Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на д-р Данаил Йовчев
Дисертация д-р
Данаил Йовчев, Самородно злато и платина от Източна Стара планина, Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. д-р Веселин Ковачев 2019
Научен проект
1 Данаил Йовчев, МИНЕРАЛЕН СЪСТАВ НА ЗЛАТОНОСНИТЕ ОРУДЯВАНИЯ ОТ ПРОУЧВАТЕЛНА ПЛОЩ „ЧУКАТА“, ИВАЙЛОВГРАДСКО , Ръководител, MИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, Номер на договора:РД 22-1569/14.07.2020 2020
2 Данаил Йовчев, Геотермична еволюция на морски находища на газови хидрати – Палеоделтата на Дунав, Черно море (ГЕОХидрат), Член, ФНИ, Номер на договора:КП06-ОПР04/7 2018
3 Данаил Йовчев, Изследване на органично вещество в мезозойски седименти от различни географски ширини - Антарктида и Централна Европа, Член, 2018
4 Данаил Йовчев, Златоносност на високо- и нискосулфиден тип епитермални орудявания в България на примера на находище „Челопеч“ и площ „Чуката“ (Ивайловградско), Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-96 от 20.04.2017 2017
5 Данаил Йовчев, Металогенен потенциал на Западно Средногорие: Геоложка, петроложка и минераложка характеристика и типове хидротермално променени скали на рудопроявления Гургулятски камък, Клисура, Пищене, Златуша и Круша, Член, ФНИ, Номер на договора:ДМ04/2 2016
6 Данаил Йовчев, Структурна и минералого-геохимична характеристика на блок 151 в находище Челопеч, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:170/2015 2015
7 Данаил Йовчев, Златоносност на находищата в Лъкинско рудно поле, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:134/2014 2014
8 Данаил Йовчев, Изследване на експлоатацията в миналото на ресурсите на Росенското и Върлибряжкото рудни полета, Член, Sonderforschungsbereich (SFB) 1070 „RessurcenKulturen“ на DFG 2013
9 Данаил Йовчев, Кариерите на римския Филипопол, Член, , Номер на договора:ДМУ03/ 105 от 13.12.2011 2011
10 Данаил Йовчев, Archäometallurgische und paläoanthropologische Untersuchungen des Gräberfeldes von Varna, Bulgarien, Член, DFG, Номер на договора:PE 405/25-1 2009
11 Данаил Йовчев, Археометрично изследване на източниците на злато и златните находки от Варненския енеолитен некропол ( V хилядолетие пр. Хр.), Член, , Номер на договора:ДО 0260/10.12.2008 2008
Научно ръководство
Данаил Йовчев, Златоносност на находищата в Лъкинско рудно поле, Централни Родопи , ГГФ-СУ дипломна работа:Милен Богомилов Ставрев 2016
Статия в научно списание
1 Виктория Вангелова, Данаил Йовчев, Милен Ставрев, Цветослав Илиев, Златоносност на находищата в Лъкинско рудно поле, Годишник на СУ, том:105, 2020, MSc 2020
2 Йовчев, Д., Самородно злато и платина в речните наслаги от Рударски дол в района на село Медвен, Източна Стара планина, СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО, vol:80, issue:2, 2019, pages:13-25, ISSN (print):ISSN 0007-3938, Ref, International 2019
3 Вангелова, В., Йовчев, Д., Ставрев, М., Илиев, Цв., Златоностност на находищата от Лъкинско рудно поле, ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ, брой:107, 2016, ISSN (print):ISSN 0324-2579, ISSN (online):ISSN 2535-0579, MSc 2016
4 Йовчев, Д., Самородно злато и платина в речните наслаги от района на селата Горен чифлик и Дюлино, Източна Стара планина, СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО, том:76, брой:2-3, 2015, стр.:51-63, в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
Статия в поредица
Strashimirov, S., Kovachev, V., Mladenov, V., Yovchev, D., Asarel porphyry copper mine. Field stop 5. In: Gold, copper mining and geoarcheology in Central Bulgaria, ACTA MINERALOGICA-PETROGRAPHICA, том:FIELD GUIDE SERIES, брой:5, редактор/и:V. Kovachev, издателство:Department of Mineralogy, Geochemistry and Petrology, University of Szeged, 2010, стр.:37-43, ISSN (print):0324-6523, ISSN (online):2061-9766, ISBN:978-963-306-037-7, PhD, MSc 2010
Статия в сборник (на конференция и др.)
Василев, Ат., Бурвич-Галерне, Е., Ботушаров, Н., Генов, И., Пецински, П., Димитров, Д., Пехливанова, Р., Йовчев, Д., ПРОЕКТ ГЕОХИДРАТ: ФУНДАМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА СЪВРЕМЕННИ МОРСКИ ТЕХНОЛОГИИ, Сборник, 2020, в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD, MSc 2020
Участие в конференция
Секционен доклад, Yovchev, D., Native gold and platinum in stream sediments from Dvoynitsa River and right tributaries of Kamchia River, Bulgaria. 2014