Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на д-р Данаил Йовчев
Дисертация д-р
Данаил Йовчев, Самородно злато и платина от Източна Стара планина, Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. д-р Веселин Ковачев 2019
Научен проект
1 Данаил Йовчев, Earth observation and Earth GNSS data acquisition and processing platform for safe, sustainable and cost-efficient mining operations” (Goldeneye), Член, , Номер на договора:869398 2020
2 Данаил Йовчев, МИНЕРАЛЕН СЪСТАВ НА ЗЛАТОНОСНИТЕ ОРУДЯВАНИЯ ОТ ПРОУЧВАТЕЛНА ПЛОЩ „ЧУКАТА“, ИВАЙЛОВГРАДСКО , Ръководител, MИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, Номер на договора:РД 22-1569/14.07.2020 2020
3 Данаил Йовчев, Геотермична еволюция на морски находища на газови хидрати – Палеоделтата на Дунав, Черно море (ГЕОХидрат), Член, ФНИ, Номер на договора:КП06-ОПР04/7 2018
4 Данаил Йовчев, Изследване на органично вещество в мезозойски седименти от различни географски ширини - Антарктида и Централна Европа, Член, , Номер на договора:КП-06-Австрия-1 2018
5 Данаил Йовчев, Златоносност на високо- и нискосулфиден тип епитермални орудявания в България на примера на находище „Челопеч“ и площ „Чуката“ (Ивайловградско), Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-96 от 20.04.2017 2017
6 Данаил Йовчев, Металогенен потенциал на Западно Средногорие: Геоложка, петроложка и минераложка характеристика и типове хидротермално променени скали на рудопроявления Гургулятски камък, Клисура, Пищене, Златуша и Круша, Член, ФНИ, Номер на договора:ДМ04/2 2016
7 Данаил Йовчев, Структурна и минералого-геохимична характеристика на блок 151 в находище Челопеч, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:170/2015 2015
8 Данаил Йовчев, Златоносност на находищата в Лъкинско рудно поле, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:134/2014 2014
9 Данаил Йовчев, Изследване на експлоатацията в миналото на ресурсите на Росенското и Върлибряжкото рудни полета, Член, Sonderforschungsbereich (SFB) 1070 „RessurcenKulturen“ на DFG 2013
10 Данаил Йовчев, Кариерите на римския Филипопол, Член, , Номер на договора:ДМУ03/ 105 от 13.12.2011 2011
11 Данаил Йовчев, Archäometallurgische und paläoanthropologische Untersuchungen des Gräberfeldes von Varna, Bulgarien, Член, DFG, Номер на договора:PE 405/25-1 2009
12 Данаил Йовчев, Археометрично изследване на източниците на злато и златните находки от Варненския енеолитен некропол (V хилядолетие пр. Хр.), Член, , Номер на договора:ДО 0260/10.12.2008 2008
Научно ръководство
Данаил Йовчев, Златоносност на находищата в Лъкинско рудно поле, Централни Родопи , ГГФ-СУ дипломна работа:Милен Богомилов Ставрев 2016
Статия в научно списание
1 Виктория Вангелова, Данаил Йовчев, Милен Ставрев, Цветослав Илиев, Златоносност на находищата в Лъкинско рудно поле, Годишник на СУ, том:105, 2021, стр.:5-28, ISSN (print):0324-0479, MSc 2021
2 Йовчев, Д., Самородно злато и платина в речните наслаги от Рударски дол в района на село Медвен, Източна Стара планина, СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО, vol:80, issue:2, 2019, pages:13-25, ISSN (print):ISSN 0007-3938, Ref, International 2019
3 Вангелова, В., Йовчев, Д., Ставрев, М., Илиев, Цв., Златоностност на находищата от Лъкинско рудно поле, ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ, брой:107, 2016, ISSN (print):ISSN 0324-2579, ISSN (online):ISSN 2535-0579, MSc 2016
4 Йовчев, Д., Самородно злато и платина в речните наслаги от района на селата Горен чифлик и Дюлино, Източна Стара планина, СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО, том:76, брой:2-3, 2015, стр.:51-63, в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
Статия в поредица
Strashimirov, S., Kovachev, V., Mladenov, V., Yovchev, D., Asarel porphyry copper mine. Field stop 5. In: Gold, copper mining and geoarcheology in Central Bulgaria, ACTA MINERALOGICA-PETROGRAPHICA, том:FIELD GUIDE SERIES, брой:5, редактор/и:V. Kovachev, издателство:Department of Mineralogy, Geochemistry and Petrology, University of Szeged, 2010, стр.:37-43, ISSN (print):0324-6523, ISSN (online):2061-9766, ISBN:978-963-306-037-7, PhD, MSc 2010
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Jana Kuncheva, Stefan Velev, Danail Yovchev, Mineral alterations and gold assemblages in Krassen HS epithermal deposit, Panagyurishte ore district, Bulgaria, GEOLOGICA BALCANICA, 2022 2022
2 Vasilev A., Botoucharov N., Petsinski P., Pehlivanova R., Genov I., Dimitrov O., Dimitrov D., Yovchev, D., Do marine gas hydrate deposits create heat flow anomalies on the seabed?, Review of the Bulgarian Geological Society, 81, 3, 2020, pages:181-183, ISSN (print):0007-3938, ISSN (online):0007-3938, Ref, MSc 2020
Участие в конференция
Секционен доклад, Yovchev, D., Native gold and platinum in stream sediments from Dvoynitsa River and right tributaries of Kamchia River, Bulgaria. 2014