Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на д-р Савина Кирилова

Author ID (SCOPUS):36172468900

Researcher ID (Web of Science):B-3711-2016

ORCID ID:0000-0002-3776-9759
Дисертация д-р
Кирилова, Савина Олегова , Проблеми на научната информация и комуникация в науката и образованието - възможности за преодоляването им, СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по химия и фармация, Ръководител:доц. д-р Елена Бояджиева 2020
Монография
Кирилова, Савина, Принципи на наукометрията: Явления и тенденции в световната наука, ISSN (print):, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2023
Редактор на издание реферирано
Савина Кирилова, Обучение по природни науки и върхови технологии, Редактор на издание реферирано 2023
Статия в научно списание
1 Кирилова, Савина, Отворената наука и научната комуникация – ползи и предизвикателства, Светът на физиката, том:46, брой:2, 2023, стр.:89-100, ISSN (print):0861–4210 2023
2 Кирилова, Савина, Какво знаем за фишинга на научни списания?, ББИА Онлайн, том:12, брой:3, 2022, стр.:3-7, ISSN (print):1314-4944 2022
3 Кирилова, Савина, Ще оцелее ли конвенционалния модел на peer review?, Светът на физиката, том:45, брой:2, 2022, стр.:128-136, ISSN (print):0861–4210 2022
4 Kirilova, Savina, Hijacked journals - how dangerous they can be?, ACADEMIA Letters , 2021, pages:1-4, doi:10.20935/AL2081, Ref 2021
5 Kirilova, Savina, Boiadjieva, Elena, MODEL OF A TRAINING COURSE FOR SUCCESSFUL SCIENTIFIC PUBLICATION AND PROBLEMS OF SCIENTIFIC COMMUNICATION FOR PHD STUDENTS AND YOUNG SCIENTISTS, STRATEGIES FOR POLICY IN SCIENCE AND EDUCATION-STRATEGII NA OBRAZOVATELNATA I NAUCHNATA POLITIKA, vol:29, issue:1, 2021, pages:35-51, ISSN (print):1310-0270, ISSN (online):1314-8575, Ref, др.(EBSCO) 2021
6 Кирилова, С., Е. Бояджиева, Рисковете на научното публикуване и проблемите на научната комуникация - резултати от едно изследване, Bulgarian Journal of Science and Education Policy (BJSPP), том:14, брой:1, 2020, стр.:141-168, ISSN (print):1313-1958, Ref, др.(EBSCO), PhD 2020
7 Kirilova, Savina, A Tale of Seven Scientists (Scerri, 2016), Химия, том:28, брой:3, 2019, стр.:414-417, ISSN (print):0861-9255, ISSN (online):1313-8235, Ref, др.(EBSCO) 2019
8 Kirilova, Savina, Hijacked scientific journals and bogus impact factors: The scale of the problem, Nanoscience & Nanotechnology- Nanostructured materials application and innovation transfer, vol:19, issue:1, 2019, pages:47-52, Ref, др.(CAS) 2019
9 Панчева, Ивайла, Недялкова, Мирослава, Кирилова, Савина, Петков, Петко, Симеонов, Васил, Принципи на кариерното развитие на младия учен, Химия, том:28, брой:3, 2019, стр.:287-294, ISSN (print):0861-9255, ISSN (online):1313-8235, Ref, др.(EBSCO) 2019
10 Кирилова, Савина, Критерии за подбор и оценка на списания за Emerging Sources Citation Index – новият цитатен индекс на компанията Clarivate Analytics, ББИА Онлайн, том:8, брой:3, 2018, стр.:23-26, ISSN (print):1314-7285, ISSN (online):1314-4944 2018
11 Кирилова, Савина, Фалшивото научно публикуване – белези и рискове за науката, Дзяло: Е-списание в областта на хуманитаристиката, том:6, брой:12, 2018, ISSN (online):1314-9067 2018
12 Kirilova, Savina, Skoric, Lea, International Trends in Health Science Librarianship Part 19: The Balkan States (Bulgaria and Croatia) Trends in Bulgarian medical libraries: an overview, Health Information and Libraries Journal, том:33, брой:3, 2016, стр.:244-248, ISSN (online):1471-1842, doi:10.1111/hir.12150, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.784 - 2017), SCOPUS Quartile: Q1 (2016), в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
13 Кирилова, Савина, Обучение по информационна грамотност за студентите във Факултет по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“ , ББИА Онлайн, том:VI, брой:1, 2016, стр.:12-15, ISSN (print):1314-7285, ISSN (online):1314-4944 2016
14 Kirilova, Savina, The Bulgarian university libraries in Internet , Performance Measurement and Metrics, том:11, брой:2, 2010, стр.:148-160, ISBN:1467-8047, doi:doi.org/10.1108/14678041011064061, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.284 - 2017), SCOPUS Quartile: Q1 (SCOPUS) 2010
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Кирилова, Савина, Overlay списанията - бъдеще или заплаха за научното публикуване, Сборник с доклади от Национална научна конференция с международно участие на тема „Образование, наука, общество“, 3 – 4 ноември 2022 г., град Смолян, редактор/и:И. Димитрова-Дюлгерова, Е. Николова, издателство:УИ „Паисий Хилендарски", 2022, ISBN:978-619-7663-43-3 2022
2 Кирилова, Савина, Как отвореният достъп промени научната комуникация?, Образователни функции на институциите на паметта (библиотеки, музеи, архиви), издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2022, стр.:42-57, ISBN:978-954-07-5411-6 2022
Съставителска дейност
1 Цветков, Георги, Гюлмезова, Галя , Кирилова, Савина, Първанова, Диана , Даганова, Снежана , Христов, Димитър , Кънева, Мариана , Петров, Галин , Проф. дхн Елена Киркова достоен продължител на делото на достойни предшественици : Една ретроспекция на университетски издания по неорганична химия 1920, 1930, 1941, 1980, 1994 , Фараго, София 2013
2 Христов, Димитър , Добрева, Екатерина , Бузова, Цветанка , Кънева, Мариана , Дарева, Христина , Радков, Рачо , Вълчев, Христо , Ляпчева, Александра , Апостолова, Мара, Кирилова, Савина, Физиката в България : Библиография 1889 – 1960 : Наука, образование, просвета : Том 2, Фараго, София 2011
3 Христов, Димитър , Кънева, Мариана , Кирилова, Савина , Горгоров, Росен , Петров, Галин , Алексиев, Алекси , Първите научни приноси от български автори в химията: 1886 – 1887, Фараго, София 2009
4 Христов, Димитър , Тодоров, Василий , Рангелова, Евгения , Тенева, Венета , Цветанова, Антоанета , Бранкова, Емилия , Първанова, Диана , Даганова, Снежана , Кирилова, Савина , Кънева, Мариана, Софийският университет „Св. Климент Охридски” и европейската университетска традиция: 1888 – 1939г. Преподавателите – доктори на европейските университети: Алманах, Фараго, София 2009
5 Христов, Димитър , Кънева, Мариана , Кирилова, Савина , Първанова, Диана , Даганова, Снежана , Тенева, Венета , Тодоров, Василий , Рангелова, Евгения , Цветанова, Антоанета , Бранкова, Емилия , Софийският университет „Св. Климент Охридски” и европейската университетска традиция: 1888 – 1939г. Преподавателите, следвали и специализирали в европейските университети: Алманах, Фараго, София 2009
6 Петров, Галин , Петков, Иван , Алексиев, Алекси , Кънева, Мариана , Кирилова, Савина , Дашовска, Люба , Бузова, Цветанка , Добрева, Екатерина , Христов, Димитър , 1886 година – начало на българската химическа наука, поставено от Пенчо Н. Райков: Сборник доклади, изследвания, документи, Фалкор Консулт ООД, София 2006
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Савина Кирилова, Съвети за по-висока цитируемост 2023
2 Секционен доклад, Савина Кирилова, „Добри“ и „лоши“ списания – как да направим правилния избор? 2023
3 Секционен доклад, Савина Кирилова, Въведение във фишинга на научни списания и подходи за неговото откриване 2020
4 Постер, Kirilova, Savina, The use of bibliometric indicators for the measurement of impact and visibility of Bulgarian research publications in natural sciences 2019
5 Постер, Савина Кирилова, Маргиналното научно публикуване: заплаха за научната комуникация. Програма за обучение на докторанти 2019
6 Постер, Кирилова, Савина, Използване на алтметрията за оценка престижа на научните публикации – предимства и недостатъци 2018
7 Пленарен доклад, Kirilova, Savina, Hijacked scientific journals and bogus impact factors: The scale of the problem 2018
8 Секционен доклад, Kirilova, Savina, Marginal scientific publishing – how do we avoid it? 2018
9 Секционен доклад, Кирилова, Савина, Публикуване на нови научни резултати – защо и къде? Как да избегнем „капаните“ на маргиналното научно публикуване 2018
10 Постер, Кирилова, Савина , Институционалните научни репозиториуми – част от научната комуникация в условията на „отворена“ наука 2018
11 Секционен доклад, Кирилова, Савина, Паралелната световна система за публикуване – белези и рискове за науката 2018
12 Постер, Кирилова, Савина, Белези на маргиналното научно публикуване, разпознаване и ограничаване проявите на фалшивата наука 2017
13 Секционен доклад, Кирилова, Савина, Обучение по информационна грамотност за студенти първокурсници във Факултета по химия и фармация“ 2015
14 Секционен доклад, Kirilova, Savina , The Bulgarian University Libraries in Internet 2009
Участие в редколегия
Савина Кирилова, Българско списание за химия, Участие в редколегия 2012