Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Стоян Иванов
Дисертация д-р
Стоян Панайотов Иванов, ДРУЖЕСТВАТА НА ПУБЛИКАНИТЕ, 2021
Научен проект
1 Стоян Иванов, "ИЗСЛЕДВАНЕТО И ИЗУЧАВАНЕТО НА РИМСКОТО ПРАВО И РОМАНИСТИЧНАТА ТРАДИЦИЯ НА БАЛКАНИТЕ И В ЕВРОПА" - VII ЧАСТ, Член, , Номер на договора:80-10-25/ 20.04.2023 г. 2023
2 Стоян Иванов, "ПРОИЗХОД, РЕЦЕПЦИЯ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА СЪВРЕМЕННАТА ЮРИДИЧЕСКА ТЕРМИНОЛОГИЯ", Член, 2023
3 Стоян Иванов, "ИЗСЛЕДВАНЕТО И ИЗУЧАВАНЕТО НА РИМСКОТО ПРАВО И РОМАНИСТИЧНАТА ТРАДИЦИЯ НА БАЛКАНИТЕ И В ЕВРОПА"- VI ЧАСТ, Член, , Номер на договора:80-10-77/ 10.05.2022 г. 2022
4 Стоян Иванов, "ИЗСЛЕДВАНЕТО И ИЗУЧАВАНЕТО НА РИМСКОТО ПРАВО И РОМАНИСТИЧНАТА ТРАДИЦИЯ НА БАЛКАНИТЕ И В ЕВРОПА"- V ЧАСТ, Член, , Номер на договора:80-10-03/18.03.2021 г. 2021
5 Стоян Иванов, "ИЗСЛЕДВАНЕТО И ИЗУЧАВАНЕТО НА РИМСКОТО ПРАВО И РОМАНИСТИЧНАТА ТРАДИЦИЯ НА БАЛКАНИТЕ И В ЕВРОПА" - IV ЧАСТ, Член, , Номер на договора:80-10-53/13.04.2020 г 2020
6 Стоян Иванов, "ИЗСЛЕДВАНЕТО И ИЗУЧАВАНЕТО НА РИМСКОТО ПРАВО И РОМАНИСТИЧНАТА ТРАДИЦИЯ НА БАЛКАНИТЕ И В ЕВРОПА"- ІІІ ЧАСТ, Член, , Номер на договора:80-10-84 от 15.04.2019 г. 2019
7 Стоян Иванов, "ИЗСЛЕДВАНЕТО И ИЗУЧАВАНЕТО НА РИМСКОТО ПРАВО И РОМАНИСТИЧНАТА ТРАДИЦИЯ НА БАЛКАНИТЕ И В ЕВРОПА" - II ЧАСТ, Член, , Номер на договора:80-10-212/26.04.2018 г. 2018
8 Стоян Иванов, "ИЗСЛЕДВАНЕТО И ИЗУЧАВАНЕТО НА РИМСКОТО ПРАВО И РОМАНИСТИЧНАТА ТРАДИЦИЯ НА БАЛКАНИТЕ И В ЕВРОПА" - I ЧАСТ , Член, , Номер на договора:80-10-239/9 май 2017 г. 2017
9 Стоян Иванов, "РИМСКОТО ПРАВО И РОМАНИСТИЧНАТА ТРАДИЦИЯ В ПРАВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА XXI ВЕК" - II ЧАСТ, Член, 2016
10 Стоян Иванов, "РИМСКОТО ПРАВО И РОМАНИСТИЧНАТА ТРАДИЦИЯ В ПРАВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА XXI ВЕК" - I ЧАСТ, Член, 2015
11 Стоян Иванов, "ИМПЕРАТОРСКИ КОНСТИТУЦИИ, ИЗДАДЕНИ В СЕРДИКА - ПРЕВОДИ И КОМЕНТАРИ", Член, 2011
Статия в научно списание
1 Стоян Иванов, LEGAL REGIME OF PROPERTY OF LAND IN ROMAN PROVINCES, IUS ROMANUM, issue:II, 2022, pages:138-161, ISSN (print):2367-7007, ISSN (online):2367-7007, Ref 2022
2 Стоян Иванов, ЛЪВСКОТО ДРУЖЕСТВО В РИМСКОТО ПРАВО, IUS ROMANUM, issue:II, 2021, pages:436-450, ISSN (print):2367-7007, ISSN (online):2367-7007 2021
3 Стоян Панайотов Иванов, ДОГОВОРЪТ ЗА ДРУЖЕСТВО ПО БЪЛГАРСКОТО ПРАВО И НЕГОВИЯТ ПРОИЗХОД В РИМСКОТО ПРАВО, IUS ROMANUM, брой:II, 2020, стр.:410-420, ISSN (print):2367-7007, ISSN (online):2367-7007, Ref, Web of Science, др.(HEINONLINE) 2020
4 Стоян Иванов, COLLECTION OF TAXES AND PUBLIC REVENUES PERFORMED BY PUBLICANI IN ROMAN REPUBLIC , IUS ROMANUM, issue:II, 2019, pages:411-422, ISSN (online):2367-7007, doi:12, Ref, Web of Science, др.(HEINONLINE) 2019
5 Стоян Иванов, IMMUNITIES AND PRIVILEGES OF COLLEGIA AND CORPORA FOR PUBLIC UTILITY ACCORDING TO CALLISTRATUS “DE COGNITIONIBUS” (D. 50.6.6.12), Ius Romanum, issue:II, 2018, pages:462-472, ISSN (online):2367-7007, Ref, (hein online) 2018
6 Стоян Иванов, ULTRO TRIBUTA LOCARE – CENSORS`CONTRACTS WITH SOCIETATES PUBLICANORUM DURING ROMAN REPUBLIC , Ius Romanum, брой:II, 2017, стр.:366-376 2017
7 Стоян Иванов, DE PUBLICANIS, Ius romanum, брой:I, 2016, стр.:452-463, ISSN (print):2367-7007 2016
8 Стоян Иванов, ИЗУЧАВАНЕТО НА ИНСТИТУТА НА ПУБЛИКАНИТЕ – ПРИМЕР ЗА ОБВЪРЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ИСТОРИЯ С ПРАВНОТО РЕГУЛИРАНЕ , Ius Romanum, брой:II, 2016, стр.:537-558, ISSN (online):2367-7007 2016
9 Стоян Иванов, ОПИТЪТ ЗА НРАВСТВЕНА РЕФОРМА НА РИМСКОТО ОБЩЕСТВО С АВГУСТОВОТО БРАЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО , IUS ROMANUM, брой:I, 2015, стр.:358-397, ISSN (print):2367-7007, ISSN (online):2367-7007 2015
10 Стоян Иванов, СЪПОСТАВКА МЕЖДУ ЮРИСДИКЦИЯТА НА ПЕРЕГРИНСКИЯ И ГРАДСКИЯ ПРЕТОР В РЕПУБЛИКАНСКИ РИМ. ГЕНЕЗИСЪТ НА ФОРМУЛАРНИЯ ПРОЦЕС , ius romanum, брой:II, 2015, стр.:642-668, Ref 2015
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Стоян Иванов, METUS, ИЛИ ПСИХИЧЕСКАТА ПРИНУДА В РИМСКОТО ЧАСТНО ПРАВО, СБОРНИК ДОКЛАДИ ОТ НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ КАТЕДРА „ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО“ И КАТЕДРА „НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ“ НА ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ПРОВЕДЕНА В СОФИЯ НА 16 МАЙ 2022 Г., 2023, стр.:60-76, ISBN:978-954-07-5757-5 2023
2 Стоян Иванов, ЧАСТНОПРАВНИТЕ СУБЕКТИ КАТО ОСНОВЕН ИНСТРУМЕНТ НА ДЪРЖАВАТА В РИМСКОТО ПРОВИНЦИАЛНО УПРАВЛЕНИЕ, Сборник с доклади от X национална конференция на докторантите в областта на правните науки, 2021, pages:83-94, ISSN (print):2603-3011 2021
3 Стоян Иванов, РИМСКОПРАВНИ АСПЕКТИ НА СЪВРЕМЕННАТА ПРАКТИКА ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ , Сборник с доклади от докторантска конференция в памет на доц. д-р Кръстю Цончев, София, 2019, 2019, стр.:221-228 2019
4 Стоян Иванов, САНКЦИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ СПОРЕД МИТНИЧЕСКИЯ ЗАКОН ЗА РИМСКАТА ПРОВИНЦИЯ АЗИЯ , Научни четения на тема „Санкциите в правото“ Сборник доклади, 2019, стр.:304-319, ISBN:978-954-07-4831-3 2019
5 Стоян Иванов, ВЪТРЕШНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВАТА НА ПУБЛИКАНИТЕ СПОРЕД РЕЧИТЕ НА ЦИЦЕРОН СРЕЩУ ГАЙ ВЕРЕС, STUDIA IN MEMORIAM THEODORI PIPERKOVI, редактор/и:Малнина Новкиришка-Стоянова, 2018, стр.:11-28, ISSN (online):2367-7007, Ref, Web of Science, др.(hein online) 2018
6 Стоян Иванов, Тихомир Рачев, ИНТЕРАКТИВЕН ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНЕТО НА РИМСКОТО ЧАСТНО ПРАВО, Право и интернет, 2017 2017
7 Стоян Иванов, РИМСКАТА ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА В КРАЯ НА РЕПУБЛИКАТА, Сборник с доклади от VII национална конференция на докторантите в областта на правните науки, 2017, ISSN (print):ISSN 2603-301, doi:88-96 2017
8 Стоян Иванов, РИМСКОПРАВНИ ОСНОВИ НА ТЕОРИЯТА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев“, Сборник доклади, 2017, стр.:462-487, ISBN:978-954-07-4260-1 2017
9 Стоян Иванов, ПРАВОТО НА СДРУЖАВАНЕ И НЕГОВОТО ОГРАНИЧАВАНЕ СПОРЕД LEX IULIA DE COLLEGIIS , Право и права Сборник в памет на проф. д-р. Росен Ташев, издателство:Университетско издателство, 2016, стр.:247-270, ISBN:978-954-07-4173-4 2016
10 Стоян Иванов, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА КОЛЕГИИТЕ В РИМСКОТО ПРАВО, Научни трудове на съюза на учените в България - Пловдив 2015, редактор/и:проф.Симеон Василев, проф.Божидар Хаджиев, проф. Веселин Василев, 2015, стр.:206-213 2015
11 Стоян Иванов, POPULUS ROMANUS КАТО САМОСТОЯТЕЛЕН СУБЕКТ НА ПРАВОТО ПО ВРЕМЕТО НА РИМСКАТА РЕПУБЛИКА , Theo Noster, сборник в памет на гл. ас. Теодор Пиперков, 2014, стр.:82-101 2014
12 Малина Новкиришка-Стоянова, Мария Костова, Теодор Пиперков, Люба Радулова, Методи Тодоров, Стоян Иванов, БИОГРАФИИ НА ИМПЕРАТОРИТЕ - ИЗДАТЕЛИ НА КОНСТИТУЦИИТЕ в ИМПЕРАТОРСКИ КОНСТИТУЦИИ, ИЗДАДЕНИ В СЕРДИКА, Императорски конституции издадени в Сердика, издателство:Университетско издателство, 2012, стр.:301-328, ISBN:978-954-07-3344-9 2012
Участие в конференция
1 Присъствие, Стоян Иванов, XXVI CONVEGNO INTERNAZIONALE DELL’ACCADEMIA ROMANISTICA COSTANTINIANA, DAL TITOLO PER I CINQUANT’ANNI DELLA “COSTANTINIANA”. TRA BILANCI E PROSPETTIVE: ORIENTE E OCCIDENTE IN DIALOGO 2023
2 Секционен доклад, Стоян Иванов, LINGUA IURIS 2023
3 Секционен доклад, Стоян Иванов, IUS ET PAX – РИМСКОПРАВНАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА МИР ПО ВРЕМЕ НА ПРИНЦИПАТА 2023
4 Секционен доклад, Стоян Иванов, ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ФОРМИТЕ НА СДРУЖАВАНЕ ПО РИМСКОТО ПРАВО 2022
5 Секционен доклад, Стоян Иванов, LEGAL REGIME OF PROPERTY OF LAND IN ROMAN PROVINCES 2022
6 Секционен доклад, Стоян Иванов, METUS, ИЛИ ПСИХИЧЕСКАТА ПРИНУДА В РИМСКОТО ЧАСТНО ПРАВО 2022
7 Секционен доклад, Стоян Иванов, ROMAN POLICY REGARDING COLLECTION OF CUSTOMS DUTIES AND TAXES IN PORTS OF EASTERN PROVINCES 2021
8 Присъствие, Стоян Иванов, НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ НА ТЕМА „ПРЕДВИДИМОСТ НА ПРАВОТО“ 2021
9 Секционен доклад, Стоян Иванов, ДОГОВОРЪТ ЗА ДРУЖЕСТВО ПО БЪЛГАРСКОТО ПРАВО И НЕГОВИЯТ ПРОИЗХОД В РИМСКОТО ПРАВО 2020
10 Секционен доклад, Стоян Иванов, COLLECTION OF TAXES AND PUBLIC REVENUES PERFORMED BY PUBLICANI IN ROMAN REPUBLIC 2019
11 Секционен доклад, Стоян Иванов, САНКЦИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ СПОРЕД МИТНИЧЕСКИЯ ЗАКОН ЗА РИМСКАТА ПРОВИНЦИЯ АЗИЯ 2019
12 Секционен доклад, Стоян Иванов, ЧАСТНОПРАВНИТЕ СУБЕКТИ КАТО ОСНОВЕН ИНСТРУМЕНТ НА ДЪРЖАВАТА В РИМСКОТО ПРОВИНЦИАЛНО УПРАВЛЕНИЕ 2019
13 Секционен доклад, Стоян Иванов, IMMUNITIES AND PRIVILEGES OF COLLEGIA AND CORPORA FOR PUBLIC UTILITY ACCORDING TO CALLISTRATUS “DE COGNITIONIBUS” (D. 50.6.6.12) 2018
14 Секционен доклад, Стоян Иванов, ВЪТРЕШНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВАТА НА ПУБЛИКАНИТЕ СПОРЕД РЕЧИТЕ НА ЦИЦЕРОН СРЕЩУ ГАЙ ВЕРЕС 2018
15 Присъствие, Стоян Иванов, НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ НА ТЕМА „ПРАВНИ НОРМИ И ПРАВНИ ПРИНЦИПИ“, 15 МАЙ 2017 Г., ЮФ НА СУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ“ 2017
16 Секционен доклад, Стоян Иванов, ULTRO TRIBUTA LOCARE – CENSORS`CONTRACTS WITH SOCIETATES PUBLICANORUM DURING ROMAN REPUBLIC 2017
17 Секционен доклад, Стоян Иванов, РИМСКАТА ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА В КРАЯ НА РЕПУБЛИКАТА 2017
18 Секционен доклад, Стоян Иванов, РИМСКОПРАВНИ ОСНОВИ НА ТЕОРИЯТА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА 2016
19 Секционен доклад, Стоян Иванов, ИНТЕРАКТИВЕН ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНЕТО НА РИМСКОТО ЧАСТНО ПРАВО 2016
20 Секционен доклад, Стоян Иванов, ДРУЖЕСТВАТА НА ПУБЛИКАНИТЕ 2016
21 Секционен доклад, Стоян Иванов, РИМСКОПРАВНИ АСПЕКТИ НА СЪВРЕМЕННАТА ПРАКТИКА ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ 2016
22 Секционен доклад, Стоян Иванов, TEACHING OF ROMAN LAW IN BULGARIA 2016
23 Присъствие, Стоян Иванов, LEGAL EDUCATION IN ANTIQUITY AND LAW OF ANTIQUITY IN TODAY'S LEGAL CURRICOLA 2015
24 Секционен доклад, Стоян Иванов, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА КОЛЕГИИТЕ В РИМСКОТО ПРАВО 2015
25 Секционен доклад, Стоян Иванов, ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА РИМСКОТО ПРАВО В ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 2014
26 Секционен доклад, Стоян Иванов, LE REGULAE IURIS SULLA HEREDITAS IACENS NEL DIRITTO ROMANO 2014