Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Атанас Георгиев

Researcher ID (Web of Science):W-2004-2018

ORCID ID:0000-0003-1866-4131
Глава от книга
1 Michael LaBelle, Atanas Georgiev, "The Socio-Political Capture of Utilities: The expense of low energy prices in Bulgaria and Hungary" Book Chapter in ‘Energy Law and Energy Infrastructure Development for a Low-Carbon World,' edited by Raphael Heffron, Darren McCauley, Angus Johnston, and Stephen Tromans QC, Cambridge University Press, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
2 Atanas Georgiev, “Shale and Eastern Europe (Bulgaria, Romania, and Ukraine)", in Yongsheng Wang and William E. Hefley, eds., The Global Impact of Unconventional Shale Gas Development: Economics, Policy and Interdependence" ISBN 978-3-319-31678-9, DOI: 10.1007/978-3-319-31680-2_4, http://www.springer.com/us/book/9783319316789, Springer International Publishing, Ref, Рецензирано 2016
3 Атанас Георгиев, Анатомия на кризата, глава "Енергетика", стр. 129-139, ISBN 978-954-8624-45-9, Институт за пазарна икономика, София, Ref, Рецензирано 2015
Дипломна работа
1 Атанас Димитров Георгиев, Икономика на мрежовите индустрии. Действия за подобряване на конкуренцията в европейския енергиен пазар, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:Георги Савов Чобанов 2008
2 Атанас Димитров Георгиев, Проектно финансиране. Ефекти от дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия върху либерализирания пазар, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:Николай Христов Минков 2007
Дисертация д-р
Атанас Димитров Георгиев, Институционална независимост на националния енергиен регулатор в България, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. д.ик.н. Георги Савов Чобанов 2016
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Atanas Georgiev, The Supply Side Deregulation of Bulgaria's Electricity Market, KQuarterly 06, April-June 2018, Economedia 2018
2 Atanas Georgiev, Prosumerism - The Real Liberalization, energyworld, брой:16, 2017, стр.12-13, 2017
3 Atanas Georgiev, Is the Bulgarian Gas Grid for Sale, energyworld, брой:14, 2016, стр.26-28, 2016
4 Atanas Georgiev, "Yellow... Card" for Green Energy in Europe, energyworld, брой:10, 2015, стр.14-17, 2015
5 Атанас Георгиев, Кога ще можем да сменим доставчика на ток у дома?, ClubZ 2015
6 Atanas Georgiev, "Bulgaria - the Island of Non-Liberalization", EnergyWorld, брой 2, стр. 34-38, 2014
7 Атанас Георгиев, Идва ли краят на плановата икономика в енергетиката?, Ютилитис, том:XII, брой:6, 2014, стр.25-27, doi:ISSN 1312-3017, Пъблик сървисис 2014
8 Атанас Георгиев, Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги, Ютилитис, том:XII, брой:5, 2014, стр.28-29, doi:ISSN 1312-3017, Пъблик сървисис 2014
9 Атанас Георгиев, Забавени реформи и напрежение в енергийния пазар, Ютилитис, том:XI, брой:2, 2013, стр.28-30, doi:ISSN 1312-3017, Пъблик сървисис 2013
10 Атанас Георгиев, Провал на свръх-регулирането, Ютилитис, том:XI, брой:3, 2013, стр.20-21, doi:ISSN 1312-3017, Пъблик сървисис 2013
11 Атанас Димитров Георгиев, Част от Одитен доклад N 213 за извършен одит на регулирането на цените и контрола за спазването им, упражняван от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по отношение на доставчиците на топлинна енергия, електроенергия, вода и природен газ за периода от 01.01.2007 г. до 30.04.2013 г. (обем 30 стр.), Сметна палата на Република България 2013
12 Atanas Georgiev, Shale Gas in Bulgaria – da “Osanna!” a “Crocifiggilo!”, AGI Energia, брой 02, AGI Energia 2012
13 Атанас Георгиев, Визия за либерализация, Ютилитис, том:X, брой:4, 2012, стр.18-21, doi:ISSN 1312-3017, Пъблик сървисис 2012
14 Атанас Георгиев, ЕК: Зелената енергия има нужда от нов тип подкрепа, Ютилитис, том:XII, брой:4, 2012, стр.28-29, doi:ISSN 1312-3017, Пъблик сървисис 2012
15 Атанас Георгиев, Енергийна сигурност или енергийна независимост?, Ютилитис, том:X, брой:2, 2012, стр.32-34, doi:ISSN 1312-3017, Юкономикс 2012
16 Atanas Georgiev, Shale gas battle in Bulgaria – high stakes for Europe, European Energy Review / Elektor Magazine 2011
17 Atanas Georgiev, Smarter grids for Southeast Europe, SEE Top 100 2011
18 Atanas Georgiev, The pros and cons of building a new nuclear power plant in Bulgaria – and why it matters to Europe, European Energy Review / Elektor Magazine 2011
19 Атанас Георгиев, Добромир Минков, Енергетика и индустрия. Секторно проучване - Stanton Chase International, publics.bg, Пъблик сървисис 2011
20 Атанас Георгиев, Интелигентното регулиране, Ютилитис, том:IX, брой:10, 2011, стр.42-45, doi:ISSN 1312-3017, Юкономикс 2011
21 Atanas Georgiev, Bulgaria – gas consumer or future gas hub, European Energy Review / Elektor Magazine 2010
22 Атанас Георгиев, Европейската супермрежа, Бизнес и екология, том:II, брой:2, 2010, стр.40-41, Икономедиа 2010
23 Атанас Георгиев, Енергийна ефективност - специално издание на в-к Дневник, Икономедиа 2010
24 Атанас Георгиев, Комуникации - специално издание на в-к Дневник, Икономедиа 2009
25 Атанас Георгиев, Стратегия и визия. Икономика и мениджмънт на българския енергиен сектор, Ютилитис, том:VIII, брой:1, 2009, стр.22-23, doi:ISSN 1312-3017, Юкономикс 2009
26 Атанас Георгиев, Правилата на СО2 играта. Разпределението на квотите е най-важното, но има значение и как търгуваш, Капитал, 1-7.11.2008 г., Икономедиа 2008
27 Атанас Георгиев, Зелена енергия и ефективно потребление в туризма, Хоремаг, том:IV, брой:8, 2006, стр.34-36, doi:ISSN 1312-3033, Икономедиа 2006
Книга
1 Atanas Georgiev, Julian Popov, Stefan popov, State capture through large energy infrastructure projects, Risk Monitor Foundation 2017
2 Атанас Георгиев, Икономика на енергийните ресурси, СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет, ISBN 978-954-9399-42-4, София, Рецензирано 2016
3 Атанас Георгиев, Регулирани услуги, пазари и ценообразуване, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" ISBN 978-954-9399-22-6, София, България, Рецензирано 2014
Научен проект
1 Атанас Георгиев, Оценка на динамиката в цените на природен газ в България (GAS-PRICE), Член, European Climate Foundation 2022
2 Атанас Георгиев, INNOAIR, Член, Urban Innovative Actions 2021
3 Атанас Георгиев, Изграждане на капацитет за професионалисти от българските медии и за експерти във връзка с увеличението на енергийните цени в Европа (ENERGY-MEDIA), Ръководител, European Climate Foundation 2021
4 Атанас Георгиев, Организиране на обучения Utility Management Training за IAWD, Ръководител, IAWD – International Association of Water Service Companies in the Danube River Catchment Area 2021
5 Атанас Георгиев, SCHOLARNET - Building Scientific Capacity through Knowledge transfer, Exchange of Hands-on Practices, Linked Academic Research and Networking, Ръководител, 2020
6 Атанас Георгиев, Transform4Europe, Член, European Universities Initiative 2020
7 Атанас Георгиев, Научна методология и математически модели за планиране на развитието на националната енергетика, Член, , Номер на договора:КП-06-Н37/3 от 6.12.2019 г. 2019
8 Атанас Георгиев, A study to predict air pollution in Sofia geo-locations, Ръководител, JRC 2018
9 Атанас Георгиев, Докторантски Център "Свети Климент Охридски" (ДокЦент), Член, , Номер на договора:BG05M2ОP0001-2.009-0013 2017
10 Атанас Георгиев, COP21: Results and Implications for Pathways and Policies for Low Emissions European Societies (COP21 RIPPLES), Член, , Номер на договора:730427 - COP21 RIPPLES 2016
11 Атанас Георгиев, Икономическите ефекти от приемането на Стратегията за Енергиен съюз върху енергийния отрасъл в България , Член, 2016
12 Атанас Георгиев, Създаване на устойчив механизъм за непрекъсната адаптация на учебните планове и програми към реалните потребности на пазара на труда в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, Член, ЕСФ - ОП РЧР, Номер на договора:BG051PO001-3.1.07-0027 2013
13 Атанас Георгиев, Създаване и устойчиво развитие на нова институционална форма "Докторантска академия по стопански и управленски науки" (ДАСУН) за образователна, квалификационна и научна реализация на докторанти и млади учени в СУ "Св. Климент Охридски", Член, ЕСФ - ОП РЧР, Номер на договора: BG051PO001-3.3.06-0012-C0001 2012
14 Атанас Георгиев, Създаване на устойчив капацитет за прилагане на електронно дистанционно обучение за студентите от Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски", Член, ЕСФ - ОП РЧР, Номер на договора: BG051PO001-4.3.04-0023-C0001 2012
15 Атанас Георгиев, Туининг проект: Укрепване на административния капацитет на органите за управление на водния сектор за прилагане на икономическите инструменти за управление на водите съгласно рамковата директива за водите 2000/60/ЕС. Наръчник за осъществяване на проекти, свързани с програмите от мерки, предвидени в плановете за управление на речните басейни, Член, Република България / Франция, Номер на договора:BG 07 IB EN 01 2010
16 Atanas Georgiev, Support to the Euro-Mediterranean University (EMUNI), Член, Европейската комисия, Номер на договора:ENPI/2009/226-479 2009
Научно ръководство
1 Атанас Георгиев, Възможности за намаляване на въглеродните емисии на ТЕЦ Варна и оценка на икономическата целесъобразност, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Нина Димитрова Петрова 2022
2 Атанас Георгиев, Възможности за финансиране и реализация на средни и големи ВЕИ инсталации от страна на местните власти, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Антония Любомирова Новакова 2022
3 Атанас Георгиев, Инструменти за управление на енергийните разходи на енергоинтензивен потребител в условия на повишаващи се цени, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Калоян Иванов Косоров 2022
4 Атанас Георгиев, Оптимизация на управленски процеси в ДП РАО чрез внедряване на Интегрирана система за управление , Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Боряна Милетиева Малевска 2022
5 Атанас Георгиев, Прединвестиционно проучване и икономически модел за изграждане на наземна фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност до 7MWp, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Константин Константинов Попов 2022
6 Атанас Георгиев, Анализ на промените в конкурентната среда и процесите на борсовия оператор при навлизането на повече от един номиниран оператор на пазарите на електроенергия в България, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Йовка Николова Иванова 2021
7 Атанас Георгиев, Нови бизнес модели за търговците на електрическа енергия в ютилити сектора, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Гергана Матева Христова 2021
8 Атанас Георгиев, Прединвестиционно проучване за изграждане на малки модулни реактори на площадката на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Вяра Николаева Илиева 2021
9 Атанас Георгиев, Съвместимост на зеления водород с електроенергийния сектор в България и анализ на конкурентоспособността му на енергийния пазар, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Елмира Александрова Георгиева 2021
10 Атанас Георгиев, Влияние на производството на ВЕИ върху електропреносната мрежа на Република България и икономически ефект. Средства за осигуряване на спомагателни услуги, дипломна работа:Веселина Иванова Калпазанова 2020
11 Атанас Георгиев, Възможности за осигуряване на достъпна цена и сигурност на доставките на природен газ в България след ангажиментите на ООО „Газпром экспорт“ към Европейската комисия , дипломна работа:Любомира Ганчева Ганчева 2020
12 Атанас Георгиев, Възможности за подобряване на финансовото състояние и резултатите от дейността на ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД , дипломна работа:Венелин Тончев Тодоров 2020
13 Атанас Георгиев, Потенциал за ускоряване на битовата газификация в България, дипломна работа:Карина Светославова Рашева 2020
14 Атанас Георгиев, Предпроектно проучване за изграждане и експлоатация на инфраструктура за зареждане на електромобили в България , дипломна работа:Боряна Стефанова Найденова 2020
15 Атанас Георгиев, Разходи и ползи при внедряването на алтернативни енергийни източници за развитие на енергийни общности с участието на базов индустриален потребител , дипломна работа:Зорница Досева Чобанова 2020
16 Атанас Георгиев, Сравнителен анализ на инвестиция в средни и малки фотоволтаични мощности, дипломна работа:Силвия Дончева Лазарова 2020
17 Атанас Георгиев, Анализ и възможности за прилагане на ВЕИ в публичния сектор и в сгради с обществена насоченост, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:доц. д-р Атанас Георгиев 2019
18 Атанас Георгиев, Анализиране на потенциалните инвестиции в хидротехнически съоръжения за съхранение на ел. енергия като мярка за оптимизиране сигурността на българската електроенергийна система, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Илияна Маринова Маринова 2019
19 Атанас Георгиев, Възможности за развитие на входно-изходен модел за определяне на тарифи за достъп и пренос на природен газ през ГПМ, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Данаил Парашкевов Монов 2019
20 Атанас Георгиев, Възможности за развитие на метода "Горна граница на цени" в сектор Водоснабдяване и канализация в България през следващите регулаторни периоди, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Силвия Руменова Маринова 2019
21 Атанас Георгиев, Изкуствен интелект в транспорта, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мартин Живков Георгиев 2019
22 Атанас Георгиев, Мeрки за насърчаване потреблението на собствена енергия от ВЕИ в обществени сгради , Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Кристина Стоянова Костадинова 2019
23 Атанас Георгиев, Предизвикателства и решения при управлението на проекти за развитието на електропреносната мрежа, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Малина Колева Димитрова 2019
24 Атанас Георгиев, "Оптимизация на бизнес процесите, свързани с обществените поръчки при реализацията на големи енергийни проекти", Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Петко Валентинов Петров 2018
25 Атанас Георгиев, Ефекти за българската енергетика и индустрия от парижките преговори на ООН за климата - COP21, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Красимир Григоров Велчев 2018
26 Атанас Георгиев, Изкуствен интелект в транспорта, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мартин Живков Георгиев 2018
27 Атанас Георгиев, Потенциал за нови зелени работни места при трансформация на Комплекс „Марица Изток“ от въглищно електропроизводство към възобновяеми енергийни източници, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Валя Валентинова Бегова 2018
28 Атанас Георгиев, Регионализацията като подход за реализация на Европейския Енергиен съюз: Примерът на инициативата CESEC и създаване на регионални управленски центрове, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Александра Велинова Топчиева 2018
29 Атанас Георгиев, Състояние и перспективи за развитие на атомната енергетика в Република България, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Святослав Святославович Макаровский 2018
30 Атанас Георгиев, Възможности за финансиране на иновативни продукти и услуги в енергетиката, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Здравко Йорданов Дамянов 2017
31 Атанас Георгиев, Здравословни и безопасни условия на труд в сектор енергетика - оценка на професионалния риск на зелени работни места , Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Надежда Пламенова Гетова 2017
32 Атанас Георгиев, Либерализиран пазар на електроенергия за битови потребители в България - прогнози за търгувани количества за периода до 2030 г., Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Петя Тошкова Милкова 2017
33 Атанас Георгиев, Оценка на ефектите от проекта за изграждане на язовир „Яденица“ върху ефективността на ПАВЕЦ „Чаира“ и електроенергийния пазар в България , Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Силвия Георгиева Хаджиева 2017
34 Атанас Георгиев, Пречки и възможности пред развитието на електроразпределителните мрежи в България: регулаторно въвеждане в експлоатация на интелигентни измервателни системи, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Калоян Стефанов Стайков 2017
35 Атанас Георгиев, Средносрочни прогнози за търгуваните количества на българския пазар на електроенергия в рамките на деня, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Антони Иванов Желязков 2017
36 Атанас Георгиев, Създаване на кооперация за зелена енергия в България, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Георги Жани Донов 2017
37 Атанас Георгиев, Изграждане и енергийна ефективност на еднофамилна къща, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ваня Мечкарска 2016
38 Атанас Георгиев, Икономически ефекти от потенциален добив на шистов газ в България, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Юлиана Ангова 2016
39 Атанас Георгиев, Оценка на възможностите за икономическо стимулиране при внедряване на батерии за съхранение на електрическа енергия чрез въвеждане на преференциална цена, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Бисера Стойчева Стоева 2016
40 Атанас Георгиев, Финансов модел за инвестиция във ветроенергийна централа без преференциални цени, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Камелия Милушева 2016
41 Атанас Георгиев, Анализ и оценка на модел на българска енергийна борса, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Теодора Николаева Терентева 2015
42 Атанас Георгиев, Въвеждане на интелигентни електроенергийни мрежи в България. Анализ на моментната ситуация и насоки за развитие, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Теодор Савов Павлов 2015
43 Атанас Георгиев, Възможности за подобряване сигурноста на доставките на природен газ за България, дипломна работа:Вардан Гарник Ширинян 2015
44 Атанас Георгиев, Оценка за инвестиционната потребност в сектор Водоснабдяване и канализация за територията на Столична община, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Марин Цветелинов Маринов 2015
45 Атанас Георгиев, Оценка на приложимостта на алтернативен модел за подкрепа на възобновяеми енергийни източници в България чрез задължителни квоти и търговия на зелени сертификати, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Габриел Ненов Ненов 2015
46 Атанас Георгиев, Прилагане на схема за подкрепа чрез „договори за разлики“ в българския електроенергиен пазар, дипломна работа:Любомир Петков Карабожиков 2015
47 Атанас Георгиев, Провеждане на информационна кампания за пълната либерализация на електроенергийния пазар в България, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мария Теодорова Кръстева 2015
48 Атанас Георгиев, Балансиране на електроенергийната система в България чрез внедряване на методи за управление на потреблението, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Максим Людмилов Ячев 2014
49 Атанас Георгиев, Възможности за намаляване на разходите за студен резерв в българската електроенергийна система чрез използване на ВЕЦ и ПАВЕЦ, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Светозара Любомирова Давидкова 2014
50 Атанас Георгиев, Възможности за финансиране на мерки за енергийна ефективност в индустрията, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ганка Иванова Бекирова 2014
51 Атанас Георгиев, Мерки за подобряване на държавната политика за насърчаване на енергийната ефективност в домакинствата в България, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Любомира Маринова Русева 2014
52 Атанас Георгиев, Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради - анализ на изискванията, разработване и ползи, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Маринела Иванова Желева 2014
53 Атанас Георгиев, Предизвикателства и възможности пред Държавната комисия за енергийно и водно регулиране при регулирането на пазара на електроенергия в България, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Фатме Кемалова Ферадова 2014
54 Атанас Георгиев, Преодоляване на обществените противоречия по отношение на шистовия газ в Бългaрия чрез прилагане на метода „кръгла маса“ по примера на щата Пенсилвания, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Симона Константинова Босилкова 2014
55 Атанас Георгиев, Проблеми и решения пред фотоволтаична централа в България, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Слави Стаменов Зеленов 2014
56 Атанас Георгиев, Управление на рисковете при инвестиции в иновативни силажни биогаз инсталации в Област Пловдив, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Георги Петров Милев 2014
57 Атанас Георгиев, Участие на държавата във финансирането на VII блок на АЕЦ "Козлодуй", Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Теодора Атанасова Тодорова 2014
58 Атанас Георгиев, Бъдещи пазари на седми блок на АЕЦ Козлодуй, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Цветомила Валериева Цанкова 2013
59 Атанас Георгиев, Влияния на политиките за насърчаване на възобновяеми енергийни източници върху съществуващите ядрени и въглищни мощности, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Слав Николов Мартински 2013
60 Атанас Георгиев, Проблеми за електроенергийната система при въвеждане на възобновяеми енергийни източници в България и други страни и възможности за решаването им, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ваньо Юлиев Насалевски 2013
61 Атанас Георгиев, Използване на биогаз в Германия, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Никола Георгиев Василски 2010
62 Атанас Георгиев, Регулиране на цени в сектор Водоснабдяване и канализация, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Соня Сергеева Итева 2010
Редактор на издание нереферирано
1 Атанас Георгиев, Shared Values - Споделени ценности, Редактор на издание нереферирано 2013
2 Атанас Георгиев, Фасилитис, Редактор на издание нереферирано 2012
3 Атанас Георгиев, Ютилитис, Редактор на издание нереферирано 2007
Статия в научно списание
1 Atanas Georgiev, Energy Security in Southeast Europe - Regional Cooperation in a New Global Security Context, Energy and Climate Diplomacy, 2022, pages:44-51, ISBN:978-619-7200-33-1 2022
2 Atanas Georgiev, Liberalisation 2.0 and New Players – Global Energy and Climate Challenges Facing Regulatory Authorities, Energy and Climate Diplomacy, 2021, pages:80-89, ISBN:978-619-7200-32-4 2021
3 Atanas Georgiev, Natural Gas in the Western Balkans in the Framework of the Future Energy Community Goals for 2030, Energy and Climate Diplomacy, 2020, pages:108-117, ISBN:978-619-7200-19-5, International 2020
4 Atanas Georgiev, DG Competition – The new European energy regulator?, Energy Diplomacy, 2019, стр.:67-64, ISBN:978-619-7200-13-3, в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
5 Атанас Георгиев, 10 години либерализация в електроенергетиката, Енергиен форум, брой:15-16, 2015, стр.:117-119, doi:ISSN 1313-2962, Ref 2015
6 Atanas Georgiev, Bulgaria – the Island of Non-Liberalization, ICER Chronicle, том:3, 2015, стр.:30-34 2015
7 Atanas Georgiev, Regulatory Challenges for Nuclear Energy in Liberalized Electricity Markets, BgNS Transactions, том:20, брой:2, 2015, стр.:92-95, doi:1310–8727, Ref, Web of Science 2015
8 Атанас Георгиев, Исторически акценти от последните 50 години. Кратък исторически поглед към последните няколко десетилетия - "Златния век" на българската енергетика, Енергиен форум, брой:15-16, 2015, стр.:16-19, doi:ISSN 1313-2962, Ref 2015
9 Атанас Георгиев, Новите възможности за България според Стратегията за Енергиен съюз (част 1), Общество и право, брой:6, 2015, стр.:77-86, doi:ISSN 0204-85-23 2015
10 Атанас Георгиев, Новите възможности за България според Стратегията за Енергиен съюз (част 2), Общество и право, брой:7, 2015, стр.:90-99, doi:ISSN 0204-85-23 2015
11 Атанас Георгиев, Интеграция на ВЕИ в българския пазар, Енергиен форум, том:13-14, 2014, стр.:18-20, doi:ISSN 1313-2962, Ref 2014
12 Атанас Георгиев, Либерализация и регулация - в търсене на правилния баланс, Енергиен форум, том:11-12, 2013, стр.:23-26, doi:ISSN 1313-2962, Ref 2013
13 Атанас Георгиев, Енергийният пазар през призмата на законодателството, Енергиен форум, том:7-8, 2012, стр.:8-12, doi:ISSN 1313-2962, Ref 2012
14 Атанас Георгиев, Либерализация и повече регулаторна независимост през 2013 г., Енергиен форум, том:9-10, 2012, стр.:7-9, doi:ISSN 1313-2962, Ref 2012
15 Атанас Георгиев, Нови знания и умения за персонала в публичните услуги, Човешки ресурси, брой:3, 2010, стр.:19-20, doi:ISSN 1312-319Х, Ref 2010
16 Atanas Georgiev, Nataliya Aleksandrova, Bulgaria’s Energy Policy after Accession to the EU, IAEE Newsletter, брой:4, 2007, стр.:31-34, doi:ISSN 1093-4243 2007
Статия в поредица
1 Martin Vladimirov, Atanas Georgiev, Svetla Kolarova, Development of Small-Scale Renewable Energy Sources in Bulgaria: Legislative and Administrative Challenges, Center for the Study of Democracy, редактор/и:Ognian Shentov, Todor Galev, Ruslan Stefanov, издателство:Center for the Study of Democracy, 2018, doi:ISBN 978-954-477-335-9 2018
2 Мартин Владимиров, Атанас Георгиев, Светла Коларова, Децентрализация на електроенергийното производство в България: законодателни и административни предизвикателства , Център за изследване на демокрацията, редактор/и:Огнян Шентов, Тодор Галев, Руслан Стефанов, издателство:Център за изследване на демокрацията, 2018, doi:ISBN 978-954-477-336-6 2018
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Атанас Георгиев, Интегриране на възобновяемите енергийни източници в либерализиран електроенергиен пазар, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Стопански факултет, Том 16, редактор/и:проф. д.ик.н. Георги Чобанов, проф. д.ик.н. Желю Владимиров, проф. д.ик.н. Соня Милева, проф. д-р Мария Видолова, доц. д-р Теодор Седларски, доц. д-р Соня Георгиева, доц. д-р Елеонора Станчева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:115-123, doi:ISSN 1311-8420, Ref 2018
2 Атанас Георгиев, Регулаторни и пазарни предизвикателства пред ВЕИ в България. Възможно решение: договори за разлики, Устойчиво регионално развитие на България. Първа международна научна и бизнес конференция, редактор/и:проф. Георги Георгиев, доц. Георги Бърдаров, Мария Манолова, издателство:СУ "Св. Климент Охридски", Геолого-географски факултет, 2017, стр.:23-28, doi:ISBN 978-619-90054-7-7 2017
3 Atanas Georgiev, Opportunities for Bulgaria according to the Energy Union strategy, Energy Diplomacy. Foreign Affairs Research Papers, редактор/и:Lachezar Matev, издателство:Bulgarian Diplomatic Institute, Ministry of Foreign Affairs, 2016, стр.:75-83, doi:ISBN 978-619-7200-07-2 2016
4 Atanas Georgiev, Regulatory Challenges in a Transitional Electricity Market: Evidences from Bulgaria, Сборник докторантски трудове, редактор/и:доц. Александър Николов, издателство:СУ "Св. Климент Охридски", 2015, стр.:105-118, doi:ISBN 978-954-9399-27-1 2015
5 Атанас Георгиев, Мария Кръстева, Провеждане на информационна кампания за пълната либерализация на електроенергийния пазар в България, Сборник докторантски трудове - Четвърта част, редактор/и:доц. Александър Николов, проф. Анастасия Бънкова, ас. Атанас Георгиев, гл.ас. Николай Нетов, ас. Любен Иванов, ас. Албена Антонова, издателство:СУ "Св. Климент Охридски", 2015, стр.:80-104, doi:ISBN 978-954-9399-32-5, Ref, MSc 2015
6 Атанас Георгиев, Либерализацията - 10 години по-късно, Електроенергийният пазар в България... 10 години по-късно, редактор/и:Константин Делисивков, Константин Стаменов, Николай Минков, Пола Найденова, Константин Косоров, издателство:Сдружение Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК), 2014, стр.:92-95, doi:ISSN 2367-5829 2014
7 Атанас Георгиев, Независимост на българския енергиен регулатор - Държавна комисия за енергийно и водно регулиране, Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", Стопански факултет, Том 12, редактор/и:проф. д.ик.н. Георги Чобанов, проф. д-р Желю Владимиров, доц. д-р Теодор Седларски, проф. д-р Мария Видолова, доц. д-р Соня Милева, гл.ас. д-р Елеонора Станчева, д-р Николай Добрев, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014, стр.:93-106, doi:ISSN 1311-8420, Ref 2014
8 Атанас Георгиев, Регулаторни проекции на индустриалната и енергийна сигурност, Единадесета международна конференция "Сигурността в Югоизточна Европа. В търсене на интелигентни решения", редактор/и:проф. д-р Динко Динков, издателство:Демакс АД, 2014, стр.:408-413, doi:ISBN: 978-954-479-043-1 2014
9 Атанас Георгиев, Реформиране на мерките за подкрепа на възобновяемите енергийни източници в българския електроенергиен пазар, Енергиен форум 2014, редактор/и:проф. д-р инж . Цанчо Цанев, проф . д-р инж . Бончо Бонев, доц . д-р инж . Светлана Цветкова, ст.н.с. д-р инж. Димитър Баев, издателство:Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2014, стр.:264-279, Ref 2014
10 Атанас Георгиев, Измерване независимостта на националната регулаторна агенция ДКЕВР, Енергиен форум 2013, редактор/и:проф . д-р инж . Цанчо Цанев, проф . д-р инж . Бончо Бонев, доц . д-р инж . Светлана Цветкова, издателство:Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2013, Ref 2013
11 Атанас Георгиев, Методики за измерване степента на независимост на енергийните регулаторни агенции, Сборник докторантски трудове - първа част, редактор/и:Александър Николов, Албена Антонова, Елеонора Николова, издателство:СУ "Св. Климент Охридски", 2013, стр.:96-118, doi:ISBN 978-954-9399-19-6 2013
12 Атанас Георгиев, Независимост на регулаторните агенции в енергийния сектор, Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", Стопански факултет, Том 11, редактор/и:проф. д.ик.н. Георги Чобанов, проф. д-р Желю Владимиров, доц. д-р Теодор Седларски, проф. д-р Мария Видолова, доц. д-р Соня Милева, гл.ас. д-р Елеонора Станчева, д-р Николай Добрев, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2013, стр.:85-95, doi:ISSN 1311-8420, Ref 2013
13 Атанас Георгиев, Регулаторни аспекти на Европейската енергийна общност, Енергийна дипломация. Външнополитически изследвания 5, издателство:Дипломатически институт. Министерство на външните работи, 2013, стр.:67-75, doi:ISBN 978-954-92381-5-0 2013
14 Невяна Кръстева, Атанас Георгиев, Ирена Младенова, Изследване на маркетинговите стратегии за навлизане на българския пазар на веригите за модерна търговия (нано маркетинг), Сборник от Девета международна научна конференция „Предизвикателства пред съвременната икономика”, редактор/и:Т. Георгиева, издателство:МВБУ-Ботевград, 2012, стр.:124-134 2012
15 Иван Душков, Здравко Лалчев, Николай Цанев, Любен Витанов, Иван Тонов, Милена Йорданова, Таня Тонова, Атанас Георгиев, Теменужка Зафирова-Малчева, Виртуална лаборатория по образователен софтуер, Пета есенна научна конференция на ФНПП, издателство:Веда-Словена - ЖГ, 2007, стр.:308-313, ISBN:ISBN: 978-954-8846-02-8 2007
Студия в поредица
1 Албена Стамболова, Атанас Георгиев, Валери Рачев, Васил Гарнизов, Райничка Михайлова-Гарнизова, Рада Смедовска-Тонева, Стефан Попов, Рискове за националната сигурност. Практики по управление на рискове , Рискове за сигурността. Към реформа на институционалните политики, том: Рискове за националната сигурност. Практики по управление на рискове , издателство:Risk Monitor, 2021, ISBN:978-954-2914-56-3 2021
2 Албена Стамболова, Атанас Георгиев, Валери Рачев, Васил Гарнизов, Райничка Михайлова-Гарнизова, Рада Смедовска-Тонева, Стефан Попов, Христиан Досев, Рискове за националната сигурност: нормативна основа, Рискове за сигурността. Към реформа на институционалните политики, редактор/и:Евгения Мирева, Стефан Попов, Рада Смедовска-Тонева, издателство:Risk Monitor, 2020, ISBN:978-954-2914-55-6 2020
3 Атанас Георгиев, Галя Александрова, Илин Станев, Стефан Попов, Юлиан Попов, "Южен поток" и овладяването на държавата, Доклади на Risk Monitor, брой:41, редактор/и:Юлия Рафаилович, Юлиан Попов, издателство:Фондация Risk Monitor, 2016, doi:ISBN 978-954-2914-48-8, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
4 Atanas Georgiev, A Bulgarian Perspective on South-East Europe Energy Issues, Monitoring Russia Serbia Relations Project, vol:Energy in the Southeast Europe , issue:Sixth Report, 2010, pages:41-50, International 2010
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Atanas Georgiev, The European Green Deal and the Bulgarian Energy Transition 2020
2 Секционен доклад, Atanas Georgiev, South East European Energy Challenges and Opportunities 2019
3 Секционен доклад, Атанас Георгиев, Енергийното образование като устойчив модел на развитие 2018
4 Секционен доклад, Атанас Георгиев, Възможности и предизвикателства пред децентрализацията на електроенергийното производство в България в краткосрочен и средносрочен план 2018
5 Секционен доклад, Атанас Георгиев, Образователни аспекти на иновационните процеси в енергетиката 2018
6 Секционен доклад, Атанас Георгиев, Възможности за България според Стратегията за Енергиен съюз – от национални към общоевропейски регулации за ВЕИ 2016
7 Секционен доклад, Atanas Georgiev, Regulatory challenges for nuclear energy with the liberalization of the electricity market 2015
8 Секционен доклад, Атанас Георгиев, Партньорство между университети и бизнес за знания в отраслите инфраструктура, енергетика и ютилитис 2015
9 Секционен доклад, Atanas Georgiev, Electricity Cooperation and Regional Trade 2015
10 Секционен доклад, Атанас Георгиев, EU and SEE energy challenges 2015
11 Секционен доклад, Michael Labelle, Atanas Georgiev, The Socio-Political Capture of Utilities: The expense of low energy prices in Bulgaria and Hungary 2015
12 Секционен доклад, Atanas Georgiev, Регулаторни и пазарни предизвикателства пред ВЕИ в България. Възможно решение: Договори за разлики 2015
13 Секционен доклад, Атанас Георгиев, Икономически и фискални ефекти от очакваните решения на КЕВР в енергетиката. Регулаторните дисбаланси продължават 2015
14 Секционен доклад, Atanas Georgiev, Regulatory Challenges for New Nuclear Energy Projects in the Framework of the European Climate and Energy Policies 2015
15 Секционен доклад, Атанас Георгиев, Regulatory Challenges in a Transitional Electricity Market: Evidences from Bulgaria 2014
16 Секционен доклад, Атанас Георгиев, Предизвикателства пред електроенергийния сектор в България. Основни регулаторни дисбаланси 2014
17 Секционен доклад, Атанас Георгиев, Предизвикателствата за създаването на енергийна борса в България 2014
18 Секционен доклад, Atanas Georgiev, Your Place in the Third Industrial Revolution 2013
19 Секционен доклад, Atanas Georgiev, Potential Application of FIELD to the Energy and Gas Regulation Sector 2013
20 Секционен доклад, Atanas Georgiev, Energy Regulation, Market Liberalization and Industrial Competitiveness 2013
21 Секционен доклад, Атанас Георгиев, Европейски и национални аспекти на дисбалансите в българската енергийна и индустриална политика 2013
22 Секционен доклад, Атанас Георгиев, Актуално състояние на българския електроенергиен сектор 2013
23 Секционен доклад, Атанас Георгиев, Регулаторни проекции на индустриалната и енергийна сигурност. От енергийна зависимост към европейска взаимозависимост 2013
24 Секционен доклад, Atanas Georgiev, Quantitative Evaluation of the Independence of the Bulgarian Energy Regulatory Agency – State Energy and Water Regulatory Commission 2012
25 Секционен доклад, Atanas Georgiev, Feed-in tariffs: The legislative challenges for promoting sustainable investment in renewable energy 2012
26 Секционен доклад, Atanas Georgiev, Independence of the Energy Regulatory Agencies 2011
27 Секционен доклад, Атанас Георгиев, Основни стъпки при въвеждане на енергиен мениджмънт на сгради 2011
28 Секционен доклад, Atanas Georgiev, Country Risk Assessment Exercise. The gas supply case of Bulgaria 2011
29 Секционен доклад, Atanas Georgiev, Can Balkan authorities afford to subsidise renewable energy? 2011
30 Секционен доклад, Атанас Георгиев, Възможности за развитие на електроразпределителната мрежа 2010
31 Секционен доклад, Atanas Georgiev, The solar surge to achieve Grid Parity (and how to deal with overregulation) 2010
32 Секционен доклад, Атанас Георгиев, Публично-частни партньорства за инфраструктурата, енергетиката и комуналните услуги 2009
33 Секционен доклад, Атанас Георгиев, A Bulgarian Perspective on South-East Europe Energy Issues 2009
34 Секционен доклад, Атанас Георгиев, Европейски измерения на предизвикателствата пред ИТ дейностите в ютилити компаниите 2009
35 Секционен доклад, Атанас Георгиев, Предизвикателства пред електроенергийните мрежи в България 2009
Участие в редколегия
Атанас Георгиев, Management and Entrepreneurship: Trends of Development (METOD), Участие в редколегия 2018