Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Вася Янева
Глава от книга
1 Маринов, В., М. Асенова, Е. Дограмаджиева, В. Николова, А. Казаков, В. Янева, М. Недялков, М. Новакова , Европейската система от индикатори за устойчиво развитие на туризма (ETIS) в Дунавския район на България – 2015 г. В: От теория към практика: непубликувани приложни разработки на преподаватели от катедра „География на туризма“, стр. 1433-1638, ISBN:978-954-07-5845-9, УИ „Св. Климент Охридски“, София, Рецензирано 2023
2 Маринов, В., М. Асенова, Е. Дограмаджиева, В. Николова, А. Казаков, В. Янева, М. Недялков, М. Новакова, Европейската система от индикатори за устойчиво развитие на туризма (ETIS) в Дунавския район на България – 2015 г. , http://www.fpdd.bg/userfiles/files/ETIS-Danube%20Region%20Report-2015_BG-27.07.15-Final.pdf , Focal Point Destination Danube, GIZ, София 2015
Книга
1 Маринов, В., В. Янева, Минковски, Р., М Въжарова, Мониторинг на туристическото търсене, У И “Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2000
2 Маринов, В., Янева В., М. Въжарова, Р.Минковски, Мониторинг на туристическото търсене. Регионална информационна система за наблюдение на туристическото търсене в Пиринския туристически район (на примера на община Банско). , ISBN:ISBN 954-07-1395-1, СУ Кл. Охридски, София, Рецензирано 2000
Статия в научно списание
1 Янева В., Съвременни тенденции и развитието на туризма в България и Кипър, Годишник на СУ - ГГФ, кн.2 География, том:т.96, брой:кн.2, 2004 2004
2 Маринов, В., В. Янева, Методически аспекти на оценката на задоволеността на посетителите в туристическата дестинация, Годишник на Софийския университет, ГГФ, кн. 2 География, том:93, 2002, стр.:321-344, Ref 2002
3 Маринов, В., Янева В., Методически аспекти на оценката на задоволеността на посетителите в туристическата дестинация, Годишник на СУ - ГГФ, кн.2 География, т. 93, кн2, 1999, том:т.93, брой:кн.2, 1999 1999
4 Маринов, В., Янева В., Туристическото търсене в Пиринския туристически район и община Банско, Самиздат, 1999 1999
Статия в поредица
Янева В., Проектът "Супер Боровец" - супер проект или супер провал, Туристически пазар, 2008 2008
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Минковски Р., В. Янева, ДИСЦИПЛИНАТА „КАЗУСИ ОТ УЧЕБНИЯ СТАЖ”- ИНОВАЦИЯ И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА ТЕОРИЯТА И ПРАКТИКАТА В ОБУЧЕНИЕТО ПО ТУРИЗЪМ, Сборник с доклади от международна конференция "Туризъм, образование, бизнес", 2021, стр.:157-164, ISSN (online):ISSN2738-893X, PhD 2021
2 Янева В., Развитие на уменията на студентите по туризъм в стажантската програма на специалност "Туризъм" на Софийски университет "Св. Климент Охридски", Сборник с доклади от международна конференция "Туризъмът извън очакванията"", издателство:Издателски комплекс - УНСС, 2020, стр.:291-298, ISBN:ISBN:978-619-232-296-0 2020
3 Rumen Minkovski, Vasya Yaneva, Industrial placemrnt for tourism students at Sofia University "St.Kliment Ohridski": bridjing the gap between education and business, BITCO Tourism education in the 21th Sentury: Policies, Practices, Internationalization, издателство:College of tourism New Belgrad, 2016, стр.:263-274, Ref 2016
4 Vasya Yaneva, "Super Borovetz" - critical problems and long-term prospects, Proceedings of the international scinentific conference Global changes: Vulnerability, Mitigation and Adaptatione, 2008, Ref 2008
Участие в конференция
1 Присъствие, Вася Янева, XVI Международен симпозиум Царшишманови дни 2022
2 Присъствие, Вася Янева, Международна научна конференция в Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Колеж по туризъм 2021
3 Присъствие, Вася Янева, Международна научна конференция посветена на 100 години от създаването на УНСС и 30 години от създаването на катедра "Икономика на туризма" 2020
4 Секционен доклад, Vasya Yaneva, Industrial placment for tourism students at Sofia Univercity "St.Kliment Ohridski": bridjing the gap between education and business 2016
5 Секционен доклад, Elena Petkova, Survices offered by the accommodation establishment at the mountin sesort of Borovets and at the municipality of Samokiv: a comporative analisis 2015
6 Секционен доклад, Янева, В. В. Христов, К. Иванова, Изследване мотивацията на студентите специалност Туризъм на СУ „Св. Кл. Охридски”, випуск 2009-2013 от стажантската програма през академичната 2011 – 2012 г., базирано на теорията на Очакванията на Виктор Врум, Десета международна научна конференция Съвременни модели на ЕС и мястото на България в него 2013