Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Цветанка Дилкова
Научен проект
Цветанка Дилкова, Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships in the Field of Education, Training and Youth Project with multiple beneficiaries under the ERASMUS+ Programme Project Europe: knowing, learning, acknowledging 2 (EUROCAR 2) , Член, , Номер на договора:2019-1-BG01-KA201-062521 2019
Статия в научно списание
1 Цветанка Дилкова, Актуални лингводидактически ракурси, Филология, issue:37, 2020, pages:131-135, ISSN (print):0204-8779 2020
2 Tsvetanka Dilkova, Anton Georgiev, Kameliya Anichina, Integration of English for specific purposes in the chemical technology training, Science, Engineering and Education, 2017, pages:83-95 2017
3 Tsvetanka Dilkova, Senia Terzieva, Jordanka Angelova, Using translation in the course of English for specific purposes for chemical technology programs, Science, Engineering and Education, 2017, ISSN (online):2534-8515 2017
4 Tsvetanka Dilkova, Senia Terzieva, Jordanka Angelova, Еnglish Language Learning Strategies of students in University of Chemical Technology and Metallurgy, Science, Engineering & Education, 2016, pages:153-159, ISSN (print):ISSN 1311-7629 2016
5 Терзиева С., Дилкова Ц., Многоезичието като езикова политика в европейския съюз и учебните стратегии в чуждоезикововото обучение, Чуждоезиково обучение, vol:42, issue:2, 2015, pages:127-137, ISSN (print):0205-1834 2015
6 Dilkova Ts., Learning strategies in foreign language teaching: using translation in english language teaching, Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy, vol:45, issue:4, 2010, pages:449-452, ISSN (print):1311-7629 2010
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Цветанка Дилкова, Изучаването на английски език в академична среда, Лингводидактически ракурси, Publisher:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020, pages:569-575, ISBN:978-954-07-4982-2 2020
2 Дилкова Ц., Ролята на тестовите единици за оценяване на знанията по английски език, Сборник научни трудове „ Маркетинг и предприемачество”, Publisher:Издателство Колеж по МТМ, 2015, pages:231-238, ISSN (print):1314-5851, Ref 2015
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Цветанка Дилкова, Методически аспекти на употребата на роден език в обучението по чужд език 2020
2 Секционен доклад, Цветанка Дилкова, Изучаването на английски език в академична среда 2019