Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Цветанка Дилкова

Researcher ID (Web of Science):AAL-5263-2021

ORCID ID:0000-0003-4543-1456
Дисертация д-р
Цветанка Дилкова, Стратегии за учене при превод в обучението по английски език за химикотехнологични специалности - методически проекции , 2017
Монография
1 Цветанка Дилкова, Лингвокултурологичният аспект в съвременните учебници по английски език, ISBN:978-954-07-5874-9, УИ „Св. Климент Охридски“, София, Рецензирано 2023
2 Цветанка Дилкова, Стратегии за учене при превод в обучението по английски език за химикотехнологични специалности, ISBN:978-954-07-5824-4, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2023
Научен проект
Цветанка Дилкова, Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships in the Field of Education, Training and Youth Project with multiple beneficiaries under the ERASMUS+ Programme Project Europe: knowing, learning, acknowledging 2 (EUROCAR 2) , Член, , Номер на договора:2019-1-BG01-KA201-062521 2019
Статия в научно списание
1 Цветанка Дилкова, Интегрирано изучаване на английски език и предметно съдържание, i-Продължаващо образование, том:18, 2023, ISSN (online):1312-899X 2023
2 Цветанка Дилкова, Компетентностите в специализираното обучение по английски език, i-Продължаващо образование, том:18, 2023, ISSN (online):1312-899X 2023
3 Цветанка Дилкова, Лингвокултурологично преподаване на английски език, i-Продължаващо образование, том:18, 2023, ISSN (online):1312-899X 2023
4 Цветанка Дилкова, Персонални стратегии за учене и тяхната ефективност, i-Продължаващо образование, том:18, 2023, ISSN (online):1312-899X 2023
5 Цветанка Дилкова, Родният език като средство за овладяване на комуникативна компетентност, i-Продължаващо образование, том:18, 2023, ISSN (online):1312-899X 2023
6 Цветанка Дилкова, Учебните системи по английски език в контекста на лингвокултурологията, i-Продължаващо образование, том:18, 2023, ISSN (online):1312-899X 2023
7 Цветанка Дилкова, Глобалният език на нашето съвремие, Филология/Philologia, issue:42, 2022, pages:59-65, ISSN (print):0204-8779, Ref 2022
8 Цветанка Дилкова, Лингвокултурологичен подход в чуждоезиковото обучение, i-Продължаващо образование, том:17, 2022, стр.:6-6 2022
9 Цветанка Дилкова, Актуални лингводидактически ракурси, Филология, issue:37, 2020, pages:131-135, ISSN (print):0204-8779 2020
10 Tsvetanka Dilkova, Anton Georgiev, Kameliya Anichina, Integration of English for specific purposes in the chemical technology training, Science, Engineering and Education, 2017, pages:83-95 2017
11 Tsvetanka Dilkova, Senia Terzieva, Jordanka Angelova, Using translation in the course of English for specific purposes for chemical technology programs, Science, Engineering and Education, 2017, pages:96-105, ISSN (online):2534-8515 2017
12 Tsvetanka Dilkova, Senia Terzieva, Jordanka Angelova, Еnglish Language Learning Strategies of students in University of Chemical Technology and Metallurgy, Science, Engineering & Education, 2016, pages:153-159, ISSN (print):ISSN 1311-7629 2016
13 Терзиева С., Дилкова Ц., Многоезичието като езикова политика в европейския съюз и учебните стратегии в чуждоезикововото обучение, Чуждоезиково обучение, vol:42, issue:2, 2015, pages:127-137, ISSN (print):0205-1834 2015
14 Dilkova Ts., Learning strategies in foreign language teaching: using translation in english language teaching, Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy, vol:45, issue:4, 2010, pages:449-452, ISSN (print):1311-7629 2010
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Tsvetanka Dilkova, Linguocultural Diversity and Challenges in Learning International English, 70 години специалност "Тюркология", Publisher:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2023, Ref 2023
2 Цветанка Дилкова, Релационни междуезикови процеси в обучението по английски език за специфични цели, XIX научна конференция на нехабилитираните преподаватели и докторантите във ФКНФ, editor/s:проф. д-р Мадлен Данова, Publisher:УИ "Св. Климент Охридски", 2023, pages:165-172, Ref 2023
3 Цветанка Дилкова, Диктовката като лингводидактически инструмент, Лингводидактически залиси, Publisher:Университетско издателство „Св. Климент Охидски“, 2022, pages:532-539, ISBN:978-954-07-5609-7, Ref 2022
4 Цветанка Дилкова, Диференцирано преподаване и чуждоезиково обучение в академично разнородна среда, XVIII научна конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти във ФКНФ, editor/s:проф. д-р Мадлен Данова, Publisher:УИ "Св. Климент Охридски" , 2022, pages:250-257, ISSN (print):2738-8158, Ref 2022
5 Цветанка Дилкова, Методически аспекти на употребата на роден език в обучението по чужд език, XVII научна конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти във ФКНФ, editor/s:проф. д-р Мадлен Данова, Publisher:УИ "Св. Климент Охридски" , 2021, pages:350-358, ISSN (print):2738-8158, Ref 2021
6 Цветанка Дилкова, Изучаването на английски език в академична среда, Лингводидактически ракурси, Publisher:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020, pages:569-575, ISBN:978-954-07-4982-2 2020
7 Дилкова Ц., Ролята на тестовите единици за оценяване на знанията по английски език, Сборник научни трудове „ Маркетинг и предприемачество”, Publisher:Издателство Колеж по МТМ, 2015, pages:231-238, ISSN (print):1314-5851, Ref 2015
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Цветанка Дилкова, Лингвокултурологичният аспект в преподаването на продуктивни умения 2023
2 Секционен доклад, Цветанка Дилкова, Linguocultural Diversity and Challenges in Learning International English 2022
3 Секционен доклад, Цветанка Дилкова, Релационни междуезикови процеси в обучението по английски език за специфични цели 2022
4 Секционен доклад, Цветанка Дилкова, Диференцирано преподаване и чуждоезиково обучение в академично разнородна среда 2021
5 Секционен доклад, Цветанка Дилкова, Методически аспекти на употребата на роден език в обучението по чужд език 2020
6 Секционен доклад, Цветанка Дилкова, Изучаването на английски език в академична среда 2019