0013-2993 1989
14 Тодор Попов, Място на акционерните форми в социалистическия стопански механизъм., Икономика, том:V (XLIV), брой:1, 1989, стр.:38-50, ISSN (print):0204-711X 1989
15 Тодор Попов, Същност и форми на "съуправлението" в съвременния капитализъм. , Икономическа мисъл, том:XXXIV, брой:2, 1989, стр.:61-71, ISSN (print):0013-2993 1989
Статия в поредица
Тодор Попов, Самоуправлението на държавното предприятие при социализма., Годишник на катедрите по марксизъм-ленинизъм при висшите учебни заведения, том:Политическа икономия, брой:22, кн. 3, редактор/и:Антоанета Драганова, издателство:ЕЦНПКФКС Издателско-печатна база, 1988, стр.:3-21 1988
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Тодор Попов, Компютърна система за числено или символно смятане в обучението по диференциални уравнения, Математика и математическо образование. Доклади на Четиридесет и осмата пролетна конференция на Съюза на математиците в България, Publisher:Доклади на Четиридесет и осмата пролетна конференция на Съюза на математиците в България, 2019, pages:173-178, ISSN (print):1313-3330, ISBN:1313-3330 2019
2 Тодор Попов, Собственост., Проблеми на икономическата теория, редактор/и:Дора Велчева, Георги Чуткин, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 1991, стр.:22-41 1991
3 Тодор Попов, Същност на субекта на общонародната собственост., 120 години "Капиталът" на Карл Маркс и нашата съвременност, редактор/и:Вилма Петкова, Зефира Иванчева, Маргарита Цанова, Нели Йорданова, Цветанка Цветкова, издателство:Научно-учебен комплекс при ЦК на БКП, 1988, стр.:201-211 1988
Учебник
1 тодор попов, тони конджов, руска русинова, стоимен лисев, любен тошков, димитър тодоров, арменухи пирян-хачикян, владимир пеовски, макроикономика, горекспрес, софия, Ref, Рецензирано 2004
2 атанас узунов, арменухи пирян-хачикян, стоимен лисев, тодор попов, любен тошков, тони конджов, руска русинова, владимир пеовски, микроикономика, горекспрес, софия, Ref, Рецензирано 2003
3 атанас узунов, арменухи пирян-хачикян, тодор попов, стоимен лисев, тони конджов, владимир пеовски, микроикономика, парадигма, софия, Ref, Рецензирано 2001
4 тодор попов, арменухи пирян-хачикян, атанас узунов, владимир пеовски, проблеми на икономическа теория, УИ “Св.Кл.Охридски”, софия, Ref, Рецензирано 1991