Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Банчо Банов
Книга
1 Банчо Банов, Кризите и външните дългове. Българският външен дълг след 1990г., Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2016
2 Банчо Банов, Парламентарна система в република България. Пътища за подобряването й., "Авангард Прима", София, Рецензирано 2014
3 Мария Видолова, Георги Чобанов, Банчо Банов , и др. , „Академична подкрепа на политиците, основни въпроси на икономическата политика“ – „Българският банков сектор – ретроспекции и перспективи“, собств. уч. 20 стр., Национален университетски център – УНСС, United States Agency for International Development, W.P.C, USA, National Association of Schools of public Affairs and administration, W.P.C, USA, The Network of institutes and schools of public administration in Ce, София, Рецензирано 2002
Статия в научно списание
1 Банчо Банов, “Някои аспекти от държавния бюджет на Република България за 2005г.”, Годишник на СУ “Св. Климент Охридски” Стопански факултет, том:11, 2013, стр.:31-37 2013
2 Mackscheidt, Klaus, Банчо Банов, “Kollektive: Ausschluss und Beitrittszwang.”, “Orientierungen – zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik”, брой:September, 2010, стр.:10-16, в сътрудничество с чуждестранни учени 2010
3 Банчо Банов, “Еврото и неговото въвеждане в България: Предпоставки и последици.”, Сп. Финанси, брой:1, 2007, стр.:41-50 2007
4 Банчо Банов, “Как Германия се пребори с негативния търговски баланс.” , Годишник на СУ “Св. Климент Охридски” Стопански факултет, том:6, 2007, стр.:103-112 2007
5 Банчо Банов, “Ретроспективна теория: Съвременен поглед върху физиократите.” , Сп. Финанси, брой:бр. 4, 2005, стр.:42-50 2005
6 Банчо Банов, “За състоянието и стълбовете в американската икономика” , Издание на Национален университетски център “Икономика на публичния сектор"гр. София, 2003, doi:75-82 стр. 2003
Статия в поредица
Банчо Банов, “Фалитът на обувния завод в Добрич, пречупен през кооперативната стратегия. Какво трябва да променим, за да влезнем в ЕС.” , Годишник на СУ “Св. Климент Охридски” Стопански факултет, брой:том 3, издателство:СУ “Св. Климент Охридски” , 2004, стр.:131-136 2004
Статия в сборник (на конференция и др.)
Банчо Банов, Institutional Aspects of German Postwar Economic Wonder. Work and Construction of German Institutions seen from the Angle of Cooperation Strategy (Game theory) and the Niskanen Model. People – the biggest Wealth”, International Conference: “European Administration. Contemporary Concepts and Approaches, 2005, стр.:157-163 2005
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Банчо Банов, Some Buyer Behavior Strategies in Capitalism and in Socialism: Pay What You Want Versus Buy As There Is 2014
2 Секционен доклад, Банчо Банов, Marriage Market and Sustainable Growth: Supply and Demand According to Demographic Statistics 2013
3 Секционен доклад, Банчо Банов, Дълговата криза в западните държави и Гърция – история и настояще 2012