Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Десислава Лазарова

Author ID (SCOPUS):56500373000

Researcher ID (Web of Science):T-3426-2017

ORCID ID:0000-0003-0655-2749
Дисертация д-р
Десислава Анри Лазарова, Контраст–усилени магнитно–резонансни техники за визуализиране на патологии, свързани с нарушения в клетъчния редокс–статус, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. дбн Румяна Бакалова-Желева, доц. д-р Геновева Златева 2019
Научен проект
1 Десислава Лазарова, Бенефициент по национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“ , Член, Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“ 2021
2 Десислава Лазарова, Европейска Медицинска Конференция за Студенти и Млади Учени, Член, Фонд “Научни изследвания” при СУ „Св. Климент Охридски”, Номер на договора:80-10-214/06.05.2020 2020
3 Десислава Лазарова, Сравнение на редокс-статуса на нормални и ракови клетки с еднакъв произход и различно ниво на диференциация, Член, Фонд “Научни изследвания” при СУ „Св. Климент Охридски”, Номер на договора:80-10-24/10.04.19 2019
4 Десислава Лазарова, Ефект на комбинацията EF24 и SN38 върху жизнеспособността на клетки от рак на дебелото черво – роля на антиоксидантните ензими и редокс-статуса на глутатиона, Член, Фонд “Научни изследвания” при СУ „Св. Климент Охридски”, Номер на договора:80-10-192/26.04.2018 2018
5 Десислава Лазарова, Ефект на комбинацията EF24 и SN38 върху жизнеспособността на клетки от рак на дебелото черво – роля на активните форми на кислорода, Член, Фонд “Научни изследвания” при СУ „Св. Климент Охридски”, Номер на договора:80-10-209/24.04.2017 2017
6 Десислава Лазарова, Прилагане на нови мултимодални контрастни субстанции (нитроксидни производни) за визуализиране и анализ на митохондриална дисфункция в клетки с ЕПР спектроскопия, Член, Фонд “Научни изследвания” при СУ „Св. Климент Охридски”, Номер на договора:122/12.04.2016 г. 2016
7 Десислава Лазарова - участие като академичен наставник, Студентски практики – Фаза 1, Член, ГДСФМОД-МОН, Номер на договора:BG05M20P001-2.002-0001 2016
8 Десислава Лазарова-Бенефициент на стипендия по проекта, Бенефициент на стипендия по проект BG051PO001-3.3.05-0001 „Наука и бизнес” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, за едномесечно обучение във високотехнологични научни комплекси и инфраструктури на тема: Молекулярна образна диагностика на невродегенеративни увреждания и туморогенеза на базата на промени в тъканния редокс-статус на експериментални модели „ин виво”, с използване на магнитно-резонансна томография, позитрон-емисионна томография и флуоресцентен имиджинг., Член, ГДСФМОД-МОН, Номер на договора:BG051PO001-3.3.05-0001 2014
9 Десислава Лазарова - Координатор на проект, Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади изследователи в областта на фундаменталните и приложни научни изследвания от значение за медицинската практика, Член, ГДСФМОД-МОН, Номер на договора:BG051PO001-3.3.06-0040 2013
10 Десислава Лазарова, Клетъчният редокс-статус като нов прогностичен маркер за оценка на ефективността на противотуморните лекарствени средства, Член, Фонд “Научни изследвания” при СУ „Св. Климент Охридски”, Номер на договора:№ 18/15.04.2013 г. 2013
11 Десислава Лазарова, Разработване на метод за идентифициране на левкемични от нормални лимфоцити на базата на клетъчния редокс статус, с използване на нитроксилни радикали и ЕПР спектроскопия, Член, Фонд “Научни изследвания” при СУ „Св. Климент Охридски”, Номер на договора:№ 86/2012 г. 2012
12 Десислава Лазарова, Пептидни наноструктури като ефектори и регулатори на окислително - редукционните процеси в растителни клетки, Член, Фонд “Научни изследвания” при СУ „Св. Климент Охридски”, Номер на договора:№ 059/07.04.2010 г. 2010
13 Десислава Лазарова - Член на целевата група, Въвеждане и използване на нови методи и подходи в обучението на млади изследователи в областта на биофизиката с цел повишаване на тяхната квалификация и конкурентоспособност в приложни направления като селско стопанство, екология и медицина, Член, ГДСФМОД-МОН, Номер на договора:BG051PO001-3.3.04/42 2009
14 Десислава Лазарова, Изследване взаимодействието на мощно лазерно лъчение, пренастройваемо около 3 микрона, с меки тъкани, Член, Фонд “Научни изследвания” при СУ „Св. Климент Охридски”, Номер на договора:294/2009 г. 2009
15 Десислава Лазарова, Прилагане на иновационни методи за оптимизиране на учебния процес в доклиничното обучение при чуждестранни студенти по медицина, Член, Фонд “Научни изследвания” при СУ „Св. Климент Охридски”, Номер на договора:036/2009 г. 2009
16 Десислава Лазарова, Екофизиологичен отговор и молекулярен анализ на механизмите на устойчивост на възкръсващото растение Haberlea rhodopensis в условия на екстремно засушаване при висока температура и различни светлинни интензитети, Член, ФНИ - МОН, Номер на договора:№ ДО 02-208/2008 г. 2008
17 Десислава Лазарова, Фотосинтетичен апарат при абиотичен стрес. Ефект на активни кислородни форми, Член, ФНИ - МОН, Номер на договора:№ В-1504/2005 г. 2005
Статия в научно списание
1 Bakalova, Rumiana, Lazarova, Dessislava, Sumiyoshi, Akira, Shibata, Sayaka, Zhelev, Zhivko, Nikolova, Biliana, Semkova, Severina, Vlaykova, Tatyana, Aoki, Ichio, Higashi, Tatsuya, Redox-Cycling "Mitocans" as Effective New Developments in Anticancer Therapy., International journal of molecular sciences, vol:24, issue:9, 2023, ISSN (online):1422-0067, doi:10.3390/ijms24098435, Ref, Web of Science, International 2023
2 Sumyoshi, Akira, Shibata, Sayaka, Lazarova, Dessislava, Zhelev, Zhivko, Aoki, Ichio, Bakalova, Rumiana, Tolerable treatment of glioblastoma with redox-cycling 'mitocans': a comparative study in vivo, Redox Report, vol:28, issue:1, 2023, doi:10.1080/13510002.2023.2220531, Ref, Web of Science, International 2023
3 Zhelev, Zhivko, Aoki, Ichio, Lazarova, Dessislava, Vlaykova, Tatyana, Higashi, Tatsuya, Bakalova, Rumiana, A "Weird" Mitochondrial Fatty Acid Oxidation as a Metabolic "Secret" of Cancer, OXIDATIVE MEDICINE AND CELLULAR LONGEVITY, vol:2022, 2022, ISSN (print):1942-0900, ISSN (online):1942-0994, doi:10.1155/2022/2339584, Ref, Web of Science, IF (7.31 - 2021), Web of Science Quartile: Q2 (2021), SCOPUS, SJR (1.233 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2021), International 2022
4 Ivanova D., Z. Zhelev, G. Zlateva, D. Lazarova, Z. Yaneva, R. Panovska, I. Aoki, R. Bakalova, Effect of Alpha-tocopheryl Succinate on the Cytotoxicity of Anticancer Drugs towards Leukemia Lymphocytes, Anticancer Research, vol:42, issue:1, 2022, pages:547-554, ISSN (print):0250-7005, ISSN (online):1791-7530, doi:10.21873/anticanres.15512, ISSN 2507005, Ref, IF (2.435 - 2021), Web of Science Quartile: Q4 (2021), SCOPUS, SJR (0.596 - 2021), SCOPUS Quartile: Q2 (2021), International 2022
5 Zhelev, Zhivko, Sumiyoshi, Akira, Aoki, Ichio, Lazarova, Dessislava, Vlaykova, Tatyana, Higashi, Tatsuya, Bakalova, Rumiana, Over-Reduced State of Mitochondria as a Trigger of "beta-Oxidation Shuttle" in Cancer Cells, CANCERS, vol:14, issue:4, 2022, ISSN (online):2072-6694, doi:10.3390/cancers14040871, Ref, Web of Science, IF (6.575 - 2021), Web of Science Quartile: Q1 (2021), SCOPUS, SJR (1.349 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2021), International 2022
6 Sumiyoshi, Akira, Shibata, Sayaka, Zhelev, Zhivko, Miller, Thomas, Lazarova, Dessislava, Aoki, Ichio, Obata, Takayuki, Higashi, Tatsuya, Bakalova, Rumiana, Targeting Glioblastoma via Selective Alteration of Mitochondrial Redox State, CANCERS, vol:14, issue:3, 2022, ISSN (online):2072-6694, doi:10.3390/cancers14030485, Ref, Web of Science, IF (6.575 - 2021), Web of Science Quartile: Q1 (2021), SCOPUS, SJR (1.349 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2021), International 2022
7 Sumiyoshi A., S. Shibata, Z. Zhelev, T. Miller, D. Lazarova, G. Zlateva, I. Aoki, R. Bakalova, Pharmacological Strategy for Selective Targeting of Glioblastoma by Redox-active Combination Drug-Comparison With the Chemotherapeutic Standard-of-care Temozolomide, Anticancer Research, vol:41, issue:12, 2021, pages:6067-6076, ISSN (print):0250-7005, ISSN (online):1791-7530, doi:10.21873/anticanres.15426, ISSN 2507005, Ref, Web of Science, IF (2.435 - 2021), Web of Science Quartile: Q4 (2021), SCOPUS, SJR (0.596 - 2021), SCOPUS Quartile: Q2 (2021), International 2021
8 Lazarova D., S. Semkova, G. Zlateva, H. Tatsuya, I. Aoki, R. Bakalova, Quantum Sensors To Track Total Redox-Status and Oxidative Stress in Cells and Tissues Using Electron-Paramagnetic Resonance, Magnetic Resonance Imaging, and Optical Imaging, Analytical Chemistry, vol:93, issue:5, 2021, pages:2828-2837, ISSN (print):0003-2700, ISSN (online):1520-6882, doi:https://doi.org/10.1021/acs.analchem.0c04116, Ref, Web of Science, IF (8.008 - 2021), Web of Science Quartile: Q1 (2021), SCOPUS, SJR (1.791 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2021), International 2021
9 D. Ivanova, Z. Yaneva, D. Lazarova, Investigation of Anti-Proliferative Effects of Natural Products Quercetin Hydrate and Catechin Hydrate on Leukemia Lymphocytes, Revista de Chimie, vol:71, issue:11, 2020, pages:87-93, ISSN (print):0034-7752, ISSN (online):0034-7752, doi:https://doi.org/10.37358/RC.20.11.8377, Ref, IF (1.755 - 2019), Web of Science Quartile: Q3 (2019), SCOPUS, SJR (0.253 - 2019), SCOPUS Quartile: Q2 (2019) 2020
10 B. Nikolova, S. Semkova, I. Tsoneva, E. Stoyanova, P. Lefterov, D. Lazarova, Z. Zhelev, I. Aoki, T. Higashi, R. Bakalova, Redox-related Molecular Mechanism of Sensitizing Colon Cancer Cells to Camptothecin Analog SN38, Anticancer Res., vol:40, issue:9, 2020, pages:5159-5170, ISSN (print):0250-7005, ISSN (online):1791-7530, doi:10.21873/anticanres.14519, Ref, Web of Science, IF (2.48 - 2020), Web of Science Quartile: Q4 (2020), SCOPUS, SJR (0.735 - 2020), SCOPUS Quartile: Q2 (2020), International 2020
11 R. Bakalova., S. Semkova, D. Ivanova, Z. Zhelev, T. Miller, T. Takeshima, S. Shibata, D. Lazarova, I. Aoki, T. Higashi, Selective Targeting of Cancerous Mitochondria and Suppression of Tumor Growth Using Redox-Active Treatment Adjuvant, OXIDATIVE MEDICINE AND CELLULAR LONGEVITY, vol:ID 6212935, 2020, ISSN (print):1942-0900, ISSN (online):1942-0994, doi:https://doi.org/10.1155/2020/6212935, Ref, Web of Science, IF (6.543 - 2020), Web of Science Quartile: Q2 (2020), SCOPUS, SJR (1.494 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), International 2020
12 Z. Zhelev, E. Georgieva, D. Lazarova, S. Semkova, I. Aoki, M. Gulubova, T. Hagashi, R. Bakalova, "Redox Imaging" to Distinguish Cells with Different Proliferative Indexes: Superoxide, Hydroperoxides, and Their Ratio as Potential Biomarkers, Oxidative Medicine and Cellular Longevity, vol:Article ID 6373685, 2019, ISSN (print):1942-0900, ISSN (online):1942-0994, doi:https://doi.org/10.1155/2019/6373685, Ref, Web of Science, IF (5.076 - 2019), Web of Science Quartile: Q2 (2019), SCOPUS, SJR (1.394 - 2019), SCOPUS Quartile: Q1 (2019), International 2019
13 Lazarova D., Shibata S., Ishii I., Zlateva G., Zhelev Z., Aoki I., Bakalova R., Imaging of redox-imbalance and oxidative stress in kidney in vivo, induced by dietary cholesterol, Biotechnology and Biotechnological Equipment, vol:33, issue:1, 2019, pages:294-301, ISSN (print):1310-2818, ISSN (online):1314-3530, doi:doi.org/10.1080/13102818.2019.1573153, Ref, Web of Science, IF (1.186 - 2019), Web of Science Quartile: Q4 (2019), SCOPUS, SJR (0.376 - 2019), SCOPUS Quartile: Q3 (2019) 2019
14 Lazarova D., Shibata S., Ishii I., Zlateva G., Zhelev Z., Aoki I., Higashi T., Bakalova R., Nitroxide-enhanced magnetic resonance imaging of kidney dysfunction in vivo based on redox-imbalance and oxidative stress, General Physiology and Biophysics, vol:38, issue:3, 2019, pages:191-204, ISSN (print):0231-5882, ISSN (online):1338-4325, doi:10.4149/gpb_2019001, Ref, Web of Science, IF (1.07 - 2019), Web of Science Quartile: Q4 (2019), SCOPUS, SJR (0.373 - 2019), SCOPUS Quartile: Q3 (2019) 2019
15 D. Ivanova, Z. Zhelev, D. Lazarova, P. Getsov, R. Bakalova, I. Aoki, Vitamins C and K3: A powerful redox system for sensitizing leukemia lymphocytes to everolimus and barasertib, Anticancer Research, vol:38, issue:3, 2018, pages:1407-1414, ISSN (print):0250-7005, ISSN (online):1791-7530, doi:10.21873/anticanres.12364, Ref, Web of Science, IF (1.935 - 2018), Web of Science Quartile: Q4 (2018), SCOPUS, SJR (0.722 - 2018), SCOPUS Quartile: Q2 (2018), International 2018
16 Р. Дакова, Д. Лазарова, И. Авджиева, Г. Хаджидеков, Г. Златева, Ж. Желев, Р. Бакалова, Контраст-усилена магнитнорезонансна томография на експериментални модели. Част 1. Обработка на образи чрез използване на ImageJ скрипт, Рентгенология и Радиология, том:57, брой:4, 2018, стр.:291-300, ISSN (print):0486-400X, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.11 - 2018), SCOPUS Quartile: Q4 (2018), MSc 2018
17 R. Bakalova, D. Lazarova, G. Zlateva, Zh. Zhelev, L. Spasov, I. Aoki, Visualization of overproduction of superoxide in living cells using nitroxide-enhanced MRI – new insights on the molecular nature of functional MRI, Annals of Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of medicine, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, Bulgaria, том:2, 2017, стр.:123-124, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
18 Zhelev, Zhivko, Ivanova, Donika, Lazarova, Desislava, Aoki, Ichio, Bakalova, Rumiana, Saga, Tsuneo, Docosahexaenoic Acid Sensitizes Leukemia Lymphocytes to Barasertib and Everolimus by ROS-dependent Mechanism Without Affecting the Level of ROS and Viability of Normal Lymphocytes, ANTICANCER RESEARCH, vol:36, issue:4, 2016, pages:1673-1682, ISSN (print):0250-7005, ISSN (online):1791-7530, Ref, Web of Science, IF (1.937 - 2016), Web of Science Quartile: Q3 (2016), SCOPUS, SJR (0.769 - 2016), SCOPUS Quartile: Q2 (2016), International 2016
19 R. Bakalova, D. Lazarova, B. Nikolova, S. Atanasova, G. Zlateva, Z. Zhelev, I. Aoki, Delivery of size-controlled long-circulating polymersomes in solid tumours, visualized by quantum dots and optical imaging in vivo, BIOTECHNOLOGY & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT, vol:29, issue:1, 2015, pages:175-180, ISSN (print):1310-2818, ISSN (online):1314-3530, doi:10.1080/13102818.2014.984894, Ref, Web of Science, IF (0.373 - 2015), Web of Science Quartile: Q4 (2015), SCOPUS, SJR (0.173 - 2015), SCOPUS Quartile: Q4 (2015), International, PhD 2015
20 R. Bakalova, Z. Zhelev, B. Nikolova, S. Murayama, D. Lazarova, I. Tsoneva, I. Aoki, Lymph node mapping using quantum dot-labeled polymersomes., General physiology and biophysics, vol:34, issue:4, 2015, pages:393-398, ISSN (print):0231-5882, ISSN (online):1338-4325, Ref, Web of Science, IF (0.892 - 2015), Web of Science Quartile: Q4 (2015), SCOPUS, SJR (0.387 - 2015), SCOPUS Quartile: Q3 (2015), International 2015
21 G. Mihailova, M. Velichkova, V. Doltchinkova, D. Lazarova, K. Georgieva, Photosynthetic characteristics of the resurrection plant Haberlea rhodopensis from two habitats, Genetics and Plant Physiology, vol:5, issue:1, 2015, pages:74-85, ISSN (print):1314-6394 , ISSN (online):1314-5770 2015
22 Г. Хаджидеков, Д. Лазарова, П. Гецов, Г. Златева, Р. Бакалова, Л. Спасов, Експериментален модел за регистриране на тъканния редокс-статус в допаминергичната област на мозъка с магнитно-резонансна томография, Годишник на Софийския Университет „Св.Климент Охридски”. Медицински Факултет. Университетско издателство „Св.Климент Охридски”, том:1, 2015, стр.:174-185, ISSN (print):2367-7376 2015
23 Ivanova D., Georgieva E., Lazarova D., Gadjeva V., Bakalova R., Zhelev Zh., Redox-modulating and/or antioxidant properties of nitroxides – a potential reason for decreasing side-effects of cancer therapy, Trakia Journal of Sciences, том:12, брой:3, 2014, стр.:325-332, ISSN (print):1313-7050 , ISSN (online):1313-3551, doi:10.15547/tjs.2014.03.015 2014
24 D. Lazarova, D. Stanoeva, A. Popova, D. Vassilev, M. Velitchkova, UV-B induced alteration of oxygen evolving reactions in pea thylakoid membranes as affected by scavengers of reactive oxygen species, Biologia Plantarum, vol:58, issue:2, 2014, pages:319-327, ISSN (print):00063134, ISSN (online):1573-8264, doi:10.1007/s10535-014-0402-0, Ref, Web of Science, IF (1.849 - 2014), Web of Science Quartile: Q2 (2014), SCOPUS, SJR (0.688 - 2014), SCOPUS Quartile: Q1 (2014) 2014
25 M. Velitchkova, V. Doltchinkova, D. Lazarova, G. Mihailova, S. Doncheva, K. Georgieva, Effect of high temperature on dehydration-induced alterations in photosynthetic characteristics of the resurrection plant Haberlea rhodopensis, Photosynthetica , vol:51, issue:4, 2013, pages:630-640, ISSN (print):0300-3604, ISSN (online):1573-9058, doi:DOI: 10.1007/s11099-013-0063-9, Ref, Web of Science, IF (1.007 - 2013), Web of Science Quartile: Q3 (2013), SCOPUS, SJR (0.471 - 2013), SCOPUS Quartile: Q2 (2013), PhD 2013
26 Z. Zhelev, R. Bakalova, I. Aoki, D. Lazarova, T. Saga, Imaging of superoxide generation in the dopaminergic area of the brain in Parkinson's disease, using mito-TEMPO, ACS Chemical Neuroscience, vol:4, issue:11, 2013, pages:1439-1445, ISSN (print):1948-7193, ISSN (online):1948-7193, doi:10.1021/cn400159h, Ref, Web of Science, IF (4.21 - 2013), Web of Science Quartile: Q1 (2013), SCOPUS, SJR (1.662 - 2013), SCOPUS Quartile: Q1 (2013), PhD 2013
27 Ivanova D., Bakalova R., Gadjeva V., Lazarova D., Zhelev Z., The Impact of Reactive Oxygen Species on Anticancer Therapeutic Strategies, Adv Clin Exp Med, vol:22, issue:6, 2013, pages:899-908, ISSN (print):1899-5276, ISSN (online):2451-2680, Ref, Web of Science, IF (0.333 - 2013), Web of Science Quartile: Q4 (2013), SCOPUS, SJR (0.153 - 2013), SCOPUS Quartile: Q3 (2013) 2013
28 Ж. Желев, Г. Хаджидеков, Г. Златева, Д. Лазарова, Л. Спасов, Р. Бакалова, Флуоресцентна имиджинг диагностика и нанофлуорофори. Част ІІ: Мултифункционални и мултимодални наночастици и приложението им на живи биологични обекти, Рентгенология и радиология, том:51, брой:1, 2012, стр.:6-17, ISSN (print):0486400X, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.1 - 2012), SCOPUS Quartile: Q4 (2012) 2012
29 Е. Tsankova, D. Lazarova, A. Tsanova, Ts. Marinova, P. Jotovski, Iv. Minkov, G. Zlateva, Application of Innovation Methods at Foreign Students in Medicine for Optimization of Learning Process in Pre-clinical Education, Trakia Journal of Sciences, том:8, брой:3, 2010, стр.:373-375, ISSN (print):1313-7069 , ISSN (online):1313-3551 2010
30 D. Lazarova, A. Popova, D. Stanoeva, M. Velitchkova, INVOLVEMENT OF REACTIVE OXYGEN RADICALS IN PHOTOINHIBITION OF PRIMARY PHOTOSYNTHETIC REACTIONS - EFFECT OF TEMPERATURE AND OXYGEN RADICAL SCAVENGERS, Biotechnology and Biotechnological Equipment, vol:23, 2009, pages:511-515, ISSN (print):1310-2818, ISSN (online):1314-3530, doi:10.1080/13102818.2009.10818475, Ref, Web of Science, IF (0.291 - 2009), Web of Science Quartile: Q4 (2009), SCOPUS, SJR (0.135 - 2009), SCOPUS Quartile: Q4 (2009) 2009
31 M. Velithckova, S. Abarova, D. Lazarova, K. Stoichkova, D. Stanoeva, A. Andreeva, Protective effect of histidine against pigment photobleaching in Photosystem I particles, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, vol:11, issue:9, 2009, pages:1230-1233, ISSN (print):1454-4164, Ref, Web of Science, IF (0.433 - 2009), Web of Science Quartile: Q4 (2009), SCOPUS, SJR (0.283 - 2009), SCOPUS Quartile: Q2 (2009) 2009
32 M. Velitchkova, D. Lazarova, A. Popova, Response of isolated thylakoid membranes with altered fluidity to short term heat stress, Physiology and Molecular Biology of Plants, том:15, брой:1, 2009, стр.:43-52, ISSN (print):0971-5894, ISSN (online):0974-0430, doi:10.1007/s12298-009-0004-z, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.173 - 2009), SCOPUS Quartile: Q4 (2009) 2009
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 E. Georgieva, D. Ivanova, D. Lazarova, R. Bakalova, I. Aoki, Z. Zhelev, IN VITRO ANALYSIS OF REDOX STATUS OF NORMAL AND TUMOR CELLS USING NITROXIDE RADICALS AND ELECTRON PARAMAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY, Anticancer Res. (Meeting Abstract), 2014, pages:5917-5919, ISSN (print):0250-7005, ISSN (online):1791-7530, Ref, Web of Science, IF (1.826 - 2014), Web of Science Quartile: Q4 (2014), SCOPUS, SJR (0.793 - 2014), SCOPUS Quartile: Q2 (2014) 2014
2 S. Atanasova, D. Lazarova, B. Nikolova, Z. Zhelev, I. Tsoneva, I. Aoki, R. Bakalova, IN VIVO VISUALIZATION OF ELECTRO-ASSISTED DELIVERY OF NANOPARTICLES USING OPTICAL IMAGING, Anticancer Res. (Meeting Abstract), 2014, pages:5819-5821, ISSN (print):0250-7005, ISSN (online):1791-7530, Ref, Web of Science, IF (1.826 - 2014), Web of Science Quartile: Q4 (2014), SCOPUS, SJR (0.793 - 2014), SCOPUS Quartile: Q2 (2014), International, PhD 2014
3 D. Ivanova, D. Lazarova, E. Georgieva, I. Aoki, Z. Zhelev, R. Bakalova, SYSTEMATIC STUDY ON THE CYTOSTATIC AND/OR CYTOTOXIC EFFECTS OF OVER TWENTY ANTICANCER DRUGS: THE CRUCIAL IMPORTANCE OF THE ANALYTICAL APPROACH AND THE DATA PROCESSING, Anticancer Res. (Meeting Abstract), 2014, pages:5825-5827, ISSN (print):0250-7005, ISSN (online):1791-7530, Ref, Web of Science, IF (1.826 - 2014), Web of Science Quartile: Q4 (2014), SCOPUS, SJR (0.793 - 2014), SCOPUS Quartile: Q2 (2014), International 2014
4 M. Velitchkova, D. Lazarova, G. Mihailova, D. Stanoeva, V. Doltchinkova, K. Georgieva, Characterization of energy transfer processes and flash oxygen yields of thylakoid membranes isolated from resurrection plant Haberlea Rhodopensis subjected to different extent of desiccation, Photosynthesis Research for Food, Fuel and Future; 15th International Conference on Photosynthesis, 22-27 August 2010, Beijing, China, pp. 531-534, editor/s:Tingyun Kuang, Congming Lu, Luxin Zhang, 2010, pages:531-535, ISSN (print):978-3-642-32033-0, doi:10.1007/978-3-642-32034-7_112, Ref, PhD 2010
5 Д. Лазарова, В. Гетов, М. Гурманова, Р. Бакалова, Р. Страсер, В. Голцев, Оценка състоянието на фотосинтетичния апарат след третиране с инхибитори на електронния транспорт, Proceedengs of 20th Anniversary International Scientific Conference 3th - 4th June 2010, Stara Zagora, BULGARIA, Volume IV, Natural & Mathematical science, 2010, стр.:1-6, в сътрудничество с чуждестранни учени 2010
6 Д. Лазарова, М. Гурманова, Д. Джилянов, В. Голцев, Използване на луминесцентните характеристики на ФС 2 за оценка динамиката на водния стрес при растения, International Science conference 4th - 5th June 2009, Stara Zagora, BULGARIA "Economics and Society development on the Base of Knowledge" Volume III, Medical Biology studies., 2009, стр.:72-77 2009
7 Е. Цанкова, А. Цанова, Д. Лазарова, Ц. Маринова, М. Секуловски, И. Минков, Г. Златева, Прилагане на иновационни методи при чуждестранни студенти по медицина с цел оптимизиране на учебния процес в доклиничното обучение, Сборник на VIII Национална научна конференция с международно участие „Природни науки’2009”, 2009, стр.:20-24 2009
8 Е. Цанкова, А. Цанова, Д. Лазарова, Ц. Маринова, М. Секуловски, И. Минков, Г. Златева, Прилагане на иновационни методи при чуждестранни студенти по медицина с цел оптимизиране на учебния процес в доклиничното обучение. , Сборник на VIII Национална научна конференция с международно участие „Природни науки’2009” в гр. Варн, 2009, стр.:20-24, PhD 2009
Участие в конференция
1 Постер, Лазарова Д., Г. Златева, Ж. Желев , И. Аоки, Р. Бакалова, Сравнение на редокс-статуса на нормални и ракови клетки с еднакъв произход и различно ниво на диференциация 2019
2 Постер, Lazarova D., D. Ivanova, S. Semkova, A. Danailova, G. Zlateva, Z. Zhelev, R. Bakalova, Cytotoxicity of SN38, EF24 and their combination on colon cancer cells: “Oncogenic” versus “Onco-suppressive” reactive oxygen species 2017
3 Постер, Lazarova D., D. Ivanova, R. Bakalova, G. Zlateva, Z. Zhelev , Sensitizing of Leukemia Lymphocytes to Baraserib and Everolimus by Docosahexaenoic acid 2016
4 Присъствие, Д. Лазарова, Д. Илиева, Г. Златева – Организационен комитет, Организационен комитет на Заключителна конференция по проект: BG051PO001-3.3.06-0040, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2015
5 Секционен доклад, Десислава Лазарова, Молекулярна образна диагностика на невродегенеративни увреждания и туморозенеза на базата на промени в тъканния редокс-статус на експериментални модели ин виво с използване на магнитно-резонансна томография, позитрон-емисионна томография и флуоресцентен имиджинг 2014
6 Постер, Georgieva E., D. Ivanova, D. Lazarova, R. Bakalova, I. Aoki, Z. Zhelev, In vitro analysis of redox status of normal and tumor cells using nitroxide radicals and EPR spectroscopy 2014
7 Секционен доклад, Десислава Лазарова, Молекулярна образна диагностика на невродегенеративни увреж- дания и туморогенеза на базата на промени в тъканния редокс- статус на експериментални модели „ин виво”, с използване на магнитно-резонансна томография, позитрон-емисионна томография и флуоресцентен имиджинг 2014
8 Постер, Atanasova S., B. Nikolova, I. Tsoneva, D. Lazarova, R. Bakalova, Effect of electroporation on the cytotoxicity and redox-modulating effect of conventional chemotherapeutics on cancer cell lines 2014
9 Постер, Ivanova D., D. Lazarova, E. Georgieva, I. Aoki, Z. Zhelev, R. Bakalova, Systematic study on the cytotoxic and/or cytostatic effects of over twenty anticancer drugs: The crucial importance of the analytical approach and data processing 2014
10 Присъствие, Д. Лазарова, Д. Илиева, Г. Златева – Организационен комитет, Организационен комитет на Обучителна школа по проект: BG051PO001-3.3.06-0040, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014
11 Постер, Лазарова Д., Д. Иванова, Р. Бакалова, Г. Златева, И. Аоки и Ж. Желев, Крос-сигнализация между тъканния редокс-статус, антиоксидантния капацитет и матриксните металопротеинази в ранен и терминален стадий на тумори 2014
12 Постер, Atanasova S., D. Lazarova, B. Nikolova, Z. Zhelev, T. Tsoneva, I. Aoki, R. Bakalova, In vivo visualization of electro-assisted delivery of nanoparticles in cancer using optical imaging 2014
13 Постер, Атанасова С., Д. Лазарова, Б. Николова, Ж. Желев, Я. Цонева, Л. Спасов, Р. Бакалова, Въвеждане на лекарствени средства в тумори с помощта на наночастици и електропорация 2014
14 Присъствие, Д. Лазарова, Д. Илиева, Г. Златева - Организационен комитет , Организационен комитет на Обучителна школа по проект: BG051PO001-3.3.06-0040, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2013
15 Постер, Lazarova D., Z. Zhelev, G. Zlateva, I. Aoki, R. Bakalova, Delivery of quantum dots in cancer using size-controlled long-circulating polymersomes 2013
16 Постер, Лазарова Д., С. Атанасова, Ж Желев, Г. Златева, Л. Спасов, Р. Бакалова, Крос-сигнализация между теломеразата и bcr-abl тирозин киназата при хронична миелоидна левкемия в хода на третиране с Гливек 2013
17 Секционен доклад, Лазарова Д., В. Гетов, М. Гурманова, Р. Бакалова, Р. Страсер, В. Голцев, Оценка състоянието на фотосинтетичния апарат след третиране с инхибитори на електронния транспорт 2010
18 Постер, Lazarova D., A. Popova, D. Stanoeva, M. Velitchkova, Involvement of reactive oxygen radicals in photoinhibition of primary photosynthetic reactions-effects of temperature and oxygen radical scavengers 2009
19 Постер, Цанкова Е., А. Цанова, Д. Лазарова, Г. Златева, Прилагане на иновационни методи за оптимизиране на учебния процес в доклиничното обучение при чуждестранни студенти по медицина 2009
20 Постер, Velitchkova M., D. Stanoeva, D. Lazarova, I. Fedina, A. Popova, UV-B induced inactivation of primary photosynthetic reactions as affected by the presence of oxygen radicals scavengers 2009
21 Постер, Лазарова Д., М. Гурманова, Д. Джилянов, В. Голцев, Използване на луминесцентните характеристики на ФС 2 за оценка динамиката на водния стрес при растения 2009
22 Постер, Лазарова Д., А. Попова, Д. Станоева, Д. Василев, М. Величкова, Влияние на топлинен стрес върху кинетичните характеристики на кислород-отделящия комплекс в тилакоидни мембрани от висши растения 2008
23 Постер, Lazarova D., A. Popova, D. Stanoeva, D. Vassilev, M. Velitchkova, Investigation on the effect of two oxygen radical scavengers on primary photosynthetic reactions in isolated thylakoid membranes under heat and light stress 2008