Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Вася Янева
Глава от книга
Маринов, В., М. Асенова, Е. Дограмаджиева, В. Николова, А. Казаков, В. Янева, М. Недялков, М. Новакова, Европейската система от индикатори за устойчиво развитие на туризма (ETIS) в Дунавския район на България – 2015 г. , http://www.fpdd.bg/userfiles/files/ETIS-Danube%20Region%20Report-2015_BG-27.07.15-Final.pdf , Focal Point Destination Danube, GIZ, София 2015
Книга
1 Маринов, В., М. Асенова, М. Воденска, Е. Дограмаджиева, Р. Минковски, В. Янева, В. Николова, А. Казаков, Производственият стаж в обучението по туризъм в Софийския университет "Св. Климент Охридски" ISBN 978-954-07-4247-2; https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/geologo_geografski_fakultet/oficialni_izdaniya, ISBN:978-954-07-4247-2, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2017
2 Маринов, В., М. Асенова, Е. Дограмаджиева, В. Николова, А. Казаков, В. Янева, М. Недялков, М. Новакова, Европейската система от индикатори за устойчиво развитие на туризма (ETIS) в Дунавския район на България – 2015 http://www.fpdd.bg/userfiles/files/ETIS-Danube%20Region%20Report-2015_BG-27.07.15-Final.pdf , Focal Point Destination Danube, София 2015
3 Маринов, В., М. Асенова, Е. Дограмаджиева, В. Николова, А. Казаков, В. Янева, М. Недялков, М. Новакова, Европейската система от индикатори за устойчиво развитие на туризма (ETIS) в Дунавския район на България – 2015 г. http://www.fpdd.bg/userfiles/files/ETIS-Danube%20Region%20Report-2015_BG-27.07.15-Final.pdf , Focal Point Destination Danube, GIZ, София 2015
4 Маринов, В., В. Янева, Минковски, Р., М Въжарова, Мониторинг на туристическото търсене, У И “Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2000
5 Маринов, В., Янева В., М. Въжарова, Р.Минковски, Мониторинг на туристическото търсене. Регионална информационна система за наблюдение на туристическото търсене в Пиринския туристически район (на примера на община Банско). , ISBN:ISBN 954-07-1395-1, СУ Кл. Охридски, София, Рецензирано 2000
Статия в научно списание
1 Янева В., Съвременни тенденции и развитието на туризма в България и Кипър, Годишник на СУ - ГГФ, кн.2 География, том:т.96, брой:кн.2, 2004 2004
2 Маринов, В., В. Янева, Методически аспекти на оценката на задоволеността на посетителите в туристическата дестинация, Годишник на Софийския университет, ГГФ, кн. 2 География, том:93, 2002, стр.:321-344, Ref 2002
3 Маринов, В., Янева В., Методически аспекти на оценката на задоволеността на посетителите в туристическата дестинация, Годишник на СУ - ГГФ, кн.2 География, т. 93, кн2, 1999, том:т.93, брой:кн.2, 1999 1999
4 Маринов, В., Янева В., Туристическото търсене в Пиринския туристически район и община Банско, Самиздат, 1999 1999
Статия в поредица
Янева В., Проектът "Супер Боровец" - супер проект или супер провал, Туристически пазар, 2008 2008
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Rumen Minkovski, Vasya Yaneva, Industrial placemrnt for tourism students at Sofia University "St.Kliment Ohridski": bridjing the gap between education and business, BITCO Tourism education in the 21th Sentury: Policies, Practices, Internationalization, издателство:College of tourism New Belgrad, 2016, стр.:263-274, Ref 2016
2 Асенова, М., В. Маринов, Е. Дограмаджиева, В. Николова, А. Казаков, В. Янева, Прилагане на Европейската система от индикатори за мониторинг на устойчивото туристическо развитие – ползи и предизвикателства, География и приятели (Сборник под ред. на В. Бояджиев), издателство:Парадигма, 2016, стр.:387-399, ISBN:978-954-326-273-1, Ref 2016
3 Vasya Yaneva, "Super Borovetz" - critical problems and long-term prospects, Proceedings of the international scinentific conference Global changes: Vulnerability, Mitigation and Adaptatione, 2008, Ref 2008
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Vasya Yaneva, Industrial placment for tourism students at Sofia Univercity "St.Kliment Ohridski": bridjing the gap between education and business 2016
2 Секционен доклад, Elena Petkova, Survices offered by the accommodation establishment at the mountin sesort of Borovets and at the municipality of Samokiv: a comporative analisis 2015
3 Секционен доклад, Янева, В. В. Христов, К. Иванова, Изследване мотивацията на студентите специалност Туризъм на СУ „Св. Кл. Охридски”, випуск 2009-2013 от стажантската програма през академичната 2011 – 2012 г., базирано на теорията на Очакванията на Виктор Врум, Десета международна научна конференция Съвременни модели на ЕС и мястото на България в него 2013