Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Веселин Карастойчев
Дипломна работа
Веселин Георгиев Карастойчев, Модернистични и постмодернистични прояви в новата китайска поезия, Софийски университет "Климент Охридски", Ръководител:Бора Беливанова 1998
Дисертация д-р
Веселин Георгиев Карастойчев, Формиране и вътрешни граници на китайския модерен поетически дискурс през 80-те години на ХХ век, Софийски университет "Климент Охридски", Ръководител:Бора Беливанова 2018
Монография
Веселин Георгиев Карастойчев, Думи в полет: китайската модерна поезия през 80-те години на ХХ в. и нейните вътрешни граници, ISBN:619-01-0520-3, Изток-Запад, София, Ref 2019
Научен проект
Веселин Карастойчев, Актуални проблеми в съвременната китаистика и изтокознание/CURRENT ISSUES IN CONTEMPORARY CHINESE AND ORIENTAL STUDIES, Член, 2017
Превод на книга
1 Веселин Карастойчев, Милост, ISBN:9786191660407, Балкани, София 2017
2 Веселин Карастойчев, Основни познания за китайската география (двуезично издание), Beijing Language and Culture University Press, Пекин 2014
3 Веселин Карастойчев, Малък лексикон на новата китайска поезия, ISBN:9789543360482, Стигмати, София 2008
Редактор на издание нереферирано
1 Веселин Карастойчев, Дао дъ дзин, Редактор на издание нереферирано 2015
2 Веселин Карастойчев, Изкуството на войната (Сундзъ), Редактор на издание нереферирано 2015
Статия в научно списание
1 Веселин Карастойчев, Звукоподражателните частици в старокитайския „Канон на песните“ и късния период от поезията на Гу Чън, „Език и литература”, брой:3-4, 2009, Ref 2009
2 Веселин Карастойчев, „Записки за извора при цъфналите праскови” от Тао Юанмин, Студии по кореистика. , брой:Книга 6, 2002, стр.:156-177, ISBN:954-90332-8-7 2002
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Веселин Карастойчев, Бийт поколението и китайската "Грубиянска поезия": по дирите на едно родство, Сборник с доклади от Четвъртата международна научна конференция „Пътят на коприната“, 2018, стр.:359-367, ISBN:1314-9865 2018
2 Веселин Карастойчев, Неофициалните печатни издания - главната медия на модерната поезия в Китай през 80-те години на ХХ в., Актуални проблеми в съвременната китаистика и изтокознание, издателство:Университетско издателство "Св. Килимент Охридски", 2018, стр.:336-345, ISBN:978-954-07-4550-3 2018
3 Veselin Karastoychev, Disunity makes strength - about the inner boundaries of the Chinese modern poetry during the 80s of 20 century , The Silk Road. Collection of Papers from the third International Conference on Chinese Studies "The Silk Road" organized by the Confucius Institute in Sofia. 4-5 June 2015, издателство:Sofia University "St. Kliment Ohridsky", 2016, стр.:78-85, ISBN:1314-9865 2016
4 Веселин Карастойчев, Конфликти между поколенията в китайската поезия през седемдесетте и осемдесетте години на ХХ век, Азия и светът - взаимоотношения и взаимодействия, редактор/и:Мария Боеклиева и др., издателство:Пропелер, 2016, стр.:67-74, ISBN:978-954-392-409-7 2016
5 Веселин Карастойчев, Някои аспекти от рецепцията на дадаизма и сюрреализма в китайската литература, Сборник с доклади от международната конференция "Пътят на коприната", 2011, стр.:100-104, ISBN:978-959-92505-1-0 2011
6 Веселин Карастойчев, Основните постулати на поетическото движение Фейфей 非非主义 през призмата на европейската лингвистична философия, Китай: традиция и съвременност, издателство:Институт Конфуций София, 2009 2009
7 Веселин Карастойчев, Китайските литературни сайтове като хроники на авангардизма, Словото – класическо и ново, редактор/и:С. Арнаудова, издателство:Университетско издателство "Св. Килимент Охридски", 2007, ISBN:9540725267, Ref 2007
8 Веселин Карастойчев, Китайски традиционен театър, Панорама Китай, редактор/и:Бора Беливанова, издателство:Иврай , 2006, ISBN:954-9388-11-5 2006
Студия в сборник (на конференция и др.)
Веселин Карастойчев, Китайската художествена литература, Панорама Китай, редактор/и:Бора Беливанова, издателство:Иврай , 2006 2006
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Веселин Карастойчев, Неофициалните печатни издания - главната медия на модерната поезия в Китай през 80-те години на ХХ в. 2017
2 Секционен доклад, Веселин Карастойчев, Бийт поколението и китайската "Грубиянска поезия: по дирите на едно родство 2017
3 Секционен доклад, Веселин Карастойчев, Разединението прави силата: за вътрешните граници в китайската поезия през 80-те години на ХХ в. 2015
4 Секционен доклад, Веселин Карастойчев, Конфликти между поколенията в китайската поезия през 70-те и 80-те години на ХХ в. 2015
5 Секционен доклад, Веселин Карастойчев, Симптоми на наративната концепция в романа "Книга за Шантан" от съвременната китайска писателка Суън Хуейфън 2012
6 Секционен доклад, Веселин Карастойчев, Някои аспекти от рецепцията на дадаизма и сюрреализма в китайската литература 2011
7 Секционен доклад, Веселин Карастойчев, Основните постулати на поетическото движение Фейфей 非非主义 през призмата на европейската лингвистична философия 2009
Участие в редколегия
1 Веселин Карастойчев, Актуални проблеми в съвременната китаистика и изтокознание, Участие в редколегия 2018
2 Веселин Карастойчев, Китай: традиция и съвременност, Участие в редколегия 2009