Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Стоян Иванов
Дисертация д-р
Стоян Панайотов Иванов, ДРУЖЕСТВАТА НА ПУБЛИКАНИТЕ, 2021
Научен проект
1 Стоян Иванов, "Изследването и изучаването на римското право и романистичната традиция на Балканите и в Европа", Член, 2017
2 Стоян Иванов, Римското право и романистичната традиция в правното образование на XXI век - II част, Член, , Номер на договора:44 от 3 април 2015 2016
Статия в научно списание
1 Стоян Панайотов Иванов, ДОГОВОРЪТ ЗА ДРУЖЕСТВО ПО БЪЛГАРСКОТО ПРАВО И НЕГОВИЯТ ПРОИЗХОД В РИМСКОТО ПРАВО, IUS ROMANUM, брой:II, 2020, стр.:410-420, ISSN (print):2367-7007, ISSN (online):2367-7007, Ref, Web of Science, др.(HEINONLINE) 2020
2 Стоян Иванов, COLLECTION OF TAXES AND PUBLIC REVENUES PERFORMED BY PUBLICANI IN ROMAN REPUBLIC , IUS ROMANUM, issue:II, 2019, pages:411-422, ISSN (online):2367-7007, doi:12, Ref, Web of Science, др.(HEINONLINE) 2019
3 Стоян Иванов, IMMUNITIES AND PRIVILEGES OF COLLEGIA AND CORPORA FOR PUBLIC UTILITY ACCORDING TO CALLISTRATUS “DE COGNITIONIBUS” (D. 50.6.6.12), Ius Romanum, issue:II, 2018, pages:462-472, ISSN (online):2367-7007, Ref, (hein online) 2018
4 Стоян Иванов, Ultro tributa locare- The censors` contracts with the societates publicanorum during the Roman Republic, Ius Romanum, брой:II, 2017 2017
5 Стоян Иванов, De Publicanis, Ius romanum, брой:1, 2016 2016
6 Стоян Иванов, Изучаването на института на публиканите – пример за обвързване на обществено-икономическата история с правното регулиране, Ius Romanum, брой:II, 2016, стр.:537-558 2016
7 Стоян Иванов, ОПИТЪТ ЗА НРАВСТВЕНА РЕФОРМА НА РИМСКОТО ОБЩЕСТВО С АВГУСТОВОТО БРАЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО , ius romanum, брой:I, 2015 2015
8 Стоян Иванов, СЪПОСТАВКА МЕЖДУ ЮРИСДИКЦИЯТА НА ПЕРЕГРИНСКИЯ И ГРАДСКИЯ ПРЕТОР В РЕПУБЛИКАНСКИ РИМ. ГЕНЕЗИСЪТ НА ФОРМУЛАРНИЯ ПРОЦЕС , ius romanum, брой:II, 2015, стр.:1-22, Ref 2015
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Стоян Иванов, САНКЦИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ СПОРЕД МИТНИЧЕСКИЯ ЗАКОН ЗА РИМСКАТА ПРОВИНЦИЯ АЗИЯ , Научни четения на тема „Санкциите в правото“ Сборник доклади, 2019, стр.:304-319, ISBN:978-954-07-4831-3 2019
2 Стоян Иванов, ВЪТРЕШНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВАТА НА ПУБЛИКАНИТЕ СПОРЕД РЕЧИТЕ НА ЦИЦЕРОН СРЕЩУ ГАЙ ВЕРЕС, STUDIA IN MEMORIAM THEODORI PIPERKOVI, редактор/и:Малнина Новкиришка-Стоянова, 2018, стр.:11-28, ISSN (online):2367-7007, Ref, Web of Science, др.(hein online) 2018
3 Стоян Иванов, Тихомир Рачев, ИНТЕРАКТИВЕН ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНЕТО НА РИМСКОТО ЧАСТНО ПРАВО, Право и интернет, 2017 2017
4 Стоян Иванов, Римската фискална политика в края на Републиката, Сборник с доклади от VII национална конференция на докторантите в областта на правните науки, 2017, doi:88-96 2017
5 Стоян Иванов, Римскоправни основи на теорията за юридическите лица, Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев“, Сборник доклади, 2017, стр.:462-487 2017
6 Стоян Иванов, Правото на сдружаване в Рим и неговото ограничаване според Lex Iulia de collegiis, Право и права Сборник в памет на проф. д-р. Росен Ташев, издателство:Университетско издателство, 2016 2016
7 Стоян Иванов, Представителството на колегиите в Римското право, Научни трудове на съюза на учените в България - Пловдив 2015, редактор/и:проф.Симеон Василев, проф.Божидар Хаджиев, проф. Веселин Василев, 2015, стр.:206-213 2015
8 Стоян Иванов, Populus Romanus като самостоятелен субект на правото по времето на Римската Република, Theo Noster, сборник в памет на гл.ас. Теодор Пиперков, 2014, стр.:82-101 2014
9 Малина Новкиришка-Стоянова, Мария Костова, Теодор Пиперков, Люба Радулова, Методи Тодоров, Стоян Иванов, Биографии на императорите-издатели на конституциите, Императорски конституции издадени в Сердика, издателство:Университетско издателство, 2012, стр.:301-328 2012
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Стоян Иванов, ROMAN POLICY REGARDING COLLECTION OF CUSTOMS DUTIES AND TAXES IN PORTS OF EASTERN PROVINCES 2021
2 Присъствие, Стоян Иванов, ДОГОВОРЪТ ЗА ДРУЖЕСТВО ПО БЪЛГАРСКОТО ПРАВО И НЕГОВИЯТ ПРОИЗХОД В РИМСКОТО ПРАВО 2020
3 Секционен доклад, Стоян Иванов, „Collection of taxes and public revenues performed by publicani in Roman Republic“ 2019
4 Секционен доклад, Стоян Иванов, „Санкции за административни нарушения според Митническия закон за римската провинция Азия“ 2019
5 Секционен доклад, Стоян Иванов, „Частноправните субекти като основен инструмент на държавата в римското провинциално управление“ 2019
6 Секционен доклад, Стоян Иванов, ВЪТРЕШНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВАТА НА ПУБЛИКАНИТЕ СПОРЕД РЕЧИТЕ НА ЦИЦЕРОН СРЕЩУ ГАЙ ВЕРЕС 2018
7 Секционен доклад, Стоян Иванов, IMMUNITIES AND PRIVILEGES OF COLLEGIA AND CORPORA FOR PUBLIC UTILITY ACCORDING TO CALLISTRATUS “DE COGNITIONIBUS” (D. 50.6.6.12) 2018
8 Секционен доклад, Стоян Иванов, „Ultro tributa locare- The censors` contracts with the societates publicanorum during the Roman Republic“ 2017
9 Секционен доклад, Стоян Иванов, "Римската фискална политика в края на Републиката" 2017
10 Секционен доклад, Стоян Иванов, "Римскоправни основи на теорията за юридическите лица" 2016
11 Секционен доклад, Стоян Иванов, „Римскоправни аспекти на съвременните практики за децентрализация на публичните финанси“ 2016
12 Секционен доклад, Стоян Иванов, Дружествата на публиканите 2016
13 Секционен доклад, Стоян Иванов, „Интерактивен подход в преподаването на римското частно право“ 2016
14 Секционен доклад, Стоян Иванов, Представителството на колегиите в римското право 2015
15 Секционен доклад, Стоян Иванов, Интерактивни методи за преподаване на римското право в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" 2014
16 Секционен доклад, Стоян Иванов, Le regulae iuris sulla hereditas iacens nel diritto romano 2014